МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

вiд 31 липня 2000 року N 32/5


Про затвердження Порядку скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 липня 2000 р. за N 458/4679

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства юстицiї України
вiд 3 вересня 2001 року N 50/5,
вiд 11 жовтня 2001 року N 56/5,
вiд 25 листопада 2002 року N 102/5,
вiд 2 липня 2004 року N 56/5,
вiд 12 квiтня 2005 року N 34/5,
вiд 23 серпня 2006 року N 70/5,
вiд 2 серпня 2007 року N 592/5,
вiд 25 червня 2008 року N 1055/5,
вiд 15 травня 2013 року N 884/5,
вiд 19 грудня 2014 року N 2147/5,
вiд 15 травня 2015 року N 702/5,
вiд 18 квiтня 2016 року N 1129/5,
вiд 31 травня 2018 року N 1676/5,
вiд 7 серпня 2019 року N 2463/5,
вiд 25 жовтня 2019 року N 3263/5,
вiд 5 лютого 2020 року N 420/5,
вiд 2 березня 2020 року N 740/5

     Вiдповiдно до пункту 17 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1992р. N 731 (iз змiнами), наказую:

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 02.08.2007р. N 592/5)

     1. Затвердити Порядок скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру, що додається.

     2. Порядок скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру, довести до вiдома управлiнь юстицiї, Уповноваженого Представника Президента України з питань контролю за дiяльнiстю Служби безпеки України, мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади (за списком), а також структурних пiдроздiлiв Мiн'юсту, якi займаються пiдготовкою нормативно-правових актiв Мiнiстерства.

     3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 15.05.2015р. N 702/5, виключено згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 25.10.2019р. N 3263/5, у зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати вiдповiдно пунктами 3, 4)

     3. Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 29.01.99 р. N 8/5 "Про затвердження Порядку скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв" (державний реєстр N 54/3347 вiд 29.01.99 р.) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Л. М. Горбунову.

В. о. Мiнiстра Б. С. Стичинський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства юстицiї України
31.07.2000 N 32/5
(у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України
вiд 15.05.2013 N 884/5)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 липня 2000 р. за N 458/4679

Порядок
скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру

(У текстi Порядку, слова "головних територiальних управлiнь юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, в областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнено словами "мiжрегiональних управлiнь Мiнiстерства юстицiї України" згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 25 жовтня 2019 року N 3263/5)

(У текстi Порядку слова "орган, що видав нормативно-правовий акт" в усiх вiдмiнках замiнено словами "суб'єкт нормотворення" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 5 лютого 2020 року N 420/5)

     1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до пункту 17 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1992 року N 731 (далi - Положення).

     2. Цей Порядок визначає процедуру скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади (далi - скасування рiшення про державну реєстрацiю), дату виключення з державного реєстру нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади (далi - державний реєстр) нормативно-правового акта, рiшення про державну реєстрацiю якого скасовано, опублiкування рiшення про скасування державної реєстрацiї, оскарження скасування рiшення про державну реєстрацiю.

     3. Скасування рiшення про державну реєстрацiю застосовується до нормативно-правових актiв, якi пройшли державну реєстрацiю в Мiнiстерствi юстицiї України або його територiальних органах, а також зареєстрованих нормативно-правових актiв, визнаних судом протиправними (незаконними чи такими, що не вiдповiдають правовому акту вищої юридичної сили) та нечинними повнiстю або в окремiй його частинi.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 19.12.2014р. N 2147/5, вiд 05.02.2020р. N 420/5)

     4. Пiдставами для скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта є:

     4.1. Виявлення обставин, що не були вiдомi органу державної реєстрацiї пiд час реєстрацiї нормативно-правового акта.

     4.2. Набрання законної сили судовим рiшенням про визнання нормативно-правового акта протиправним (незаконним чи таким, що не вiдповiдає правовому акту вищої юридичної сили) та нечинним повнiстю або в окремiй його частинi.

(пiдпункт 4.2 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 05.02.2020р. N 420/5)

     4.3. Одержання повiдомлення вiд спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалiзацiї державної регуляторної полiтики про виявлення будь-якої обставини, визначеної у частинi першiй статтi 25 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", або про припинення дiї регуляторного нормативно-правового акта або окремих його положень вiдповiдно до статтi 28 цього Закону.

