МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

01.08.2003 N 259


Про затвердження Порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть вимогам

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 серпня 2003 р. за N 729/8050


     На виконання Указу Президента України вiд 29.06.2000 N 832/2000 "Про невiдкладнi заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.07.2000 N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна" та вiд 24 липня 2003 року N 1150 "Про недолiки у роботi окремих органiв виконавчої влади iз забезпечення продовольчої безпеки та заходи щодо стабiлiзацiї ринку основних продовольчих товарiв", з метою здiйснення монiторингу динамiки товаропотокiв i цiн при експортi, iмпортi зерна та вдосконалення дiяльностi товарних бiрж наказую:

     1. Затвердити Порядок надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть вимогам щодо надання послуг з укладання та реєстрацiї угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, закладання зерна до державного резерву, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходять у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi, та угод поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, проведення iнтервенцiйних операцiй на ринку зерна, а також з укладання та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв (далi - Порядок), що додається.

     2. Департаменту формування та функцiонування аграрного ринку (Розгон А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнагрополiтики вiд 11.08.2000 N 139 "Про затвердження Порядку вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 2000 р. N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 16 серпня 2000 р. за N 510/4731.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Омельяненка Г.Г.

Мiнiстр С.Рижук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї
Виконавчий директор Нацiональної асоцiацiї бiрж України
А.Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства аграрної полiтики України
01.08.2003 N 259
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 серпня 2003 р. за N 729/8050

ПОРЯДОК
надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть вимогам щодо надання послуг з укладання та реєстрацiї угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, закладання зерна до державного резерву, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходять у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi, та угод поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, проведення iнтервенцiйних операцiй на ринку зерна, а також з укладання та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв

1. Загальнi положення

     1.1. Висновок про вiдповiднiсть товарних бiрж вимогам щодо надання послуг з укладання та реєстрацiї угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, закладання зерна до державного резерву, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходять у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi, та угод поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, проведення iнтервенцiйних операцiй на ринку зерна (далi - угоди), а також з укладання та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв (далi - контракти) (далi - висновок про вiдповiднiсть) надається Мiнiстерством аграрної полiтики України.

     1.2. Для реєстрацiї бiржової угоди (контракту) про експорт та iмпорт зерна використовуються штампи, спецiально виготовленi для цiєї мети, або печатка бiржi (для угод) - колiр мастики - червоний. Штамп чи печатка розмiщуються на всiх сторiнках документа.

     1.3. Документом, що засвiдчує реєстрацiю бiржової угоди (контракту) для експорту або iмпорту зерна, є посвiдчення про реєстрацiю. Форми посвiдчення про реєстрацiю додаються (додатки 1, 2 вiдповiдно).

     1.4. Посвiдчення про реєстрацiю - документ, який засвiдчує реєстрацiю бiржею бiржової угоди (контракту) для експорту або iмпорту зерна, оформляється на фiрмовому бланку бiржi, завiряється пiдписом уповноваженої особи та вiдповiдною печаткою бiржi. Оригiнал посвiдчення про реєстрацiю видається особам, що уклали та зареєстрували бiржову угоду (контракт) про експорт або iмпорт зерна на бiржi.

     За послуги з видачi посвiдчення про реєстрацiю плата не справляється.

     1.5. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 жовтня 1999 року N 1928 "Про активiзацiю дiяльностi бiржового ринку продукцiї агропромислового комплексу та необхiдних для його потреб матерiально-технiчних ресурсiв" (iз змiнами) Мiнiстерство аграрної полiтики разом з Нацiональною асоцiацiєю бiрж України подає щомiсяця Кабiнетовi Мiнiстрiв України перелiк товарних бiрж, якi отримали висновок про вiдповiднiсть.

