ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такi змiни:

     1. У частинi першiй статтi 2:

     1) пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) бюджети мiсцевого самоврядування - бюджети сiльських, селищних, мiських територiальних громад, а також бюджети районiв у мiстах (у разi утворення районних у мiстi рад)";

     2) у пунктi 231:

     в абзацi першому слова "та кошти iнших клiєнтiв, якi вiдповiдно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуваннi" замiнити словами "кошти iнших клiєнтiв, якi вiдповiдно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуваннi (включаючи кошти, зарахованi на єдиний рахунок)";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Термiн "єдиний рахунок" вживається в цьому Кодексi у значеннi, наведеному в Податковому кодексi України";

     3) у пунктi 36 слова "функцiї з складання" замiнити словами "функцiї з складання прогнозiв мiсцевих бюджетiв, складання";

     4) пункт 47 пiсля слiв "довгострокових зобов'язань за енергосервiсом" доповнити словами "середньострокових зобов'язань у сферi охорони здоров'я";

     5) доповнити пунктом 472 такого змiсту:

     "472) середньострокове зобов'язання у сферi охорони здоров'я - зобов'язання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, за напрямами використання бюджетних коштiв, закупiвля за якими здiйснюється спецiалiзованими органiзацiями, якi здiйснюють закупiвлi, та/або зобов'язання особи, уповноваженої на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, в частинi доведеного до неї перелiку напрямiв використання бюджетних коштiв, у тому числi за договором керованого доступу, укладеним вiдповiдно до законодавства, здiйснити платежi протягом поточного бюджетного перiоду та/або середньострокового перiоду для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я";

     6) у пунктi 481 слова "отриманi як надходження бюджетiв" виключити, а пiсля слiв "мiсцевих бюджетiв" доповнити словами "загального фонду державного бюджету".

     2. Статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Структура бюджетної системи України

     1. Бюджетна система України складається з:

     1) державного бюджету;

     2) мiсцевих бюджетiв:

     а) бюджету Автономної Республiки Крим;

     б) обласних бюджетiв;

     в) районних бюджетiв;

     г) бюджетiв мiсцевого самоврядування".

     3. У статтi 6:

     1) частини третю i четверту пiсля слiв "бюджетiв мiсцевого самоврядування" доповнити словами "на територiї";

     2) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Зведений бюджет мiської територiальної громади, у складi якої утворенi райони у мiстi, включає показники мiського бюджету та бюджетiв районiв у мiстi (у разi утворення районних у мiстi рад)".

     4. Частину першу статтi 12 пiсля слiв "Автономної Республiки Крим" доповнити словами "обласної ради".

     5. Абзац перший частини четвертої статтi 13 доповнити другим реченням такого змiсту: "При цьому надходження бюджетних установ у виглядi майна (активiв) в натуральнiй формi, отримане вiд iнших бюджетних установ, якi вiдповiдно до законодавства виконують функцiї з управлiння об'єктами державної (комунальної) власностi, у межах вiдповiдного бюджету, не є власними надходженнями таких бюджетних установ".

     6. Частину першу статтi 15 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) тимчасово вiльнi кошти єдиного казначейського рахунка".

     7. В абзацi другому частини третьої статтi 16 слова "мiст обласного значення" замiнити словами "мiських територiальних громад з адмiнiстративним центром у мiстi обласного значення".

     8. У статтi 17:

     1) в абзацi другому частини першої:

     слова "резидентiв України" замiнити словами i цифрами "резидентiв України, у тому числi для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем кредитiв банкiв-кредиторiв, що надаються суб'єктам господарювання мiкропiдприємництва, малого та/або середнього пiдприємництва - резидентам України, у розмiрi, що не перевищує 80 вiдсоткiв загальної суми таких боргових зобов'язань за портфелем кредитiв та 80 вiдсоткiв - за кожним окремим кредитом (далi - державнi гарантiї на портфельнiй основi)";

     доповнити реченням такого змiсту: "Порядок вiдбору банкiв-кредиторiв, умови надання державних гарантiй на портфельнiй основi, плата за надання таких гарантiй, а також розмiр та вид забезпечення, що надається вiдповiдними суб'єктами господарювання, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у частинi третiй:

