МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

вiд 10.05.2002 N 134


Про затвердження Порядку розгляду Мiнiстерством документiв, поданих резидентом для отримання висновку щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) до видiв, визначених у статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 травня 2002 р. за N 437/6725

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 22 вересня 2003 року N 260,
наказом Мiнiстерства економiки України
вiд 13 грудня 2005 року N 497

(У текстi наказу та Порядку слова "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України", "управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю", "управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики", "управлiння фiнансового ринку", "управлiння правового забезпечення зовнiшньоекономiчної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки України", "вiддiл контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю", "вiддiл з питань розвитку експорту", "вiддiл аналiзу розвитку банкiвських послуг", "вiддiл правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 13 грудня 2005 року N 497)

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2002 р. N 445 "Про затвердження Порядку вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" та з метою вдосконалення механiзму контролю за дотриманням суб'єктами господарської дiяльностi вимог чинного законодавства України при провадженнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок розгляду Мiнiстерством документiв, поданих резидентом для отримання висновку щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) до видiв, визначених у статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi";

     форму висновку щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) до видiв, визначених у статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi".

     2. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю разом з адмiнiстративним департаментом пiсля державної реєстрацiї цього наказу довести його до вiдома Державної податкової адмiнiстрацiї України та Нацiонального банку України.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України вiд 12.09.98 N 581 "Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1297 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.94 N 882", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 29.09.98 за N 608/3048, зi змiнами та доповненнями, та вiд 24.11.98 N 777 "Про заходи МЗЕЗторгу України iз забезпечення виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 28.12.94 N 882 (зi змiнами та доповненнями до неї)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 08.12.98 за N 783/3223, зi змiнами та доповненнями.

     4. Цей наказ набирає чинностi з моменту набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2002 р. N 445 "Про затвердження Порядку вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України".

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.

Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України О.Шлапак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
10.05.2002 N 134
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 травня 2002 р. за N 437/6725

Порядок
розгляду Мiнiстерством документiв, поданих резидентом для отримання висновку щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) до видiв, визначених у статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

     1. Цей Порядок визначає механiзм розгляду документiв, необхiдних для отримання висновку щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) до видiв, визначених у статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (далi - висновок), а також пiдстави для вiдмови у його видачi.

     2. Дiя цього Порядку поширюється на всiх суб'єктiв господарювання - резидентiв незалежно вiд форми власностi.

     3. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, зазначених у документах, якi надає резидент Мiнiстерству для отримання висновку, несе заявник.

     4. Розгляд документiв, необхiдних для отримання висновку, здiйснює вiддiл контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю за участю вiддiлу з питань розвитку експорту, вiддiл аналiзу розвитку банкiвських послуг, вiддiл правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв, а у разi потреби - за участю iнших структурних пiдроздiлiв Мiнiстерства.

     5. Для отримання висновку резиденти подають Мiнiстерству документи, визначенi пунктом 8 Порядку вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2002 р. N 445.

     6. Прийнятi до розгляду документи вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю реєструє у книзi облiку та додає до них лист-узгодження, пiсля чого документи направляє на розгляд в управлiння, зазначенi в пунктi 4 цього Порядку.

     7. Управлiння, зазначенi в пунктi 4 цього Порядку, у межах своєї компетенцiї здiйснюють розгляд документiв, поданих резидентом для отримання висновку, з таких питань:

     вiддiл контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю про застосування до резидента та нерезидента спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", наявнiсть фактiв порушення установлених термiнiв проведення розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями, на предмет вiдповiдностi платiжних умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) чинному законодавству України та умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) критерiям, визначеним в пунктах 2, 4, 5, 6 Порядку вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2002 р. N 445;

     вiддiл з питань розвитку експорту про вiднесення операцiй резидентiв до договорiв консигнацiї вiдповiдно до пункту 3 Порядку вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2002 р. N 445;

     вiддiл аналiзу розвитку банкiвських послуг про вiднесення операцiй резидентiв до договорiв оперативного та фiнансового лiзингу (у формi мiжнародного лiзингу) вiдповiдно до пункту 7 Порядку вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2002 р. N 445;

     вiддiл правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi про вiдповiднiсть документiв чинному законодавству України та мiжнародно-правовим нормам;

     Державний iнформацiйно-аналiтичний центр монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв про вiдповiднiсть цiнових умов зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) iснуючiй кон'юнктурi ринку.

     8. Термiн розгляду документiв структурними пiдроздiлами Мiнiстерства не повинен перевищувати одного дня.

     9. Вiддiл контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю з урахуванням висновкiв iнших управлiнь здiйснює остаточний розгляд документiв i надає висновок або готує вiдмову в його видачi з обгрунтуванням причин вiдмови, про що повiдомляє Державну податкову адмiнiстрацiю України.

     10. Висновок управлiння не надає в разi, коли:

     резидентом поданi не всi документи або поданi документи не вiдповiдають вимогам законодавства;

     до однiєї iз сторiн зовнiшньоекономiчного договору (контракту) застосовано вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     до iноземного контрагента за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) застосовано вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування.

     11. Висновок, крiм Мiнiстра, мають право пiдписувати перший заступник Мiнiстра, заступник Мiнiстра або директор департаменту, якому безпосередньо пiдпорядкований вiддiл контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю або вiддiл з питань розвитку експорту.

(пункт 11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 22.09.2003 р. N 260)

     12. Висновок Мiнiстерство видає особi, яка має вiдповiдне доручення вiд заявника, пiдписане керiвником i скрiплене печаткою резидента.

Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О.Жижко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
10.05.2002 N 134

Висновок
щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) до видiв, визначених у статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
 
(найменування резидента)
 
(код за ЄДРПОУ)
 
(мiсцезнаходження резидента)
 
(платiжнi реквiзити резидента: N рахунку, назва та мiсцезнаходження банку)
 
(найменування нерезидента)
 
(мiсцезнаходження нерезидента)
 
(платiжнi реквiзити нерезидента: N рахунку, назва та мiсцезнаходження банку)
 
(номер, дата, загальна сума договору [контракту], номери специфiкацiй та номери додаткових угод, укладених на момент отримання висновку)
 
(висновок щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору [контракту] до видiв, визначених у статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi")
 
(сума та термiн, на якi можливе продовження законодавчо встановлених термiнiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчною операцiєю)

Посада

П.I.Б. вiдповiдальної особи Мiнiстерства пiдпис дата
 
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю
О.Жижко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.