Документ скасований: Наказ Мінфіну № 1145 від 06.11.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

вiд 24 червня 2009 року N 602


Про затвердження Порядку роботи посадових осiб митного органу при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 липня 2009 р. за N 669/16685

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 30 березня 2011 року N 261


     Вiдповiдно до вимог статтi 265 Митного кодексу України та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.04.2008 N 339 "Про затвердження Порядку здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв", з метою створення основ одноманiтного пiдходу та дiєвого контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, наказую:

     1. Затвердити Порядок роботи посадових осiб митного органу при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, що додається.

     2. Департаменту митної вартостi (Науменко В. П.) i Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Начальникам регiональних митниць, митниць:

     3.1. Надати до Департаменту митної вартостi на погодження кандидатури уповноважених осiб пiдроздiлiв митного оформлення, якi надiлятимуться повноваженнями на винесення рiшень про визначення митної вартостi товарiв.

     3.2. Забезпечити посадових осiб митного органу, якi уповноваженi на здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, доступом до мережi Iнтернет.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Пiковського I. О.

Голова Державної митної служби України А. В. Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України I. I. Уманський
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва О. Кужель

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 24 червня 2009 р. N 602
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 липня 2009 р. за N 669/16685

Порядок роботи посадових осiб митного органу при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України

1. Загальнi положення

     1. Цей Порядок розроблено з метою визначення послiдовностi дiй посадових осiб митного органу, що здiйснюють контроль за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України.

     2. Контроль за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв пiд час проведення операцiй їх митного контролю i митного оформлення здiйснюється виключно пiсля перевiрки правильностi класифiкацiї товарiв за УКТЗЕД.

     3. Пiд час здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв застосовуються форми митного контролю, передбаченi статтею 41 Митного кодексу України.

     4. У разi потреби у пiдтвердженнi заявленої митної вартостi товарiв декларант зобов'язаний подати митному органу необхiднi для цього вiдомостi та забезпечити можливiсть їх перевiрки вiдповiдно до Порядку декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.12.2006 N 1766 (далi - Порядок декларування).

     5. Вiдомостi, на пiдставi яких декларантом визначено та заявлено (задекларовано) митну вартiсть товарiв, повиннi базуватися на об'єктивних даних, що пiдлягають обчисленню та перевiрцi вiдповiдно до вимог Митного кодексу України.

     6. Посадовi особи, що здiйснюють контроль за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, не мають права виносити попереднi рiшення про визначення митної вартостi товарiв, якi не заявленi до митного контролю та митного оформлення.

2. Послiдовнiсть дiй посадових осiб при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв пiд час здiйснення процедур митного контролю та митного оформлення товарiв

     1. Контроль за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв пiд час проведення митного контролю та митного оформлення товарiв здiйснюється шляхом:

     1.1. Перевiрки вiдомостей, що мiстяться у поданих для пiдтвердження заявленої митної вартостi товарiв документах, а саме:

     декларацiї митної вартостi (далi - ДМВ), крiм випадкiв, коли подання ДМВ не обов'язкове згiдно iз законодавством;

     вантажнiй митнiй декларацiї (далi - ВМД), графи 12, 20, 22, 31 (в частинi зазначення характеристик товару, якi впливають виключно на рiвень його митної вартостi), 42, 43, 44 (в частинi документiв, якi подаються для пiдтвердження митної вартостi товару), 45, 46 (при експортi товарiв, виключно у разi нарахування податкiв);

     документах, поданих для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, для декларування яких не застосовується ВМД (митної декларацiї форми М16 /в частинi зазначення характеристик товару, якi впливають виключно на рiвень його митної вартостi/ або митної декларацiї);

     документах, що пiдтверджують заявлену митну вартiсть, передбачених Порядком декларування.

     1.2. Перевiрки наявностi необхiдних для пiдтвердження митної вартостi документiв, визначених Порядком декларування.

     1.3. Перевiрки дотримання вимог щодо оформлення документiв вiдповiдно до пункту 12 Порядку декларування.

     1.4. Контролю правильностi обрання декларантом методу визначення митної вартостi.

     1.5. Контролю наявностi обмежень щодо прав покупця (iмпортера) на використання оцiнюваних товарiв.