     пiсля абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Правочин щодо надання державної гарантiї на портфельнiй основi оформляється в письмовiй формi та має визначати: предмет гарантiї; повне найменування та мiсцезнаходження кредитора; обсяг гарантiйних зобов'язань та порядок їх виконання; права, обов'язки та вiдповiдальнiсть гаранта i кредитора; умови настання гарантiйного випадку; строк здiйснення виплат у разi настання гарантiйного випадку; розмiр та порядок сплати до державного бюджету плати за надання гарантiї; порядок погашення заборгованостi перед державою за виконання гарантiйних зобов'язань; строк дiї гарантiї.

     Обов'язковою умовою надання державної гарантiї на портфельнiй основi є внесення суб'єктом господарювання - резидентом України плати за надання такої гарантiї, а також надання майнового або iншого забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитним договором перед банком-кредитором".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - десятим;

     перше речення абзацу п'ятого пiсля слiв "державної (мiсцевої) гарантiї" доповнити словами "крiм державних гарантiй на портфельнiй основi";

     3) частину п'яту пiсля слiв "державних (мiсцевих) гарантiй" доповнити словами "крiм державних гарантiй на портфельнiй основi";

     4) частину дев'яту доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Прострочена заборгованiсть суб'єктiв господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими пiд державну гарантiю на портфельнiй основi, стягується з таких суб'єктiв господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством щодо управлiння проблемними активами в банках України та вiдповiдним правочином щодо надання державної гарантiї на портфельнiй основi, з подальшим перерахуванням пропорцiйної частки в рахунок погашення заборгованостi перед державою".

     9. В абзацi першому частини третьої статтi 18 слова i цифри "схваленому вiдповiдно до статтi 751 цього Кодексу" виключити.

     10. У статтi 22:

     1) у частинi другiй:

     пункт 1 пiсля слiв "Нацiональне антикорупцiйне бюро України" доповнити словами "Служба безпеки України";

     друге речення пункту 3 виключити;

     2) у частинi п'ятiй:

     пункт 8 пiсля слiв "Автономною Республiкою Крим" доповнити словами "обласною радою";

     у пунктi 9 слово "внутрiшнiй" виключити.

     11. У статтi 23:

     1) частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Зменшення бюджетних призначень на здiйснення середньострокових зобов'язань у сферi охорони здоров'я, визначених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний перiод, не допускається";

     2) доповнити частиною шiстнадцятою такого змiсту:

     "16. Обсяг видаткiв на середньостроковi зобов'язання у сферi охорони здоров'я окремо визначається законом про Державний бюджет України на рiвнi вiдповiдних показникiв Бюджетної декларацiї, схваленої у попередньому та/або поточному бюджетному перiодi, з урахуванням фактично взятих у попереднiх та/або поточному бюджетних перiодах середньострокових зобов'язань, а також невикористаних асигнувань, передбачених для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я у попереднiх та/або поточному бюджетних перiодах.

     Взяття середньострокових зобов'язань центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, або особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, допускається щодо лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, включених до перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також щодо послуг, пов'язаних з поставками та супроводженням таких лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них.

     Перелiк бюджетних програм, у процесi виконання яких допускається взяття середньострокових зобов'язань центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, або особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, визначається законом про Державний бюджет України на вiдповiдний перiод з урахуванням бюджетних програм, за якими у попереднiх та/або поточному перiодах були фактично взятi вiдповiднi середньостроковi зобов'язання, а також за якими наявнi невикористанi асигнування у попереднiх та/або поточному бюджетних перiодах".

     12. У статтi 241:

     1) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Кошти державного фонду регiонального розвитку спрямовуються на виконання iнвестицiйних програм i проектiв регiонального розвитку, що мають на метi розвиток регiонiв i вiдповiдають прiоритетам, визначеним у Державнiй стратегiї регiонального розвитку та вiдповiдних регiональних стратегiях розвитку.