     1.6. Мiнiстерство аграрної полiтики разом з Нацiональною асоцiацiєю бiрж України вiдповiдно до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 2000 року N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна" та пункту 22 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2003 року N 1150 "Про недолiки у роботi окремих органiв виконавчої влади iз забезпечення продовольчої безпеки та заходи щодо стабiлiзацiї ринку основних продовольчих товарiв" щотижня iнформує Кабiнет Мiнiстрiв України й Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї про обсяги та цiни за укладеними i зареєстрованими на бiржах угодами (контрактами), а при iмпортi - оперативно iнформує про цiну, кiлькiсть, види, якiсть, країни-постачальники.

     1.7. Бiржi щотижня подають до Нацiональної асоцiацiї бiрж України iнформацiю про обсяги та цiни за укладеними i зареєстрованими на бiржах угодами (контрактами), а при iмпортi - оперативно iнформують про цiну, кiлькiсть, види, якiсть, країни-постачальники.

     Зведена iнформацiя щодо укладених та зареєстрованих бiржових угод (контрактiв) подається Нацiональною асоцiацiєю бiрж України до Мiнiстерства аграрної полiтики.

     1.8. Облiк зареєстрованих бiржових угод (контрактiв) про експорт та iмпорт зерна на бiржах ведеться в журналах реєстрацiї за формами згiдно з додатками 3, 4.

     1.9. Журнали реєстрацiї мають бути прошнурованi i скрiпленi печатками, їх сторiнки пронумерованi. На кожнiй бiржi призначається уповноважена особа, яка веде реєстрацiю бiржових угод (контрактiв) про експорт та iмпорт зерна i несе персональну вiдповiдальнiсть за здiйснення реєстрацiї та ведення реєстрiв.

2. Вимоги до надання висновку про вiдповiднiсть товарних бiрж

     2.1. Заява про надання висновку про вiдповiднiсть вимогам подається бiржею до Мiнiстерства аграрної полiтики, вiдповiдно до пункту 2.5 цього Порядку.

     2.2. Мiнiстерство аграрної полiтики веде реєстр виданих висновкiв про вiдповiдность, у тому числi призупиненого та анульованого висновкiв.

     2.3. Перелiк товарних бiрж, яким надано висновок про вiдповiднiсть, публiкується у пресi i повiдомляється Мiнiстерству економiки, Мiнiстерству фiнансiв, Мiнiстерству юстицiї, Державнiй митнiй службi, Державнiй податковiй адмiнiстрацiї, Пенсiйному фонду, Нацiональному банку України, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям.

     2.4. Висновок про вiдповiднiсть дiйсний протягом трьох рокiв з моменту його надання. Продовження термiну дiї висновку про вiдповiднiсть провадиться у такому самому порядку, який установлено для його надання. Заява на продовження термiну дiї висновку про вiдповiднiсть подається не менше нiж за два мiсяцi до його закiнчення.

     2.5. Перелiк документiв для надання товарнiй бiржi висновку про вiдповiднiсть:

     2.5.1. Заява про надання висновку про вiдповiднiсть вимогам (додаток 5).

     2.5.2. Нотарiально завiренi копiї:

     свiдоцтва про Державну реєстрацiю бiржi та довiдки про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй;

     установчих документiв.

     2.5.3. Правила бiржової торгiвлi й бiржового арбiтражу та витяг з протоколу загальних зборiв про їх затвердження, завiренi печаткою бiржi та пiдписом керiвника.

     2.6. Висновок про вiдповiднiсть надається товарнiй бiржi за умов:

     2.6.1. Вiдповiдностi установчих документiв бiржi вимогам Закону України "Про товарну бiржу" та вiдсутностi заборгованостi перед державними загальними та спецiальними фондами.

     2.6.2. Наявностi вiдокремленого примiщення для персоналу бiржi, який забезпечує її функцiонування (не менше 40 кв. м корисної площi), та примiщення для проведення торгiв площею не менш як 100 кв.м, обладнаного електронним табло або iншими засобами оперативного висвiтлення бiржової iнформацiї.

     2.6.3. Наявностi не менше 5 лiнiй мiського та мiжмiського телефонного зв'язку.

