Документ скасований: Наказ ЧРМ № 155 від 21.02.2003

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧОРНОМОРСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м. Одеса

12 червня 2001 року N 277


Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в ЧРМ

     В зв'язку з проведенням змiн в органiзацiйно-штатнiй структурi Чорноморської регiональної митницi, розширенням зони дiяльностi ЧРМ вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 09.12.2000 N 711 "Про лiквiдацiю та створення митниць й митних постiв" та з метою упорядкування облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, -

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити "Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Чорноморськiй регiональнiй митницi" (додається).

     2. Визначити, що положення зазначеного "Порядку..." є обов'язковими для виконання всiма пiдроздiлами ЧРМ, якi беруть участь у здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв суб'єктiв ЗЕД.

     3. Начальнику вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики ЧРМ Бондаренко М.М.:

     3.1. в термiн до 01 липня 2001 року здiйснити органiзацiйнi заходи щодо прийняття всiх облiкових справ суб'єктiв ЗЕД, якi знаходяться в справах транспортно-вантажного вiддiлу N1, митного поста "Григорiвка", митного поста "Iллiчiвськ" та у двомiсячний термiн привести ведення зазначених справ у вiдповiднiсть до вимог "Порядку...";

     3.2. в мiсячний термiн здiйснити переакредитацiю суб'єктiв ЗЕД, якi перебували на облiку в лiквiдованiй Iллiчiвськiй митницi з оформленням нових Облiкових карток суб'єктiв ЗЕД.

     4. Начальникам митних постiв, вантажних пiдроздiлiв, Вiддiлення по БК та ПМП та вiддiлу IАР та МС органiзувати ретельне вивчення спiвробiтниками "Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Чорноморськiй регiональнiй митницi" з прийняттям залiкiв, вiдомостi щодо здачi яких надати до 30 червня 2001 року до вiддiлу по роботi з особовим складом.

     5. Направити на час проведення заходiв, пов'язаних з впровадженням в Чорноморськiй регiональнiй митницi нового "Порядку..." до вiддiлу IАР та МС наступних працiвникiв:

     - Рикiну Т.М., старшого iнспектора ЧРМ;

     - Науменко О.М., iнспектора ЧРМ.

     6. Накази Чорноморської регiональної митницi вiд 12.04.2000 N 84 та вiд 16.01.2001 N 19 вважати такими, що втратили чиннiсть.

     7. Контроль за виконанням вимог наказу покласти на начальникiв пiдроздiлiв ЧРМ та заступникiв начальника регiональної митницi вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

Начальник регiональної митницi В.Г.Качуренко

 

Затверджено наказом
Чорноморської регiональної митницi
вiд 12 червня 2001 року N 277

П О Р Я Д О К
ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ СУБ'ЄКТIВ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI В ЧОРНОМОРСЬКIЙ РЕГIОНАЛЬНIЙ МИТНИЦI

     Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - Порядок ) розроблений згiдно з Законами України "Про митну справу", "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", Митним кодексом України, наказом Держмитслужби України вiд 31.05.96 N 237, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N292/1317 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1.Облiк суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - суб'єктiв ЗЕД) ведеться уповноваженими посадовими особами вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики (далi - вiддiл IАР та МС) Чорноморської регiональної митницi. Для забезпечення виконання зазначених функцiй до вiддiлу IАР та МС можуть бути вiдрядженi працiвники вантажних пiдроздiлiв. Визначена начальником вiддiлу IАР та МС група для здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД виконує свої функцiї в спецiально видiленому в адмiбудинку ЧРМ iзольованому примiщеннi, обладнаному для зберiгання вiдповiдної документацiї.

     1.2. Суб'єкт ЗЕД, який, вiдповiдно до своєї юридичної адреси, розташований у зонi дiяльностi ЧРМ, при необхiдностi здiйснювати митне оформлення будь-яких зовнiшньоекономiчних вантажiв, до моменту здiйснення такого оформлення повинний звернутися до ЧРМ для постановки на облiк.

     1.3. Суб'єкт ЗЕД може бути поставлений на облiк (акредитований) у ЧРМ за умови, що право займатися зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю визначено його статутними документами. За вiдсутностi вищезазначеного права Облiкова картка суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi може бути оформлена лише для отримання вантажiв гуманiтарної допомоги на пiдставi письмової заяви суб'єкта ЗЕД, про що робиться вiдповiдний запис в Облiковiй картцi суб'єкта ЗЕД (при цьому даний суб'єкт повинний бути занесений в Єдиний реєстр отримувачiв гуманiтарної допомоги).

