КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 грудня 2016 р. N 922


Деякi питання набуття права на провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi за декларативним принципом

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до абзацу дев'ятого частини першої статтi 1 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок повiдомлення адмiнiстратора або вiдповiдного дозвiльного органу про вiдповiднiсть матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства;

     форму декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Дозвiльним органам забезпечити оприлюднення та подальше оновлення на своїх офiцiйних веб-сайтах, на Єдиному державному порталi адмiнiстративних послуг та iнтегрованих з ним iнформацiйних системах дозвiльних органiв форми декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, адрес та контактних телефонiв уповноважених посадових осiб дозвiльного органу.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2021р. N 875)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 грудня 2016 р. N 922

ПОРЯДОК
повiдомлення адмiнiстратора або вiдповiдного дозвiльного органу про вiдповiднiсть матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства

Загальнi положення

     1. Цей Порядок встановлює процедуру повiдомлення адмiнiстратора або вiдповiдного дозвiльного органу про вiдповiднiсть матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi:

     матерiально-технiчна база суб'єкта господарювання - земельнi дiлянки, будiвлi, примiщення, матерiальнi ресурси, засоби виробництва та документи, необхiднi для провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi;

     особистий кабiнет - роздiл Єдиного державного порталу адмiнiстративних послуг, доступ до якого має тiльки зареєстрований суб'єкт господарювання, що авторизується за допомогою iдентифiкаторiв доступу до особистого кабiнету (логiн та пароль), через який здiйснюється подача декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства (далi - декларацiя), розмiщується iнформацiйне повiдомлення щодо її реєстрацiї та який використовується для iнформацiйної взаємодiї мiж суб'єктом господарювання, адмiнiстратором та вiдповiдним дозвiльним органом;

     шаблон декларацiї в електроннiй формi (далi - шаблон) - форма декларацiї, оприлюднена на офiцiйному веб-сайтi дозвiльного органу, на Єдиному державному порталi адмiнiстративних послуг (далi - портал) та iнтегрованих з ним iнформацiйних системах дозвiльних органiв.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про адмiнiстративнi послуги", "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi", "Про електронний цифровий пiдпис", "Про електроннi документи та електронний документообiг".

     3. Суб'єкт господарювання має право на провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi на пiдставi подання декларацiї без отримання документа дозвiльного характеру, за винятком тих видiв господарської дiяльностi, що включенi до перелiку певних дiй щодо провадження господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi, якi не можуть провадитися на пiдставi подання декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2010 р. N 725 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2240; 2012 р., N 81, ст. 3267).

     4. Декларацiя подається суб'єктом господарювання в електроннiй формi через портал, у тому числi через iнтегрованi з ним iнформацiйнi системи вiдповiдних дозвiльних органiв, або в паперовiй формi - особисто, через уповноважену ним особу, надсилається поштою.

     Декларацiя може бути подана за вибором суб'єкта господарювання як в електроннiй, так i паперовiй формi. Такi декларацiї мають однакову юридичну силу.

     5. Суб'єкт господарювання подає декларацiю за своїм мiсцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, - за мiсцем провадження дiяльностi або мiсцезнаходженням об'єкта.

Порядок подання декларацiї в паперовiй формi

     6. Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа подає декларацiю особисто чи надсилає рекомендованим листом у двох примiрниках адмiнiстратору або вiдповiдному дозвiльному органу.

     Зразок заповненої декларацiї розмiщується на офiцiйних веб-сайтах вiдповiдних дозвiльних органiв та центрiв надання адмiнiстративних послуг або органiв, якi утворили вiдповiднi центри.

     7. Декларацiя заповнюється державною мовою та пiдписується керiвником або уповноваженою особою суб'єкта господарювання.

     8. Датою надходження декларацiї вважається дата її реєстрацiї як вхiдної кореспонденцiї адмiнiстратором або вiдповiдним дозвiльним органом.

     9. Адмiнiстратор не пiзнiше наступного робочого дня пiсля надходження декларацiї передає її до вiдповiдного дозвiльного органу.

     10. Декларацiя реєструється за допомогою iнформацiйних систем вiдповiдного дозвiльного органу в установлений законом строк.

     Зареєстрованi декларацiї скануються. Сканованi копiї декларацiй оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного дозвiльного органу протягом наступного робочого дня пiсля реєстрацiї.

     Декларацiї в паперовiй формi є документами постiйного зберiгання та зберiгаються вiдповiдним дозвiльним органом.

