МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

09.10.2012 N 1064


Про затвердження Порядку видачi свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 жовтня 2012 р. за N 1787/22099


     Вiдповiдно до Митного кодексу України, Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року, Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 21 листопада 2001 року N 755, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14 грудня 2001 року за N 1036/6227 (у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 05 березня 2004 року N 172), та пiдпункту 64 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, наказую:

     1. Затвердити Порядок видачi свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами, що додається.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Державної митної служби України вiд 27 сiчня 2011 року N 59 "Про затвердження Порядку видачi свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 22 лютого 2011 року за N 218/18956.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) i Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики (Юрченко К. Г.) розробити й увести в експлуатацiю програмно-iнформацiйний комплекс з формування журналу реєстрацiї видачi свiдоцтва вiдповiдностi та присвоєння реєстрацiйного номера свiдоцтву вiдповiдностi в Єдинiй автоматизованiй системi Держмитслужби та застосування його вiдомостей у вiдповiдних програмно-iнформацiйних комплексах при здiйсненнi видачi свiдоцтва вiдповiдностi.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 45 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
09.10.2012 N 1064
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 жовтня 2012 р. за N 1787/22099

Порядок
видачi свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами

I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено з метою визначення послiдовностi дiй посадових осiб митних органiв пiд час видачi свiдоцтва про допущення механiчного дорожнього транспортного засобу, причепа, напiвпричепа, призначеного для його буксирування таким транспортним засобом (далi - ТЗ), власник якого здiйснює автомобiльнi перевезення на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року (далi - Конвенцiя МДП), до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами.

     1.2. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi:

     власник ТЗ - юридична чи фiзична особа - пiдприємець, якiй ТЗ належить на правi власностi або користування;

     заявник - власник ТЗ або належним чином уповноважена ним особа;

     митний орган видачi - митний орган, який здiйснює видачу свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами, у зонi дiяльностi якого розташований цей власник ТЗ (за мiсцезнаходженням юридичної особи або за мiсцем проживання фiзичної особи - пiдприємця);

     Свiдоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами (далi - свiдоцтво про допущення) - документ, зразок якого наведений у додатку 4 до Конвенцiї МДП, який засвiдчує вiдповiднiсть вантажного вiддiлення автомобiльного транспортного засобу мiжнародним технiчним вимогам, установленим Конвенцiєю МДП.

     Iншi термiни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Конвенцiєю МДП, iншими нормативно-правовими актами України.

     1.3. Свiдоцтво про допущення видається тiльки на ТЗ, вантажнi вiддiлення яких вiдповiдають мiжнародним технiчним вимогам, якi визначенi у додатку 2 до Конвенцiї МДП (далi - мiжнароднi технiчнi вимоги).

     1.4. Свiдоцтво про допущення видається митним органом видачi власнику ТЗ протягом одного робочого дня (але не пiзнiше наступного робочого дня) пiсля надання повного пакета документiв i подання ТЗ до огляду.

     1.5. Огляд ТЗ здiйснюється у мiсцi, визначеному наказом митного органу видачi, посадовими особами митного органу видачi, на яких покладено функцiї здiйснення митного контролю при допущеннi ТЗ до перевезень товарiв пiд митними печатками та пломбами.

     1.6. За рiшенням керiвника митного органу видачi або уповноваженої ним особи огляд ТЗ може здiйснюватися на територiї пiдприємства або у визначеному в заявi власника ТЗ мiсцi за умови надання ним вiдповiдної заяви у таких випадках:

     оформлення значної кiлькостi ТЗ (бiльше нiж 10);

     значна вiдстань вiд мiсця стоянки ТЗ до мiсць розташування пiдроздiлiв митного органу видачi, на посадових осiб яких покладено функцiї здiйснення митного контролю при допущеннi ТЗ до перевезень товарiв пiд митними печатками та пломбами;

     неможливiсть подання ТЗ у мiсце, визначене наказом митного органу видачi для здiйснення його огляду, у зв'язку з технiчними обмеженнями (обмеженнями, пов'язаними iз габаритами ТЗ, тощо).

