Интеллектуальная собственность

IНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНIСТЬ

     До об'єктiв права iнтелектуальної власностi, зокрема, належать:
     - лiтературнi та художнi твори;
     - комп'ютернi програми;
     - компiляцiї даних (бази даних);
     - виконання;
     - фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення;
     - науковi вiдкриття;
     - винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки;
     - компонування напiвпровiдникових виробiв;
     - рацiоналiзаторськi пропозицiї;
     - сорти рослин, породи тварин;
     - комерцiйнi (фiрмовi) найменування, торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), географiчнi зазначення;
     - комерцiйнi таємницi.
     (див. статтю 420 Цивiльного кодексу України).

     Сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України здiйснюється вiдповiдно до роздiлу XIV Митного кодексу України.

     Правовласник, який має пiдстави вважати, що пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушенi його права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, має право безоплатно подати до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi з метою реєстрацiї такого об'єкта у митному реєстрi об'єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону.

     Порядок реєстрацiї у митному реєстрi об'єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, включаючи форму заяви, перелiк iнформацiї та документiв, якi додаються до заяви, порядок подання i розгляду заяви, внесення iнформацiї до зазначеного реєстру та його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     У разi призупинення митного оформлення товарiв вiдповiдно до статей 399, 400 i 4011 Митного кодексу України вiдшкодування витрат, пов'язаних iз зберiганням цих товарiв, здiйснюється за рахунок правовласника.

     Правовласник зобов'язаний повiдомити центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, про припинення чинностi чи визнання недiйсним права iнтелектуальної власностi, а також про часткову або повну передачу прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi, вiдомостi щодо якого внесенi до митного реєстру об'єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону.

Постанова КМУ № 1389 від 07.09.1998
Про Порядок погодження з Державним агентством з авторських i сумiжних прав документiв, пов'язаних з iмпортом, експортом i оптовою торгiвлею аудiовiз. творами та примiрниками фонограм
Наказ ДМСУ (до 2012) № 816 від 02.10.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 846 від 11.10.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ Одеської митниці № 247 від 28.07.2005
Порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдприємств, що надають посередницькi послуги в галузi митної справи в зонi дiяльностi Одеської митницi
Наказ № 556/99 від 31.10.2005
Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї вiддiлу у пунктi пропуску "Кучурган-залiзничний" митного поста "Роздiльна" Котовської митницi та посадових осiб станцiї Кучурган Одеської залiзницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 211 від 13.03.2007
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Міждержавна угода від 18.10.2005
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про взаємну охорону прав на результати iнтелектуальної дiяльностi, що створенi в ходi двостороннього вiйськово-технiчного спiвробiтництва
Наказ ДМСУ (до 2012) № 535 від 26.06.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ № 216 від 12.09.2006
Про затвердження Технологiчної схеми контролю за перемiщенням через митний кордон України товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 708 від 28.07.2005
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 774 від 18.08.2005
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 951 від 07.10.2005
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1031 від 25.10.2005
Про анулювання лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1032 від 25.10.2005
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 56 від 26.01.2006
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-563-ЕП від 07.06.2006
Про анулювання реєстрацiї товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 64 від 29.01.2007
Про переоформлення лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 65 від 29.01.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Інше від 19.07.2000
Інше від 25.12.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 900 від 29.10.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 915 від 31.10.2007
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 947 від 09.11.2007
Про анулювання та видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1016 від 03.12.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Закон України ВР № 697-XII від 07.02.1991
Про власнiсть
Наказ ДМСУ (до 2012) № 153 від 01.03.2001
Про затвердження Положення про Управлiння захисту прав iнтелектуальної власностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/24-4484-ЕП від 20.09.2001
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.2001 N 1149
Закон України ВР № 3689-XII від 15.12.1993
Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-24-1888-ЕП від 28.02.2002
Про надiслання Закону України вiд 17.01.2002 N 2953-III
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-24-4869-ЕП від 03.06.2002
Про надiслання постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-24-6150-ЕП від 12.07.2002
Про надiслання СIД-кодiв дискiв для лазерних систем зчитування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-24-6729-ЕП від 31.07.2002
Про надіслання СІД-кодів дисків для лазерних систем зчитування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1336-ЕП від 29.01.2003
Щодо заповнення графи 31 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-506-ЕП від 14.01.2003
Про надiслання CID-кодiв дискiв для лазерних систем зчитування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-881-ЕП від 21.01.2003
Про надiслання СIД-кодiв дискiв для лазерних систем зчитування
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2181-ЕП від 17.09.1998
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.98 N 1389
Наказ № ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВIДОМСТВО УКРАЇНИ від 28.07.1995
Про затвердження Правил складання i подання заявки на видачу свiдоцтва України на знак для товарiв i послуг
Постанова КМУ № 1209 від 04.11.1997
Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi примiрниками аудiовiзуальних творiв i фонограм
Постанова КМУ № 1756 від 27.12.2001
Про державну реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр
Закон України ВР № 236/96-ВР від 07.06.1996
Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї
Постанова ВР № 237/96-ВР від 07.06.1996
Про введення в дiю Закону України "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї"
Наказ МОН № 391 від 16.08.2000
Про внесення змiн до деяких нормативних документiв Держпатенту України
Наказ МОН № 521 від 16.07.2001
Про затвердження Iнструкцiї про подання, розгляд, публiкацiю та внесення до реєстру вiдомостей про передачу права власностi на винахiд (корисну модель) та видачу лiцензiї на використання винаходу
Постанова КМУ № 545 від 10.08.1994
Про затвердження Положення про представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених)
Наказ МОН № 583 від 12.12.2000
Про затвердження Положення про Перелiк видових назв товарiв
Постанова КМУ № 997 від 20.06.2000
Про затвердження Положення про Державний департамент iнтелектуальної власностi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 310/527/193/240/7/1/2-103вих./271/62/343 від 21.03.2003
Про затвердження Програми скоординованих дiй правоохоронних та контролюючих органiв по боротьбi з незаконним виробництвом, розповсюдженням i реалiзацiєю аудiо- i вiдеопродукцiї, компакт-дискiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 270 від 08.04.2005
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 477 від 03.06.2005
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1553-ЕП від 03.02.2003
Про надiслання CID-кодiв дискiв для лазерних систем зчитування

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.