Порядок подання декларацiї в електроннiй формi

     11. Декларацiя в електроннiй формi подається до вiдповiдного дозвiльного органу суб'єктом господарювання через особистий кабiнет шляхом заповнення шаблону, на який накладено електронний цифровий пiдпис суб'єкта господарювання.

     Подання декларацiї в електроннiй формi через портал здiйснюється за допомогою iнструменту сервiсу "Замовити послугу" у п'ять етапiв: вибiр вiдповiдного центру надання адмiнiстративних послуг або дозвiльного органу, вибiр послуги, заповнення шаблону, накладення електронного цифрового пiдпису та замовлення послуги.

     Використання електронного цифрового пiдпису здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про електронний цифровий пiдпис".

     Декларацiя заповнюється державною мовою.

     12. Пiд час реєстрацiї в особистому кабiнетi на порталi суб'єкт господарювання проходить iдентифiкацiю з використанням електронного цифрового пiдпису. Для пiдтвердження реєстрацiї суб'єкту господарювання на зазначену пiд час реєстрацiї адресу електронної пошти автоматично надсилається лист активацiї.

     13. Уповноважена особа вiдповiдного дозвiльного органу перевiряє надходження декларацiй не рiдше двох разiв на день (у першiй та другiй половинi робочого дня) та невiдкладно реєструє їх за допомогою iнформацiйних систем вiдповiдного дозвiльного органу в порядку черговостi надходження пiсля проведення перевiрки:

     дiйсностi електронного цифрового пiдпису, накладеного на декларацiю, та чинностi вiдповiдного посиленого сертифiката ключа пiд час накладання електронного цифрового пiдпису (чиннiсть посиленого сертифiката ключа пiдтверджується за допомогою позначки часу, отриманої вiд акредитованого центру сертифiкацiї ключiв);

     пiдтвердження електронного цифрового пiдпису суб'єкта господарювання або його уповноваженого представника вiдповiдно до умов, встановлених статтею 3 Закону України "Про електронний цифровий пiдпис";

     додавання або логiчного поєднання з декларацiєю в електроннiй формi позначки часу, сформованої в результатi отримання вiд акредитованого центру сертифiкацiї ключiв послуги фiксування часу.

     14. Пiдтвердження з посиланням на зареєстровану декларацiю надсилається до особистого кабiнету суб'єкта господарювання. Зареєстрована декларацiя оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного дозвiльного органу.

     Декларацiї в електроннiй формi є документами постiйного зберiгання та зберiгаються вiдповiдним дозвiльним органом.

     15. Програмно-апаратний комплекс та технiчнi засоби дозвiльного органу, що використовуються для подання декларацiй в електроннiй формi вiдповiдно до цього Порядку, повиннi вiдповiдати вимогам законодавства щодо захисту iнформацiї, а також унеможливлювати несанкцiоноване знищення, блокування, порушення цiлiсностi та режиму доступу до iнформацiї, яка обробляється та передається.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 грудня 2016 р. N 922

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства

 
(найменування суб'єкта господарювання)
 
(мiсцезнаходження суб'єкта господарювання)
 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи або реєстрацiйний номер
 
облiкової картки платника податкiв, або серiя та номер паспорта*)
 
(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника (власника) суб'єкта господарювання)

Телефон ____________________
Перелiк певних дiй щодо провадження господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi:

 
 
 
 
(мiсце провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi
 
або видiв господарської дiяльностi)

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльної вiдповiдальностi перед третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливої шкоди (за наявностi - у разi добровiльного страхування) вiдповiдно до Закону України "Про страхування"

 
(найменування страхової компанiї, строк дiї страхового полiсу, номер i дата видачi)

Цiєю декларацiєю пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження зазначених дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi, вимогам законодавства.

___ ____________ 20__ р.    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище керiвника юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця)

М. П. (у разi наявностi)

____________
* Для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку у паспортi.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 грудня 2016 р. N 922

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 2006 р. N 685 "Про затвердження Порядку повiдомлення державного адмiнiстратора або дозвiльного органу про вiдповiднiсть матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 20, ст. 1482).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2009 р. N 967 "Про внесення змiн до Порядку повiдомлення адмiнiстратора або дозвiльного органу про вiдповiднiсть матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 70, ст. 2429).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2010 р. N 340 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2005 р. N 1176 i вiд 17 травня 2006 р. N 685" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 35, ст. 1213).

     4. Пункт 7 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо дiяльностi Державної служби з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2012 р. N 1107 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 92, ст. 3730).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.