ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 9 грудня 2004 року N 1184


Про введення в дiю Технологiчної схеми здiйснення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi

Зареєстровано
в Київському мiському управлiннi юстицiї
20 грудня 2004 р. за N 62/640


     З метою приведення процедури облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у Київськiй регiональнiй митницi до єдиного порядку та на виконання вимог наказу Держмиткому України вiд 31.05.96 р. N 237 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317, наказую:

     1. Затвердити Технологiчну схему здiйснення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi (додається).

     2. Установити, що наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його реєстрацiї в управлiннi юстицiї м. Києва.

     3. Юридичному вiддiлу (Скорук О. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до управлiння юстицiї м. Києва.

     4. З моменту реєстрацiї даної Технологiчної схеми в управлiннi юстицiї м. Києва, вважати такими, що втратили чиннiсть: наказ Київської регiональної митницi (далi - КРМ) вiд 19.02.2003 N 163; наказ КРМ вiд 26.02.2003 N 196; наказ КРМ вiд 21.03.2003 N 278; наказ КРМ вiд 14.04.2003 N 364; наказ КРМ вiд 15.07.2003 N 748; наказ КРМ вiд 28.07.2003 N 804.

     5. Начальнику загального вiддiлу (Балкова Н. В.) довести цей наказ до вiдома пiдроздiлiв митницi.

     6. Начальникам оперативних пiдроздiлiв митницi довести цей наказ до вiдома особового складу, фiзичних i юридичних осiб - в частинi, що їх стосується.

     7. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на першого заступника начальника митницi.

     Загальний контроль залишаю за собою.

Заступник Голови Служби - начальник Київської регiональної митницi А. Є. Гутник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Київської регiональної митницi
вiд 9 грудня 2004 р. N 1184
Зареєстровано
в Київському мiському управлiннi юстицiї
20 грудня 2004 р. за N 62/640

Технологiчна схема
здiйснення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi

1. Загальнi положення

     1.1 Облiк суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - суб'єкт ЗЕД) у Київськiй регiональнiй митницi (далi - КРМ) здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах, затвердженого наказом Держмиткому України вiд 31.05.96 р. N 237, та iншими нормативно-правовими актами України.

     1.2 Дана Технологiчна схема здiйснення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi (далi - Технологiчна схема), регламентує дiї посадових осiб КРМ по здiйсненню облiку суб'єктiв ЗЕД, якi зареєстрованi в органах державної влади України, у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi, а саме:

     - всiх суб'єктiв ЗЕД, незалежно вiд форм власностi;

     - представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi не займаються самостiйно комерцiйною дiяльнiстю, але здiйснюють декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України для власних потреб представництв;

     - фiзичних осiб - пiдприємцiв, без створення юридичної особи, якi бажають здiйснювати зовнiшньоекономiчнi операцiї та знаходяться в зонi дiяльностi Київської регiональної митницi.

     1.3 Фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли українських суб'єктiв ЗЕД, без створення юридичної особи, не пiдлягають облiку у Київськiй регiональнiй митницi.

     1.4 Ведення облiку суб'єкта ЗЕД здiйснюється згiдно з Облiковою карткою суб'єкта ЗЕД (далi - Облiкова картка) (додаток 1), яка заповнюється державною мовою друкованими лiтерами (на ПЕОМ або друкарськiй машинцi), засвiдчується особистим пiдписом керiвника та завiряється печаткою суб'єкта ЗЕД. Облiковi картки, заповненi вiд руки або з виправленнями й помилками, проставленими факсимiльними пiдписами або клiше, не можуть бути пiдставою для здiйснення облiку у Київськiй регiональнiй митницi.

     В Облiковiй картцi повиннi бути заповненi всi графи, вилучення граф встановленої форми Облiкової картки не допускається.

     1.5 Облiк суб'єктiв ЗЕД у митницi поза мiсцем їх державної реєстрацiї, вiдповiдно до зон дiяльностi оперативних пiдроздiлiв митницi, здiйснюється виключно за рiшенням начальника митницi та його перших заступникiв.

