ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держлiкслужби
IСАЄНКО Р.
26 листопада 2020 року

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду на 2021 рiк

     1) ПЛАН ЗДIЙСНЕННЯ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

Поряд-
ковий номер
Найменування виду продукцiї Строк проведення Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї Спiльнi перевiрки* Поштова адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти вiдповiдного органу ринкового нагляду
1. Медичнi вироби: Протягом року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" - Держлiкслужба
пр-т Перемоги, 120-А, м. Київ, 03115,
422-55-77, 422-55-15
dls@dls.gov.ua
Спреї та розчини для ротової порожнини
Вушнi розчини, спреї та краплi
Офтальмологiчнi розчини та краплi, гелi
Назальнi розчини, спреї та краплi
Розчини для iнгаляцiй
Вагiнальнi розчини, гелi, супозиторiї, капсули, креми
Засоби протипедикульознi
Лiнзи контактнi
Лiнзи iнтраокулярнi
Окуляри, оправи для окулярiв
Презервативи
Контрацептиви (спiралi) внутрiшньоматковi
Тонометри
Термометри
Iнгалятори компресорнi для аерозольної терапiї (небулайзери)
Стетоскопи
Шприци iн'єкцiйнi стерильнi одноразового використання
Системи та пристрої для вливання iнфузiйних розчинiв, переливання кровi та компонентiв кровi
Марля медична стерильна та нестерильна
Бинти марлевi медичнi стерильнi та нестерильнi
Вата медична стерильна та нестерильна
Пластирi та пов'язки медичнi
Бинти еластичнi
Бандажi медичнi
Вироби компресiйнi еластичнi
Рукавички медичнi
Гiрчичники та гiрчичнi пакети
Сечоприймачi
Калоприймачi
Молоковiдсмоктувачi
Пiдгузки для дорослих
Прокладки урологiчнi
Комплекти одноразового одягу та покриття
Аплiкатори (iплiкатори)
Аптечки медичнi автомобiльнi
Матерiали шовнi хiрургiчнi
Iнструменти та пристрої хiрургiчнi
Набори гiнекологiчнi, iнструменти та приладдя для застосування у гiнекологiї та акушерствi
Скарифiкатори (ланцети) шкiрнi одноразового застосування
Скальпелi та леза хiрургiчнi
Голки для епiдуральної та спiнальної анестезiї
Голки одноразового застосування
Катетери (канюлi) внутрiшньовеннi
Катетери урологiчнi шов
Трубки ендотрахеальнi та трахеостомiчнi
Трубки газовiдвiднi
Електроди для електрокардiографiї
Апарати штучної вентиляцiї легенiв
Кровоспиннi засоби
Iмплантати для м'яких тканин
Iмплантати iн'єкцiйнi на основi гiалуронової кислоти
Гелi для iнтрадермального введення
Пристрої та матерiали стоматологiчнi
Голки стоматологiчнi iн'єкцiйнi
Iнструменти стоматологiчнi
Iмплантати стоматологiчнi
Пластмаса стоматологiчна
Устiлки ортопедичнi
Милицi
Палиця на чотири опори
Ходунки
Ортези медичнi
Крiсла-коляски (коляски) iнвалiднi
Ортопедичнi кiстковi пластини, гвинти та стрижнi (стерильнi i нестерильнi)
Транспедикулярнi системи (стерильнi i нестерильнi)
Протези суглобовi (стерильнi i нестерильнi)
Взуття ортопедичне
Апарати зовнiшньої фiксацiї
Комплекти кровопровiдних магiстралей для гемодiалiзу
Картриджi бiкарбонатнi для гемодiалiзу
Голки фiстульнi для гемодiалiзу
Дiалiзатори
Розчини для гемодiалiзу
Набори для приготування концентрату для гемодiалiзу
Ларингоскопи
Вiдеоларингоскопи
Бронхоскопи
Вiдеобронхоскопи
Спiрометри
Пульсоксиметри
Електрокардiографи
Апарати для ультразвукових дослiджень
Кисневi концентратори
Протипролежневi матраци
Лiжка функцiональнi
Одяг медичний (шапочки, халати, костюми, комбiнезони, фартухи, бахiли тощо)
Медичнi маски та респiратори FFP2 або FFP3
Пелюшки абсорбуючi (поглинаючi)
Гелi, креми, спреї провiднi для дослiджень для ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, УЗД
Серветки спиртовi
Плiвка рентгенографiчна
Помпи iнсулiновi
Iмплантати для остеосинтезу
2. Медичнi вироби для дiагностики in vitro: Протягом року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" -
Тести для визначення вагiтностi та овуляцiї
Тест-смужки для визначення рiвня глюкози в кровi
Тест-смужки (iндикатори) для аналiзу сечi, кровi, калу
Тести для дiагностики захворювань
Тест-системи та реагенти для дiагностики ВIЛ-iнфекцiї
Тест-системи iмуноферментнi
Тест-смужки для виявлення наркотичних речовин у сечi та/або у кровi (експрес-тести)
Ємкостi (ємностi, контейнери) полiмернi для лабораторних дослiджень
Прилади для вимiрювання рiвня цукру в кровi (глюкометри)
Системи для забору кровi
Аналiзатори лабораторнi
Реагенти лабораторнi дiагностичнi до систем для проведення клiнiчних, хiмiчних та iмунологiчних аналiзiв
Швидкi (експрес) тести для дiагностики коронавiрусної хвороби (COVID-19)
Експрес-тест для визначення антигена до вiрусу COVID-19
Набори реагентiв для виявлення коронавiрусної хвороби (COVID-19)
Центрифуги та амплiфiкатори, що використовуються в лабораторiях
Транспортна пробiрка