     4.4. Висновок Секретарiату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Мiнiстерства юстицiї України, мiжрегiональних управлiнь Мiнiстерства юстицiї України про невiдповiднiсть нормативно-правового акта Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод 1950 року i протоколам до неї та практицi Європейського суду з прав людини.

(пiдпункт 4.4 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 15.05.2015р. N 702/5, вiд 18.04.2016р. N 1129/5, вiд 31.05.2018р. N 1676/5, вiд 05.02.2020р. N 420/5)

     4.5. Виявлення порушень або недотримання вимоги пункту 16 Положення суб'єктом нормотворення.

     4.6. Iншi обставини, що виникли пiсля державної реєстрацiї нормативно-правового акта.

     5. Скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта здiйснює орган державної реєстрацiї, який здiйснив державну реєстрацiю цього акта.

     У разi надходження до Мiнiстерства юстицiї України скарги на нормативно-правовий акт, зареєстрований територiальним органом Мiнiстерства юстицiї України, або в разi виявлення Мiнiстерством юстицiї України пiд час перевiрки зареєстрованого територiальним органом Мiнiстерства юстицiї України нормативно-правового акта, що суперечить чинному законодавству, Мiнiстерство юстицiї України має право скасувати рiшення про державну реєстрацiю такого акта за встановленою цим Порядком процедурою.

     Скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта здiйснюється незалежно вiд часу його державної реєстрацiї.

     6. Перегляд зареєстрованого нормативно-правового акта з метою скасування рiшення про його державну реєстрацiю здiйснюється органом державної реєстрацiї у разi надходження пропозицiй вiд органiв виконавчої влади, iнших юридичних осiб, громадян та з власної iнiцiативи.

     При надходженнi пропозицiй орган державної реєстрацiї їх аналiзує, здiйснює перегляд нормативно-правового акта, щодо якого надiйшла пропозицiя, на вiдповiднiсть чинному законодавству станом на дату перегляду та приймає вiдповiдне рiшення залежно вiд результатiв перегляду.

     Зазначена вимога не поширюється на випадки одержання повiдомлення вiд спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалiзацiї державної регуляторної полiтики про виявлення будь-якої обставини, визначеної у частинi першiй статтi 25 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", або про припинення дiї регуляторного нормативно-правового акта або окремих його положень вiдповiдно до статтi 28 цього Закону.

     7. У разi виникнення обставин, зазначених у пiдпунктах 4.1, 4.4, 4.5 пункту 4 цього Порядку, орган державної реєстрацiї попередньо письмово iнформує суб'єкт нормотворення про такi обставини та необхiднiсть у 5-денний строк внести до нього змiни або визнати його таким, що втратив чиннiсть, i вiдповiдний нормативно-правовий акт у цей самий строк подати на державну реєстрацiю в установленому законодавством порядку.

     У разi виникнення обставин, зазначених у пiдпунктi 4.2 пункту 4 цього Порядку, орган державної реєстрацiї попередньо письмово iнформує суб'єкт нормотворення про необхiднiсть у 5-денний строк внести до нього змiни або скасувати його i вiдповiдний нормативно-правовий акт у цей самий строк подати на державну реєстрацiю в установленому законодавством порядку.

     У разi виникнення обставин, зазначених у пiдпунктi 4.3 пункту 4 цього Порядку, орган державної реєстрацiї письмово iнформує суб'єкта нормотворення про такi обставини та вживає вiдповiдних заходiв згiдно з вимогами частини третьої статтi 25 та частини дев'ятої статтi 28 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

(пункт 7 доповнено новим абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 05.02.2020р. N 420/5)

     Якщо пiд час перегляду виявлено, що зареєстрований нормативно-правовий акт видано суб'єктом нормотворення з порушенням законодавства, зокрема з перевищенням компетенцiї, рiшення про державну реєстрацiю такого акта може бути скасовано органом державної реєстрацiї без дотримання процедури, передбаченої абзацом першим цього пункту.

     8. При невиконаннi суб'єктом нормотворення вимог органу державної реєстрацiї, зазначених в абзацах першому та другому пункту 7 цього Порядку, орган державної реєстрацiї скасовує рiшення про державну реєстрацiю цього нормативно-правового акта.