     На реалiзацiю iнвестицiйних програм i проектiв регiонального розвитку, що мають на метi розвиток регiонiв у частинi розвитку спортивної iнфраструктури, передбачається не менше 10 вiдсоткiв коштiв державного фонду регiонального розвитку";

     2) у частинi третiй:

     в абзацi першому цифру i слово "1 травня" замiнити цифрою i словом "1 серпня", пiсля слiв "конкурсний вiдбiр" доповнити словами "регiональними комiсiями", а слова "та проектiв - переможцiв "Всеукраїнського громадського бюджету" виключити;

     в абзацi другому слова "та проектiв - переможцiв "Всеукраїнського громадського бюджету" виключити;

     в абзацi п'ятому слова i цифру "i результатiв вiдбору проектiв - переможцiв "Всеукраїнського громадського бюджету", до 1 серпня" замiнити словами i цифрами "до 15 грудня";

     в абзацi шостому слова "на рiвнi" замiнити словами "в обсязi не менше";

     3) у частинi четвертiй слова "та проектiв - переможцiв "Всеукраїнського громадського бюджету" виключити;

     4) у частинi п'ятiй слова "та проектами - переможцями "Всеукраїнського громадського бюджету" виключити, а слово "тримiсячний" замiнити словом "двомiсячний".

     13. У частинi другiй статтi 242:

     1) у пунктi 1 слово i цифри "та 64" замiнити цифрами i словом "64 та 65";

     2) доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) надходження, отриманi за рахунок запозичень, залучених пiд державнi гарантiї, на розвиток мережi та утримання автомобiльних дорiг загального користування державного значення".

     14. У статтi 28:

     1) у частинi четвертiй:

     у другому реченнi слово "оприлюднене" замiнити словом "опублiковане";

     доповнити абзацами другим - шостим такого змiсту:

     "Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад забезпечують оприлюднення на своїх офiцiйних сайтах або в iнший спосiб вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї":

     1) прогнозу мiсцевого бюджету - у п'ятиденний строк з дня його схвалення;

     2) проекту рiшення про мiсцевий бюджет - не пiзнiше нiж через три робочi днi пiсля подання його Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, вiдповiднiй мiсцевiй радi;

     3) рiшення про мiсцевий бюджет - у десятиденний строк з дня його прийняття;

     4) iнформацiї про виконання мiсцевого бюджету - за пiдсумками мiсяця, кварталу, року";

     2) у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "(крiм бюджетiв сiл i селищ)" виключити, а слова "газетах "Голос України" та" замiнити словом "газетi";

     в абзацi десятому слова "(крiм бюджетiв сiл i селищ)" виключити;

     абзац одинадцятий виключити.

     15. У статтi 29:

     1) у частинi першiй цифри "64, 66, 69" замiнити цифрами "64, 641, 66";

     2) у частинi другiй:

     у пунктi 2 слова i цифри "пунктом 12 частини першої статтi 66 та пунктом 2 частини першої статтi 69" замiнити словами i цифрами "пунктом 1 частини першої статтi 641 та пунктом 12 частини першої статтi 66";

     у пунктi 23 слова i цифри "пунктами 26 i 27 частини першої статтi 66 та пунктами 11, 12, 13 i 131 частини першої статтi 69" замiнити словами i цифрами "пунктом 13 частини першої статтi 641 та пунктами 26 i 27 частини першої статтi 66";

     у пунктi 24 слова i цифри "та пунктом 201 частини першої статтi 69" виключити;

     у пунктi 241 слова i цифри "пунктом 205 частини першої статтi 69" замiнити словами i цифрами "пунктом 9 частини першої статтi 641";

     у пунктi 244 слова i цифри "пунктом 206 частини першої статтi 69" замiнити словами i цифрами "пунктом 11 частини першої статтi 641";

     у пунктi 25 слова i цифри "пунктами 18 - 21, 24, 25 i 251 частини першої статтi 66, пунктами 81 i 101 частини першої статтi 69" замiнити словами i цифрами "пунктом 2 частини першої статтi 641, пунктами 18 - 21, 24, 25 i 251 частини першої статтi 66";