     1.7. У разi втрати свiдоцтва про допущення власником ТЗ або його вилучення митними органами дублiкат свiдоцтва про допущення не видається. Власник ТЗ звертається до митного органу видачi щодо проходження процедури допущення ТЗ i отримання нового свiдоцтва про допущення.

     1.8. Якщо митними органами виявлено, що ТЗ, на який видано свiдоцтво про допущення, не вiдповiдає мiжнародним технiчним вимогам, митне забезпечення на вантажне вiддiлення може бути накладене лише пiсля приведення його у вiдповiднiсть iз мiжнародними технiчними вимогами.

     1.9. Наявнiсть свiдоцтва про допущення є обов'язковим для перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами ТЗ, власник якого здiйснює автомобiльнi перевезення на умовах Конвенцiї МДП.

     1.10. Якщо основнi характеристики ТЗ були змiненi, то свiдоцтво про допущення цього ТЗ втрачає силу, ТЗ пiдлягає процедурi нового допущення перед тим, як його можна буде використовувати для перевезень, уповноважена посадова особа митного органу видачi вносить вiдмiтку про недiйснiсть цього свiдоцтва до електронного Журналу реєстрацiї видачi свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами (далi - електронний Журнал), форма якого наведена в додатку до цього Порядку.

     1.11. Присвоєння свiдоцтву про допущення реєстрацiйного номера та ведення електронного Журналу здiйснюються за допомогою Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв (далi - ЄАIС). Порядковий номер свiдоцтва про допущення присвоюється в порядку зростання, є наскрiзним для всiх митних органiв та починається з одиницi.

     1.12. Для ТЗ, що перевозять великоваговi або громiздкi вантажi, у тому числi контейнери або ТЗ тощо, свiдоцтво про допущення не потрiбне.

     1.13. Оригiнал свiдоцтва про допущення та завiрений комплект фотографiй або креслень (малюнкiв) повиннi супроводжувати дорожнiй ТЗ.

     1.14. Строк дiї свiдоцтва про допущення - два роки з дня його оформлення. Пiсля закiнчення цього строку ТЗ повиннi пред'являтися митному органу видачi або, якщо ТЗ не пiдлягає реєстрацiї - митницi країни, в якiй проживає його власник або користувач, для перевiрки та для продовження дiї свiдоцтва про допущення.

     1.15. У разi надання тимчасового реєстрацiйного талона на ТЗ дiя свiдоцтва про допущення обмежується строком дiї тимчасового реєстрацiйного талона, але не бiльше 2 рокiв.

     1.16. Якщо свiдоцтво про допущення вилучається, то посадовою особою митного органу робиться у графi 12 свiдоцтва про допущення запис, що обґрунтовує вилучення свiдоцтва про допущення, та ставляться пiдпис i вiдбиток особистої номерної печатки (далi - ОНП) посадової особи митного органу, яка вилучила свiдоцтво про допущення.

     1.17. Митний орган, який вилучив свiдоцтво про допущення, негайно направляє вилучене свiдоцтво про допущення до митного органу видачi.

     1.18. Митний орган видачi фiксує факт вилучення свiдоцтва про допущення та вносить до графи 11 електронного Журналу вiдповiдну вiдмiтку.

     1.19. Свiдоцтво про допущення, комплект документiв i фотографiй або креслень (малюнкiв), поданих заявником для одержання (продовження строку) свiдоцтва про допущення, видаються заявнику з обов'язковим зазначенням на зворотному боцi письмової заяви вiдмiтки про отримання свiдоцтва про допущення та документiв:

"Отримано   ".
(iнiцiали, прiзвище особи, яка отримала документи; пiдпис, дата отримання)

II. Порядок заповнення свiдоцтва про допущення

     2.1. На кожний допущений до перевезень на умовах Конвенцiї МДП ТЗ видається свiдоцтво про допущення. Бланк свiдоцтва про допущення друкується українською та англiйською мовами.