     9. Скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта оформлюється наказом органу державної реєстрацiї. У преамбулi наказу вказується пiдпункт пункту 17 Положення, який став пiдставою для скасування рiшення про державну реєстрацiю, у розпорядчiй частинi наказу викладається рiшення органу державної реєстрацiї. Наказ про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта готується на кожний нормативно-правовий акт окремо.

     До наказу додається висновок про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта (далi - Висновок) (додаток 1) з викладенням пiдстав скасування, який пiдписується виконавцем та начальником вiдповiдного вiддiлу (згiдно з розподiлом обов'язкiв в Управлiннi державної реєстрацiї нормативно-правових актiв), начальником цього Управлiння, погоджується директором Департаменту реєстрацiї та систематизацiї правових актiв Мiнiстерства юстицiї України i затверджується заступником Мiнiстра (згiдно з розподiлом обов'язкiв) або виконавцем та вiдповiдними уповноваженими посадовими особами територiального органу Мiнiстерства юстицiї України згiдно з розподiлом обов'язкiв.

(абзац другий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 31.05.2018р. N 1676/5, вiд 05.02.2020р. N 420/5)

     У разi скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта та розпорядчого документа, яким вiн затверджений, у Висновку зазначаються реквiзити нормативно-правового акта та розпорядчого документа, рiшення про державну реєстрацiю яких скасовується.

     10. Висновок облiковується органом державної реєстрацiї у журналi облiку скасування рiшень про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв (додаток 2) за датою пiдписання наказу про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта, вiдповiдно до чого йому присвоюється номер, що складається з двох частин: число перед дробом - це порядковий номер, що починається з 1 сiчня кожного року; пiсля дробу - це номер, що означає загальну кiлькiсть нормативно-правових актiв, рiшення про державну реєстрацiю яких скасовано протягом усього перiоду дiяльностi.

     11. Пункт 11 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 02.03.2020р. N 740/5, у зв'язку з цим пункти 12 - 20 вважати вiдповiдно пунктами 11 - 19)

     11. Повiдомлення про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта разом iз засвiдченою в порядку, установленому законодавством з питань документування управлiнської дiяльностi, копiєю наказу про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта наступного робочого дня надсилається вiдповiдному суб'єкту нормотворення.

(пункт 11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 05.02.2020р. N 420/5)

     12. Суб'єкт нормотворення або його правонаступник чи iнший суб'єкт, до якого перейшли нормотворчi повноваження з вiдповiдних питань, має право протягом десяти календарних днiв пiсля отримання повiдомлення про скасування рiшення про його державну реєстрацiю звернутися до Мiнiстра юстицiї України iз заявою про перегляд такого рiшення з поданням додаткових матерiалiв, що обґрунтовують потребу в переглядi. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих днiв.

(абзац перший пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 05.02.2020р. N 420/5)

     Рiшення мiжрегiональних управлiнь Мiнiстерства юстицiї України може бути оскаржено до Мiнiстерства юстицiї України з дотриманням зазначеного десятиденного строку.

(абзац другий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 15.05.2015р. N 702/5, вiд 18.04.2016р. N 1129/5)

     Крiм того, рiшення про скасування державної реєстрацiї нормативно-правового акта може бути оскаржено до суду.

     13. Нормативно-правовий акт, рiшення про державну реєстрацiю якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днiв пiсля пiдписання наказу про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта, а в разi звернення до Мiнiстра юстицiї України iз заявою про його перегляд або оскарження рiшення про скасування державної реєстрацiї до Мiнiстерства юстицiї України - з дня пiдтвердження прийнятого рiшення Мiнiстром юстицiї України або отримання вiдповiдного висновку Мiнiстерства юстицiї України.

     Про виключення нормативно-правового акта з державного реєстру наступного робочого дня повiдомляється суб'єкт нормотворення та особа, яка внесла пропозицiю щодо скасування рiшення про державну реєстрацiю.

