КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 грудня 1992 р. N 731


Про затвердження Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 червня 1994 року N 420,
вiд 16 жовтня 1998 року N 1640,
вiд 16 травня 2002 року N 629,
вiд 14 квiтня 2004 року N 472,
вiд 5 липня 2004 року N 834,
вiд 28 жовтня 2004 року N 1440,
вiд 14 жовтня 2005 року N 1020,
вiд 31 травня 2006 року N 784,
вiд 8 грудня 2006 року N 1688,
вiд 13 квiтня 2007 року N 618,
вiд 26 березня 2008 року N 248,
вiд 9 квiтня 2008 року N 338,
вiд 10 грудня 2008 року N 1068,
вiд 23 травня 2009 року N 531,
вiд 2 вересня 2010 року N 797,
вiд 1 серпня 2011 року N 833,
вiд 20 жовтня 2011 року N 1109,
вiд 17 травня 2012 року N 385,
вiд 28 листопада 2012 року N 1107,
вiд 30 сiчня 2013 року N 61,
вiд 29 травня 2013 року N 373,
вiд 4 вересня 2013 року N 706,
вiд 23 жовтня 2013 року N 785,
вiд 14 травня 2015 року N 301,
вiд 17 липня 2015 року N 512,
вiд 21 жовтня 2015 року N 874,
вiд 25 травня 2016 року N 339,
вiд 17 сiчня 2018 року N 55,
вiд 28 листопада 2018 року N 997,
вiд 30 сiчня 2019 року N 56,
вiд 20 листопада 2019 року N 947,
вiд 11 грудня 2019 року N 1031,
вiд 19 лютого 2020 року N 117,
вiд 22 квiтня 2020 року N 295,
вiд 27 травня 2020 року N 418

(У назвi та текстi постанови слова "органи державної виконавчої влади" та "нормативнi акти" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правовi акти" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 1998 року N 1640)

(У текстi постанови слова "органи господарського управлiння та контролю" в усiх вiдмiнках виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 березня 2008 року N 248)

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, що додається.

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248)

     Доручити Мiнiстерству юстицiї давати роз'яснення щодо застосування цього Положення та iнших актiв законодавства про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв.

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688)

     Надати право Мiнiстерству юстицiї та iншим органам, що здiйснюють державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, перевiряти у мiнiстерствах, iнших органах виконавчої влади додержання законодавства про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, у разi потреби вимагати подання нормативно-правових актiв на державну реєстрацiю та вносити пропозицiї про усунення виявлених порушень i недолiкiв та притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, винних у допущених порушеннях.

(пункт 1 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.94р. N 420, абзац третiй пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, вiд 19.02.2020р. N 117)

     За результатами перевiрки (у разi потреби) iнформувати Кабiнет Мiнiстрiв України, Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київську та Севастопольську мiськi державнi адмiнiстрацiї, засоби масової iнформацiї.

(пункт 1 доповнено абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.94р. N 420, абзац четвертий пункту 1 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2015р. N 874)

     Керiвникам мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади у мiсячний строк повiдомляти орган державної реєстрацiї про вжитi заходи.

(пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.94р. N 420, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688, вiд 19.02.2020р. N 117)

     2. Мiнiстерствам, iншим органам виконавчої влади:

     своєчасно подавати на державну реєстрацiю нормативно-правовi акти, вказанi у пунктi 1 цiєї постанови;

     забезпечити постiйний перегляд виданих нормативно-правових актiв з метою приведення їх у вiдповiднiсть з Конституцiєю та законами України, iншими актами законодавства, Конвенцiєю про захист прав людини i основоположних свобод 1950 року i протоколами до неї, мiжнародними договорами України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, та зобов'язаннями України у сферi європейської iнтеграцiї та правом Європейського Союзу (acquis ЄС), а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;

(абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, вiд 31.05.2006р. N 784, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016р. N 339)

     не допускати випадкiв направлення на виконання нормативно-правових актiв, що не пройшли державну реєстрацiю та не опублiкованi в установленому законодавством порядку.

