КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 травня 2011 р. N 581


Про затвердження Порядку ввезення на митну територiю України технiки, обладнання, устатковання, технiчних та транспортних засобiв, що використовуються для розвитку виробництва i забезпечення споживання бiологiчних видiв палива

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 травня 2012 року N 438,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до пункту 17 частини першої статтi 282, пiдпункту 5 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України i пiдпункту "б" пункту 2 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.05.2012р. N 438)

     1. Затвердити Порядок ввезення на митну територiю України технiки, обладнання, устатковання, технiчних та транспортних засобiв, що використовуються для розвитку виробництва i забезпечення споживання бiологiчних видiв палива (додається).

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 травня 2011 р. N 581

ПОРЯДОК
ввезення на митну територiю України технiки, обладнання, устатковання, технiчних та транспортних засобiв, що використовуються для розвитку виробництва i забезпечення споживання бiологiчних видiв палива

     1. Цей Порядок визначає механiзм ввезення суб'єктами господарювання на митну територiю України без сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть технiки, обладнання та устатковання, що використовуються для реконструкцiї iснуючих i будiвництва нових пiдприємств з виробництва бiологiчних видiв палива, виготовлення i реконструкцiї (переобладнання) технiчних та транспортних засобiв з метою забезпечення споживання бiологiчних видiв палива, i технiчних та транспортних засобiв, у тому числi самохiдних сiльськогосподарських машин, що працюють з використанням бiологiчних видiв палива, якi класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД, визначеними у статтi 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", що не виробляються та не мають аналогiв в Українi, а також визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пункту 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо сприяння виробництву та використанню бiологiчних видiв палива" (далi - товари).

     2. Ввезення на митну територiю України товарiв здiйснюється в порядку, встановленому законодавством з питань митної справи.

     3. Для пiдтвердження вiдповiдностi товарiв критерiям, визначеним у пунктi 1 цього Порядку, суб'єкт господарювання подає митному органовi заяву iз зазначенням найменування товарiв, їх кодiв згiдно з УКТЗЕД, кiлькостi, вартостi та призначення, до якої додаються:

     1) засвiдченi в установленому порядку копiї:

     зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, який є пiдставою для ввезення товару на митну територiю України;

     технiчного паспорта або iншого документа заводу - виробника товару, в якому зазначено, що товар призначений для виробництва та/або споживання бiологiчних видiв палива;

     2) висновок Мiнекономiки, виданий у встановленому Мiнiстерством порядку, про те, що товари не виробляються та не мають аналогiв в Українi.

(пiдпункт 2 пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2021р. N 875)

     4. Суб'єкт господарювання, який ввозить товари (крiм транспортних засобiв), подає щомiсяця до 5 числа митному органовi, що здiйснив оформлення товарiв, звiт про їх цiльове використання у двох примiрниках, один з яких (з вiдмiткою про прийняття товарiв) надсилається митним органом до 15 числа органовi державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї суб'єкта господарювання. Форма звiту затверджується Держмитслужбою за погодженням з Державною податковою службою.

     5. У разi виявлення факту використання товарiв не за призначенням митний орган, що здiйснив оформлення товарiв, надсилає вiдповiдну iнформацiю органовi державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї суб'єкта господарювання та вживає iз залученням заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади заходiв до стягнення несплачених сум податку на додану вартiсть, ввiзного мита та пенi в порядку та розмiрах, передбачених пiдпунктом "б" пункту 2 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, частиною другою статтi 282 i останнiм абзацом пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.05.2012р. N 438)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.