2. Порядок ведення облiку суб'єктiв ЗЕД

     2.1 Облiк суб'єктiв ЗЕД у митницi здiйснюється групою облiку вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики (далi - ВIАРтаМС) за адресою: м. Київ, бул. Лепсе, 8-а. Рiшення про можливiсть здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД у Київськiй регiональнiй митницi приймає посадова особа групи облiку (згiдно зi своїми функцiональними обов'язками) на основi наданих для здiйснення облiку суб'єктом ЗЕД оригiналiв та завiрених копiй документiв, згiдно з перелiком (додаток 2).

     2.2 Для здiйснення облiку посадова особа розглядає комплект документiв, вiдповiдно до перелiку (додаток 2), з реєстром наданих документiв. Реєстр засвiдчується пiдписом суб'єкта ЗЕД (або особи, яка вказана в облiковiй картцi, або митним брокером iз пiдтвердженими повноваженнями) та печаткою пiдприємства. Реєстр документiв залишається у справах групи облiку.

     2.3 Якщо при перевiрцi документiв для здiйснення облiку посадовою особою групи облiку було виявлено, що реєстрацiйнi або установчi документи суб'єкта ЗЕД не вiдповiдають вимогам законодавства України, документи та лист-звернення (гарантiйний лист) суб'єкта ЗЕД передаються на розгляд керiвництву КРМ для узгодження цих питань шляхом вчинення вiдповiдної резолюцiї на листi-зверненнi.

     2.4 Керiвництво ВБКтаПМП визначає уповноважених посадових осiб вiддiлення, якi мають право приймати рiшення щодо можливостi здiйснення облiку. Уповноважена посадова особа ВБКтаПМП (згiдно зi своїми функцiональними обов'язками) в разi позитивного рiшення здiйснює запис "Узгоджено, заперечень щодо здiйснення облiку немає. Посада, П. I. Б. посадової особи, дата i пiдпис" на зворотi першого екземпляра Облiкової картки.

     2.5 У разi, якщо облiк суб'єкта ЗЕД здiйснюється вперше, його постановка на облiк здiйснюється пiсля проведення спiвбесiди з уповноваженою посадовою особою ВБКтаПМП (згiдно зi своїми функцiональними обов'язками). Уповноважена посадова особа ВБКтаПМП перевiряє повноваження керiвника, у разi виникнення пiдозри - мiсцезнаходження суб'єкта ЗЕД, дiйснiсть вказаних в облiковiй картцi телефонних номерiв i у разi позитивного рiшення здiйснює запис на зворотi першого екземпляра Облiкової картки: "Узгоджено, заперечень щодо здiйснення облiку немає. Посада, П. I. Б. посадової особи, дата i пiдпис".

     При неможливостi прийняття позитивного рiшення уповноважена посадова особа ВБКтаПМП на зворотi першого екземпляра облiкової картки вказує аргументовану причину вiдмови з посиланням на нормативно-правовi акти України.

     2.6 При неможливостi призначення матерiально-вiдповiдальної особи - громадянина України рiшення щодо облiку суб'єкта ЗЕД у КРМ приймається керiвництвом митницi шляхом вчинення резолюцiї на листi-зверненнi, який має бути зареєстрований у загальному вiддiлi.

     2.7 Пiсля проведення зазначених вище дiй посадова особа групи облiку перевiряє наданi документи, звiряє копiї документiв з оригiналами та погоджує рiшення про можливiсть здiйснення облiку зi старшим групи облiку. Старший групи облiку перевiряє iнформацiю про даного суб'єкта ЗЕД в електроннiй базi даних учасникiв ЗЕД, якi облiкованi у Київськiй регiональнiй митницi та в ЦБД Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (ЄАIС Держмитслужби). У разi вiдсутностi зауважень, робить запис на зворотi першого екземпляра Облiкової картки суб'єкта ЗЕД: "Зауважень щодо здiйснення облiку немає. Посада, П. I. Б., дата i пiдпис". Така перевiрка здiйснюється при першiй постановцi на облiк або при подальшому облiку в iнших випадках, обумовлених даною Технологiєю.