     2.6.4. Наявностi власних та прирiвняних до них коштiв не менше 100 тис.грн.

     2.6.5. Наявностi не менше 10 осiб, що є членами бiржi, дiяльнiсть яких передбачена чинним законодавством.

     2.6.6. Наявностi електронної пошти та iнших технiчних та електронних засобiв (власних або орендованих).

     2.6.7. Наявностi органiв управлiння i контролю, визначених Законом України "Про товарну бiржу".

     2.6.8. Термiн роботи бiржi iз сiльськогосподарською продукцiєю та продовольством - не менше 1 року. Мiнiмальний обсяг реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї i продовольства має складати не менше 10 вiдсоткiв вiд загального обсягу рiчного товарообороту.

     2.7. Для пiдтвердження вказаних вимог до Мiнiстерства аграрної полiтики подаються:

     2.7.1. Копiя документа, що пiдтверджує право власностi на примiщення, або копiя угоди про оренду не менше нiж на рiк.

     2.7.2. Копiя бухгалтерської i фiнансової звiтностi за попереднiй та поточний роки, що пiдтверджує наявнiсть власних та прирiвняних до них коштiв.

     2.7.3. Копiя плану примiщення бiржi.

     2.7.4. Довiдка про технiчне та програмне забезпечення бiржi.

     2.7.5. Довiдка технiчно-експлуатацiйного вiддiлу зв'язку про наявнiсть телефонних лiнiй.

     2.7.6. Довiдка про торгiвлю сiльськогосподарською продукцiєю, продовольством та матерiально-технiчними ресурсами за останнiй рiк.

     2.8. Документи, що додаються до заяви для отримання висновку про вiдповiднiсть, мають бути прошитi, завiренi печаткою бiржi та пiдписами керiвника i головного бухгалтера.

     2.9. У разi надходження офiцiйних вiдомостей вiд органiв державної влади, пiдприємств, установ i органiзацiй щодо невiдповiдностi поданих документiв для отримання висновку вiдповiдностi Мiнiстерство аграрної полiтики разом з Нацiональною асоцiацiєю бiрж України (за згодою) проводить перевiрку поданих документiв з метою отримання достовiрної iнформацiї. За наслiдками проведеної перевiрки складається акт.

3. Порядок розгляду поданих документiв, видачi, призупинення та анулювання висновку про вiдповiднiсть

     3.1. Документи для отримання висновку про вiдповiднiсть подаються до Мiнiстерства аграрної полiтики та розглядаються протягом мiсяця з дня подання. За наслiдками розгляду Мiнiстерство аграрної полiтики приймає рiшення щодо надання висновку про вiдповiднiсть товарнiй бiржi або вiдмову в наданнi такого висновку.

     3.2. Письмове повiдомлення про дату розгляду поданих документiв направляється заявнику не пiзнiше нiж за 10 днiв до розгляду. У разi неможливостi бути присутнiм при розглядi зазначених документiв заявник повинен повiдомити Мiнiстерство аграрної полiтики не пiзнiше нiж за два днi до дня розгляду (iз зазначенням причини).

     3.3. Пiдставою для вiдмови товарнiй бiржi в наданнi їй висновку про вiдповiднiсть є:

     3.3.1. Виявлення в поданих документах недостовiрної або необ'єктивної iнформацiї.

     3.3.2. Невiдповiднiсть бiржi вимогам, зазначеним у пунктi 17 Положення про механiзм розрахункiв пiд час закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних потреб та їх реалiзацiї з державних ресурсiв через бiржовий товарний ринок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 року N 1288, та в пунктi 2.6 цього Порядку.

     3.3.3. Невiдповiднiсть поданих документiв чинному законодавству України.

     3.4. Рiшення про вiдмову у видачi заявнику висновку про вiдповiднiсть оскаржується в установленому законодавством порядку.

     3.5. В окремих випадках залежно вiд складностi i обсягу документiв, якi направляються на розгляд, Мiнiстерство аграрної полiтики може продовжити термiн розгляду представлених документiв до 30 днiв, про що повiдомляється заявниковi.