     2.2. До свiдоцтва про допущення додаються фотокартки або креслення (малюнки) ТЗ, якi завiряються уповноваженою посадовою особою митного органу видачi шляхом проставляння вiдбитка ОНП та пiдпису особи, яка проводила митний огляд ТЗ.

     2.3. Усi записи в свiдоцтвi про допущення робляться заявником друкарським способом українською мовою, крiм граф, якi заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу видачi (графи 5 - 12).

     2.4. Порядок заповнення свiдоцтва про допущення:

     2.4.1. Роздiл "Розпiзнання":

     до графи 1 власником ТЗ вноситься номерний знак транспортного засобу;

     до графи 2 власником ТЗ вноситься тип транспортного засобу;

     до графи 3 власником ТЗ вноситься номер шасi;

     до графи 4 власником ТЗ вноситься марка транспортного засобу (або найменування заводу-виробника);

     до графи 5 посадовою особою митного органу видачi вносяться службовi записи;

     до графи 6 посадовою особою митного органу видачi вноситься кiлькiсть додаткiв (фотографiй, креслень тощо) до свiдоцтва про допущення.

     2.4.2. У графi 7 роздiлу "Допущення" посадовою особою митного органу видачi зазначається строк дiї свiдоцтва про допущення, а також ставиться "Х" - подiбна вiдмiтка у вiдповiднiй клiтинцi про iндивiдуальне допущення або допущення за типом конструкцiї, записуються мiсце проведення оформлення, дата оформлення. Записи в цьому роздiлi завiряються пiдписом та вiдбитком ОНП посадової особи митного органу видачi, яка проводила митний огляд ТЗ.

     2.4.3. До графи 8 роздiлу "Володiлець" посадовою особою митного органу видачi вносяться найменування (прiзвище, iм'я, по батьковi) та мiсцезнаходження (мiсце проживання) володiльця у разi, коли свiдоцтво про допущення видається на ТЗ, який не пiдлягає реєстрацiї.

     2.4.4. До графи 9 роздiлу "Продовження" посадовою особою митного органу видачi вносяться данi, необхiднi для продовження строку дiї свiдоцтва про допущення, характер яких зазначений у вiдповiдних пунктах цiєї графи. Записи в цьому роздiлi завiряються пiдписом та вiдбитком ОНП посадової особи митного органу видачi, яка проводила митний огляд.

     2.4.5. Роздiл "Зауваження":

     у графi 10 посадовою особою митного органу видачi наводяться данi про виявленi при оглядi несправностi, зазначається назва митного поста або пункту пропуску, в якому вони були виявленi. Записи в цьому роздiлi завiряються пiдписом та вiдбитком ОНП посадової особи митного органу видачi, яка проводила огляд;

     до графи 11 посадовою особою митного органу видачi заносяться данi щодо усунення вiдповiдних несправностей, виявлених при оглядi й зазначених у графi 10, а також назва митного поста або пункту пропуску. Записи в цьому роздiлi завiряються пiдписом та вiдбитком ОНП посадової особи митного органу видачi, яка проводила огляд;

     до графи 12 посадовою особою митного органу видачi можуть заноситись iншi зауваження, що виникли при оглядi, якi за своїм характером не впливають на допущення ТЗ до перевезення товарiв пiд митними печатками й пломбами.

     2.5. Разом зi свiдоцтвом про допущення на паперовому носiї подається його електронна копiя, яка використовується для прискорення здiйснення процедури реєстрацiї. Iнформацiя, внесена до електронної копiї, повинна вiдповiдати iнформацiї, внесенiй представником до оригiналу свiдоцтва про допущення.

