Контроль доставки (ПД, ПП, ТР.80.ВН, ЕК.10, ТР.80)

КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України декларант або уповноважена ним особа попередньо повiдомляють орган доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого товари будуть пред'явленi для митного оформлення, про намiр ввезти цi товари. (див. статтю 194 Митного кодексу України)

     Пiд час надання органу доходiв i зборiв попереднього повiдомлення про намiр здiйснити перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України органу доходiв i зборiв надаються такi документи та/або вiдомостi, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй:
     1) для ввезення товарiв на митну територiю України:
     а) заява встановленої форми про намiр здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України (попереднє повiдомлення або попередня митна декларацiя);
     б) вiдомостi про найменування, обсяг (кiлькiсть) та вартiсть товарiв, якi планується ввезти на митну територiю України;
     в) вид транспорту, яким планується здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України;
     г) назва пункту пропуску через державний кордон України (органу доходiв i зборiв), через який планується ввезення товарiв;
     ґ) вiдомостi про документи, що пiдтверджують дотримання встановлених вiдповiдно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарiв через митний кордон України;
     2) для вивезення товарiв з митної територiї України - митна декларацiя на товари або супровiднi документи на товари у випадках, встановлених Митним кодексом України, якi подаються органу доходiв i зборiв для митного контролю. (див. частину 4 статтi 335 Митного кодексу України)

     Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.10.2012 N 1066.

     Особливостi виконання митних формальностей за попередньою митною декларацiєю регламентованi Порядком виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631.

     Надання органам доходiв i зборiв забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим при ввезеннi на митну територiю України та/або перемiщеннi територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв за перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (див. статтю 305 Митного кодексу України)

     Перелiк товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 461.

     Способами забезпечення сплати митних платежiв є:
     1) фiнансовi гарантiї;
     2) гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року;
     3) гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. (див. статтю 306 Митного кодексу України)

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/11367-ЕП від 15.10.2008
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1212 від 29.10.2008
Про Порядок видачi сертифiката пiдтвердження доставки
Наказ № 490 від 27.08.2008
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу вiд 24.05.99 N 236
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1299 від 24.11.2008
Про затвердження примiрного зразку Генеральної Угоди про надання фiнансових гарантiй митним органам щодо обов'язкової доставки товарiв в митницi призначення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1493 від 30.12.2008
Про затвердження Порядку використання сейф-пакетiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України автомобiльним транспортом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 46 від 24.01.2009
Про втрату чинностi наказу Державної митної служби України вiд 17.05.08 N 517
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-19/1131-ЕП від 11.02.2009
Щодо надання iнформацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 110 від 11.02.2009
Про скасування наказу
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-19/1347-ЕП від 18.02.2009
Про технiчну помилку
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10.19/1787-ЕП від 02.03.2009
Щодо порядку заповнення ДКПТ
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.19/2849-ЕП від 31.03.2009
Щодо доставлення товарiв у мiсця прибуття автотранспорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.19/2989-ЕП від 02.04.2009
Про застосування повiдомлення про транзитне перемiщення
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/419-ЕП від 17.04.2009
Щодо строкiв доставки товарiв у митницi призначення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10.31/4372-ЕП від 08.05.2009
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10.10/4486-ЕП від 13.05.2009
Про вiдкликання листа
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/6603-ЕП від 10.07.2009
У доповнення до листа Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.19/6835-ЕП від 16.07.2009
Щодо надання роз'яснення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1212 від 17.12.2009
Про проведення експерименту в автомобiльних пунктах пропуску з контролю за виконанням перевiзниками попереднiх зобов'язань про доставку товарiв до митницi призначення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.19/12326-ЕП від 18.12.2009
Щодо строкiв доставки товарiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 125 від 17.02.2010
Про внесення змiн до Порядку використання сейф-пакетiв при ввезенi товарiв на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10.15/2868-ЕП від 02.04.2010
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10.27/3419-ЕП від 16.04.2010
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 02.04.2010 N 11/4-10.15/2868-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/4081-ЕП від 30.04.2010
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-19/14089-ЕП від 24.12.2008
Лист КРМ № 35/4-32/5705-ЕП від 14.06.2010
Лист № 23-1/2106-ЕП від 23.06.2010
Щодо закiнчення сейф-пакетiв
Лист № 22/2/6.26/4499-ЕП від 19.08.2010
Щодо використання сейф-пакетiв
Лист № 21/25-02/7077-ЕП від 23.07.2010
Щодо подальшого використання сейф-пакетiв
Лист № 16/01-2921-ЕП від 30.07.2010
Лист № 13-16/2271-ЕП від 05.08.2010
Лист № 01/2872-ЕП від 08.09.2010
Щодо закiнчення використання сейф-пакетiв
Лист № 19-07/3352-ЕП від 03.09.2010
Щодо використання сейф-пакетiв
Лист № 19/26-02/10205-ЕП від 04.10.2010
Лист № 18/1-5734-ЕП від 14.12.2010
Щодо використання сейф-пакетiв
Лист № 32/13/1-9074-ЕП від 16.11.2010
Щодо закiнчення сейф-пакетiв
Лист № 32/13 /1-9362-ЕП від 25.11.2010
Щодо використання сейф-пакетiв
Лист № 1/2-17.39/3075-ЕП від 30.08.2010
Щодо використання сейф-пакетiв
Лист № 30/3798-ЕП від 12.11.2010
Щодо використання сейф-пакетiв
Лист № 23-11/9255-ЕП від 21.12.2010
Щодо використання СП
Лист № 2-20/20-199-ЕП від 06.01.2011
Лист № 13/28-1381-ЕП від 21.02.2011
Наказ КРМ № 669 від 07.07.2012
Про пiдтвердження вiдомостей про експорт товарiв за межi митної територiї України в Київськiй регiональнiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10.09/5498-ЕП від 08.06.2010
Про надання роз'яснень
Лист № 18/3707-ЕП від 05.08.2010
Щодо внесення змiни до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/10909-ЕП від 29.09.2010
Про набуття Макао членства у Мiжнароднiй мережi гарантiйної системи карнетiв А.Т.А.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/11-10.19/11437-ЕП від 06.10.2010
Щодо змiн порядку заповнення ДКПТ
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10.31/12330-ЕП від 19.10.2010
Про змiну форматiв ЕПП та електронної адреси отримання ЕПП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/11-10.19/15100-ЕП від 30.11.2010
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/17167-ЕП від 29.12.2010
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/11-10.19/2250-ЕП від 10.02.2011
Стосовно надання пiдтвердження про фактичне вивезення товарiв

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.