(абзац другий пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 05.02.2020р. N 420/5)

     14. Якщо за результатами розгляду заяви (скарги) рiшення про скасування державної реєстрацiї нормативно-правового акта Мiнiстром юстицiї України (Мiнiстерством юстицiї України) буде визнано неправомiрним або до виключення нормативно-правового акта з державного реєстру виникнуть новi обставини, якi унеможливлять iснування пiдстави для скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта, скасування рiшення про державну реєстрацiю анулюється. Анулювання оформлюється наказом органу державної реєстрацiї. У преамбулi наказу вказується пiдстава для анулювання скасування рiшення про державну реєстрацiю, у розпорядчiй частинi наказу викладається рiшення органу державної реєстрацiї. Наказ про анулювання скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта готується щодо кожного нормативно-правового акта окремо.

     До наказу додається висновок про анулювання скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта (додаток 3) з викладенням пiдстав анулювання, який пiдписується виконавцем та начальником вiдповiдного вiддiлу (згiдно з розподiлом обов'язкiв в Управлiннi державної реєстрацiї нормативно-правових актiв), начальником цього Управлiння, погоджується директором Департаменту реєстрацiї та систематизацiї правових актiв Мiнiстерства юстицiї України i затверджується заступником Мiнiстра (згiдно з розподiлом обов'язкiв) або виконавцем та вiдповiдними уповноваженими посадовими особами територiального органу Мiнiстерства юстицiї України згiдно з розподiлом обов'язкiв.

(абзац другий пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 31.05.2018р. N 1676/5, вiд 05.02.2020р. N 420/5, вiд 02.03.2020р. N 740/5)

     Абзац третiй пункту 14 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 02.03.2020р. N 740/5)

     Абзац четвертий пункту 14 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 02.03.2020р. N 740/5, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим)

     У журналi облiку скасування рiшень про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв (графа "Примiтка") робиться вiдповiдна вiдмiтка з одночасним присвоєнням висновку про анулювання скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта порядкового номера за датою пiдписання наказу про анулювання скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта.

     Про анулювання скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта орган державної реєстрацiї наступного робочого дня письмово повiдомляє суб'єкт нормотворення та особу, яка внесла пропозицiю щодо скасування рiшення про державну реєстрацiю.

     Повiдомлення про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта та/або повiдомлення про анулювання скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта орган державної реєстрацiї може надiслати суб'єкту нормотворення через систему електронної взаємодiї органiв виконавчої влади.

(пункт 14 доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 31.05.2018р. N 1676/5)

     15. Нормативно-правовий акт, рiшення про державну реєстрацiю якого скасовано, не є чинним з дня його виключення з державного реєстру, крiм випадкiв визнання судом нормативно-правових актiв протиправними (незаконними чи такими, що не вiдповiдають правовому акту вищої юридичної сили) та нечинними повнiстю або в окремiй його частинi.

(пункт 15 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 05.02.2020р. N 420/5)

     16. Пiсля виключення нормативно-правового акта з державного реєстру наказ Мiнiстерства юстицiї України про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта опублiковується в "Офiцiйному вiснику України", а наказ територiального органу Мiнiстерства юстицiї України оприлюднюється в мiсцевих засобах масової iнформацiї.

     У супровiдному листi, з яким наказ про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта передається для опублiкування, указується дата виключення нормативно-правового акта з державного реєстру. Зазначена iнформацiя разом з наказом про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта оприлюднюється в "Офiцiйному вiснику України".

     17. Якщо рiшення про скасування державної реєстрацiї нормативно-правового акта буде визнано протиправним судом, орган державної реєстрацiї виконує таке судове рiшення вiдповiдно до статтi 372 Кодексу адмiнiстративного судочинства України.

(пункт 17 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 05.02.2020р. N 420/5)

     18. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, пiдлягає скасуванню суб'єктом нормотворення протягом 5 днiв з дня отримання повiдомлення про виключення з державного реєстру.

(абзац перший пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 05.02.2020р. N 420/5)

     Копiя вiдповiдного розпорядчого документа направляється до органу державної реєстрацiї протягом 2 днiв з дня скасування нормативно-правового акта. Такий розпорядчий документ не повинен мiстити правових норм.

     10. Територiальнi органи Мiнiстерства юстицiї України зобов'язанi повiдомляти Мiнiстерство юстицiї про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв та виключення їх з державного реєстру протягом 3 днiв з дня виключення (з наданням копiй наказу та висновку).