(пункт 2 доповнено абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)

     надсилати щомiсяця органам юстицiї для проведення перевiрки додержання законодавства про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв перелiки актiв, прийнятих протягом мiсяця, крiм актiв персонального характеру, а у разi потреби та на вимогу органiв юстицiї - завiренi в установленому законодавством порядку копiї зазначених актiв.

(пункт 2 доповнено абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.09.2010р. N 797)

     21. Керiвники мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади несуть персональну вiдповiдальнiсть за недотримання вимог цiєї постанови.

(постанову доповнено пунктом 21 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)

     22. Київськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацiї забезпечити подання на державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, якi зачiпають права, свободи та законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, виданих нею як мiсцевим органом виконавчої влади та як виконавчим органом Київської мiської ради.

(постанову доповнено пунктом 22 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.2011р. N 833)

     3. У зв'язку з покладенням на Мiнiстерство юстицiї та його мiсцевi органи функцiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю нормативно-правових актiв, збiльшити граничну чисельнiсть працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства на 20 одиниць, граничну чисельнiсть апарату управлiнь юстицiї Ради Мiнiстрiв Республiки Крим, обласних, Київської i Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй - на 92 одиницi.

     4. Мiнiстерству фiнансiв передбачити у проектi державного бюджету на 1993 рiк асигнування на утримання додаткової чисельностi працiвникiв центрального апарату Мiнiстерства юстицiї та його мiсцевих органiв, а також на витрати для створення i ведення банку даних про нормативно-правовi акти мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади.

     5. Ця постанова набуває чинностi з 1 сiчня 1993 року.

Прем'єр-мiнiстр України Л. КУЧМА
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України А. ЛОБОВ

Iнд.29

 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 1992 р. N 731

ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248)

 
(У назвi та текстi Положення слова "органи державної виконавчої влади" та "нормативнi акти" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правовi акти" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з Постановою КМ N 1640 вiд 16.10.98)

(У текстi Положення та у додатку 1 до нього слова "реєструючий орган" в усiх вiдмiнках замiнено словами "орган державної реєстрацiї" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 2006 року N 1688)

(У текстi Положення слова "органи господарського управлiння та контролю" в усiх вiдмiнках i слова "органи господарського управлiння i контролю" виключено, слово "Держпiдприємництво" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Держкомпiдприємництво" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 березня 2008 року N 248)

(У текстi Положення слово "Держкомпiдприємництво" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Держпiдприємництво" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2012 року N 1107)

(У текстi Положення слово "Держпiдприємництва" замiнено словом "ДРС", а слова "acquis communautaire" - словами "зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2016 року N 339)

     1. Державна реєстрацiя нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, якi є суб'єктами нормотворення, здiйснюється вiдповiдно до Указу Президента України вiд 3 жовтня 1992 р. N 493 "Про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади", цього Положення та iнших актiв законодавства про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв.

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, вiд 08.12.2006р. N 1688, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     Абзац другий пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом другим згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2006р. N 784, вiд 08.12.2006р. N 1688, вiд 04.09.2013р. N 706, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     2. Державнiй реєстрацiї пiдлягають нормативно-правовi акти, якi мiстять одну або бiльше норм, що зачiпають права, свободи, законнi iнтереси i стосуються обов'язкiв громадян та юридичних осiб, встановлюють новий або змiнюють, доповнюють чи скасовують органiзацiйно-правовий механiзм їх реалiзацiї, або мають мiжвiдомчий характер, тобто є обов'язковими для iнших органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також юридичних осiб, що не належать до сфери управлiння суб'єкта нормотворення.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     3. На державну реєстрацiю подаються нормативно-правовi акти, прийнятi уповноваженими на це суб'єктами нормотворення в електроннiй (через систему електронної взаємодiї органiв виконавчої влади iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки) або паперовiй формi в порядку, визначеному Мiн'юстом, що мiстять норми права, мають неперсонiфiкований характер i розрахованi на неодноразове застосування, незалежно вiд строку їх дiї (постiйнi чи обмеженi певним часом) та характеру вiдомостей, що в них мiстяться, у тому числi з грифами "Для службового користування", "Особливої важливостi", "Цiлком таємно", "Таємно" та iншими, а також прийнятi в порядку експерименту.

