Документ скасований: Постанова КМУ № 1409 від 29.12.2007

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 30 березня 2002 р. N 445


Про затвердження Порядку вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 квiтня 2004 року N 571

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення (додається).

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком (додається).

     3. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     4. Ця постанова набирає чинностi через 45 днiв пiсля опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 березня 2002 р. N 445

ПОРЯДОК
вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення

     1. Дiя цього Порядку поширюється на всiх суб'єктiв господарювання - резидентiв незалежно вiд форми власностi.

     2. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв виробничої кооперацiї, вiдносяться операцiї з поставки сировини, матерiалiв, вузлiв, деталей, запасних частин, заготовок напiвфабрикатiв, комплектуючих та iнших виробiв галузевого i мiжгалузевого призначення, що технологiчно взаємозв'язанi i необхiднi для спiльного виготовлення кiнцевої продукцiї, а також операцiї з надання послуг з проектних i ремонтних робiт, технiчного обслуговування, пов'язаних з виготовленням та реалiзацiєю кiнцевої продукцiї.

     3. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв консигнацiї, вiдносяться операцiї з реалiзацiї товарiв, вiдповiдно до яких одна сторона (консигнатор) зобов'язується за дорученням другої сторони (консигнанта) протягом визначеного часу (термiну дiї угоди консигнацiї) за обумовлену винагороду продати з консигнацiйного складу вiд свого iменi товари, якi належать консигнанту.

     4. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв комплексного будiвництва, вiдносяться операцiї з виконання проектних i проектно-пошукових робiт, передачi "ноу-хау" в галузi будiвництва та виробництва будiвельних матерiалiв, конструкцiй, виконання будiвельних, спецiальних та будiвельно-монтажних робiт, у тому числi пiд час виконання договорiв про реалiзацiю проектiв за схемою "будувати - експлуатувати - передавати" (Build-Operate-Transfer), здiйснення шефмонтажу та авторського нагляду у будiвництвi, виконання пусконалагоджувальних та гарантiйних робiт (надання послуг), а також з поставки машин i механiзмiв, матерiалiв, обладнання, будiвельних конструкцiй та матерiалiв для виконання (надання) зазначених робiт (послуг).

     5. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв поставки складних технiчних виробiв, вiдносяться операцiї з поставки устаткування частинами або складних технiчних виробiв, що потребують установки, монтажу, налагодження, гарантiйного обслуговування i введення їх у дiю на мiсцi експлуатацiї, а також з поставки складних технiчних виробiв, термiн виготовлення та транспортування яких перевищує 90 днiв.

     6. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв поставки товарiв спецiального призначення, вiдносяться операцiї з мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, визначенi у Положеннi про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1997 р. N 1358 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 50, с. 50), а також з поставки продукцiї згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв оперативного та фiнансового лiзингу належать операцiї, що здiйснюються вiдповiдно до статтi 806 Цивiльного кодексу України та Закону України "Про фiнансовий лiзинг".

(пункт 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.2004 р. N 571)

     8. Резидент для одержання висновку щодо вiднесення операцiй резидента до договорiв, визначених у статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", повинен подати до Мiнекономiки такi документи:

     1) лист-звернення, складений за довiльною формою, з обов'язковими даними про:

     стан виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на момент звернення;

     необхiднiсть продовження термiну повернення валютної виручки за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) iз зазначенням суми заборгованостi та термiну, необхiдного для завершення розрахункiв;

     2) копiї документiв, що засвiдчують здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї (платiжнi документи, довiдки банкiв, вантажнi митнi декларацiї, коносамент тощо);

     3) копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     4) засвiдчену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту) з обов'язковим зазначенням юридичної адреси та банкiвських реквiзитiв iноземних контрагентiв. Якщо текст зовнiшньоекономiчного договору викладений iноземною мовою, заявник додає його переклад, засвiдчений в установленому порядку;

     5) матерiали, що стосуються iноземного контрагента - витяг з торговельного, банкiвського чи судового реєстру або реєстрацiйне посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи та документи, якi пiдтверджують повноваження особи, що виступає вiд iменi iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, на право укладення зовнiшньоекономiчного договору (контракту). Зазначенi матерiали повиннi бути нотарiально засвiдченi/посвiдченi за мiсцем їх видачi i легалiзованi належним чином в консульських установах, якi представляють Україну, якщо мiжнародними договорами не передбачено iнше.