III. Порядок видачi свiдоцтва про допущення

     3.1. Для отримання свiдоцтва про допущення заявником подаються до митного органу видачi такi документи:

     письмова заява довiльної форми на iм'я керiвника митного органу видачi за пiдписом власника ТЗ i з його печаткою (за наявностi). У заявi, що подається юридичною особою, повиннi бути зазначенi мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ власника ТЗ, реєстрацiйний номерний знак, тип, марка, номер шасi ТЗ. Фiзичнi особи - пiдприємцi зазначають мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi), реєстрацiйний номерний знак, тип, марку, номер шасi ТЗ;

     заповнене свiдоцтво про допущення;

     копiя свiдоцтва про реєстрацiю ТЗ в органах Державної автомобiльної iнспекцiї МВС України або тимчасового реєстрацiйного талона, завiрена пiдписом власника ТЗ i його печаткою (за наявностi);

     комплект фотографiй або креслень (малюнкiв) ТЗ (вид спереду, ззаду, вид з кожного боку, збiльшеним планом кожне мiсце накладення митних печаток та пломб). Зображення повиннi бути чiткими та надавати повну iнформацiю про ТЗ. Фотографiї на зворотi повиннi мiстити iнформацiю про ТЗ (реєстрацiйний номерний знак ТЗ, тип, марка, номер шасi), яка завiряється пiдписом власника ТЗ i його печаткою (за наявностi).

     Якщо документи для отримання свiдоцтва про допущення подаються уповноваженою особою, додатково пред'являються її паспорт та документ, що засвiдчує повноваження цiєї особи.

     3.2. Уповноважена посадова особа митного органу видачi:

     перевiряє правильнiсть заповнення свiдоцтва про допущення;

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, унесених до свiдоцтва про допущення, звiряє копiї наданих документiв з оригiналами;

     здiйснює огляд ТЗ на вiдповiднiсть його мiжнародним технiчним вимогам, а також iдентичнiсть зовнiшнього вигляду пред'явленого ТЗ наданим фотографiям або кресленням (малюнкам);

     за вiдсутностi недолiкiв та зауважень до ТЗ проводить реєстрацiю свiдоцтва про допущення в електронному Журналi, присвоює номер, пiдписує i проставляє вiдбиток ОНП на свiдоцтвi про допущення та на зворотному боцi кожної фотографiї або креслення (малюнка).

     3.3. Реєстрацiйний номер свiдоцтва про допущення (цифровий код) складається з тринадцяти знакiв та має таку структуру:

     ААА/ВВВВ/СССССС,

     де ААА - перших три знаки коду митного органу видачi згiдно з класифiкатором митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй;

     ВВВВ - чотири цифри поточного року, вiдокремленi з обох бокiв скiсною лiнiєю;

     СССССС - порядковий номер свiдоцтва про допущення в електронному Журналi.

     3.4. У разi виявлення невiдповiдностi ТЗ мiжнародним технiчним вимогам митний орган видачi протягом двох робочих днiв письмово вiдмовляє у видачi свiдоцтва про допущення iз зазначенням аргументованих пiдстав та повертає заявнику оригiнали поданих документiв.

IV. Порядок продовження строку дiї свiдоцтва про допущення

     4.1. Для продовження строку дiї свiдоцтва про допущення заявником подаються такi документи:

     письмова заява довiльної форми на iм'я керiвника митного органу видачi за пiдписом власника ТЗ i з його печаткою (за наявностi). У заявi, що подається юридичною особою, повиннi бути зазначенi мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ власника ТЗ, номер свiдоцтва про допущення, яке потребує продовження строку дiї. Фiзичнi особи зазначають мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi), номер свiдоцтва про допущення, яке потребує продовження;

     свiдоцтво про допущення, яке потребує продовження;

     комплект фотографiй або креслень (малюнкiв) ТЗ з вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу видачi, якi поверталися заявнику пiсля оформлення або останнього продовження строку дiї свiдоцтва.

     Якщо документи подаються уповноваженою особою, додатково пред'являються її паспорт та документ, що засвiдчує повноваження цiєї особи.

     4.2. Уповноважена посадова особа митного органу видачi:

     здiйснює огляд ТЗ вiдповiдно до вимог пункту 3.2 роздiлу III цього Порядку;

     за вiдсутностi зауважень заповнює графу 9 про продовження строку дiї та проставляє вiдбиток ОНП i пiдпис на свiдоцтвi про допущення i на зворотному боцi кожної фотографiї або креслення (малюнка);

     заносить iнформацiю про продовження строку дiї свiдоцтва про допущення до електронного Журналу.