     1.6. Контролю поданих для пiдтвердження заявленої митної вартостi документiв на наявнiсть умов або застережень, що унеможливлюють визначення митної вартостi товарiв за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються.

     1.7. Контролю поданих для пiдтвердження заявленої митної вартостi документiв на наявнiсть вiдносин пов'язаностi мiж продавцем та покупцем, якi вплинули на цiну оцiнюваних товарiв.

     1.8. Перевiрки правильностi урахування додаткових складових митної вартостi, якi згiдно зi статтею 267 Митного кодексу України мають додаватися до цiни, яка була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари.

     1.9. Порiвняння рiвня заявленої митної вартостi товарiв з рiвнем митної вартостi iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв, митне оформлення яких вже здiйснено.

     1.10. Вивчення маршруту транспортування товарiв.

     1.11. Порiвняння рiвня заявленої митної вартостi товарiв з наявною у митного органу iнформацiєю про рiвень цiн на такi товари або вартiсть прямих витрат на їх виробництво, у тому числi сировини, матерiалiв та/або комплектувальних виробiв, якi входять до складу товарiв.

     1.12. Вивчення характеристик товарiв, якi впливають на рiвень їх митної вартостi.

     1.13. Консультацiй з декларантом з метою обмiну iнформацiєю, що стосується певної зовнiшньоекономiчної операцiї та впливає на вартiсть товарiв.

     1.14. Застосування iнших, передбачених Митним кодексом України та законами з питань митної справи, форм контролю.

     2. З метою здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв посадова особа, що здiйснює такий контроль, використовує iнформацiю, достовiрнiсть якої перевiряється iншими пiдроздiлами митного органу, у тому числi за графами ВМД.

     3. За пiдсумками здiйснення заходiв контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв посадова особа, що здiйснює такий контроль, має право упевнитися в достовiрностi або точностi будь-якої заяви, документа чи декларацiї, поданої для цiлей визначення митної вартостi.

     4. Для визначення характеристик товарiв, якi впливають на рiвень їх митної вартостi, посадова особа, що здiйснює контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, має право iнiцiювати проведення митного огляду шляхом внесення завдання для проведення митного огляду до роздiлу II Iнформацiйного аркуша митного контролю товарiв за ВМД за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (далi - Порядок оформлення). При цьому у разi необхiдностi цiєю особою робиться вiдмiтка про залучення до митного огляду посадової особи, що здiйснює контроль за правильнiстю визначення митної вартостi. Результати перевiрки вiдображаються в актi про проведення митного огляду товарiв, що перемiщуються за ВМД за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку оформлення.

     5. За умови надання декларантом вiдомостей, необхiдних для пiдтвердження заявленої митної вартостi, вiдсутностi сумнiвiв щодо їх достовiрностi, а також умов, що унеможливлюють використання обраного декларантом методу визначення митної вартостi, посадова особа, що здiйснює контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, у графi "Для вiдмiток митного органу" ДМВ робить запис "Митну вартiсть визнано" та проставляє вiдповiдну вiдмiтку у графi Е/J ВМД. Зазначений запис засвiдчується пiдписом та вiдтиском особистої номерної печатки (у разi здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi уповноваженою згiдно з наказом митного органу посадовою особою пiдроздiлу митного оформлення) або вiдповiдного штампа посадової особи вiддiлу контролю митної вартостi регiональної митницi, митницi (вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури митницi) /далi - Вiддiл/ (у разi здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi посадовою особою Вiддiлу).

     У випадках, коли для декларування товарiв подання ВМД не передбачено, зазначений запис та вiдмiтки проставляються в iншому документi, на пiдставi якого здiйснюються митний контроль та митне оформлення товарiв.

     6. У разi потреби в наданнi додаткових документiв посадова особа, що здiйснює контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, у графi "Для вiдмiток митного органу" ДМВ (або у випадках, коли вона не подавалась - на зворотному боцi Iнформацiйного аркуша митного контролю товарiв за ВМД /додаток 1 до Порядку оформлення/ або на зворотi запиту /додаток 3 до Порядку оформлення/) робить запис про необхiднiсть подання додаткових документiв вiдповiдно до пункту 11 Порядку декларування, що пiдтверджують митну вартiсть товарiв, iз складенням перелiку, зазначає дату i прiзвище та ставить свiй пiдпис.