Директор Департаменту реєстрацiї та систематизацiї нормативних актiв, правоосвiтньої дiяльностi Н. А. Железняк

 

Додаток 1
до Порядку скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру
(пункт 9)

МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ*

ПОГОДЖУЮ
Директор Департаменту
*
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Мiнiстра
*
   
Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ (пiдпис) Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ (пiдпис)
"____" ___________ 20__ року "____" ___________ 20__ року

ВИСНОВОК N ___
про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта*

 
(найменування мiнiстерства, iншого органу, який прийняв нормативно-правовий акт)
 
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)
 
(дата i номер державної реєстрацiї)
 
(правовi пiдстави скасування рiшення про державну реєстрацiю)

Зворотний бiк

Висновок:
 
(рекомендоване рiшення органу державної реєстрацiї про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта та його обґрунтування)
Начальник Управлiння _____________________
Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ (пiдпис)
Заступник начальника Управлiння (начальник вiддiлу / заступник начальника вiддiлу)* _____________________
Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ (пiдпис)
Головний (провiдний) спецiалiст Управлiння* _____________________
Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ (пiдпис)
Виключено з Державного реєстру нормативно-правових актiв  
(дата)

____________
* Оформлюється та пiдписується виконавцем та вiдповiдними уповноваженими посадовими особами територiального органу Мiнiстерства юстицiї України згiдно з розподiлом обов'язкiв.

(додаток 1 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 31.05.2018р. N 1676/5, iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 07.08.2019р. N 2463/5, вiд 05.02.2020р. N 420/5)

 

Додаток 2
до Порядку скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру
(пункт 10)

ЖУРНАЛ
облiку скасування рiшень про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв

N
з/п
Дата надходження звернення та орган, що звернувся з пропозицiєю про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта, чи дата початку розгляду з власної iнiцiативи Назва, дата, номер та орган, який видав нормативно-правовий акт, реєстрацiя якого скасована Дата й номер державної реєстрацiї нормативно-правового акта, що скасований Дата й номер висновку та ким скасовано рiшення про державну реєстрацiю Примiтки

 

Додаток 3
до Порядку скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру
(пункт 11)

Напис про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта

Додаток 3 виключено
(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 2 березня 2020 року N 740/5,
у зв'язку з цим додаток 4 вважати додатком 3)

Додаток 3
до Порядку скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру
(пункт 14)

МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ*

ПОГОДЖУЮ
Директор Департаменту
*
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Мiнiстра
*
   
Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ (пiдпис) Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ (пiдпис)
"____" ___________ 20__ року "____" ___________ 20__ року

ВИСНОВОК N ___
про анулювання скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта*

 
(найменування мiнiстерства, iншого органу, який прийняв нормативно-правовий акт)
 
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)
 
(дата i номер державної реєстрацiї)
 
(дата i номер висновку про скасування рiшення про державну реєстрацiю)
 
(пiдстави анулювання скасування рiшення про державну реєстрацiю)

Зворотний бiк

Висновок:
 
(рекомендоване рiшення органу державної реєстрацiї про анулювання скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта та його обґрунтування)
Начальник Управлiння _____________________
Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ (пiдпис)
Заступник начальника Управлiння (начальник вiддiлу / заступник начальника вiддiлу)* _____________________
Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ (пiдпис)
Головний (провiдний) спецiалiст Управлiння* _____________________
Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ (пiдпис)
Редактор _____________________
Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ (пiдпис)

____________
* Оформлюється та пiдписується виконавцем та вiдповiдними уповноваженими посадовими особами територiального органу Мiнiстерства юстицiї України згiдно з розподiлом обов'язкiв.

(додаток 3 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 31.05.2018р. N 1676/5, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 07.08.2019р. N 2463/5, вiд 05.02.2020р. N 420/5, вiд 02.03.2020р. N 740/5)

 

Додаток 5
до Порядку скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру
(пункт 15)

Напис про анулювання скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта

Додаток 5 виключено
(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 2 березня 2020 року N 740/5)

(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 03.09.2001р. N 50/5, вiд 11.10.2001р. N 56/5, вiд 25.11.2002р. N 102/5, вiд 02.07.2004р. N 56/5, вiд 12.04.2005р. N 34/5, вiд 23.08.2006р. N 70/5, вiд 02.08.2007р. N 592/5, вiд 25.06.2008р. N 1055/5, у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 15.05.2013р. N 884/5)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.