(пункт 3 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.01.2018р. N 55, вiд 11.12.2019р. N 1031)

     4. Державна реєстрацiя нормативно-правового акта полягає у проведеннi правової експертизи на вiдповiднiсть його Конституцiї та законодавству України, Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод 1950 року i протоколам до неї, мiжнародним договорам України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, та зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), антикорупцiйної та гендерно-правової експертиз з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а також прийняттi рiшення про державну реєстрацiю цього акта, присвоєннi йому реєстрацiйного номера та занесеннi до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2006р. N 784, вiд 08.12.2006р. N 1688, вiд 23.05.2009р. N 531, вiд 25.05.2016р. N 339, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     5. На державну реєстрацiю не подаються акти:

     а) персонального характеру (про склад комiсiй, призначення на посаду i звiльнення з неї, заохочення працiвникiв тощо);

     б) дiя яких вичерпується одноразовим застосуванням, крiм актiв про затвердження положень, iнструкцiй та iнших, що мiстять правовi норми;

     в) оперативно-розпорядчого характеру (разовi доручення);

     г) якими доводяться до вiдома пiдприємств, установ i органiзацiй рiшення вищестоящих органiв;

     д) спрямованi на органiзацiю виконання рiшень вищестоящих органiв i власних рiшень мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, що не мають нових правових норм;

     е) рекомендацiйного, роз'яснювального та iнформацiйного характеру (методичнi рекомендацiї, роз'яснення, у тому числi податковi, тощо), нормативно-технiчнi документи (нацiональнi та регiональнi стандарти, технiчнi умови, будiвельнi норми i правила, правила спортивних змагань з видiв спорту, визнаних в Українi, тарифно-квалiфiкацiйнi довiдники, кодекси усталеної практики, форми звiтностi, у тому числi щодо державних статистичних спостережень, адмiнiстративних даних та iншi).

(пiдпункт "е" пункту 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248, пiдпункт "е" пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2020р. N 295)

     У разi надходження акта, який не пiдлягає державнiй реєстрацiї, орган державної реєстрацiї протягом п'яти робочих днiв повертає його суб'єкту нормотворення з вiдповiдним обґрунтуванням.

(пункт 5 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688, абзац пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248)

     6. Державну реєстрацiю здiйснюють:

     нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади - Мiн'юст;

     нормативно-правових актiв мiнiстерств i республiканських комiтетiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiй, їх структурних пiдроздiлiв - вiдповiднi мiжрегiональнi управлiння Мiн'юсту.

(абзац третiй пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248, вiд 17.07.2015р. N 512, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1031)

     абзац четвертий пункту 6 виключено

(абзац четвертий пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, вiд 26.03.2008р. N 248, вiд 17.07.2015р. N 512, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016р. N 339, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1031)

     абзац п'ятий пункту 6 виключено

(абзац п'ятий пункту 6 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2004р. N 834, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016р. N 339)
(абзаци перший i другий пункту 6 замiнено абзацами першим, другим, третiм, четвертим i п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.98р. N 1640, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом шостим)

     Якщо дiя нормативно-правового акта поширюється на територiї iнших адмiнiстративно-територiальних одиниць, вiн реєструється в мiжрегiональному управлiннi Мiн'юсту за мiсцезнаходженням суб'єкта нормотворення.

(абзац шостий пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248, вiд 11.12.2019р. N 1031, вiд 19.02.2020р. N 117)

     7. Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацiю протягом трьох робочих днiв пiсля його прийняття в одному примiрнику (оригiнал нормативно-правового акта). Для нормативно-правових актiв, якi мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, додатково подається засвiдчена в установленому законодавством порядку копiя такого акта.

(абзац перший пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248, вiд 17.05.2012р. N 385, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     У разi наявностi положень, норм та доручень, що поширюються на iншi органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з вiдповiдними суб'єктами нормотворення та/або з iншими заiнтересованими органами вiдповiдно до законодавства в порядку та за формою, встановленими законодавством з питань документування управлiнської дiяльностi.

(абзац другий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     Спiльно виданий нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацiю органом, пiдпис першої особи якого на актi стоїть першим.

(пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.94р. N 420, вiд 16.10.98р. N 1640, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)

     8. Нормативно-правовий акт, що подається на державну реєстрацiю, має вiдповiдати вимогам законодавства про мови та iнших актiв законодавства, узгоджуватися з ранiше прийнятими актами i викладатися згiдно з правописом та з дотриманням правил нормопроектувальної технiки.

(пункт 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688)

     9. Разом з нормативно-правовим актом до органу державної реєстрацiї подаються:

     а) пояснювальна записка за формою, визначеною у додатку 4 до Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007р. N 950 (Офiцiйний вiсник України, 2007р., N 54, ст. 2180; 2019р., N 84, ст. 2856);

(абзац другий пункту 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     б) порiвняльна таблиця за формою, визначеною у додатку 7 до Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007р. N 950 (Офiцiйний вiсник України, 2007р., N 54, ст. 2180; 2019р., N 84, ст. 2856);

(абзац третiй пункту 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     абзац четвертий пункту 9 виключено

(пункт 9 доповнено пiдпунктом "б1" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, пiдпункт "б1" пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     в) документи про зовнiшнє погодження та/або погодження за вмовчанням нормативно-правового акта iз суб'єктами нормотворення та/або з iншими заiнтересованими органами вiдповiдно до законодавства в порядку та за формою, встановленими законодавством з питань документування управлiнської дiяльностi.

(абзац п'ятий пункту 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     У разi коли на державну реєстрацiю мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади подають нормативно-правовий акт з питань, що стосуються соцiально-трудової сфери, вони також повiдомляють про позицiю уповноваженого представника вiд всеукраїнських профспiлок, їх об'єднань та уповноваженого представника вiд всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв щодо цього акта та про проведену роботу з врахування їх зауважень i пропозицiй. При цьому необхiднiсть врахування зазначених зауважень i пропозицiй визначають мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади, якi приймають цей акт;

(пiдпункт "в" пункту 9 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.12.2008р. N 1068)

     г) рiшення ДРС про погодження проекту регуляторного акта;

(пункт 9 доповнено новим пiдпунктом "г" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004р. N 472, у зв'язку з цим пiдпункт "г" вважати пiдпунктом "ґ", пiдпункт "г" пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.10.2005р. N 1020, вiд 13.04.2007р. N 618, вiд 26.03.2008р. N 248, вiд 20.10.2011р. N 1109, вiд 28.11.2012р. N 1107, вiд 29.05.2013р. N 373, вiд 23.10.2013р. N 785, вiд 19.02.2020р. N 117)

     ґ) довiдка щодо вiдповiдностi зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007 р. N 950 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199; 2016 р., N 21, ст. 829);

(пункт 9 доповнено пiдпунктом "ґ" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.05.2002р. N 629, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688, вiд 26.03.2008р. N 248, у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.04.2008р. N 338, вiд 25.05.2016р. N 339)

     д) висновок Мiнцифри про проведення цифрової експертизи, якщо проект нормативно-правового акта стосується питань iнформатизацiї, електронного урядування, формування i використання нацiональних електронних iнформацiйних ресурсiв, розвитку iнформацiйного суспiльства, електронної демократiї, надання адмiнiстративних послуг або цифрового розвитку;

(пункт 9 доповнено пiдпунктом "д" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2006р. N 784, пiдпункт "д" пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248, вiд 17.07.2015р. N 512, вiд 25.05.2016р. N 339, вiд 11.12.2019р. N 1031, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     е) висновок про проведення гендерно-правової експертизи проекту нормативно-правового акта за формою, визначеною у додатку 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2018р. N 997 "Питання проведення гендерно-правової експертизи" (Офiцiйний вiсник України, 2018р., N 96, ст. 3173).

(пункт 9 доповнено пiдпунктом "е" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2013р. N 61, у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117, вiд 27.05.2020р. N 418)

     є) абзац одинадцятий пункту 9 виключено

(пункт 9 доповнено пiдпунктом "є" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2018р. N 997, абзац одинадцятий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2020р. N 418)

     Абзац дванадцятий пункту 9 виключено

(пункт 9 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2019р. N 56, у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим, абзац дванадцятий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1031, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     Абзац тринадцятий пункту 9 виключено

(пункт 9 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2019р. N 947, у зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     Порядок подання нормативно-правових актiв на державну реєстрацiю визначається Мiн'юстом.

