ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.04.2008 р. N 10/1-2/711-ЕП

 

<...>
Київська регiональна митниця


     Департаментом декларування та митних режимiв Держмитслужби України розглянуто звернення <...> щодо оформлення тимчасової декларацiї пiсля розмiщення товарiв на складi тимчасового зберiгання або на митному лiцензiйному складi. У зв'язку з цим повiдомляємо.

     Вiдповiдно до статтi 99 Митного кодексу України вiд 11.07.02 N 92-IV (далi - Кодекс) товари i транспортнi засоби з моменту пред'явлення митному органу i до їх випуску вiдповiдно до обраного митного режиму можуть перебувати на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем. Такi товари i транспортнi засоби до завершення митного оформлення з дозволу вiдповiдного митного органу розмiщуються на складах тимчасового зберiгання. Митний режим щодо зазначених товарiв i транспортних засобiв обирається пiд час передачi цих товарiв i транспортних засобiв на зберiгання i не може змiнюватися їх власником або уповноваженою ним особою без погодження з вiдповiдним митним органом до закiнчення строку тимчасового зберiгання.

     При перебуваннi товарiв на складi тимчасового зберiгання вiдповiдно пункту 2.1 Порядку ведення облiку та подання митним органам звiтностi щодо товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 18.05.07 N 417 в електронному журналi облiку товарiв, що розмiщуються, зберiгаються, на СТЗ та видаються з нього у вiдповiднiй графi зазначається "Код товарної позицiї товару згiдно з УКТ ЗЕД" (першi чотири знаки).

     Вiдповiдно до статтi 212 Кодексу митний склад - митний режим, вiдповiдно до якого ввезенi з-за меж митної територiї України товари зберiгаються пiд митним контролем без справляння податкiв i зборiв i без застосування до них заходiв нетарифного регулювання та iнших обмежень у перiод зберiгання.

     Згiдно з описом графи 33 "Код товару" глави 2 роздiлу II Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.07 N 933) при розмiщеннi товарiв у митний режим митного складу в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi шiсть знакiв коду товару згiдно з УКТ ЗЕД. Другий та третiй пiдроздiли графи не заповнюється.

     Згiдно з пунктом 6.10 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.97 за N 5/1809, митне оформлення товарiв, що випускаються з митного лiцензiйного складу вiдповiдно до обраного митного режиму, здiйснюється за умови подання декларантом митному органу ВМД, заповненої в установленому законодавством порядку, а також комплекту документiв, потрiбних для здiйснення митного оформлення цих товарiв, i сплати всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Згiдно з пiдпунктом 1.2 пункту 1 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.05 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.05 за N 439/10719 (зi змiнами) (далi - Порядок), цей Порядок застосовується при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв у всiх митних режимах.

     Пiдпунктом 26 пункту 3 Порядку встановлено, що запит може оформлюватись у випадках, передбачених законодавством України, митним органом, чи за результатами перевiрки документiв та/або митного огляду - до пiдроздiлу, до компетенцiї якого вiднесено або контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифiкацiї товарiв для цiлей митного оформлення, або контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, або перевiрку правильностi визначення країни походження товарiв, у разi: вирiшення спiрних питань правильностi класифiкацiї та кодування товарiв;

     вирiшення спiрних питань правильностi визначення митної вартостi товарiв;

     потреби перевiрки правильностi визначення країни походження товару;

     потреби перевiрки сертифiката про походження товару, який застосовується для пiдтвердження країни походження товару, що ввозиться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, укладених Україною.

     Порядком роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 07.08.07 N 667, встановлено, що спiрне питання класифiкацiї - питання, яке виникає у процесi митного контролю щодо однозначного встановлення правильностi заявленого декларантом коду товару згiдно з УКТ ЗЕД.

     Вiдповiдно до цього ж Порядку ВНКТ (ВКМВН) має право готувати запити щодо класифiкацiї товару до митного органу вищого рiвня, якщо не може самостiйно розв'язати питання класифiкацiї товару через його складнiсть.

     До моменту прийняття Рiшення ВНКТ (ВКМВН) декларант має право звернутися до митного органу iз заявою про випуск товарiв, що декларуються, у вiльний обiг у спрощеному порядку iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї.

     Таким чином законодавством передбачена можливiсть застосування тимчасової декларацiї пiсля перебування товарiв на складах тимчасового зберiгання або митних лiцензiйних складах незалежно вiд строку, що минув з дати доставлення товарiв до митного органу.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.