     1.4. Вiдсутнiсть Облiкової картки суб'єкта ЗЕД є пiдставою для вiдмови у митному оформленнi вантажiв.

     1.5. Документи (оригiнали або нотарiально засвiдченi копiї та їх ксерокопiї) для здiйснення акредитацiї суб'єкта ЗЕД повиннi бути поданi до митницi його керiвником або уповноваженою особою, яка занесена в Облiкову картку, та призначена на роботу з митницею наказом керiвника суб'єкта ЗЕД, за наявностi паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу.

     1.6. Документи можуть також надаватися митними брокерами за наявностi свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом (лiцензiї на ведення брокерської дiяльностi), угоди з суб'єктом ЗЕД, який акредитується та копiї квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування.

     1.7. Питання перевiрки поданих для облiку вiдомостей, вiдпрацьовуються митницею загальним термiном не бiльше нiж 5 робочих днiв пiсля подання комплекту необхiдних документiв.

     1.8.У випадку прийняття керiвництвом ЧРМ рiшення про термiновий строк проходження облiку, тека з документами проходить обробку в пiдроздiлах поза чергою.

     1.9. Облiк приватних пiдприємцiв здiйснюється з урахуванням вимог нормативного листа Держмитслужби вiд 05.09.97р. N 11/3-8383 "Про тимчасовий порядок митного оформлення зовнiшньоторговельних операцiй приватних пiдприємцiв".

2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ СУБ'ЄКТIВ ЗЕД

     2.1. Для постановки на облiк до ЧРМ особами, визначеними п.п.1.6., 1.7. цього Порядку, подаються оригiнали та завiренi суб'єктом ЗЕД в установленому порядку копiї документiв, перелiк яких встановлено наказом Держмитслужби вiд 31.05.96 N 237.

     2.2. Документи приймаються спiвробiтниками вiддiлу IАР та МС щоденно (крiм вихiдних та святкових) у спецiально видiленому примiщеннi в адмiнбудинку ЧРМ у встановлений митницею час.

     2.3. Разом з пакетом документiв подається лист-заява суб'єкта ЗЕД, встановленого митницею зразка (форма додається) та 3 примiрники Облiкової картки встановленого зразку, яка повинна бути заповнена з використанням ПЕОМ або друкарської машинки. Картки заповненi вiд руки або з виправленнями митним органом не приймаються.

     2.4. Пакет документiв приймається в 2-х екземплярах, в теках для запобiгання їх втрати.

     2.5. Керiвником або особою, уповноваженою ним на роботу з митницею, при поданнi пакету документiв, пред'являється паспорт або iнший документ, що посвiдчує особу.

     2.6. Iнспектор вiддiлу IАР та МС звiряє данi паспорту або iншого документу, що посвiдчує особу, з особою, яка надає теку з документами та з даними, занесеними до Облiкової картки.

     2.7. Пiсля встановлення правомочностi суб'єкта ЗЕД здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть (або за наявностi в листi суб'єкта ЗЕД iнформацiї про очiкування гуманiтарної допомоги та включення його до Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги) та з метою подальшої перевiрки пакету документiв, iнспектором вiддiлу IАР та МС ставиться вiдмiтка на листi-заявi суб'єкта ЗЕД щодо повноти поданих документiв, яка засвiдчується особистим пiдписом, проставляється дата i тека з документами передається до загального вiддiлу ЧРМ для реєстрацiї та надання на розгляд керiвництва.

     2.8. Пiсля розгляду пакету документiв керiвництвом митницi загальним вiддiлом ЧРМ теки з документами передаються того ж дня до Вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил (далi Вiддiлення БК та ПМП) для проведення перевiрки на достовiрнiсть внесених в Облiкову картку даних та виявлення суб'єктiв ЗЕД, якi потенцiйно схильнi до протиправних дiй при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     2.9. Перевiрка пакету документiв спiвробiтниками Вiддiлення БК та ПМП проводиться у 2-денний термiн, за результатами приймається одне з наступних рiшень про:

     - передачу пакету документiв до вiддiлу IАР та МС з письмовими зауваженнями (якщо таки мають мiсце), або з позначкою - "без зауважень";

     - необхiднiсть додаткової перевiрки з можливим запрошенням керiвника суб'єкта ЗЕД та представлення ним оригiналiв документiв, що знаходяться на розглядi. У цьому випадку строк розгляду документiв, передбачений пунктом 1.7. роздiлу 1, продовжується на перiод отримання вiд керiвника суб'єкта ЗЕД вiдповiдi на поставленi питання.

     2.10. Вiдмiтки про прийняте рiшення з датою робляться на листi-заявi i засвiдчуються пiдписом начальника пiдроздiлу, який визначений начальником Вiддiлення по БК та ПМП, пiсля пiдпису спiвробiтника, який проводив перевiрку.