     у пунктi 251 слова i цифри "пунктом 207 частини першої статтi 69" замiнити словами i цифрами "пунктом 10 частини першої статтi 641";

     пункт 41 доповнити словами i цифрами "(крiм коштiв, визначених пунктом 121 частини третьої цiєї статтi)";

     пункти 45 i 46 викласти в такiй редакцiї:

     "45) кошти, отриманi вiд надання учасниками процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi як забезпечення їх тендерної пропозицiї/пропозицiї учасника спрощеної закупiвлi, якi не пiдлягають поверненню таким учасникам, у частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв державного бюджету;

     46) кошти, отриманi вiд переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi пiд час укладення договору про закупiвлю як забезпечення виконання такого договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику, у частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв державного бюджету";

     пункт 52 доповнити словами i цифрами "(крiм концесiйних платежiв, визначених пунктом 65 частини третьої цiєї статтi)";

     у пунктi 56 слова "(крiм земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, що пiдлягають приватизацiї); кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, що пiдлягають приватизацiї" виключити;

     3) у частинi третiй:

     пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1) акцизний податок з вироблених в Українi пального i транспортних засобiв (крiм акцизного податку, визначеного пунктом 161 частини першої статтi 64 та пунктом 6 частини першої статтi 66 цього Кодексу);

     2) акцизний податок з ввезених на митну територiю України пального i транспортних засобiв (крiм акцизного податку, визначеного пунктом 162 частини першої статтi 64 цього Кодексу)";

     доповнити пунктами 65 i 121 такого змiсту:

     "65) концесiйнi платежi, що сплачуються у разi будiвництва та експлуатацiї автомобiльних дорiг загального користування на умовах концесiї";

     "121) кошти вiд реалiзацiї розвiдувальними органами України надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, нерухомого вiйськового майна";

     у пунктi 132 слова "Фонду соцiального захисту iнвалiдiв" замiнити словами "Фонду соцiального захисту осiб з iнвалiднiстю".

     16. У частинi четвертiй статтi 30:

     у пунктi 21 слова i цифри "пунктами 1 - 3, 6, 62, 63 та 64" замiнити словами i цифрами "пунктами 1 - 3, 6, 62, 63, 64 та 65";

     доповнити пунктом 23 такого змiсту:

     "23) здiйснення розвiдувальної дiяльностi розвiдувальних органiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 121 частини третьої статтi 29 цього Кодексу)".

     17. У частинi першiй статтi 38:

     1) абзац четвертий пiдпункту "ґ" пункту 1 виключити;

     2) доповнити пунктом 62 такого змiсту:

     "62) перелiки та обсяги середньострокових зобов'язань у сферi охорони здоров'я за бюджетними програмами до повного завершення розрахункiв з постачальниками лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них та/або надавачами пов'язаних iз ними послуг за такими угодами (договорами)".

     18. У статтi 43:

     1) частину четверту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Казначейство України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України має право залучати на поворотнiй основi кошти єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривiв загального фонду державного бюджету з дотриманням граничного обсягу дефiциту державного бюджету";

     2) абзац перший частини п'ятої пiсля слiв "захищених видаткiв загального фонду" доповнити словами "тимчасових касових розривiв загального фонду державного бюджету".

     19. У частинi другiй статтi 45:

     абзац перший пiсля слiв "здiйснює повернення" доповнити словом "(перерахування)";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Перерахування мiж видами доходiв i бюджетiв коштiв, помилково та/або надмiру зарахованих до державного бюджету через єдиний рахунок, здiйснюється Казначейством України за висновком податкових органiв, поданим на дату формування реєстру платежiв з єдиного рахунка в розрiзi окремого платника у складi зведеного реєстру платежiв з єдиного рахунка згiдно з Податковим кодексом України".