     ДМВ (Iнформацiйний аркуш митного контролю товарiв за ВМД або запит у разi, якщо подання ДМВ не передбачено) надається декларанту для ознайомлення з таким записом. Декларант пiсля ознайомлення зазначає дату, прiзвище та проставляє пiдпис.

     У випадках, коли для декларування товарiв подання ВМД не передбачено, зазначений запис та вiдмiтки проставляються в iншому документi, на пiдставi якого здiйснюються митний контроль та митне оформлення товарiв.

     7. Якщо за результатами контролю митної вартостi вона не може бути визначена з використанням методу за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї) згiдно з положеннями статтi 267 Митного кодексу України, посадовою особою, що здiйснює контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, виконуються заходи, передбаченi частинами третьою - сьомою статтi 266 Митного кодексу України.

     8. Митний орган визначає митну вартiсть товарiв на пiдставi наявних вiдомостей згiдно iз законодавством з оформленням рiшення про визначення митної вартостi товарiв (далi - Рiшення) за формою та у порядку, встановленими наказом Державної митної служби України вiд 29.05.2009 N 506 "Про затвердження форми рiшення про визначення митної вартостi товарiв, Порядку його заповнення та Класифiкатора додаткових складових до цiни договору", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 18.06.2009 за N 534/16550, у випадках, якщо:

     митний орган дiйшов висновку, що визначена декларантом митна вартiсть нижча, нiж прямi витрати на виробництво цього товару, в тому числi сировини, матерiалiв та/або комплектуючих, якi входять до складу товару;

     декларант вiдмовився вiд пропозицiї митного органу визначити митну вартiсть iншим способом, нiж вiн використав для її визначення;

     декларантом не подано або подано з порушенням строку встановленого пунктом 13 Порядку декларування додатковi документи, необхiднi для пiдтвердження митної вартостi товарiв;

     у поданих декларантом документах вiдсутнi необхiднi вiдомостi та/або за пiдсумками здiйснення контролю виявленi неточностi у вiдомостях, що мiстяться у поданих документах та/або виникають сумнiви стосовно їх достовiрностi, а також наявнi умови, що унеможливлюють використання декларантом обраного методу визначення митної вартостi.

     9. Рiшення приймається посадовою особою Вiддiлу.

     У разi неможливостi укомплектування вiддалених пiдроздiлiв митного оформлення митницi посадовою особою Вiддiлу Рiшення приймається уповноваженою згiдно з наказом митного органу посадовою особою пiдроздiлу митного оформлення.

(абзац другий пункту 9 глави 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 30.03.2011р. N 261)

     У разi направлення до Вiддiлу посадовою особою пiдроздiлу митного оформлення запиту (сформованого iз зазначенням у графi "Iнше завдання для перевiрки" конкретних причин виникнення складних та спiрних питань правильностi визначення митної вартостi товарiв та поданого разом iз завiреними вiдбитком штампа "Пiд митним контролем" копiями документiв) або випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання вiдповiдно до Порядку випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання при ввезеннi їх на митну територiю України, затвердженого наказам Державної митної служби України вiд 17.03.2008 N 230, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.03.2008 за N 259/14950 (далi - Порядок випуску), Рiшення приймається посадовою особою Вiддiлу.

     У випадках спрацювання системи аналiзу ризикiв за напрямком митної вартостi Рiшення приймається уповноваженою посадовою особою митного органу за погодженням з керiвником вiдповiдного структурного пiдроздiлу митного органу згiдно з повiдомленнями до митних процедур, сформованими в електронному виглядi модулем автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками.

(абзац четвертий пункту 9 глави 2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 30.03.2011р. N 261)

     10. За результатами виконання процедури контролю визначення митної вартостi у справах пiдроздiлу митного органу, що здiйснював контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, залишаються:

     примiрник ДМВ або його копiя (крiм випадкiв, коли подання ДМВ не передбачено законодавством);

     копiї документiв, наданих декларантом для пiдтвердження митної вартостi товарiв та якi не зазначено в графi 44 ВМД;

     Рiшення (у разi його оформлення);

     запит (у разi його направлення);

     копiя акта про проведення митного огляду товарiв, що перемiщуються за ВМД (у разi його складання у випадках, передбачених Порядком оформлення);

     iншi документи (у разi необхiдностi).