     2.8 У разi вiдсутностi зауважень щодо здiйснення облiку даного суб'єкта ЗЕД посадова особа групи облiку присвоює Облiковiй картцi реєстрацiйний номер та проставляє його на трьох примiрниках Облiкової картки суб'єкта ЗЕД. Формування номера здiйснюється наступним чином: 10000/PP/RR/NNNNN, де PP - цифровий iндекс пiдроздiлу, у вiдповiдностi до номенклатури справ митницi; RR - останнi цифри року первинної акредитацiї; NNNNN - порядковий номер реєстрацiї. Облiкова картка завiряється пiдписом та особистою номерною печаткою (ОНП) посадової особи групи облiку, яка здiйснювала зазначену процедуру облiку. На зворотi Облiкової картки суб'єкта ЗЕД посадова особа групи облiку зазначає термiн дiї договору оренди примiщення та, якщо є, iншi необхiднi обмеження термiну дiї облiкової картки.

     2.9 Перший та другий примiрники Облiкової картки разом з копiями документiв залишаються у групi облiку (де формується архiв справ облiку суб'єктiв ЗЕД). Третiй примiрник повертається суб'єкту ЗЕД для засвiдчення факту його облiку у митницi, про що ним вчиняється запис на зворотi першого екземпляра Облiкової картки: "Документи надав, облiкову картку отримав, дата i пiдпис".

     2.10 Облiкова картка суб'єкта ЗЕД реєструється посадовою особою групи облiку в Журналi облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Форма журналу облiку - додаток 3). Журнал облiку ведеться у паперовому виглядi та зберiгається у справах групи облiку прошнурований та пронумерований.

     2.11 Посадова особа групи облiку вносить вiдомостi про облiк суб'єкта ЗЕД до електронної бази облiкованих суб'єктiв ЗЕД КРМ. До ЄАIС Держмитслужби вiдомостi про облiк суб'єкта ЗЕД передаються посадовою особою групи облiку не менше нiж два рази на тиждень. Щотижнево iнформацiя щодо облiку суб'єктiв ЗЕД надсилається каналами електронного зв'язку до пiдроздiлiв митного оформлення.

3. Порядок внесення змiн до Облiкової картки суб'єкта ЗЕД

     3.1 У разi будь-яких змiн чи наявностi доповнень до вiдомостей про суб'єкта ЗЕД (змiни номера телефону, юридичної чи поштової адреси тощо), якi були заявленi у Облiковiй картцi (крiм змiни назви пiдприємства), у тижневий термiн вносяться змiни до Облiкової картки шляхом надання нової картки у трьох примiрниках й документiв та їх копiй, на пiдставi яких вносяться змiни (доповнення). Посадова особа Групи облiку вилучає у суб'єкта ЗЕД попереднiй (третiй) примiрник Облiкової картки суб'єкта ЗЕД та здiйснює дiї вiдповiдно до роздiлу 2 даної Технологiчної схеми. Пiсля внесення змiн реєстрацiйний номер Облiкової картки не змiнюється.

     3.2 У разi змiни керiвника пiдприємства або мiсцезнаходження суб'єкта ЗЕД, переоблiк здiйснюється пiсля проведення спiвбесiди з уповноваженою посадовою особою ВБКтаПМП (згiдно з функцiональними обов'язками). Уповноважена посадова особа ВБКтаПМП здiйснює перевiрку пiдстав призначення нового керiвництва суб'єкта ЗЕД, у разi виникнення пiдозри - мiсцезнаходження суб'єкта ЗЕД, дiйснiсть вказаних в облiковiй картцi телефонних номерiв i у разi позитивного рiшення здiйснює запис на зворотi першого екземпляра Облiкової картки: "Узгоджено, заперечень щодо здiйснення облiку немає. Посада, П. I. Б. посадової особи, дата i пiдпис".

     При неможливостi прийняття позитивного рiшення уповноважена посадова особа ВБКтаПМП на зворотi першого екземпляра облiкової картки вказує аргументовану причину вiдмови з посиланням на нормативно-правовi акти України.

     3.3 У разi виникнення необхiдностi внесення змiн в Облiкову картку у випадках її втрати, переходу з одного вантажного вiддiлу до iншого (за мiсцем державної реєстрацiї), переоблiк проводиться за спрощеною схемою (без надання нового пакета документiв). Переоблiк за спрощеною схемою проводиться за умови надання вiдомостей (документiв), в яких вiдбулися змiни.