     2) ПЛАН ЗДIЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦIЇ

Поряд-
ковий номер
Найменування виду продукцiї (марка (модель, артикул, модифiкацiя), партiя, серiя) Код товару згiдно з УКТЗЕД Строк проведення Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї Орган ринкового нагляду, до сфери вiдповiдальностi якого належить продукцiя".
1. Катетери внутрiшньовеннi 9018 39 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
2. Бинти марлевi медичнi стерильнi та нестерильнi 3005 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
3. Вата медична стерильна та нестерильна 3005 90 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
4. Рукавички медичнi стерильнi 3926 20 00 00
4015 11 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
5. Пластирi та пов'язки медичнi 3005 10 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
6. Тонометри 9018 90 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
7. Термометри 9025 11 20 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
8. Шприци iн'єкцiйнi стерильнi одноразового використання 9018 31 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
9. Офтальмологiчнi розчини та краплi, гелi 3004 90 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
10. Назальнi розчини, спреї та краплi 3004 90 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
11. Сечоприймачi 3926 90 97 90 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
12. Системи та пристрої для вливання iнфузiйних розчинiв, переливання кровi та компонентiв кровi 9018 90 84 00
9018 90 50 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
13. Скарифiкатори (ланцети) шкiрнi одноразового застосування 9018 39 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
14. Аптечки медичнi автомобiльнi 3006 50 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
15. Набори гiнекологiчнi, iнструменти та приладдя для застосування у гiнекологiї та акушерствi 9018 90 84 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
16. Комплекти кровопровiдних магiстралей для гемодiалiзу 3917 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
17. Картриджi бiкарбонатнi для гемодiалiзу 3004 90 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
18. Голки фiстульнi для гемодiалiзу 9018 32 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
19. Дiалiзатори 9018 90 30 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
20. Розчини для гемодiалiзу 3004 90 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
21. Гiрчичники та гiрчичнi пакети 3005 90 99 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
22. Презервативи 3926 90 97 90
4014 10 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
23. Пiдгузки для дорослих 9619 00 89 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
24. Бандажi медичнi 9021 10 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
25. Вагiнальнi розчини, гелi, супозиторiї, капсули, креми 3004 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
26. Ортопедичнi кiстковi пластини (стерильнi i нестерильнi) 9021 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
27. Ортопедичнi кiстковi гвинти (стерильнi i нестерильнi) 9021 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
28. Ортопедичнi кiстковi стрижнi (стерильнi i нестерильнi) 9021 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
29. Протези суглобовi (стерильнi i нестерильнi) 9021 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
30 Транспедикулярнi системи (стерильнi i нестерильнi) 9021 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
31 Апарати зовнiшньої фiксацiї 9021 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
32 Тест-смужки для визначення рiвня глюкози в кровi 3002
3822 00 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
33 Тести для визначення вагiтностi та овуляцiї 3002
3822 00 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
34. Тест-смужки (iндикатори) для аналiзу сечi, кровi, калу 3822 00 00 00
3002
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
35. Ємкостi (ємностi) полiмернi для лабораторних дослiджень 3923
3926
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
36. Марля медична стерильна та нестерильна 3005 90 31 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
37. Бинти еластичнi 3005 90 99 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
38. Вироби компресiйнi еластичнi 6115 10 10 00
6115 10 90 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
39. Прокладки урологiчнi 9619 00 89 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
40. Калоприймачi 3926 90 97 90 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
41. Молоковiдсмоктувачi 3926 90 97 90
8414 10 89 90
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
42. Iнгалятори компресорнi для аерозольної терапiї (небулайзери) 9019 20 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
43. Стетоскопи 9018 90 84 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
44. Голки для епiдуральної та спiнальної анестезiї 9018 32 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
45. Матерiали шовнi хiрургiчнi 3006 10 10 00
3006 10 30 00
3006 10 90 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
46. Iнструменти хiрургiчнi 9018 90 84 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
47. Трубки ендотрахеальнi та трахеостомiчнi 3917 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
48. Апарати штучної вентиляцiї легенiв 9019 20 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
49. Вушнi розчини, спреї та краплi 3004 20 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
50. Розчини для iнгаляцiй 3004 90 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
51. Спреї та розчини для ротової порожнини 3004 20 00 00
3004 90 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
52. Контрацептиви (спiралi) внутрiшньоматковi 9018 90 84 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
53. Електроди для електрокардiографiї 9018 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
54. Кровоспиннi засоби 3005 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
55. Iмплантати iн'єкцiйнi на основi гiалуронової кислоти 3304 99 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
56. Iмплантати для м'яких тканин 3304 99 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