     У разi якщо Рiшення приймається уповноваженою згiдно з наказом митного органу посадовою особою пiдроздiлу митного оформлення, по закiнченнi оформлення зазначенi документи можуть зберiгатися разом з iншими документами, що були пiдставою для митного оформлення товарiв.

     11. У разi виникнення потреби в уточненнi заявленої декларантом митної вартостi товарiв або незгоди декларанта з митною вартiстю, визначеною митним органом на пiдставi звернення декларанта товари, що декларуються, можуть випускатись у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання вiдповiдно до Порядку випуску згiдно з митною вартiстю, визначеною митним органом.

     За результатами контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв пiсля закiнчення операцiй їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України пiд гарантiйнi зобов'язання митним органом приймається одне з таких рiшень:

     про застосування митної вартостi, заявленої декларантом, та скасування ранiше виданого митним органом Рiшення на пiдставi додатково отриманої iнформацiї вiд декларанта;

     про застосування митної вартостi товарiв, визначеної митним органом на пiдставi ранiше винесеного Рiшення;

     про застосування митної вартостi товарiв, визначеної митним органом на пiдставi нововиявлених обставин.

3. Взаємодiя Вiддiлу з iншими пiдроздiлами митного органу та структурними пiдроздiлами Держмитслужби

     1. Пiд час здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв Вiддiл взаємодiє з:

     пiдроздiлом митного оформлення митницi;

     пiдроздiлом органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митницi;

     пiдроздiлом митних платежiв митницi;

     пiдроздiлом номенклатури та класифiкацiї товарiв митницi;

     пiдроздiлом органiзацiйно-контрольної роботи митницi;

     пiдроздiлом iнформацiйної роботи та митної статистики митницi;

     Департаментом митної вартостi;

     Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи;

     Департаментом аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     2. Пiд час здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi пiсля закiнчення процедур митного контролю, митного оформлення та випуску товарiв у вiльний обiг Вiддiл має право звертатися до:

     пiдроздiлу органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митницi щодо направлення запиту до митних органiв iноземних держав з метою перевiрки даних, поданих декларантом для пiдтвердження заявленої митної вартостi товарiв пiд час митного оформлення цих товарiв;

     пiдроздiлу органiзацiйно-контрольної роботи митницi та Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту щодо проведення перевiрок у порядку, передбаченому законом;

     пiдроздiлу митних платежiв митницi щодо розрахунку податкiв, якi пiдлягають сплатi/поверненню у зв'язку з винесенням Рiшення;

     пiдроздiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв митницi;

     пiдроздiлу iнформацiйної роботи та митної статистики митницi для отримання вiдповiдних аналiтичних матерiалiв щодо iмпортно-експортних операцiй;

     iнших митних органiв з метою отримання iнформацiї про складовi митної вартостi на iдентичнi та подiбнi товари.

     3. Пiд час здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв та прийняттi Рiшень використовуються такi джерела iнформацiї:

     спецiалiзованi програмно-iнформацiйнi комплекси Єдиної автоматизованої системи Державної митної служби України;

     спецiалiзованi видання, якi мiстять iнформацiю про цiни, сформованi на свiтовому ринку;

     iнформацiя, отримана вiд Державної митної служби України, про цiни на товари та/або сировину, матерiали, комплектуючi, якi входять до складу товарiв;

     iнформацiя, отримана вiд митних органiв iноземних держав за результатами перевiрки автентичностi документiв, якi подавалися пiд час митного контролю та митного оформлення товару;

     iнформацiя, отримана вiд державних органiв, установ та органiзацiй на запити митних органiв та/або Державної митної служби України;

     цiнова iнформацiя, отримана в рамках домовленостей, укладених мiж Державною митною службою України та асоцiацiями, спiлками та iншими об'єднаннями iмпортерiв та виробникiв;

     висновки про якiснi та вартiснi характеристики товарiв, пiдготовленi спецiалiзованими експертними органiзацiями, що мають вiдповiднi повноваження згiдно iз законодавством.

Заступник директора Департаменту митної вартостi К. В. Шелепова
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.