Документ скасований: Висновок Мінюсту № 1/74 від 15.02.2007

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

05.06.2003 N 135/222/386


Про затвердження Положення про взаємодiю
Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України та Державної митної служби України при здiйсненнi державного контролю за мiжнародними передачами товарiв спецiального призначення

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 червня 2003 р. за N 456/7777


     Вiдповiдно до Законiв України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання", "Про Службу безпеки України", Митного кодексу України, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1996 року N 1005 "Про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом окремих видiв виробiв, обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, що можуть використовуватися для створення озброєння, вiйськової чи спецiальної технiки" та вiд 8 грудня 1997 року N 1358 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення", Указiв Президента України вiд 13 лютого 1998 року N 117/98 "Про Положення про державний експортний контроль в Українi" та вiд 13 квiтня 2001 року N 256/2001 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку", Положення про порядок здiйснення криптографiчного захисту iнформацiї в Українi, затвердженого Указом Президента України вiд 22 травня 1998 року N 505/98, i з метою узгодження дiй та проведення необхiдних заходiв для забезпечення передбаченого законодавством порядку мiжнародних передач товарiв спецiального призначення та їх використання, попередження i припинення правопорушень у цiй сферi наказуємо:

     1. Затвердити Положення про взаємодiю Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України та Державної митної служби України при здiйсненнi державного контролю за мiжнародними передачами товарiв спецiального призначення (додається).

     2. Державнiй службi експортного контролю України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. З наказом ознайомити особовий склад Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України i Державної митної служби України, до функцiональних обов'язкiв якого вiдноситься виконання заходiв, передбачених цим наказом.

     4. Службi безпеки України забезпечити публiкацiю цього наказу в засобах масової iнформацiї.

     5. Контроль за виконанням цього наказу та забезпеченням дотримання законностi при проведеннi заходiв покласти на перших заступникiв голiв Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України i Державної митної служби України згiдно з розподiлом обов'язкiв керiвного складу цих органiв.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України, Державної митної служби України
05.06.2003 N 135/222/386
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 червня 2003 р. за N 456/7777

ПОЛОЖЕННЯ
про взаємодiю Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України та Державної митної служби України при здiйсненнi державного контролю за мiжнародними передачами товарiв спецiального призначення

1. Загальнi положення

     1.1. Це положення розроблено вiдповiдно до Законiв України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання", "Про Службу безпеки України", Митного кодексу України, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1996 року N 1005 "Про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом окремих видiв виробiв, обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, що можуть використовуватися для створення озброєння, вiйськової чи спецiальної технiки" та вiд 8 грудня 1997 року N 1358 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення", Указiв Президента України вiд 13 лютого 1998 року N 117/98 "Про Положення про державний експортний контроль в Українi", вiд 6 жовтня 2000 року N 1120/2000 "Питання Департаменту спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки України" та вiд 13 квiтня 2001 року N 256/2001 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку", Положення про порядок здiйснення криптографiчного захисту iнформацiї в Українi, затвердженого Указом Президента України вiд 22 травня 1998 року N 505/98, Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з розробленням, виробництвом, впровадженням, обслуговуванням, дослiдженням ефективностi систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, наданням послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї, затверджених наказом Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Департаменту спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки України вiд 29 грудня 2000 року N 89/67 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 20 сiчня 2001 року за N 50/5241.

     1.2. Положення визначає основнi напрями та порядок взаємодiї Державної служби експортного контролю України (далi - Держекспортконтроль України), Служби безпеки України (далi - СБ України) та Державної митної служби України (далi - Держмитслужба України) при здiйсненнi державного контролю з метою проведення необхiдних заходiв для забезпечення передбаченого законодавством порядку експорту, iмпорту, реекспорту, тимчасового вивезення й тимчасового ввезення, транзиту територiєю України (далi - мiжнароднi передачi) товарiв спецiального призначення та їх використання, попередження i припинення правопорушень у цiй сферi.

     1.3. У цьому Положеннi пiд товарами спецiального призначення розумiються спецiальнi технiчнi засоби для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншi засоби негласного отримання iнформацiї (далi - спецiальнi технiчнi засоби) або засоби забезпечення технiчного захисту iнформацiї та/або засоби криптографiчного захисту iнформацiї i криптографiчнi системи (далi - засоби захисту iнформацiї).

     1.4. Дiя цього Положення при здiйсненнi державного контролю за мiжнародними передачами товарiв спецiального призначення поширюється на суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi України, що планують здiйснювати чи здiйснюють будь-якi мiжнароднi передачi товарiв спецiального призначення незалежно вiд умов поставки, характеру угод, митного режиму та iнших особливостей перемiщення цих товарiв.