57. Гелi для iнтрадермального введення 3304 99 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
58. Пристрої та матерiали стоматологiчнi 9018 41 00 00
9018 49 10 00
9018 49 90 00
3006 40 00 00
3407 00 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
59. Голки стоматологiчнi iн'єкцiйнi 9018 32 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
60. Iнструменти стоматологiчнi 9018 41 00 00
9018 49 10 00
9018 49 90 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
61. Iмплантати стоматологiчнi 9021 39 90 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
62. Устiлки ортопедичнi 9021 10 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
63. Милицi 9021 10 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
64. Палиця на чотири опори 9021 10 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
65. Ходунки 9021 10 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
66. Ортези медичнi 9021 10 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
67. Крiсла-коляски (коляски) iнвалiднi 8713 10 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
68. Прилади для вимiрювання рiвня цукру в кровi (глюкометри) 9018 90 84 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
69. Системи для забору кровi 3926 90 97 90
9018 31 90 00
9018 39 00 00
9018 90 50 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
70. Реагенти лабораторнi дiагностичнi до систем для проведення клiнiчних, хiмiчних та iмунологiчних аналiзiв 3006 20 00 00
3822 00 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
71. Тести для дiагностики захворювань 3002
3822 00 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
72. Тест-системи та реагенти для дiагностики ВIЛ-iнфекцiї 3002
3822 00 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
73. Тест-смужки для виявлення наркотичних речовин у сечi та/або у кровi (експрес-тести) 3002
3822 00 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
74. Засоби протипедикульознi 3305 10 00 00
3305 90 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
75. Лiнзи контактнi 9001 30 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
76. Лiнзи iнтраокулярнi 9021 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
77. Окуляри 9004 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
78. Оправи для окулярiв 9003 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
79. Комплекти одноразового одягу та покриття 6210 10 92 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
80. Аплiкатори (iплiкатори) 9019 10 90 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
81. Скальпелi та леза хiрургiчнi 9018 39 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
82. Голки одноразового застосування 9018 32 10 00
9018 32 90 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
83. Катетери урологiчнi 9018 39 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
84. Трубки газовiдвiднi 3926 90 97 90 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
85. Взуття ортопедичне 9021 10 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
86. Тест-системи iмуноферментнi 3002
3822 00 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
87. Аналiзатори лабораторнi 9027 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
88. Ларингоскопи 9018 90 20 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
89. Вiдеоларингоскопи 9018 90 20 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
90. Бронхоскопи 9018 90 20 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
91. Вiдеобронхоскопи 9018 90 20 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
92. Спiрометри 9018 19 10 00
9019 20 00 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
93. Пульсоксиметри 9018 19 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
94. Електрокардiографи 9018 11 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
95. Апарати для ультразвукових дослiджень 9018 12 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
96. Кисневi концентратори 9019 20 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
97. Протипролежневi матраци 9019 10 10 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
98. Лiжка функцiональнi 9402 90 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
99. Одяг медичний (шапочки, халати, костюми, комбiнезони, фартухи, бахiли, захиснi окуляри тощо) 4818500000
481890
6116
6210109200
6210109800
6211421000
6211431000
650500
9004901000
9004909000
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
100. Медичнi маски та респiратори FFP2 або FFP3;целюлознi або паперовi маски 3926909790
6307909800
9020000000
4818 90
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
101. Рукавички медичнi нестерильнi 3926200000
4015
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
102. Швидкi (експрес) тести для дiагностики коронавiрусної хвороби (COVID-19) 3002
3006
3822000000
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
103. Експрес-тест для визначення антигена до вiрусу COVID-19 3002
3006
3822000000
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
104. Набори реагентiв для виявлення коронавiрусної хвороби (COVID-19) 3002
3006
3822000000
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
105. Центрифуги та амплiфiкатори, що використовуються в лабораторiях 8419
8421
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
106. Транспортна пробiрка (пластмасовi, склянi, у разi забору кровi) 3923 50 90 00
3926 90 97 90
7017 90 00 00
9018 90 50 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
107. Пелюшки абсорбуючi (поглинаючi) 6307 90 92 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
108. Гелi провiднi для дослiджень для ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, УЗД 3006 70 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
109. Серветки спиртовi 3005 90 50 00
3005 90 99 00
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
110. Плiвка рентгенографiчна 3701 10 00 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
111. Помпи iнсулiновi 9021 90 90 00 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
112. Iмплантати для остеосинтезу 9021 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
 
Начальник Вiддiлу державного ринкового нагляду за обiгом медичних виробiв
Володимир Чекалiн
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.