     20. У частинi першiй статтi 48:

     в абзацi першому пiсля слiв "довгострокових зобов'язань за енергосервiсом, узятих на облiк органами Казначейства України" доповнити словами "середньострокових зобов'язань у сферi охорони здоров'я";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Середньострокове зобов'язання у сферi охорони здоров'я набуває статусу бюджетного зобов'язання у сумi, визначенiй згiдно з умовами угоди (договору), та/або невикористаних асигнувань, передбачених для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, за умови її вiдповiдностi граничним показникам видаткiв державного бюджету, що можуть бути спрямованi на взяття середньострокових зобов'язань у сферi охорони здоров'я, визначеним законом про Державний бюджет України на вiдповiдний перiод. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, здiйснює постiйний монiторинг вiдповiдностi взятих особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, середньострокових зобов'язань граничним показникам видаткiв державного бюджету, що можуть спрямовуватися на таку мету".

     21. У частинi третiй статтi 51 слова "з дотриманням встановлених вiдповiдним головним розпорядником бюджетних коштiв обґрунтованих лiмiтiв споживання на енергоносiї та комунальнi послуги" замiнити словами "у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисi".

     22. Пункт 2 частини першої статтi 52 пiсля слiв "перевиконання за пiдсумками трьох кварталiв надходжень" доповнити словами "загального фонду".

     23. У статтi 53:

     1) назву пiсля слiв "Перевиконання надходжень" доповнити словами "загального фонду";

     2) частину першу пiсля слiв "Факт перевиконання надходжень" i "у разi перевищення показникiв надходжень" доповнити словами "загального фонду".

     24. Частину другу статтi 55 доповнити абзацом двадцять першим такого змiсту:

     "середньостроковi зобов'язання у сферi охорони здоров'я".

     25. У статтi 64:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 64. Склад доходiв загального фонду бюджетiв сiльських, селищних, мiських територiальних громад";

     2) у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. До доходiв загального фонду бюджетiв сiльських, селищних, мiських територiальних громад належать";

     доповнити пунктами 161 i 162 такого змiсту:

     "161) 13,44 вiдсотка акцизного податку з виробленого в Українi пального у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, зараховуються до загального фонду вiдповiдних бюджетiв мiсцевого самоврядування автоматично:

     у першому пiврiччi поточного бюджетного перiоду - пропорцiйно до обсягу реалiзованого суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пального на вiдповiднiй територiї за друге пiврiччя попереднього бюджетного перiоду в загальному обсязi такого реалiзованого пального в цiлому по Українi за друге пiврiччя вiдповiдного бюджетного перiоду;

     у другому пiврiччi поточного бюджетного перiоду - пропорцiйно до обсягу реалiзованого суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пального на вiдповiднiй територiї за перше пiврiччя поточного бюджетного перiоду в загальному обсязi такого реалiзованого пального в цiлому по Українi за перше пiврiччя вiдповiдного бюджетного перiоду;

     162) 13,44 вiдсотка акцизного податку з ввезеного на митну територiю України пального у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, зараховуються до загального фонду вiдповiдних бюджетiв мiсцевого самоврядування автоматично:

     у першому пiврiччi поточного бюджетного перiоду - пропорцiйно до обсягу реалiзованого суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пального на вiдповiднiй територiї за друге пiврiччя попереднього бюджетного перiоду в загальному обсязi такого реалiзованого пального в цiлому по Українi за друге пiврiччя вiдповiдного бюджетного перiоду;

     у другому пiврiччi поточного бюджетного перiоду - пропорцiйно до обсягу реалiзованого суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пального на вiдповiднiй територiї за перше пiврiччя поточного бюджетного перiоду в загальному обсязi такого реалiзованого пального в цiлому по Українi за перше пiврiччя вiдповiдного бюджетного перiоду";

     у пунктi 17 слова i цифри "пунктом 12 частини першої статтi 66 та пунктом 2 частини першої статтi 69" замiнити словами i цифрами "пунктом 1 частини першої статтi 641 та пунктом 12 частини першої статтi 66";

     у пунктi 21 слова "вiдповiдно до" замiнити словами "до вiдповiдних";

     у пунктах 23, 27 i 28 слова "та тютюновi вироби" в усiх вiдмiнках замiнити словами "тютюновi вироби та рiдини, що використовуються в електронних сигаретах" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктi 24 слова "коньячним i плодовим та зерновим дистилятом" та "дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та бiоетанолом" виключити;

