Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 634 від 15.06.2010

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

23 березня 1999 р. N 178


Про деякi питання контролю за доставкою вантажiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України 
вiд 30 квiтня 1999 року N 253

     З метою забезпечення контролю за доставкою вантажiв та пiдготовки до введення в дiю Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771, наказую:

     1. З 01.04.99 до окремого розпорядження Держмитслужби контроль за доставкою в митницi призначення вантажiв, що ввозяться на митну територiю України автомобiльним транспортом, здiйснювати з використанням програмно-iнформацiйного комплексу "Контроль за перемiщенням вантажiв при iмпортi", дослiдна експлуатацiя якого здiйснюється на виконання наказу Держмитслужби вiд 29.01.99 N 52.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 30.04.99 р. N 253)

     2. Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння (далi -IАМУ) (Копосов С.А) :

     2.1. Забезпечити ведення центральної бази даних (далi - ЦБД) Держмитслужби.

     2.2. До 25.03.99 надiслати митницям iнструктивнi матерiали для роботи з програмно-iнформацiйним комплексом.

     2.3. Забезпечити можливiсть перегляду iнформацiї про направленi вантажi в центральнiй базi даних посадовими особами пiдроздiлiв по боротьбi з контрабандою регiональних митниць, митниць i центрального апарату Держмитслужби з наданням їм прав доступу згiдно з установленим порядком.

. . . . .

     4. Пропуск вантажiв, що ввозяться будь-яким видом транспорту, призначених одержувачам, розташованим на митнiй територiї України, здiйснювати тiльки пiсля перевiрки наявностi в ЦБД вiдомостей про те, що цей суб'єкт ЗЕД перебуває на облiку в митних органах, та отримання позитивної вiдповiдi за цiєю перевiркою.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць до 25.04.99 визначити в зонах дiяльностi пiдпорядкованих митниць мiсця прибуття автотранспортних засобiв з товарами, що ввозяться на митну територiю України або перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України (термiнали, майданчики, зони митного контролю тощо), i надiслати до Держмитслужби в електронному виглядi перелiки цих мiсць iз зазначенням їх точної адреси для узагальнення й iнформування митних органiв i перевiзникiв.

     5.1. Митницям вiдправлення направляти автотранспортнi засоби з товарами в митницi призначення, зазначаючи точну назву митницi (митного поста) та адресу мiсць прибуття, перелiки яких будуть доведенi Держмитслужбою.

     5.2. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць створити у мiсцях прибуття робочi мiсця iнспекторiв вiддiлiв контролю за доставкою вантажiв чи вантажних вiддiлiв митниць з доступом до ЦБД.

     За необхiдностi органiзувати у мiсцях прибуття цiлодобове чергування iнспекторiв вiддiлiв контролю за доставкою вантажiв чи вантажних вiддiлiв митниць.

     6. Встановити, що у разi вчинення перевiзником порушень митних правил, передбачених статтями 109 i 114 Митного кодексу України, митницею, в провадженнi якої знаходилась така справа i якою встановлено вину перевiзника, направляються до Держмитслужби вiдповiднi подання для вжиття до порушникiв заходiв, передбачених статтею 37 Закону України вiд 16.04.91 N 959-ХII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та статтею 38 Митної конвенцiї про мiжнароднi перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75 N 3050 (Конвенцiї МДП).

     7. Заступнику начальника Управлiння по органiзацiї боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил (Руссков В.А.), начальнику Управлiння органiзацiї митного контролю (Бiльчук О.С.), начальнику IАМУ (Копосов С.А.) до 01.05.99 розробити план заходiв по веденню ЦБД порушникiв митних правил, перевiзникiв i суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi здiйснили порушення митних правил, передбаченi статтями 109 i 114 Митного кодексу України та забезпеченню її використання при митному оформленнi вантажiв.

     8. Начальникам регiональних митниць по кожному факту недоставки вантажiв у митницi призначення (починаючи з 01.01.99) та про заходи, вжитi пiдпорядкованими митницями за цими фактами, щотижнево надавати письмовi пояснення Головi Держмитслужби.

     9. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць iнформувати суб'єктiв ЗЕД, перевiзникiв i громадян про вимоги пунктiв 4, 5 i 6 цього наказу.

     10. Скасувати лист Держмитслужби вiд 19.06.98 N 20/1-1320-ЕП.

     11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I.М.

В.о. Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.