(пункт 9 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688)

     10. Пункт 10 виключено

(пункт 10 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.94р. N 420, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)

     11. Державна реєстрацiя нормативно-правового акта проводиться протягом 15 робочих днiв з дня, наступного пiсля надходження його до органу державної реєстрацiї, з дотриманням вимог, передбачених пунктами 7 - 9 цього Положення.

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248, вiд 19.02.2020р. N 117)

     У разi потреби (необхiднiсть проведення аналiзу нормативно-правового акту iз залученням експертiв, вивчення значної кiлькостi актiв чинного законодавства тощо) цей строк може бути продовжений органом державної реєстрацiї, але не бiльш як на 10 робочих днiв, про що повiдомляється орган, який надiслав нормативно-правовий акт на державну реєстрацiю.

(абзац другий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     Мiн'юст та його мiжрегiональнi управлiння мають право залучати вчених, спецiалiстiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) для проведення аналiзу нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацiю.

(пункт 11 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.98р. N 1640, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим, абзац третiй пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1031)

     Абзац четвертий пункту 11 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)
(пункт 11 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.94р. N 420)

     111. Нормативно-правовий акт може бути повернутий органом державної реєстрацiї без державної реєстрацiї для доопрацювання на прохання суб'єкта нормотворення, а також якщо суб'єктом нормотворення порушено вимоги цього Положення або порядку подання акта на державну реєстрацiю, встановленого органом державної реєстрацiї.

(абзац перший пункту 111 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     У разi повернення нормативно-правового акта без державної реєстрацiї суб'єкт нормотворення повинен врахувати всi висловленi органом державної реєстрацiї зауваження та усунути виявленi порушення i протягом мiсяця повторно подати акт на державну реєстрацiю або надати органу державної реєстрацiї копiю документа про скасування такого акта.

(Положення доповнено пунктом 111 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)

     12. У разi коли нормативно-правовий акт вiдповiдає вимогам, зазначеним у цьому Положеннi, орган державної реєстрацiї приймає рiшення про його державну реєстрацiю та заносить його до державного реєстру (додаток 1).

     Основною формою ведення державного реєстру є електронна. Кожен запис державного реєстру засвiдчується спецiально для цього призначеною електронною печаткою органу державної реєстрацiї. Вiдповiдне засвiдчення здiйснює уповноважена особа органу державної реєстрацiї.

     У разi необхiдностi з вiдповiдного реєстру робляться витяги в електроннiй та паперовiй формах.

     У разi подання нормативно-правового акта в електроннiй формi з державного реєстру одразу за фактом засвiдчення запису про державну реєстрацiю вiдповiдного акта автоматично надсилається повiдомлення суб'єкту нормотворення через систему електронної взаємодiї органiв виконавчої влади з такими реєстрацiйними даними: дата державної реєстрацiї, номер акта згiдно з державним реєстром. Реєстрацiйнi данi нормативно-правового акта автоматично завантажуються до реєстрацiйно-монiторингової картки вiдповiдного акта у системi електронного документообiгу суб'єкта нормотворення та не можуть бути спотворенi шляхом їх редагування.

(абзац четвертий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     У разi подання нормативно-правового акта в паперовiй формi його реєстрацiйнi данi зазначаються органом державної реєстрацiї в листi про повернення цього акта пiсля державної реєстрацiї.

(абзац п'ятий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)
(пункт 12 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688, вiд 26.03.2008р. N 248, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.01.2018р. N 55)

     13. У державнiй реєстрацiї вiдмовляється, якщо нормативно-правовий акт:

(абзац перший пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)

     а) не вiдповiдає Конституцiї та законам України, iншим актам законодавства, Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод 1950 року i протоколам до неї, мiжнародним договорам України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, та зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї та праву Європейського Союзу (acquis ЄС);

(пiдпункт "а" пункту 13 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688)

     б) видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт:

(абзац перший пiдпункту "б" пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2006р. N 784, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688)

     порушує чи обмежує встановленi законом права, свободи й законнi iнтереси громадян та юридичних осiб або покладає на них не передбаченi законодавством обов'язки;

(абзац четвертий пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     виходить за межi компетенцiї органу, що його видав;