     3.6. Мiнiстерство аграрної полiтики може призупинити дiю висновку про вiдповiднiсть у таких випадках:

     3.6.1. При поданнi товарною бiржею, якiй надано висновок про вiдповiднiсть, заяви про призупинення його дiї.

     3.6.2. За вiдсутностi практики обслуговування угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї та продовольства протягом шести мiсяцiв вiд моменту одержання висновку про вiдповiднiсть.

     3.6.3. У разi погiршення умов, визначених у пунктi 2.6 цього Порядку.

     3.7. У повiдомленнi про призупинення висновку про вiдповiднiсть Мiнiстерство аграрної полiтики зазначає причини призупинення та термiн, у межах якого слiд усунути вищевказанi недолiки.

     3.8. Мiнiстерство аграрної полiтики може анулювати дiю висновку про вiдповiднiсть у таких випадках:

     3.8.1. Заява бiржi.

     3.8.2. Систематичне порушення (два i бiльше разiв) товарною бiржею власних Правил бiржової торгiвлi i бiржового арбiтражу, виявлення вiдсутностi котирування цiн та визначення граничних цiн на бiржових торгах чи порушення iнших вимог щодо її дiяльностi та чинного законодавства.

     3.8.3. Порушення пункту 10.6 Типових правил бiржової торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, затверджених наказом Мiнсiльгосппроду, Мiнекономiки, Мiнфiну вiд 3 квiтня 1996 року N 103/44/62 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 16 квiтня 1996 року за N 184/1209, незалежно вiд мiсця укладення та реєстрацiї бiржових угод (контрактiв) для експорту та iмпорту зерна.

     3.8.4. Неусунення причин, зазначених у повiдомленнi про призупинення, протягом шести мiсяцiв з дня закiнчення термiну, визначеного для їх усунення.

     3.8.5. Лiквiдацiя товарної бiржi.

     3.9. Дiя призупиненого висновку про вiдповiднiсть може бути поновлена у разi своєчасного усунення заявником причин, через якi було призупинено висновок про вiдповiднiсть, та письмового повiдомлення про це Мiнiстерства аграрної полiтики.

     3.10. При анулюваннi висновку вiдповiдностi, отримання повторного висновку вiдповiдностi здiйснюється у порядку, який установлено для його отримання.

     3.11. При внесеннi змiн та доповнень до своїх установчих документiв бiржа протягом 15 днiв з моменту реєстрацiї таких змiн повинна повiдомити про це Мiнiстерство аграрної полiтики.

Заступник начальника Департаменту формування та функцiонування аграрного ринку В.I.Крочак

 

Додаток 1
до пункту 1.3 Порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть вимогам
м. ____________________________
"____" ______________ ________ р.
ПОСВIДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦIЮ N_______

    Цим засвiдчується, що за бiржовою угодою (контрактом) про експорт зерна вiд "____"_______________ ________ р. N _________ (з додатком N ________ вiд "____"___________ _________ р.) продавець

 
(експортер)
 
(мiсцезнаходження)
код за ЄДРПОУ  
банкiвськi реквiзити п/р   банк  
МФО   SWIFT  
продав, а покупець  
(iмпортер)
 
(мiсцезнаходження)
банкiвськi реквiзити п/р   банк  
МФО   SWIFT  
країна iмпортера  
купив зерно з такими характеристиками:
Назва товару Клас /сорт/ Код за ДСТУ Код за УКТЗЕД Обсяг, тонн Рiк урожаю
           
    на таких умовах поставки:
Базис поставки Країна призначення Спосiб упаковки Умови транспортування Характер угоди
         
    на таких умовах розрахунку:
Цiна за одиницю Валюта контракту Валюта розрахунку Вартiсть у валютi контракту Вартiсть у доларах США
         
    Зареєстровано "____" ______________ ________ р. у журналi реєстрацiї
  за N   .
(найменування бiржi)
    Уповноважена особа  

М.П.