     1.5. Порядок передачi iншiй державi чи мiжнародним органiзацiям товарiв спецiального призначення, що мiстять державну таємницю, визначається чинним законодавством.

     1.6. Державному експортному контролю пiдлягають мiжнароднi передачi спецiальних технiчних засобiв i засобiв захисту iнформацiї, внесених до спискiв товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю (спискiв товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання), якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державний експортний контроль стосовно експорту або тимчасового вивезення товарiв спецiального призначення, не внесених до спискiв товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, здiйснюється у випадках, передбачених законодавством України.

     1.7. Взаємодiя на рiвнi державних органiв здiйснюється мiж центральними апаратами Держекспортконтролю України, Держмитслужби України та СБ України.

     Органом державного управлiння, що дiє у складi СБ України, щодо взаємодiї при здiйсненнi заходiв у частинi державного контролю за мiжнародними передачами засобiв захисту iнформацiї - є Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї (далi - ДСТСЗI) СБ України.

     1.8. Основними принципами взаємодiї є:

     1.8.1. Дотримання законностi та забезпечення рiвностi прав, законних iнтересiв усiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     1.8.2. Забезпечення iнтересiв держави пiд час виконання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi мiжнародних передач товарiв спецiального призначення, а також заходiв щодо недопущення використання таких товарiв у терористичних та iнших протиправних цiлях.

     1.8.3. Оперативнiсть розгляду та прийняття рiшень з питань, що потребують спiльного вирiшення та забезпечення їх виконання у межах компетенцiї.

     1.8.4. Комплексне використання сил i засобiв, якi є в розпорядженнi сторiн, що взаємодiють.

     1.9. Основнi напрями взаємодiї:

     1.9.1. Проведення експертиз у галузi державного експортного контролю стосовно товарiв, а також суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з метою визначення належностi товарiв до тих, якi спецiально призначенi чи безпосередньо можуть бути використанi для виконання функцiй негласного отримання iнформацiї або захисту iнформацiї та пiдготовки обґрунтованих висновкiв для прийняття рiшення про можливiсть й умови проведення мiжнародних передач товарiв спецiального призначення.

     1.9.2. Розробка та погодження проектiв нормативно-правових актiв з питань державного експортного контролю у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, а також у сферi, пов'язанiй iз спецiальними технiчними засобами.

     1.9.3. Проведення аналiзу пропозицiй держав-учасниць мiжнародних режимiв експортного контролю стосовно внесення змiн i доповнень до Контрольних спискiв мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна (далi - Контрольнi списки), та участь у формуваннi пропозицiй до вказiвок делегацiям України, а також засiданнях робочих органiв цих органiзацiй.

     1.9.4. Розгляд, пiдготовка та здiйснення обмiну мiж сторонами, що взаємодiють, iнформацiйними матерiалами щодо додаткових критерiїв, за якими посадовi особи митних органiв можуть приймати рiшення про можливу належнiсть товарiв до товарiв спецiального призначення.

     1.9.5. Проведення спiльних заходiв у галузi експортного контролю.

     1.9.6. Вивчення проблем профiлактики правопорушень у сферi кiнцевого використання товарiв спецiального призначення, розробка пропозицiй та заходiв щодо їх попередження.

     1.9.7. Узагальнення пiдсумкiв спiльних заходiв, а також спiльна розробка нових видiв дiяльностi та форм взаємодiї.

     1.10. Основнi форми взаємодiї: проведення експертиз, надання висновкiв, видання спiльних наказiв, розробка планiв проведення спiльних заходiв, обмiн iнформацiєю, створення спiльних робочих груп, проведення робочих нарад, конференцiй, семiнарiв тощо.

2. Основнi функцiї державних органiв при взаємодiї

     2.1. Державна служба експортного контролю України

     2.1.1. За наявностi пiдстав вважати, що товари, передбаченi для мiжнародної передачi, можуть бути призначенi або використанi для виконання функцiй негласного отримання iнформацiї або захисту iнформацiї, залучає у встановленому порядку СБ України до проведення експертиз (попередньої, основної, повторної та додаткової) товарiв з метою визначення їх належностi до спецiальних технiчних засобiв або засобiв захисту iнформацiї та пiдготовки обґрунтованих висновкiв для прийняття рiшення про можливiсть й умови проведення мiжнародних передач товарiв спецiального призначення.

     2.1.2. Розробляє та погоджує з СБ України та Держмитслужбою України проекти нормативно-правових актiв з питань державного експортного контролю за мiжнародними передачами товарiв спецiального призначення, а також залучає їх до аналiзу пропозицiй держав-учасниць мiжнародних режимiв експортного контролю стосовно внесення змiн та доповнень до Контрольних спискiв та участi у засiданнях робочих органiв цих органiзацiй.