     Дане питання погоджується з керiвником ВIАРтаМС та керiвництвом митницi шляхом надання листа-звернення, зареєстрованого у загальному вiддiлi, та наявностi вiдмiток про вiдсутнiсть боргiв у вiдповiдному ВВ та пропозицiями керiвника пiдроздiлу митного оформлення.

     3.4 Якщо правоохоронними органами України була здiйснена виїмка оригiналiв облiкових документiв, що стали пiдставою для реєстрацiї суб'єкта ЗЕД на Київськiй регiональнiй митницi або оригiналiв облiкових карток i цi реєстрацiйнi документи залишаються в архiвах правоохоронних органiв України, то в архiвi справ суб'єктiв ЗЕД посадова особа залишає копiї реєстрацiйних документiв та постанову про виїмку. В цих випадках переоблiк (внесення змiн) здiйснюється при узгодженнi цього питання з ВБКтаПМП шляхом проставлення вiдмiтки на зворотi першого екземпляра Облiкової картки: "Узгоджено, заперечень щодо здiйснення облiку немає. Посада, П. I. Б. посадової особи, дата i пiдпис" та поданням посадовою особою групи облiку копiї постанови слiдчого про виїмку документiв.

4. Порядок анулювання Облiкової картки суб'єкта ЗЕД

     4.1 Анулювання Облiкової картки здiйснюється у випадках втрати Облiкової картки, лiквiдацiї пiдприємства або змiни його назви, призупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єкта, виявлення пiдроблених документiв суб'єкта ЗЕД, недостовiрних даних, подвiйного облiку у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi, здiйснення облiку в iншому митному органi (окрiм випадкiв, визначених Держмитслужбою України) тощо. Остаточне рiшення про анулювання Облiкової картки ухвалює керiвництво митницi на пiдставi листа-звернення суб'єкта ЗЕД з викладенням обставин щодо анулювання Облiкової картки або службової (доповiдної) записки, наданої керiвництву митницi уповноваженою посадовою особою.

     4.2 Посадовi особи пiдроздiлу митного оформлення здiйснюють перевiрку на наявнiсть боргiв i порушень митного законодавства України вiдповiдним суб'єктом ЗЕД, про що робить запис на листi-зверненнi суб'єкта ЗЕД та надає зазначений лист-звернення до керiвництва. Керiвництво пiдроздiлу митного оформлення за мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД надає на листi-зверненнi пропозицiї щодо можливостi анулювання Облiкової картки та направляє зазначений лист-звернення до загального вiддiлу.

     4.3 Загальний вiддiл, пiсля реєстрацiї даного листа-звернення, передає його на пiдпис керiвництву митницi для прийняття остаточного рiшення щодо можливостi анулювання Облiкової картки.

     4.4 Пiсля отримання iз загального вiддiлу зазначеного листа-звернення iз резолюцiєю керiвництва митницi щодо можливостi анулювання Облiкової картки посадова особа групи облiку вилучає третiй примiрник облiкової картки суб'єкта ЗЕД та робить запис на листi-зверненнi: "Анульовано. Причина анулювання. Дата". Запис завiряється особистим пiдписом старшого групи облiку. Старший групи облiку здiйснює в той же день анулювання Облiкової картки в Електроннiй базi КРМ та ЄАIС ДМСУ.

     4.5 Анульована Облiкова картка залишається у справах Групи облiку разом iз комплектом документiв, на пiдставi яких здiйснювався облiк даного суб'єкта ЗЕД у митницi.

     4.6 Номер Облiкової картки, що анулюється, в подальшому не використовується.

5. Заключнi положення

     5.1 Облiк не здiйснюється, якщо до митного органу подано неповний комплект документiв або вони мiстять недостовiрнi данi.

     5.2 Посадовi особи групи облiку несуть вiдповiдальнiсть за порушення вимог даної Технологiчної схеми.