     Примiтка. Друкується на фiрмовому бланку бiржi.

 

Додаток 2
до пункту 1.3 Порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть вимогам
м. ____________________________
"____" ______________ ________ р.
ПОСВIДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦIЮ N _______

    Цим засвiдчується, що за бiржовою угодою (контрактом) про iмпорт зерна вiд "____"_______________ ________р. N _________ (з додатком N _________ вiд "____"_______________ ________ р.) продавець

 
(експортер)
 
(мiсцезнаходження)
банкiвськi реквiзити п/р   банк  
МФО   SWIFT  
продав, а покупець  
(iмпортер)
 
(мiсцезнаходження)
код за ЄДРПОУ  
банкiвськi реквiзити п/р   банк  
МФО   SWIFT  
країна iмпортера  
купив зерно з такими характеристиками:
Назва товару Клас /сорт/ iншi показники якостi, що зазначенi в контрактi Код за УКТЗЕД Обсяг, тонн Рiк урожаю
         
    на таких умовах поставки:
Базис поставки Країна походження Спосiб упаковки Умови транспортування Характер угоди
         
    на таких умовах розрахунку:
Цiна за одиницю Валюта контракту Валюта розрахунку Вартiсть у валютi контракту Вартiсть у гривнях Вартiсть у доларах США
           
    Зареєстровано "____" ______________ ________ р. у журналi реєстрацiї
  за N   .
(найменування бiржi)
    Уповноважена особа  

М.П.

     Примiтка. Друкується на фiрмовому бланку бiржi.

 

Додаток 3
до пункту 1.8 Порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть вимогам

ВЗIРЦЕВА ФОРМА
журналу реєстрацiї бiржових угод (контрактiв) про експорт зерна

Номер контракту Дата реєстрацiї Номер брокерської контори продавця Номер брокерської контори покупця Назва товару i клас Рiк урожаю Базис поставки Обсяг товару Цiна за одиницю (дол. США) Цiна за одиницю (гривень) Вартiсть контракту (дол. США) Вартiсть контракту (гривень)

 

Додаток 4
до пункту 1.8 Порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть вимогам

ВЗIРЦЕВА ФОРМА
журналу реєстрацiї бiржових угод (контрактiв) про iмпорт зерна

Номер контракту Дата реєстрацiї Номер брокерської контори продавця Номер брокерської контори покупця Країна походження Назва товару i клас Рiк урожаю Базис поставки Обсяг товару Цiна за одиницю (дол. США) Цiна за одиницю (гривень) Вартiсть контракту (дол. США) Вартiсть контракту (гривень)

 

Додаток 5
до пункту 2.5.1 Порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть вимогам

ЗАЯВА
про надання висновку про вiдповiднiсть вимогам

     Прошу розглянути документи для отримання висновку про вiдповiднiсть вимогам, якi поданi вiдповiдно до вимог Порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть вимогам щодо надання послуг з укладання та реєстрацiї угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, закладання зерна до державного резерву, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходять у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi, та угод поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, проведення iнтервенцiйних операцiй на ринку зерна, а також з укладання та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв.

     Вiдомостi про товарну бiржу

    1. Назва
    1.1. Повна  
    1.2. Скорочена  
    2. Мiсцезнаходження
    2.1. Юридична адреса  
    2.2. Адреса виконавчого органу  
    2.3.
Телефон   Факс  
Телетайп   E-mail  
    3. Iдентифiкацiйний код  
    4. Банкiвськi реквiзити  
    5. Державна реєстрацiя
    5.1. Повна назва реєструвального органу  
    5.2. Реєстрацiйний номер та дата реєстрацiї  
    6. Керiвник  
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
      телефон  
    7. Головний бухгалтер  
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
    телефон  
    Керiвник  
    Головний бухгалтер  

     М.П.

     Примiтка. Друкується на фiрмовому бланку товарної бiржi.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.