     мiстить норми, що призводять або можуть призвести до вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень;

(пiдпункт "б" пункту 13 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.09.2013р. N 706, у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим, абзац четвертий пiдпункту "б" пункту 13 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.05.2015р. N 301)

     не вiдповiдає вимогам законодавства про мови;

     суперечить установленому порядку документування управлiнської дiяльностi;

(абзац восьмий пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     видано за наявностi будь-якої з обставин, визначених у частинi першiй статтi 25 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" (на пiдставi повiдомлення ДРС);

(пiдпункт "б" пункту 13 доповнено абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, абзац сьомий пiдпункту "б" пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.10.2013р. N 785)

     в) не узгоджено iз суб'єктами нормотворення та/або з iншими заiнтересованими органами вiдповiдно до законодавства в порядку та за формою, встановленими законодавством з питань документування управлiнської дiяльностi, або не повiдомлено про позицiю уповноваженого представника вiд всеукраїнських профспiлок, їх об'єднань та уповноваженого представника вiд всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв щодо нормативно-правового акта, прийнятого мiнiстерством та iншим центральним органом виконавчої влади з питань, що стосуються соцiально-трудової сфери, та проведену роботу з врахування їх зауважень i пропозицiй;

(абзац десятий пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, вiд 10.12.2008р. N 1068, вiд 19.02.2020р. N 117)

     г) викладено з порушенням правил правопису та нормопроектувальної технiки;

(пiдпункт "г" пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688)

     д) не узгоджується з дорученням, даним органу, що видав акт.

(абзац пункту 13 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.94р. N 420)

     Умотивоване рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї нормативно-правового акта надсилається суб'єкту нормотворення разом з оригiналом цього акта.

(абзац дванадцятий пункту 13 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     Суб'єкт нормотворення, якому вiдмовлено в державнiй реєстрацiї нормативно-правового акта, має право протягом десяти днiв пiсля отримання рiшення звернутися до керiвника органу державної реєстрацiї, який прийняв рiшення про вiдмову, iз заявою про його перегляд з поданням додаткових матерiалiв, що обґрунтовують потребу в такому переглядi. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих днiв.

     Крiм того, рiшення мiжрегiональних управлiнь Мiн'юсту може бути оскаржено до Мiн'юсту з дотриманням зазначеного десятиденного строку або в судовому порядку.

(абзац чотирнадцятий пункту 13 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.94р. N 420, абзац чотирнадцятий пункту 13 замiнено абзацами чотирнадцятим та п'ятнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688, у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим та шiстнадцятим, абзац чотирнадцятий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248, вiд 17.07.2015р. N 512, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016р. N 339, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1031)

     Нормативно-правовий акт, у державнiй реєстрацiї якого вiдмовлено, пiдлягає скасуванню суб'єктом нормотворення у п'ятиденний строк з дня отримання рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї акта чи висновку за результатами розгляду скарги на рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї акта.

(пункт 13 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.94р. N 420, абзац шiстнадцятий пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, вiд 19.02.2020р. N 117)

     Копiя вiдповiдного розпорядчого документа в цей же строк направляється до органу державної реєстрацiї.

(пункт 13 доповнено абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)

     14. У разi подання нормативно-правового акта в паперовiй формi наступного дня пiсля державної реєстрацiї оригiнал нормативно-правового акта листом з реєстрацiйними даними повертається суб'єкту нормотворення.

(пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.01.2018р. N 55, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     15. Мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади направляють для виконання нормативно-правовi акти лише пiсля їх державної реєстрацiї та офiцiйного опублiкування.

     У разi порушення зазначених вимог нормативно-правовi акти вважаються такими, що не набрали чинностi, i не можуть бути застосованi.

     При направленнi на виконання та опублiкуваннi нормативно-правового акта посилання на дату i номер державної реєстрацiї акта є обов'язковим.

(пункт 15 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)

     16. У разi внесення змiн, доповнень або визнання таким, що втратив чиннiсть, акта законодавства, вiдповiдно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов'язаний у мiсячний строк внести до нього вiдповiднi змiни, доповнення або визнати його таким, що втратив чиннiсть.