 

Додаток 1
  
ОБЛIКОВА КАРТКА N
суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, взятого на облiк у ВВ-___ (номер оперативного пiдроздiлу) Київської регiональної митницi
Повна назва пiдприємства:  
Код ЄДРПОУ:   Код КОАТУУ:   Код КФВ:  
Наявнiсть iнвестицiй: (в %)
Юридична адреса (iндекс):
Фактична (поштова) адреса (iндекс):  
Свiдоцтво про державну реєстрацiю: (номер, ким, коли виданий)
Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника пiдприємства, тел./факс, пiдпис
 
Паспорт (N , серiя, ким та коли видано, реєстрацiя та мiсце постiйного проживання)
 
Прiзвище, iм'я, по батьковi головного бухгалтера, тел., пiдпис  
Паспорт (N , серiя, ким та коли видано, реєстрацiя та мiсце постiйного проживання)
 
Податкова iнспекцiя (назва, адреса, тел., код ЄДРПОУ)  
Свiдоцтво про реєстрацiю платника ПДВ (N , ким та коли видано)  
Iндивiдуальний податковий номер:  
Свiдоцтво про оплату єдиного податку:
Розрахунковий рахунок у нацiональнiй валютi України:
назва банку  
юридична адреса (iндекс)  
код ЄДРПОУ   МФО:  
Валютний розрахунковий рахунок:
назва банку  
юридична адреса (iндекс)  
код ЄДРПОУ   МФО:  
Прiзвище, iм'я, по батьковi осiб, уповноважених на роботу з митницею, тел., пiдпис, паспортнi данi, реєстрацiя та мiсце постiйного проживання:
 
При змiнi даних, зазначених в цiй картцi, зобов'язуюсь в тижневий термiн повiдомити про це митний орган
  пiдпис.
"___" ___________ 200_ р.
М. П. _________________
пiдпис керiвника пiдприємства, дата
"___" ____________ 200_ р.
М. П. _______________
пiдпис посадової особи митницi, дата
Зона митного контролю ВВ (адреса):

 

  
ОБЛIКОВА КАРТКА N
представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, взятого на облiк у вiддiлi по контролю за вантажем та багажем дипломатичного корпусу, виставкового майна та гуманiтарної допомоги Київської регiональної митницi
Повна назва пiдприємства (українською та iноземною мовами), країна  
Код ЄДРПОУ:   Код ЗКГНГ:   Код КФВ:  
Юридична адреса (iндекс)  
Iнформацiя про наявнiсть чи вiдсутнiсть iноземних iнвестицiй:
Фактична (поштова) адреса (iндекс)
(вказати термiн договору аренди)  
Свiдоцтво МЗЕЗiТ України про реєстрацiю  
П. I. Б. керiвника представництва, тел./факс, пiдпис  
Паспорт (N , серiя, ким та коли виданий, мiсце постiйного проживання)
 
(вказати термiн дiї доручення)  
П. I. Б. головного бухгалтера, тел., пiдпис  
Паспорт (N , серiя, ким та коли виданий, реєстрацiя та мiсце постiйного проживання)
 
Податкова iнспекцiя (назва, адреса, тел., код ЄДРПОУ)  
Свiдоцтво про реєстрацiю платника ПДВ (N , ким та коли видано)
Iндивiдуальний податковий номер:
Розрахунковий рахунок у нацiональнiй валютi України:
назва банку  
юридична адреса (iндекс)  
код ЄДРПОУ   МФО  
Валютний розрахунковий рахунок:
назва банку  
юридична адреса (iндекс)  
код ЄДРПОУ   МФО  
П. I. Б. осiб, уповноважених на роботу з митницею, тел., пiдпис, паспортнi данi, реєстрацiя та мiсце постiйного проживання
 
При змiнi даних, зазначених в цiй картцi, зобов'язуюсь в тижневий термiн повiдомити про це митний орган
  пiдпис.
"___" ___________ 200_ р.
М. П. _________________
пiдпис керiвника п-ва iнофiрми, дата
"___" ____________ 200_ р.
М. П. _______________
пiдпис iнспектора
Зона митного контролю (адреса):

 

