ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.12.05 N 11/1-10/15628-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики


     За результатами розгляду запитiв митних органiв щодо проблемних питань, пов'язаних iз заповненням графи 44 вантажних митних декларацiй на товари, що проданi в магазинi безмитної торгiвлi (далi - МБТ), та здiйсненням при цьому форматно-логiчного контролю електронної копiї ВМД, повiдомляємо.

     Порядок прийняття митними органами погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв, затверджений наказом Держмитслужби вiд 09.11.04 N 801 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 12.09.05 N 846), визначає механiзм прийняття митними органами такого рiшення i спрямований на реалiзацiю права суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi пред'являти товари до митного оформлення iншому митному органу, нiж митний орган, у зонi дiяльностi якого розташований цей суб'єкт ЗЕД.

     Вiдповiдно до положень пункту 3.4 Порядку прийняття митними органами погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв, при здiйсненнi митного оформлення в графi 44 ВМД пiд кодом "0030" вiдповiдно до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 обов'язково зазначається реєстрацiйний номер листа про погодження.

     Разом з тим, форматно-логiчний контроль заповнення графи 44 електронних копiй ВМД на товари, що проданi в МБТ, здiйснюється вiдповiдно до положень пiдроздiлу 7.2 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380, яким не передбачено заповнення графи 44 в цьому випадку.

     Щомiсячне декларування товарiв, реалiзованих у МБТ, здiйснюється у вiдповiдностi до пункту 20 Правил продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.03 N 1089) i фактично є формою звiтностi.

     Враховуючи викладене, при декларуваннi товарiв, що проданi в МБТ протягом мiсяця, необхiдно керуватися положеннями пiдроздiлу 7.2 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 згiдно з якими заповнення графи 44 ВМД в цьому випадку не передбачено. При цьому лист про погодження щодо здiйснення такого декларування не вимагається.

Голова Служби О.Б.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.