     2.1.3. Бере участь у пiдготовцi iнформацiйних матерiалiв щодо додаткових критерiїв, за якими посадовi особи митних органiв приймають рiшення про можливу належнiсть товару, який декларується суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, до категорiї товару спецiального призначення. Застосовує цi критерiї.

     2.1.4. Повiдомляє СБ України та Держмитслужбу України про порушення суб'єктами пiдприємницької дiяльностi встановленого порядку здiйснення мiжнародних передач товарiв спецiального призначення та їх використання у заявлених цiлях.

     2.1.5. Бере участь у проведеннi узгоджених спiльних заходiв.

     2.2. Державна митна служба України

     2.2.1. Iнформує митнi органи про встановлений перелiк товарiв спецiального призначення та їх виробникiв, а також про критерiї та ознаки, за якими визначаються засоби захисту iнформацiї i спецiальнi технiчнi засоби, про встановлений порядок державного контролю за їх мiжнародними передачами з урахуванням можливих умов поставок, характеру угод, особливостей митних процедур й iнших особливостей перемiщення цих товарiв.

     2.2.2. Бере участь в органiзацiї i проведеннi спiльних робочих нарад, семiнарiв, конференцiй, спрямованих на роз'яснення положень встановленого нормативно-правовими актами порядку взаємодiї вiдповiдних пiдроздiлiв Держекспортконтролю України, СБ України та Держмитслужби України при здiйсненнi державного контролю за мiжнародними передачами товарiв спецiального призначення, а також щодо проведення профiлактики, попередження i припинення правопорушень, пов'язаних iз незаконним розповсюдженням та/або використанням товарiв спецiального призначення.

     2.2.3. Iнформує Держекспортконтроль України та СБ України про ознаки чи вiдомi їм факти, що свiдчать про пiдготовку та/або порушення встановленого порядку здiйснення мiжнародних передач товарiв спецiального призначення, злочиннi дiї на митницях та/або пiдготовку i здiйснення контрабанди товарiв спецiального призначення.

     2.2.4. Бере участь у розробцi та погодженнi проектiв нормативно-правових актiв з питань державного експортного контролю за мiжнародними передачами товарiв спецiального призначення, аналiзi пропозицiй держав-учасниць мiжнародних режимiв експортного контролю стосовно внесення змiн i доповнень до Контрольних спискiв, формуваннi пропозицiй до вказiвок делегацiям України, а також засiданнях робочих органiв цих органiзацiй.

     2.2.5. Бере участь у проведеннi узгоджених спiльних заходiв.

     2.2.6. У разi виявлення товарiв, якi за своїми характеристиками або властивостями класифiкуються або можуть бути класифiкованi як спецiальнi технiчнi засоби або засоби захисту iнформацiї i на мiжнароднi передачi яких суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi не має дозволу/висновку Держекспортконтролю України, митнi органи призупиняють їх митне оформлення.

     Митне оформлення таких товарiв може бути завершене лише за умов, викладених у пунктi 3.3 цього Положення.

     2.3. Служба безпеки України

     2.3.1. Здiйснює реалiзацiю державної полiтики з розроблення, виготовлення, реалiзацiї та придбання спецiальних технiчних засобiв, а також забезпечує державний контроль i координацiю дiяльностi державних органiв у цiй сферi.

     2.3.2. Опрацьовує матерiали з метою визначення належностi товарiв до тих, якi спецiально призначенi чи безпосередньо можуть бути використанi для виконання функцiй негласного отримання iнформацiї або захисту iнформацiї та пiдготовки обґрунтованих висновкiв для прийняття рiшення про можливiсть й умови проведення мiжнародних передач товарiв спецiального призначення.

     2.3.3. Бере участь у розробцi та погодженнi проектiв нормативно-правових актiв з питань державного експортного контролю за мiжнародними передачами товарiв спецiального призначення, аналiзi пропозицiй держав-учасниць мiжнародних режимiв експортного контролю стосовно внесення змiн i доповнень до Контрольних спискiв, формуваннi пропозицiй до вказiвок делегацiям України, а також у засiданнях робочих органiв цих органiзацiй.

     2.3.4. Розробляє та надсилає до Держекспортконтролю України та Держмитслужби України орiєнтовнi перелiки товарiв спецiального призначення, їх виробникiв i критерiїв розпiзнавання засобiв захисту iнформацiї або спецiальних технiчних засобiв, iнформацiйнi матерiали та вiдповiднi роз'яснення щодо критерiїв, за якими посадовi особи митних органiв приймають рiшення про належнiсть товарiв до засобiв захисту iнформацiї або спецiальних технiчних засобiв, а також про необхiднiсть проведення експертизи цих товарiв з метою визначення їх належностi до Контрольних спискiв.

