МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

ЗГОДЕН
Директор Департаменту
В. В. Бутрименко
11 липня 2007 року
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Мiнiстра
Л. В. Єфiменко
11 липня 2007 року

ВИСНОВОК N 4/77
про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта

    Державний митний комiтет України, Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю України, Мiнiстерство транспорту України, Мiнiстерство фiнансiв України

(найменування мiнiстерства, iншого органу виконавчої влади, якi видали нормативно-правовий акт)

    Наказ вiд 25 липня 1996 року N 342/82/244/154-Б "Про затвердження Iнструкцiї про порядок застосування механiзму фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв"

(заголовок нормативно-правового акта, вид, дата та номер розпорядчого документа, яким вiн затверджений)
6 серпня 1996 року N 425/1450
(дата реєстрацiї й номер за державним реєстром)

     Пiдстави для розгляду питання щодо скасування рiшення про державну реєстрацiю:

     Недотримання вимоги пункту 16 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1992 року N 731 (пiдпункт "г" пункту 17 цього Положення).

     Висновок:

     Спiльним наказом Державного митного комiтету України, Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю України, Мiнiстерства транспорту України та Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 липня 1996 року N 342/82/244/154-Б, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 6 серпня 1996 року за N 425/1450, затверджено Iнструкцiю про порядок застосування механiзму фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв (далi - Iнструкцiя).

     Iнструкцiю було видано вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 року N 700 "Про Положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення" та Митного кодексу України вiд 12 грудня 1991 року N 1970-XII, який втратив чиннiсть, вiдповiдно до пункту 4 Прикiнцевих положень Митного кодексу України вiд 11 липня 2002 року N 92-IV, крiм статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митнi збори" роздiлу V "Мито та митнi збори", якi втрачають чиннiсть з моменту набуття Україною членства у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi.

     Iнструкцiя встановлює види та порядок застосування фiнансових гарантiй, якi можуть надаватися митним органам України при транзитних перемiщеннях пiдакцизних товарiв.

     Частиною другою статтi 162 Митного кодексу України вiд 11 липня 2002 року N 92-IV встановлено, що види, умови та порядок застосування гарантiй визначаються законом. Проте, на сьогоднi це питання на законодавчому рiвнi не врегульовано.

     Вiдповiдно до пункту 16 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1992 року N 731, у разi внесення змiн або визнання таким, що втратив чиннiсть, акта законодавства, вiдповiдно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов'язаний у мiсячний строк внести до нього вiдповiднi змiни або визнати його таким, що втратив чиннiсть.

     Враховуючи викладене, Мiнiстерство юстицiї України неодноразово пропонувало Державнiй митнiй службi України привести вищезазначений наказ у вiдповiднiсть до законодавства та вiдповiдний розпорядчий документ подати на державну реєстрацiю (останнiй лист вiд 27 червня 2007 року N 24-7/102), проте за станом на 11 липня 2007 року такого нормативно-правового акта на державну реєстрацiю не подано.

     На пiдставi викладеного та вiдповiдно до пiдпункту "г" пункту 17 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1992 року N 731, та пiдпункту 4.4 пункту 4 Порядку скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 31 липня 2000 року N 32/5, зареєстрованого 31 липня 2000 року за N 458/4679, рiшення про державну реєстрацiю спiльного наказу Державного митного комiтету України, Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю України, Мiнiстерства транспорту України та Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 липня 1996 року N 342/82/244/154-Б "Про затвердження Iнструкцiї про порядок застосування механiзму фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 6 серпня 1996 року за N 425/1450, скасувати.

     Виключено з Державного реєстру нормативно-правових актiв 02.08.2007.

Головний спецiалiст Департаменту державної реєстрацiї нормативних актiв Т. К. Мохонь
Заступник начальника вiддiлу з питань банкiвського, фiнансового та зовнiшньоекономiчного законодавства С. М. Мягченко
Редактор Н. М. Кравченко

     Дата складання висновку: 11.07.2007 р.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.