(абзац перший пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     Змiни i доповнення, внесенi до нормативно-правового акта, а також рiшення про втрату нормативно-правовим актом чинностi, пiдлягають державнiй реєстрацiї в порядку, встановленому цим Положенням.

(пункт 16 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.98р. N 1640)
(абзац другий пункту 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)

     17. Рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта може бути скасовано у зв'язку з:

     а) виявленням обставин, що не були вiдомi органу державної реєстрацiї пiд час реєстрацiї нормативно-правового акта;

     б) набрання законної сили судовим рiшенням про визнання нормативно-правового акта протиправним (незаконним чи таким, що не вiдповiдає правовому акту вищої юридичної сили) та нечинним повнiстю або в окремiй його частинi;

(пiдпункт "б" пункту 17 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     в) одержанням повiдомлення вiд ДРС про виявлення будь-якої обставини, визначеної у частинi першiй статтi 25 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" або повiдомлення ДРС про зупинення дiї регуляторного акта чи окремих його положень вiдповiдно до частини восьмої статтi 28 зазначеного Закону;

(пункт 17 доповнено новим пiдпунктом "в" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004р. N 472, у зв'язку з цим пiдпункт "в" важати пiдпунктом "г", пiдпункт "в" пункту 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688, вiд 23.10.2013р. N 785)

     в1) висновком Мiн'юсту, мiжрегiональних управлiнь Мiн'юсту про невiдповiднiсть нормативно-правового акта Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод та практицi Європейського суду з прав людини;

(пункт 17 доповнено пiдпунктом "в1" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2006р. N 784, пiдпункт "в1" пункту 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008р. N 248, вiд 17.07.2015р. N 512, вiд 25.05.2016р. N 339, вiд 11.12.2019р. N 1031, вiд 19.02.2020р. N 117)

     г) виявленням порушень або недотримання вимоги пункту 16 цього Положення суб'єктом нормотворення.

(пiдпункт "г" пункту 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     Пiдставами для скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта можуть бути iншi обставини, що виникли пiсля державної реєстрацiї нормативно-правового акта.

(Положення доповнено пунктом 17 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.98р. N 1640)

     18. Скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта проводиться органом державної реєстрацiї, про що повiдомляється суб'єкт нормотворення iз зазначенням конкретних причин скасування.

(абзац перший пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     Рiшення про скасування державної реєстрацiї нормативно-правового акта може бути оскаржено суб'єктом нормотворення в порядку та з дотриманням строкiв, встановлених пунктом 13 цього Положення.

(Положення доповнено пунктом 18 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.98р. N 1640)
(абзац другий пункту 18 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688)

     19. Нормативно-правовий акт, рiшення про державну реєстрацiю якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днiв пiсля прийняття рiшення про скасування його державної реєстрацiї, а у разi оскарження цього рiшення - з дня отримання органом державної реєстрацiї позитивного висновку за результатами розгляду скарги.

(абзац перший пункту 19 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)

     Рiшення про скасування державної реєстрацiї нормативно-правового акта пiдлягає опублiкуванню.

(Положення доповнено пунктом 19 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.98р. N 1640)

     20. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, пiдлягає скасуванню суб'єктом нормотворення протягом 5 днiв з дня отримання повiдомлення про виключення з державного реєстру.

(абзац перший пункту 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)

     Копiя вiдповiдного розпорядчого документа направляється до органу державної реєстрацiї протягом 2 днiв з дня скасування нормативно-правового акта.

(Положення доповнено пунктом 20 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.98р. N 1640, пункт 20 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1440)

 

Додаток N 1
до Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади

Державний реєстр
нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади

N
п/п
Дата
надходження
акта
Назва органу, що
видав
нормативно-
правовий акт
Назва акта,
дата його
видання,
номер акта
Дата
державної реєстрацiї
акта
Номер
акта за
державним реєстром
Дата повернення
зареєстрованого акта
органу, що
його видав
 
(додаток N 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006р. N 1688, вiд 26.03.2008р. N 248, вiд 17.01.2018р. N 55)

 

Додаток N 2
до Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади

Напис
про державну реєстрацiю нормативно-правового акта мiнiстерства та iншого органу виконавчої влади

Додаток 2 виключено

(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.01.2018р. N 55, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 117)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.