     4.3. Письмова заява разом iз копiєю свiдоцтва про допущення залишаються у справах митного органу видачi.

     4.4. У разi вiдсутностi повного комплекту документiв або внесення змiн до конструкцiї вантажного вiддiлення ТЗ процедура переоформлення свiдоцтва про допущення здiйснюється вiдповiдно до вимог пунктiв 3.1 - 3.3 роздiлу III цього Порядку.

V. Допущення транспортних засобiв до перевезень товарiв пiд митними печатками й пломбами на умовах Конвенцiї МДП

     5.1. ТЗ допускаються митним органом видачi до перевезень товарiв пiд митними печатками та пломбами вiдповiдно до однiєї з вказаних процедур:

     в iндивiдуальному порядку;

     за типом конструкцiї (серiя ТЗ).

     5.2. Якщо ТЗ одного й того самого типу конструкцiї виготовляються серiйно, завод-виробник може звернутися до Держмитслужби України iз письмовою заявою про їх допущення за типом конструкцiї.

     5.3. Завод-виробник повинен зазначити у своїй заявi розпiзнавальнi цифри або лiтери, якi вiн присвоюватиме типу конструкцiї ТЗ. До цiєї заяви додаються креслення та детальний опис типу конструкцiї ТЗ, який пiдлягає допущенню.

     5.4. У своїй заявi завод-виробник повинен також надати Держмитслужбi України зобов'язання щодо:

     допуску посадових осiб Держмитслужби України до виробництва зазначеного типу конструкцiї;

     iнформування Держмитслужби України про будь-якi змiни в кресленнях або в детальному описi конструкцiї до того, як цi змiни будуть здiйсненi;

     нанесення на видному мiсцi на ТЗ розпiзнавальних цифр або лiтер типу конструкцiї, а також порядкового номера (заводського номера) кожного серiйно виготовленого ТЗ цього типу.

     5.5. Держмитслужба України в письмовiй формi повiдомляє завод-виробник та митнi органи про своє рiшення щодо допущення ТЗ до перевезення товарiв пiд митними печатками й пломбами за типом конструкцiї.

     5.6. Жодний ТЗ не може бути допущений до перевезень товарiв пiд митними печатками й пломбами за типом конструкцiї, якщо Держмитслужба України не дiйшла висновку на пiдставi огляду одного або декiлькох виготовлених за цим типом ТЗ, що ТЗ цього типу вiдповiдають мiжнародним технiчним вимогам.

     5.7. Митний орган видачi вживає заходiв для видачi належним чином завiреного ним свiдоцтва про допущення для кожного ТЗ, виготовленого вiдповiдно до допущеного типу конструкцiї.

     5.8. Якщо ТЗ, який допущено до перевезень за типом конструкцiї, iмпортується в Україну з iншої країни, яка є договiрною стороною Конвенцiї МДП, проведення додаткової процедури допущення ТЗ у зв'язку iз ввезенням не потребується.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

Додаток
до Порядку видачi свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами

Форма

Журнал реєстрацiї видачi свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами

N з/п Номер свiдоцтва Строк дiї свiдоцтва Реєстрацiйний номер транспортного засобу Данi про власника транспортного засобу
(або користувача)
Документ, що пiдтверджує право власностi (користування) транспортним засобом Особиста номерна печатка посадової особи, яка здiйснювала видачу (продовження) свiдоцтва про допущення Примiтки
дата видачi/ продов-
ження
дата закiнчення/ продовжено до/ продовжено до/ продовжено до код згiдно з ЄДРПОУ (або реєстра-
цiйний номер облiкової картки платника податкiв, або серiя та номер паспорта*)
найменування
(або прiзвище, iм'я, по батьковi)
мiсце-
знаходження, мiсце проживання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    

____________
     * Зазначається для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi.

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.