  
ОБЛIКОВА КАРТКА N
суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, взятого на облiк у вiддiлi по контролю за вантажем та багажем дипломатичного корпусу, виставкового майна та гуманiтарної допомоги Київської регiональної митницi
Повна назва пiдприємства:  
Код ЄДРПОУ:   Код КОАТУУ:   Код КФВ:  
Наявнiсть iнвестицiй: (в %)
Юридична адреса (iндекс):
Фактична (поштова) адреса (iндекс):  
Свiдоцтво про державну реєстрацiю: (номер, ким, коли виданий)
Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника пiдприємства, тел./факс, пiдпис
 
Паспорт (N , серiя, ким та коли видано, реєстрацiя та мiсце постiйного проживання)
 
Прiзвище, iм'я, по батьковi головного бухгалтера, тел., пiдпис  
Паспорт (N , серiя, ким та коли видано, реєстрацiя та мiсце постiйного проживання)
 
Податкова iнспекцiя (назва, адреса, тел., код ЄДРПОУ)  
Свiдоцтво про реєстрацiю платника ПДВ (N , ким та коли видано)
 
Iндивiдуальний податковий номер:  
Свiдоцтво про оплату єдиного податку:
Розрахунковий рахунок у нацiональнiй валютi України:
назва банку  
юридична адреса (iндекс)  
код ЄДРПОУ   МФО:  
Валютний розрахунковий рахунок:
назва банку  
юридична адреса (iндекс)  
код ЄДРПОУ   МФО:  
Прiзвище, iм'я, по батьковi осiб, уповноважених на роботу з митницею, тел., пiдпис, паспортнi данi, реєстрацiя та мiсце постiйного проживання:
 
При змiнi даних, зазначених в цiй картцi, зобов'язуюсь в тижневий термiн повiдомити про це митний орган
  пiдпис.
"___" ___________ 200_ р.
М. П. _________________
пiдпис керiвника пiдприємства, дата
"___" ____________ 200_ р.
М. П. _______________
пiдпис посадової особи митницi, дата
Зона митного контролю ВВ (адреса):

 

Додаток 2

Перелiк документiв,
якi є пiдставою для здiйснення облiку в Київськiй регiональнiй митницi:

1. Для суб'єктiв господарської дiяльностi України:

     1.1 Облiкова картка (в трьох примiрниках).

     1.2 Установчi документи (оригiнали та нотарiально завiренi копiї):

     установчий договiр (рiшення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, якщо вiдповiдно до законодавства це необхiдно для створюваної органiзацiйно-правової форми суб'єкта пiдприємницької дiяльностi);

     статут пiдприємства (якщо вiдповiдно до законодавства це необхiдно для створюваної органiзацiйно-правової форми суб'єкта пiдприємницької дiяльностi).

     1.3 Протокол зборiв (рiшення, наказ) про призначення керiвника пiдприємства (оригiнал та копiя, завiрена печаткою пiдприємства).

     1.4 Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в мiськiй держадмiнiстрацiї за його мiсцем знаходження (мiсцем проживання) чи в Мiн'юстi України (для громадських та благодiйних органiзацiй), чи в Мiноборони України або в МВС України (для вiйськових частин, правоохоронних структур), чи в НБУ (для комерцiйних банкiв) - оригiнал та копiя, завiрена нотарiально.

     1.5 Довiдка органiв статистики про внесення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) та присвоєння кодiв територiї - КОАТУУ, форми власностi - ЗКФВ (оригiнал та копiя, завiрена нотарiально).

     1.6 Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв (у валютi України та у iноземнiй валютi - оригiнал).

     1.7 Наказ пiдприємства про призначення головного бухгалтера (прiзвище, iм'я, по батьковi, NN телефонiв - оригiнал та копiя, завiрена печаткою пiдприємства).

     1.8 Наказ пiдприємства про призначення працiвникiв, вiдповiдальних за роботу з митницею (прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi, прописка, NN телефонiв, зразки пiдписiв), та зразки печаток, якi використовуються при оформленнi документiв в митних органах (оригiнал).

     1.9 Оригiнали та копiї паспортiв (завiрених печаткою пiдприємства) усiх осiб, вказаних в Облiковiй картцi.

     1.10 Свiдоцтво платника податку на додану вартiсть (далi - ПДВ) або довiдки з податкових органiв, що пiдприємство не є платником ПДВ, або свiдоцтво про сплату єдиного податку (оригiнал та копiя, завiрена печаткою пiдприємства), або гарантiйний лист, що пiдприємство не є платником ПДВ.