     2.11. Пiсля прийняття рiшення, теки з документами передаються того ж дня до вiддiлу IАР та МС, де вони знаходяться для перевiрки поданих для облiку вiдомостей термiном не бiльше нiж 2 робочi днi.

     2.12. Iнспектор вiддiлу IАР та МС:

     - перевiряє вiдповiднiсть поданих документiв вимогам чинного законодавства України в частинi, що стосується взяття на облiк суб'єктiв ЗЕД у ЧРМ;

     - звiряє вiдомостi, зазначенi в поданих документах з даними, занесеними до Облiкової картки.

     2.13. У разi виявлення випадкiв, зазначених у пунктi 4.2. цього Порядку, iнспектор вiддiлу IАР та МС, який проводив перевiрку документiв, складає картку вiдмови в реєстрацiї, за своїм пiдписом.

     2.14. Вiдривний талон картки вiдмови разом з теками повертаються iнспектором вiддiлу IАР та МС уповноваженому представнику суб'єкта ЗЕД, пiд особистий пiдпис у вiдповiдному журналi, кожного робочого дня.

     2.15. У випадку, якщо теки з повiдомленням про вiдмову не отриманi представником суб'єкта ЗЕД у мiсячний термiн з дня вiдмови, зазначенi теки передаються до архiву ЧРМ згiдно з вимогами Iнструкцiї з дiловодства, де зберiгається 5 рокiв.

     2.16. Пакет документiв може бути повернуто з архiву особисто керiвнику пiдприємства на пiдставi письмового звернення на iм'я начальника ЧРМ або особи, яка виконує його обов'язки.

     2.17. Пiсля отримання представником суб'єкта ЗЕД тек та виправлення зауважень, зазначених у вiдривному талонi картки вiдмови, теки з документами подаються i повторно розглядаються у тому ж порядку.

     2.18. Пiсля позитивних результатiв перевiрки, уповноважений iнспектор вiддiлу IАР та МС, який її здiйснив, завiряє всi примiрники Облiкової картки особистою номерною печаткою та присвоює Облiкової картцi облiковий номер суб'єкта ЗЕД, за наступною схемою: код митного органу (код митного поста)/останнi двi цифри року прийняття на облiк в митному органi/порядковий номер Облiкової картки/облiковий номер вантажного пiдроздiлу, за яким закрiплюється суб'єкт.

     Наприклад: 50000/00/00001/1.

     2.19. При цьому облiковий номер пiдроздiлу проставляється з дотриманням вимог наказу ЧРМ про розподiл зон дiяльностi мiж пiдроздiлами ЧРМ та з урахуванням юридичної, фактичної адреси суб'єкта ЗЕД та адреси, за якою знаходяться його складськi примiщення, де будуть зберiгатися та оформлятися зовнiшньоекономiчнi вантажi. Остання адреса має бути приоритетною при закрiпленнi суб'єкта за конкретним пiдроздiлом ЧРМ.

     Використовується наступний розподiл номерiв мiж пiдроздiлами, якi при митному оформленнi застосовують код 5000:

     - транспортно-вантажний вiддiл N1 (Автотермiнал) - 0;

     - пасажирський вiддiл (Морвокзал) - 1;

     -транзитно-вантажний вiддiл (Одеський морський порт) - 2;

     - транспортно-вантажний вiддiл N2 (Пересип) - 5.

     Коди митних постiв ЧРМ:

     митний пост "Григорiвка" (код 50001);

     митний пост "Одеса-Аеропорт" (код 50003);

     митний пост "Iллiчiвськ" (код 50004).

     2.20. Вiдомостi про облiк вiдображаються iнспектором вiддiлу IАР та МС у журналi облiку суб'єктiв ЗЕД.

     2.21. Всi данi, зазначенi в Облiковiй картцi суб'єкта ЗЕД, у цей же день вводяться до бази даних суб'єктiв ЗЕД -- резидентiв України в ЧРМ та до ЦБД IАМУ Держмитслужби.

     2.22. Пiсля закiнчення процедури облiку поданi документи розподiляються таким чином:

     - перший примiрник Облiкової картки вiддiлом IАР та МС через загальний вiддiл повертаються уповноваженому представниковi суб'єкта ЗЕД;

     - другий примiрник Облiкової картки, з листом-заявою та тека з документами залишається в справах вiддiлу IАР та МС;

     - третiй примiрник Облiкової картки та другий екземпляр теки з документами надається до вантажного пiдроздiлу, за яким закрiплюється суб'єкт ЗЕД.

