ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.09.2016 N 32082/7/99-99-18-03-01-17

 

Митницi ДФС


Про виконання вимог Закону України

     На доповнення до листа ДФС вiд 28.12.2015 N 47569/7/99-99-24-03-01-17 повiдомляємо таке.

     Вiдповiдно до статтi 197 Митного кодексу України пропуск через митний кордон України та митне оформлення товарiв, на якi встановлюються обмеження щодо їх перемiщення через митний кордон України, здiйснюються органами доходiв i зборiв на пiдставi документiв, що пiдтверджують дотримання зазначених обмежень, якщо подання таких документiв органам доходiв i зборiв передбачено законами України.

     Перелiки таких товарiв, а також документи, що пiдтверджують дотримання встановлених законами обмежень, визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 436 "Про затвердження перелiкiв товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України".

     Законом України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв" (далi - Закон) не передбачено вимоги щодо подання до митного оформлення як документiв, що пiдтверджують дотримання встановлених законом обмежень, сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання й сертифiкатiв вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження колiсних транспортних засобiв, виданих вiдповiдно до вимог Угоди про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв.

     У той же час положення Закону щодо вiдповiдностi екологiчним нормам транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України, є обов'язковими для виконання юридичними особами та громадянами.

     Документом, що засвiдчує вiдповiднiсть транспортних засобiв вимогам технiчних регламентiв та нацiональних стандартiв, є сертифiкат або iнший документ про пiдтвердження вiдповiдностi, виданий згiдно iз законодавством України, що вказує, якому саме рiвню екологiчних норм вiдповiдає за конструкцiєю транспортний засiб. Позначення рiвня екологiчних норм, якому вiдповiдає транспортний засiб, має бути внесено до свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (стаття 3 Закону).

     Також для врахування в роботi надсилаємо роз'яснення Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України стосовно сертифiкацiї колiсних транспортних засобiв та документiв, що вказують рiвень екологiчних норм, яким вiдповiдає за конструкцiєю транспортний засiб. Iнформацiю про цi документи до внесення змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011, необхiдно зазначати в митнiй декларацiї за кодами:

     9702 - сертифiкат вiдповiдностi колiсного транспортного засобу;

     9703 - сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження колiсного транспортного засобу.

     Крiм того iнформуємо, що листом ДФС вiд 09.06.2016 N 9883/5/99-99-18-03-01-16 до Мiнiстерства iнфраструктури України подано кандидатури посадових осiб митниць ДФС (надiсланих митницями на запит ДФС вiд 02.06.2016 N 19034/7/99-99-18-03-01-17) для забезпечення їх доступу до Державного реєстру сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв або обладнання, виданих уповноваженими органами або органами iз сертифiкацiї.

     За iнформацiєю уповноваженої особи Мiнiстерства iнфраструктури України Литовченка Ярослава Анатолiйовича (тел. 044-351-49-88), повiдомлення про доступ до зазначеного реєстру було надiслано вiдповiдним посадовим особам на вказанi е-mail.

     Додаток: лист Мiнекономрозвитку вiд 26.07.2016 N 3431-05/23362-03 на 3 арк. у 1 прим.

Голова Р. М. Насiров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.