     1.11 Договiр оренди примiщення (суборенди), якщо вiдсутнє власне примiщення, або свiдоцтво про власнiсть, договiр купiвлi-продажу примiщення; оригiнал та копiя, завiрена печаткою пiдприємства.

     1.12 Лист-повiдомлення про наявнiсть чи вiдсутнiсть iноземної iнвестицiї (в разi внесення в статутний фонд пiдприємства iноземних iнвестицiй) - оригiнал листа за пiдписом керiвника та гол. бухгалтера.

     1.13 У випадку, якщо керiвником пiдприємства є громадянин iноземної держави, особа без громадянства, - вiдомостi як про керiвника пiдприємства, так i про особу - громадянина України, яка тимчасово буде виконувати обов'язки керiвника в перiод його вiдсутностi, та наказ пiдприємства "Про призначення тимчасово виконуючого обов'язки керiвника пiдприємства" з покладанням на нього матерiальної вiдповiдальностi i вiдповiдальностi за дiяльнiсть пiдприємства. В разi необхiдностi - дозвiл на працевлаштування та вiза iноземного громадянина.

     1.14 Реєстр наданих до здiйснення облiку документiв.

     1.15 При наданнi документiв для здiйснення облiку суб'єкта ЗЕД митним брокером - пiдтвердження повноважень.

2. Представництвами iноземних органiзацiй та фiрм:

     2.1 Облiкова картка (в трьох примiрниках).

     2.2 Свiдоцтво про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi (отриманого в Мiнiстерствi економiки та з питань європейської iнтеграцiї України) - оригiнал та копiя, завiрена нотарiально.

     2.3 Довiдка з органiв Державного комiтету статистики про присвоєння кодiв (оригiнал та копiя, завiрена нотарiально).

     2.4 Свiдоцтво платника податку на додану вартiсть (якщо воно є) або довiдки з податкових органiв про те, що представництво не є платником ПДВ (оригiнал та копiя, завiрена печаткою пiдприємства), або гарантiйний лист вiд представництва про те, що представництво не є платником ПДВ (оригiнал).

     2.5 Довiдка з банку про рахунки представництва (у валютi України та у iноземнiй валютi) - оригiнал.

     2.6 Договiр оренди примiщення (суборенди) або свiдоцтво на право власностi (договiр купiвлi-продажу) - оригiнал та копiя, завiрена печаткою пiдприємства.

     2.7 Наказ пiдприємства про призначення працiвникiв, вiдповiдальних за роботу з митницею (прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi, прописка, NN телефонiв, зразки пiдписiв), та зразки печаток, якi використовуються при оформленнi документiв в митних органах, - оригiнал.

     2.8 Наказ пiдприємства про призначення головного бухгалтера (прiзвище, iм'я, по батьковi, NN телефонiв) - оригiнал та копiя, завiрена печаткою пiдприємства.

     2.9 Ксерокопiї паспортiв керiвника представництва, службова картка (якщо це необхiдно згiдно законодавства України), бухгалтера та осiб, вiдповiдальних за роботу з митницею (оригiнали та ксерокопiї, завiренi печаткою представництва).

     2.10 Доручення, яке видане керiвнику представництва для виконання ним своїх обов'язкiв (легалiзоване дипломатичними установами України за межами України, у встановленому порядку), - копiя, завiрена нотарiально.

     2.11 Виписка з торгового реєстру щодо рiшення iнопартнера вiдкрити представництво свого пiдприємства на територiї України (легалiзоване дипломатичними установами України за межами України, у встановленому порядку), якщо вiдповiдно до законодавства це необхiдно, - копiя, завiрена нотарiально.

     2.12 Лист-повiдомлення про наявнiсть чи вiдсутнiсть iноземної iнвестицiї (в разi внесення в статутний фонд пiдприємства iноземних iнвестицiй) - оригiнал листа за пiдписом керiвника та гол. бухгалтера.