     2.23. У разi змiни даних, зазначених в Облiковiй картцi, керiвник суб'єкта ЗЕД повинний у тижневий термiн подати лист-заяву, документи, що пiдтверджують змiни, разом iз заповненням 3-х примiрникiв Облiкової картки, яка мiстить поновленi данi, згiдно з роздiлом 2 цього Порядку та попереднiй оригiнал Облiкової картки. Крiм того вiддiл IАР та МС затребує примiрник Облiкової картки з вантажного пiдроздiлу.

3. ПОРЯДОК ВИДАЧI ОБЛIКОВОЇ КАРТКИ, У РАЗI ЇЇ ВТРАТИ

     3.1. У випадках втрати оригiналу Облiкової картки суб'єктом ЗЕД, проводиться взяття на облiк суб'єкта ЗЕД згiдно з порядком, передбаченим роздiлами 1 та 2 цього Порядку.

     3.2. Всi примiрники-оригiнали загубленої Облiкової картки вважаються недiйсними, а її номер анульованим, про що вiддiлом IАР та МС дається повiдомлення на митнi установи.

     3.3. При оформленi поновленої Облiкової картки їй присвоюється новий номер.

4. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ "КАРТКИ ВIДМОВИ У ВЗЯТТI НА ОБЛIК" ТА "ВIДРИВНОГО ТАЛОНА ВIДМОВИ У ВЗЯТТI НА ОБЛIК"

     4.1. Картка вiдмови у взяттi на облiк (далi Картка) з Вiдривним талоном вiдмови у взяттi на облiк (далi Талон) заповнюється у випадках вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта за зразком, наданим у додатку до цього Порядку.

     4.2. Картка та Талон заповнюються iнспектором вiддiлу IАР та МС, який прийняв рiшення про неможливiсть взяття на облiк суб'єкта ЗЕД у ЧРМ з урахуванням наявних обставин, завiряється пiдписом начальника вiддiлу IАР та МС або особи, що його замiщує, та складається у таких випадках:

     - виявлення невiдповiдностi поданих документiв;

     - виявлення невiдповiдностi оформлених документiв чинному законодавству України в частинi, що стосується взяття на облiк суб'єктiв ЗЕД у ЧРМ, або наявнiсть в документах недостовiрних даних;

     - виявлення помилок в оформленнi документiв.

     Вiдмова у взяттi на облiк суб'єкта ЗЕД здiйснюється з дотриманням вимог листа Держмитслужби вiд 24.11.2000 N 15/2-4531.

     4.3. Картка вiдмови (без вiдривного Талона) зберiгається протягом року у справах вiддiлу IАР та МС ЧРМ.

5. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     5.1. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть заявлених в Облiковiй картцi вiдомостей та вiдомостей, зазначених у поданих документах, несе керiвник суб'єкта ЗЕД, на якого оформлена Облiкова картка.

     5.2. Вiдповiдальнiсть за наявнiсть зазначених в Облiковiй картцi вiдомостей несе iнспектор ЧРМ, який здiйснює облiк.

     5.3. Начальники структурних пiдроздiлiв, якi причетнi до виконання цього Порядку, несуть персональну вiдповiдальнiсть за неналежне його виконання.

Заступник начальника вiддiлу оргмитконтролю Ю.I.Соколов

 

Додаток
до Порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в ЧРМ
Картка вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Чорноморськiй регiональнiй митницi N______  
Декларантом  
 
пiдприємства  
 

"__"____________200_ подано для взяття на облiк у Чорноморськiй регiональнiй митницi документи.

Iнспектор вiддiлу IАР МС  

прийняв рiшення вiдмовити у взяттi на облiк суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Чорноморськiй регiональнiй митницi як суб'єкта ЗЕД за таких причин:

 
 
 
"____"____________200_  
(пiдпис посадової особи Чорноморської регiональної митницi)
 
Талон вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Чорноморськiй регiональнiй митницi N___  
Iнспектор вiддiлу IАРМС  
 
вiдмовив декларанту  
пiдприємства  
 

у взяттi на облiк як суб'єкта ЗЕД у Чорноморськiй регiональнiй митницi за таких причин:

 
 
 
"____"____________200_  
(пiдпис посадової особи Чорноморської регiональної митницi)
Начальник вiддiлу IАРМС   /   /

 

"ПОГОДЖЕНО"
Заступник начальника регiональної митницi В.I.Королевський
Заступник начальника регiональної митницi О.П.Ленiс
Заступник начальника регiональної митницi С.I.Пахомов
Заступник начальника регiональної митницi - начальник Вiддiлення по БК та ПМП М.М.Мiкрух
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.