     2.3.5. Надає Держекспортконтролю України вiдомостi про:

     наявнiсть лiцензiї СБ України або ДСТСЗI СБ України на право провадження вiдповiдної дiяльностi у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, а також у сферi, пов'язанiй iз спецiальними технiчними засобами, вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi";

     погодження експорту (тимчасового вивезення), реекспорту, iмпорту (тимчасового ввезення) та транзиту територiєю України засобiв захисту iнформацiї або спецiальних технiчних засобiв;

     порушення законодавства з питань експортного контролю (за наявностi).

     2.3.6. Надає до Держекспортконтролю України та Держмитслужби України перелiки регiональних органiв (пiдроздiлiв), уповноважених для надання висновкiв про те, що товар не є спецiальним технiчним засобом або засобом захисту iнформацiї.

     2.3.7. Бере участь у проведеннi узгоджених спiльних заходiв.

3. Особливостi взаємодiї

     3.1. Висновок за результатами участi у проведеннi експертизи (попередньої, основної, повторної та додаткової) щодо можливостi здiйснення мiжнародної передачi товарiв спецiального призначення надається СБ України.

     Висновок про належнiсть (неналежнiсть) товару до спецiальних технiчних засобiв надається СБ України, до засобiв захисту iнформацiї ДСТСЗI СБ України або їх регiональним органом (пiдроздiлом), уповноваженим на надання таких висновкiв.

     3.2. У разi потреби СБ України або ДСТСЗI СБ України згiдно з чинними нормативно-правовими актами може отримувати вiд суб'єкта пiдприємницької дiяльностi додатковi вiдомостi, необхiднi для прийняття обґрунтованого рiшення, а також вирiшувати питання, пов'язанi з їх опрацюванням безпосередньо на пiдприємствах.

     3.3. Митнi органи у разi виявлення товарiв, якi за своїми характеристиками чи властивостями можуть бути класифiкованi як товари спецiального призначення та такi, що внесенi до Контрольних спискiв, iнформують про це СБ України (щодо товарiв, якi класифiкуються як спецiальнi технiчнi засоби), ДСТСЗI СБ України (щодо товарiв, якi класифiкуються як засоби захисту iнформацiї) або їх вiдповiдний регiональний орган (пiдроздiл) з наданням копiй таких документiв:

     вантажної митної декларацiї;

     зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     товаросупровiдних документiв;

     iнших документiв, що були поданi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi до митницi i можуть дозволити класифiкувати товар за призначенням (за їх наявностi).

     Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який має намiр здiйснити мiжнародну передачу такого товару, має право безпосередньо звернутись до СБ України (ДСТСЗI СБ України) за висновком щодо його належностi (неналежностi) до спецiальних технiчних засобiв (засобiв захисту iнформацiї), подавши документи, зазначенi в цьому пунктi.

     Подальше проведення митного оформлення таких товарiв здiйснюється згiдно з чинним законодавством України з питань експортного контролю з урахуванням письмового висновку СБ України (ДСТСЗI СБ України) або їх уповноваженого регiонального органу (пiдроздiлу) про належнiсть (неналежнiсть) зазначеного товару до спецiальних технiчних засобiв (засобiв захисту iнформацiї).

     3.4. Висновок СБ України або ДСТСЗI СБ України мiстить вiдомостi щодо:

     належностi товарiв, мiжнароднi передачi яких передбачається здiйснювати, до спецiальних технiчних засобiв або засобiв захисту iнформацiї та умов їх передачi;

     наявностi лiцензiї на право провадження вiдповiдної дiяльностi у сферi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, а також у сферi, пов'язанiй iз спецiальними технiчними засобами, вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi";

     погодження здiйснення вiдповiдної мiжнародної передачi чи мотивованої вiдмови.

     3.5. У разi надання СБ України або ДСТСЗI СБ України суб'єкту пiдприємницької дiяльностi за його зверненням вiдповiдного висновку (погодження), про це повiдомляється Держекспортконтроль України.

     3.6. Розгляд звернень здiйснюється у термiни, визначенi законодавством України.

Начальник вiддiлу полiтико-правової експертизи та попередження правопорушень Державної служби експортного контролю України М.П.Яковенко
Начальник Головного управлiння Департаменту спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки України Г.М.Гулак
Начальник Управлiння митних режимiв Державної митної служби України В.В.Заєць
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.