ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 27 квiтня 2020 року N 57


Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

     Вiдповiдно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", Закону України "Про валюту i валютнi операцiї", з метою вдосконалення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. У пунктi 1 Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 квiтня 2016 року N 269) (зi змiнами), примiтку "*" виключити.

     2. Пункт 1 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 липня 2018 року N 80 "Про деякi питання встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та внесення змiн до Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв" виключити.

     3. Пiдпункт 2 пункту 2 роздiлу I Положення про здiйснення операцiй iз валютними цiнностями, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02 сiчня 2019 року N 2 (зi змiнами), викласти в такiй редакцiї:

     "2) незначний розмiр валютної операцiї (далi - незначний розмiр) - розмiр валютної операцiї (в еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком України на дату здiйснення операцiї), який є меншим за розмiр, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";".

     4. Затвердити Змiни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здiйснення окремих операцiй в iноземнiй валютi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02 сiчня 2019 року N 5 (зi змiнами), що додаються.

     5. Абзац четвертий пiдпункту 5 пункту 3 роздiлу I Iнструкцiї про порядок валютного нагляду банкiв за дотриманням резидентами граничних строкiв розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02 сiчня 2019 року N 7 (зi змiнами), викласти в такiй редакцiї:

     "сума кожної операцiї з експорту товару є меншою, нiж розмiр, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далi - незначна сума);".

     6. Затвердити Змiни до Положення про порядок здiйснення уповноваженими установами аналiзу та перевiрки документiв (iнформацiї) про валютнi операцiї, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02 сiчня 2019 року N 8 (зi змiнами), що додаються.

     7. Департаменту вiдкритих ринкiв (Сергiй Пономаренко) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     8. Постанова набирає чинностi з 28 квiтня 2020 року.

Голова Я. Смолiй

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
27 квiтня 2020 року N 57

Змiни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здiйснення окремих операцiй в iноземнiй валютi

     1. Пiдпункт 7 пункту 2 роздiлу I викласти в такiй редакцiї:

     "7) незначний розмiр валютної операцiї (далi - незначний розмiр) - розмiр валютної операцiї (в еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком на дату здiйснення операцiї), який є меншим, нiж розмiр, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";".

     2. Пiдпункт 1 пункту 22 роздiлу II викласти в такiй редакцiї:

     "1) не поширюються на операцiю з експорту, iмпорту товарiв (уключаючи незавершенi розрахунки за операцiєю), сума якої (в еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком на дату здiйснення операцiї) є меншою, нiж розмiр, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далi - незначна сума), крiм дроблення операцiй з експорту товарiв або дроблення валютних операцiй;".

     3. У роздiлi IX:

     1) пiдпункт 5 пункту 90 доповнити словами "[повернення суми одержаного(ої) резидентом-позичальником кредиту (позики / поворотної фiнансової допомоги) з урахуванням сплати процентiв за користування кредитом/позикою та iнших визначених у вiдповiдному договорi (кредитному договорi / договорi позики) платежiв, що пiдлягають сплатi на користь кредитора/позикодавця];";

     2) у пiдпунктi 4 пункту 98:

     в абзацi першому слова "за кордоном" виключити;

     абзац четвертий пiсля слова "мiсцезнаходження" доповнити словом "банку/".

     4. У роздiлi X:

     1) у пунктi 117:

     пiдпункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) пов'язанi зi сплатою членських внескiв, страхових платежiв (внескiв, премiй) та отриманням страхової виплати (вiдшкодування);";

     пункт доповнити новим пiдпунктом 29 такого змiсту:

     "29) iз зарахування коштiв, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цiнних паперiв, нерухомостi, корпоративних прав та iнших об'єктiв права власностi в Українi, що не мають для власника рахунку статусу об'єктiв iноземного iнвестування в Українi, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходiв, прибуткiв та iнших коштiв.";

     2) пункт 119 доповнити двома новими пiдпунктами 23, 24 такого змiсту:

     "23) iз зарахування коштiв, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цiнних паперiв, нерухомостi, корпоративних прав та iнших об'єктiв права власностi в Українi, що не мають для власника рахунку статусу об'єктiв iноземного iнвестування в Українi, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходiв, прибуткiв та iнших коштiв;

     24) розрахунки на територiї України за договорами страхування життя зi страховиками, що мають лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення валютних операцiй, визначених у пунктi 3 частини другої статтi 9 Закону про валюту.";

     3) пункт 128 пiсля пiдпункту 31 доповнити новим пiдпунктом 32 такого змiсту:

     "32) зарахування коштiв, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем облiгацiй зовнiшнiх державних позик України;".

     5. У роздiлi XI:

     1) у пiдпунктi 1 пункту 147 слова ", коду операцiї (за стандартною класифiкацiєю платiжного балансу)" виключити;

     2) у першому реченнi пункту 152 слова ", код операцiї" виключити.

Директор Департаменту вiдкритих ринкiв С. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Нацiонального банку України О. Чурiй

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
27 квiтня 2020 року N 57

Змiни до Положення про порядок здiйснення уповноваженими установами аналiзу та перевiрки документiв (iнформацiї) про валютнi операцiї

     1. Абзаци четвертий, шостий пiдпункту 2 пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "кожна валютна операцiя здiйснюється на суму, що є меншою, нiж розмiр (в еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком на дату здiйснення операцiї), передбачений статтею 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далi - незначна сума валютної операцiї);";

     "загальна сума валютних операцiй за календарний тиждень перевищує двократний розмiр та/або за календарний мiсяць - восьмикратний розмiр (в еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком на дату здiйснення операцiї), передбачений статтею 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";".

     2. У додатку до Положення:

     1) у колонцi 3 рядка 2 таблицi слова "Здiйснення фiзичною особою валютної операцiї, не пов'язаної з пiдприємницькою дiяльнiстю, на суму (в еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком України на дату здiйснення операцiї), яка перевищує розмiр, установлений для фiнансових операцiй, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу згiдно з законодавством у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замiнити словами та цифрами "Здiйснення фiзичною особою валютної операцiї, не пов'язаної з пiдприємницькою дiяльнiстю, на суму (в еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком України на дату здiйснення операцiї), яка перевищує розмiр, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     2) у колонцi 3 рядка 7 таблицi слова "зовнiшнього залучення за окремим договором кредитування" замiнити словами "кредиту/позики за окремим кредитним договором / договором позики, який передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов'язань перед нерезидентом,";

     3) у колонцi 3 рядкiв 21, 22 таблицi слова "установлений для фiнансових операцiй, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу згiдно iз законодавством у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замiнити словами та цифрами "передбачений статтею 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Директор Департаменту вiдкритих ринкiв С. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Нацiонального банку України О. Чурiй
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.