ВЕТЕРИНАРНИЙ КОНТРОЛЬ

     Вiдповiдно до Закону України вiд 25.06.1992 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину", державний ветеринарно-санiтарний контроль та нагляд на державному кордонi України та транспортi є обов'язковим у разi ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду всiма видами транспорту.

     Об'єкти державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду - товари, потужностi (об'єкти), засоби ветеринарної медицини, засоби догляду за тваринами та супутнi об'єкти.

     Товари - тварини, продукти тваринного походження, репродуктивний матерiал, бiологiчнi продукти, патологiчний матерiал, ветеринарнi препарати, субстанцiї, кормовi добавки, премiкси та корми.

     Потужностi (об'єкти) - будь-якi споруда, комплекс споруд, примiщення, будiвля або територiя, включаючи обладнання, що використовується для розведення племiнних тварин, вирощування, тренування, змагання, утримання, виставок (огляду), конкурсу, продажу, забою або вилову тварин; для виробництва та обiгу неїстiвних продуктiв тваринного походження, ветеринарних препаратiв, кормових добавок, премiксiв, кормiв, репродуктивного матерiалу тощо; для знищення туш або iнших частин тварин.

     Засоби ветеринарної медицини - матерiали, обладнання, iнструменти, спецiальнi автомобiлi та iншi механiзми i пристосування, призначенi для використання у ветеринарнiй медицинi.

     Засоби догляду за тваринами - засоби, призначенi для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лiкувальної i профiлактичної дiї.

     У пунктах пропуску через державний кордон України державний ветеринарно-санiтарний контроль на державному кордонi України та транспортi об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється митними органами у формi попереднього документального контролю. У разi припинення попереднього документального контролю митними органами для здiйснення державного ветеринарно-санiтарного контролю залучається державний iнспектор ветеринарної медицини.

     Вiдповiдно до наказу Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України вiд 27.12.1999 N 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини, через державний кордон України" встановлено такi особливостi контролю товарiв, що перемiщуются.

     Оформлення вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини, в пунктi пропуску на державному кордонi при ввезеннi можливе лише за умови наявностi оригiналу ветеринарного сертифiката, санiтарного сертифiката країни-виробника, при виконаннi ветеринарних вимог щодо iмпорту в Україну вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини. При цьому спецiалiст пункту державного ветеринарного контролю на державному кордонi та транспортi ставить штамп "Вивантаження та митне оформлення пiд прикордонним держветконтролем", номерну гербову печатку, пiдпис та дату (на ветеринарному сертифiкатi, санiтарному сертифiкатi, митних декларацiях, товарно-транспортних накладних). Пiсля цього транспортний засiб з вантажем може рухатись по територiї України до митницi призначення.

     У митницi призначення оформлення вантажiв проводиться лише при наявностi свiдоцтва за формою Ф-2, яке видається спецiалiстами структурних пiдроздiлiв регiональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордонi та транспортi пiсля проведення ветеринарно-санiтарної експертизи у державнiй лабораторiї ветеринарної медицини за мiсцем одержання вантажу. При ввезеннi тварин ветеринарне свiдоцтво за формою Ф-1 видається органами державної ветеринарної медицини за мiсцем акредитацiї отримувача у митницi призначення.

     Митному органу для митного оформлення товарiв, пiдконтрольних державнiй службi ветеринарної медицини, якi вивозяться за межi держави, надаються мiжнароднi ветеринарнi сертифiкати, якi виданi державними iнспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими (офiцiйними) лiкарями ветеринарної медицини. Спецiалiсти пункту державного ветеринарного контролю на державному кордонi та транспортi завiряють данi мiжнародних ветеринарних сертифiкатiв номерною печаткою, особистим пiдписом та штампом "Експорт дозволено". У разi вивезення пiдконтрольних вантажiв до країн СНД митне оформлення здiйснюється на пiдставi ветеринарного свiдоцтва (мiжнародного ветеринарного сертифiката) та обов'язкової вiдмiтки лiкаря ветеринарної медицини пункту державного ветеринарного контролю на державному кордонi та транспортi у виглядi штампа "Експорт дозволено", номерної печатки та особистого пiдпису.

     Правила заповнення, зберiгання, списання ветеринарних документiв та вимог до їх облiку затверджено наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 01.08.2014 N 288.

     Транзит через територiю України здiйснюється з урахуванням епiзоотичного стану країн-експортерiв за наявностi ветеринарних сертифiкатiв державної ветеринарної служби країни-експортера. В разi транзиту вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини, лiкар ветеринарної медицини пункту держветконтролю пiсля проведення держветконтролю в пунктах пропуску через державний кордон України на ветеринарних сертифiкатах ставить штамп "Транзит дозволено".

     Взаємодiя державних органiв ветеринарної медицини з митними органами, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, та iншими заiнтересованими особами пiд час проведення ветеринарно-санiтарного контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України. Вiдомостi про результати здiйснення ветеринарно-санiтарного контролю в електроннiй формi, засвiдченi електронним цифровим пiдписом, вносяться державним iнспектором ветеринарної медицини до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" протягом строкiв, встановлених статтею 319 Митного кодексу України (стаття 93 Закону України вiд 25.06.1992 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину").

     Порядок iнформацiйного обмiну мiж митними органами, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016 N 364.