     9. Перелiченi у пунктi 8 цього Порядку документи розглядаються Мiнекономiки протягом десяти днiв з дня їх реєстрацiї. Пiсля закiнчення цього термiну резиденту надається висновок щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) до видiв, визначених у статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi".

     У разi вiдмови Мiнекономiки у видачi такого висновку резиденту надається вiдповiдь з обгрунтуванням причин вiдмови, про що повiдомляється Державна податкова адмiнiстрацiя.

     10. Для одержання остаточного висновку щодо доцiльностi продовження термiну розрахункiв згiдно iз статтею 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" резидент повинен подати до Державної податкової адмiнiстрацiї такiдокументи:

     1) лист-звернення, складений за довiльною формою, з обов'язковим обгрунтуванням необхiдностi продовження термiну повернення валютної виручки за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) iз зазначенням суми заборгованостi та термiну, необхiдного для завершення розрахункiв;

     2) висновок Мiнекономiки щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) до видiв, визначених у статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi";

     3) засвiдчену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту) з обов'язковим зазначенням юридичної адреси та банкiвських реквiзитiв iноземних контрагентiв. Якщо текст зовнiшньоекономiчного договору викладений iноземною мовою, заявник додає його переклад, засвiдчений в установленому порядку;

     4) копiї документiв, що засвiдчують стан виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на дату звернення до Мiнекономiки (платiжнi документи, довiдки банкiв, вантажнi митнi декларацiї, коносамент тощо).

     11. Перелiченi у пунктi 10 цього Порядку документи розглядаються Державною податковою адмiнiстрацiєю протягом десяти днiв з дня їх реєстрацiї. Пiсля закiнчення цього термiну Нацiональному банку та резиденту надається остаточний висновок щодо доцiльностi продовження термiну розрахункiв згiдно iз статтею 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi".

     У разi вiдмови Державної податкової адмiнiстрацiї у видачi остаточного висновку резиденту надається вiдповiдь з обгрунтуванням причин вiдмови, про що iнформується Мiнекономiки.

     12. Для одержання остаточного висновку щодо доцiльностi продовження термiну розрахункiв згiдно iз статтею 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"  за договором лiзингу, згiдно з яким лiзингодавцем є резидент України, документи подаються на розгляд до початку передачi нерезиденту майна (предмета договору лiзингу).

(пункт 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.2004 р. N 571)

     13. Резидент несе повну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, що мiстяться у поданих ним документах, згiдно iз законодавством.

     14. Висновки, зазначенi у пунктах 8 i 10 цього Порядку, не надаються Мiнекономiки та Державною податковою адмiнiстрацiєю в разi, коли:

     резидентом поданi не всi документи або поданi документи не вiдповiдають вимогам законодавства;

     до однiєї iз сторiн зовнiшньоекономiчного договору (контракту) застосовано вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальну санкцiю - тимчасове припинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     до iноземного контрагента за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) застосовано вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 березня 2002 р. N 445

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882 "Про Порядок вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення" (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 64);

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 1995 р. N 430 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 223);

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1297 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 33, ст. 1245);

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 1998 р. N 1574 "Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882" (Офiцiйний вiсник України, 1998р., N 40, ст. 1474);

     5. Пункт 1 змiн i доповнень, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 вересня 1999 р. N 1782.

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 лютого 2000 р. N 255 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 2000 р. N 51" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 6, ст. 224).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.