     у пунктi 31 слова "мiсцевих бюджетiв" замiнити словами "бюджетiв мiсцевого самоврядування";

     у пунктi 32 слова "вiдповiдно до" замiнити словами "до вiдповiдних";

     у пунктi 39 слова "мiсцевих бюджетiв" замiнити словами "бюджетiв мiсцевого самоврядування";

     пункти 40 i 41 викласти в такiй редакцiї:

     "40) кошти, отриманi вiд надання учасниками процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi як забезпечення їх тендерної пропозицiї/пропозицiї учасника спрощеної закупiвлi, якi не пiдлягають поверненню таким учасникам, у частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв мiсцевого самоврядування;

     41) кошти, отриманi вiд переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi пiд час укладення договору про закупiвлю як забезпечення виконання такого договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику, у частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв мiсцевого самоврядування".

     26. У частинi першiй статтi 641:

     пункти 6 i 7 викласти в такiй редакцiї:

     "6) кошти, отриманi вiд надання учасниками процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi як забезпечення їх тендерної пропозицiї/пропозицiї учасника спрощеної закупiвлi, якi не пiдлягають поверненню таким учасникам, у частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв районних бюджетiв;

     7) кошти, отриманi вiд переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi пiд час укладення договору про закупiвлю як забезпечення виконання такого договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику, у частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв районних бюджетiв";

     у пунктi 13 слова "вiдповiдних мiсцевих бюджетiв" замiнити словами "районних бюджетiв";

     доповнити пунктами 14 i 15 такого змiсту:

     "14) плата за надання iнших адмiнiстративних послуг, що справляється за мiсцем надання послуг;

     15) плата за розмiщення тимчасово вiльних коштiв районних бюджетiв".

     У зв'язку з цим пункт 14 вважати пунктом 16.

     27. У частинi першiй статтi 66:

     1) у пунктi 11 слова i цифри "та пунктом 2 частини першої статтi 69" замiнити словами i цифрами "та пунктом 1 частини першої статтi 641";

     2) у пунктах 20, 24 i 25 слова "та тютюновi вироби" в усiх вiдмiнках замiнити словами "тютюновi вироби та рiдини, що використовуються в електронних сигаретах" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у пунктi 21 слова "коньячним i плодовим та зерновим дистилятом" та "дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та бiоетанолом" виключити;

     4) пункти 30 i 31 викласти в такiй редакцiї:

     "30) кошти, отриманi вiд надання учасниками процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi як забезпечення їх тендерної пропозицiї / пропозицiї учасника спрощеної закупiвлi, якi не пiдлягають поверненню таким учасникам, у частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв;

     31) кошти, отриманi вiд переможця процедури закупiвлi / спрощеної закупiвлi пiд час укладення договору про закупiвлю як забезпечення виконання такого договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику, у частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв".

     28. У статтi 67:

     1) у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "Закону України "Про столицю України - мiсто-герой Київ" замiнити словами "закону, що визначає спецiальний статус мiста Києва";

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) до доходiв бюджету мiста Києва належать доходи, визначенi статтями 64, 691 цього Кодексу, та трансферти з iнших бюджетiв";

     пункт 2 виключити;

     2) в абзацi першому частини другої слова "трансферти мiсцевим бюджетам" замiнити словами "трансферти з iнших бюджетiв".

     29. У статтi 671:

     1) у частинi першiй пiсля слiв "бюджети мiсцевого самоврядування" доповнити словами "на територiї";

     2) у частинi другiй:

     у пунктi 2 цифри "69" виключити;

     у пунктi 6 цифри "1035" замiнити цифрами "1036".

     30. Частину третю статтi 68 виключити.

     31. У статтi 71:

     1) у пунктi 6 частини першої слова "(крiм земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, що пiдлягають приватизацiї)" виключити;

     2) частину п'яту виключити.