     2.13 У випадку, якщо керiвником пiдприємства є громадянин iноземної держави, особа без громадянства, - вiдомостi як про керiвника пiдприємства, так i про особу - громадянина України, яка тимчасово буде виконувати обов'язки керiвника в перiод його вiдсутностi, та наказ пiдприємства "Про призначення тимчасово виконуючого обов'язки керiвника пiдприємства" з покладанням на нього матерiальної вiдповiдальностi i вiдповiдальностi за дiяльнiсть пiдприємства. В разi необхiдностi - дозвiл на працевлаштування та вiза iноземного громадянина.

     2.14 Реєстр наданих до здiйснення облiку документiв.

     2.15 При наданнi документiв для здiйснення облiку суб'єкта ЗЕД митним брокером - пiдтвердження повноважень.

3. Приватними пiдприємцями:

     3.1 Облiкова картка (в трьох примiрниках):

     3.2 Свiдоцтво про державну реєстрацiю фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у мiськiй держадмiнiстрацiї за його мiсцем знаходження (мiсцем проживання) - оригiнал та копiя, завiрена нотарiально.

     3.3 Довiдка органiв статистики про внесення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) та присвоєння кодiв територiї - КОАТУУ, форми власностi - ЗКФВ (оригiнал та копiя, завiрена нотарiально).

     3.4 Свiдоцтво платника податку на додану вартiсть або довiдки з податкових органiв про те, що пiдприємець не є платником ПДВ, або свiдоцтво про сплату єдиного податку (оригiнал та копiя, завiрена печаткою пiдприємця), або гарантiйний лист вiд пiдприємця про те, що вiн не є платником ПДВ (оригiнал).

     3.5 Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв (у валютi України та у iноземнiй валютi) - оригiнал.

     3.6 Паспортнi данi приватного пiдприємця (оригiнал та завiрена печаткою ксерокопiя паспорта).

     3.7 Зразки пiдпису та печатки, якi використовуються при здiйсненнi митного оформлення у митних органах. На печатцi повинен зазначатись iдентифiкацiйний код суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     3.8 Наказ про призначення головного бухгалтера (якщо посада передбачена штатним розкладом) - оригiнал та ксерокопiя, завiрена печаткою.

     3.9 Наказ на осiб, уповноважених на роботу з митницею (якщо вони є) з паспортними даними, зразки печаток, штампiв, пiдпису (трудова угода, доручення, якщо вiдповiдно до законодавства це необхiдно) - оригiнал.

     3.10 Оригiнали та копiї паспортiв (завiрених печаткою пiдприємця) усiх осiб, вказаних в Облiковiй картцi.

     3.11 Договiр оренди примiщення (суборенди) або свiдоцтво на право власностi (договiр купiвлi-продажу), якщо фактична адреса вiдрiзняється вiд адреси державної реєстрацiї (реєстрацiї за паспортом) - оригiнал та копiя, завiрена печаткою пiдприємця.

     3.12 Лист-повiдомлення про наявнiсть чи вiдсутнiсть iноземної iнвестицiї (в разi внесення в статутний фонд пiдприємства iноземних iнвестицiй) - оригiнал листа за пiдписом керiвника та гол. бухгалтера.

     3.13 У випадку, якщо керiвником пiдприємства є громадянин iноземної держави, особа без громадянства, - вiдомостi як про керiвника пiдприємства, так i про особу - громадянина України, яка тимчасово буде виконувати обов'язки керiвника в перiод його вiдсутностi, та наказ пiдприємства "Про призначення тимчасово виконуючого обов'язки керiвника пiдприємства" з покладанням на нього матерiальної вiдповiдальностi i вiдповiдальностi за дiяльнiсть пiдприємства. В разi необхiдностi - дозвiл на працевлаштування та вiза iноземного громадянина.

     3.14 Реєстр наданих до здiйснення облiку документiв.

     3.15 При наданнi документiв для здiйснення облiку суб'єкта ЗЕД митним брокером - пiдтвердження повноважень.

 

Додаток 3

ЖУРНАЛ ОБЛIКУ СУБ'ЄКТIВ ЗЕД

N
п/п
Номер облiкової картки Дата облiку Назва суб'єкта ЗЕД Код ЄДРПОУ П. I. Б. iнспектора Пiдпис iнспектора Примiтки
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.