Закон України ВР № 468/97-ВР від 17.07.1997
Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10270 від 29.10.1997
Щодо порядку пропуску вантажiв, що пiдлягають санiтарному, ветеринарному та iншим видам контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12336 від 25.12.1997
Про доповнення до листа Деpжмитслужби вiд 08.12.97р. N 11/1-11694
Закон України ВР № 32/98-ВР від 16.01.1998
Про внесення змiн до Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3397 від 07.04.1998
Щодо митного оформлення засобiв ветеринарної медицини та засобiв захисту тварин
Постанова КМУ № 448 від 06.04.1998
Про затвердження перелiку карантинних захворювань тварин
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-777-ЕП від 17.04.1998
Стосовно захворювання тварин та птиці
Наказ ДМСУ (до 2012) № 351 від 18.06.1998
Щодо здiйснення контролю за транзитом окремих видiв товарiв
Закон України ВР № 2498-XII від 25.06.1992
Про ветеринарну медицину
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-636-ЕП від 01.04.1998
Щодо Положення про регiональну службу державного ветеринарного контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2716 від 11.11.1998
Стосовно захворювання тварин ящуром у Республіці Казахстан
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3151-ЕП від 23.12.1998
Стосовно експорту вантажів, підконтрольних служб і ветмедицини
Лист МінАПК № 197/19 від 22.10.1998
Про перелiк пiдконтрольних державнiй службi ветмедицини вантажiв
Наказ ДМКУ № 145 від 18.06.1993
Про введення в дiю "Тимчасових правил митного контролю за перемiщенням через митний кордон України собак"
Лист ДМКУ № 05/1130 від 20.08.1993
Правила пропуску вантажiв, пiдконтрольних службi ветеринарної медицини
Лист МінАПК № 206/19 від 19.11.1998
Додаток до листа вiд 22.10.98 р. N 197/19
Лист МінАПК № 15-1-1-12\170 від 11.03.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-4003 від 13.04.1999
Щодо митного оформлення вантажiв, пiдконтрольних органам ветеринарної медицини
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-4228 від 19.04.1999
Про порядок пропуску через митний кордон України вантажiв, пiдконтрольних Держдепартаменту ветеринарної медицини
Наказ Держветмедицини № 16 від 03.11.1998
Про затвердження Обов'язкового мiнiмального перелiку дослiджень сировини та iн., якi слiд проводити в державних лабораторiях ветмедицини, за результатами видається ветсвiдоцтво
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1745-ЕП від 10.06.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1788-ЕП від 15.06.1999
Постанова КМУ № 1034 від 15.06.1999
Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1995-ЕП від 02.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2081-ЕП від 09.07.1999
Стосовно єдиного збору
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2156-ЕП від 15.07.1999
Стосовно порядку справляння зборiв у залiзничних пунктах пропуску
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7413 від 13.07.1999
До листа Держмитслужби вiд 10.06.99 N 09/1-1745-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7184 від 07.07.1999
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034
Наказ Держветмедицини № 18 від 19.07.1999
Про затвердження Положення про пункт державного ветеринарного контролю на державному кордонi та транспортi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2898-ЕП від 10.09.1999
Наказ № 59 від 17.06.2003
Про внесення змiн до наказу вiд 4 вересня 2002 року N 107 "Про запровадження тарифiв на виконання ветеринарних робiт (послуг)"
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1291-ЕП від 12.12.2005
Наказ Мінагрополітики № 299 від 15.06.2006
Про внесення змiн до наказу Мiнагрополiтики України вiд 13.07.2001 N 209
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/3177-ЕП від 24.03.2006
Про введення заборони на ввезення м'яса
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3440-ЕП від 29.10.1999
Про скасування листiв Держмитслужби
Наказ Головного держінспектора ветмедицини № 27 від 07.08.1997
Про затвердження Правил видачi ветеринарних документiв на вантажi, що пiдлягають обов'язковому ветеринарному контролю
Наказ Головного держінспектора ветмедицини № 38 від 19.10.1999
Про внесення доповнень до Правил видачi ветеринарних документiв на вантажi, що пiдлягають обов'язковому ветеринарному контролю
Наказ Головного держінспектора ветмедицини № 39 від 20.10.1999
Про затвердження Ветеринарних вимог щодо iмпорту в Україну вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини
Постанова КМУ № 264 від 02.03.1998
Про затвердження Положення про регiональну службу державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному кордонi та транспортi Державного департаменту ветеринарної медицини
Закон України ВР № 1212-XIV від 04.11.1999
Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України
Наказ Головного держінспектора ветмедицини № 45 від 02.12.1999
Про внесення змiн до Ветеринарних вимог щодо iмпорту в Україну вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини
Наказ Головного держінспектора ветмедицини № 49 від 27.12.1999
Про затвердження Порядку пропуску вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини, через державний кордон України
Інше Головного держінспектора ветмедицини № 4 від 18.03.1999
Про посилення контролю за якiстю iмпортованих в Україну вантажiв, пiдконтрольних службi Державної ветеринарної медицини
Наказ МінАПК № 17 від 13.07.1999
Про затвердження переліку обов'язкових ветеринарних послуг
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-814-ЕП від 13.03.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 146 від 17.03.2000
Про скасування наказу Держмитслужби вiд 18.06.93 N 145
Лист ДПАУ № 834/6/16-1220-26 від 18.02.2000
Про податок на додану вартiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1896 від 02.03.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-1340-ЕП від 14.04.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-2750-0-401 від 27.03.2000

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.