     32. Частину сьому статтi 74 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Якщо у процесi здiйснення платежiв з погашення та обслуговування мiсцевого боргу та гарантованого мiсцевого боргу, обумовлених договором мiж кредитором та позичальником та/або правочином надання мiсцевої гарантiї, порушується графiк платежiв, що призводить до нарахування та сплати будь-яких штрафних санкцiй, Верховна Рада Автономної Республiки Крим, вiдповiднi обласна та мiська ради не мають права здiйснювати новi мiсцевi запозичення та надавати мiсцевi гарантiї протягом трьох наступних рокiв".

     33. У частинi сьомiй статтi 75 слова "Територiальнi громади сiл, селищ i мiст" замiнити словами "Сiльськi, селищнi i мiськi територiальнi громади".

     34. Частину шосту статтi 751 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "З дня схвалення прогнозу мiсцевого бюджету втрачає чиннiсть прогноз мiсцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному перiодi".

     35. У статтi 76:

     1) пункт 3 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "3) проект показникiв зведеного бюджету мiської територiальної громади (у складi якої утворенi райони у мiстi)";

     2) частину другу доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) обсяги капiтальних вкладень у розрiзi iнвестицiйних проектiв".

     36. У статтi 77:

     1) друге речення частини четвертої виключити;

     2) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, мiськi, селищнi, сiльськi ради при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв враховують обсяги мiжбюджетних трансфертiв, якi передаються вiдповiдно до частини третьої статтi 93 цього Кодексу".

     37. У статтi 78:

     1) у частинi другiй:

     абзац другий пiсля слiв "здiйснює повернення" доповнити словом "(перерахування)";

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Перерахування мiж видами доходiв i бюджетiв коштiв, помилково та/або надмiру зарахованих до мiсцевих бюджетiв через єдиний рахунок, здiйснюється Казначейством України за висновком податкових органiв, поданим на дату формування реєстру платежiв з єдиного рахунка в розрiзi окремого платника у складi зведеного реєстру платежiв з єдиного рахунка згiдно з Податковим кодексом України".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим;

     2) абзац другий частини п'ятої доповнити словами "а також здiйснюють обмiн вiдповiдною iнформацiєю з органами мiсцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у частинi сьомiй слово "кварталу" замiнити словом "пiврiччя".

     38. У частинi четвертiй статтi 80 слова "або сiльським головою (якщо вiдповiдний виконавчий орган не створено згiдно iз законом)" виключити.

     39. У частинi другiй статтi 85:

     у другому реченнi слова "заборгованостi такого бюджету за захищеними статтями видаткiв протягом року на будь-яку дату або за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "простроченої кредиторської заборгованостi такого бюджету за захищеними статтями видаткiв на останню звiтну дату, що передує плануванню видаткiв, або за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України";

     доповнити реченням такого змiсту: "Такi видатки здiйснюються шляхом надання мiжбюджетного трансферту з вiдповiдного мiсцевого бюджету".

     40. У частинi першiй статтi 87:

     1) пункт 61 пiсля слiв "правоохоронних органiв" доповнити словами "Служби безпеки України";

     2) у пiдпунктi "а" пункту 7:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "заклади спецiалiзованої освiти: мистецькi, спортивнi, вiйськовi (вiйськово-морськi, вiйськово-спортивнi), науковi лiцеї, лiцеї з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою державної власностi згiдно з перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац третiй виключити;

     3) у пунктi 9:

     у пiдпунктi "б" слова "Фонду соцiального захисту iнвалiдiв" замiнити словами "Фонду соцiального захисту осiб з iнвалiднiстю";

     пiдпункт "е" викласти в такiй редакцiї:

     "е) забезпечення функцiонування державних реабiлiтацiйних установ для осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у пiдпунктi "а" пункту 12 слово "органiзацiй" замiнити словом "об'єднань".

     41. У статтi 89:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 89. Видатки, що здiйснюються з бюджетiв сiльських, селищних, мiських територiальних громад";

     2) у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. До видаткiв, що здiйснюються з бюджетiв сiльських, селищних, мiських територiальних громад, належать видатки на";

     у пунктi 2:

     абзаци другий i четвертий пiдпункту "б" викласти в такiй редакцiї:

     "лiцеї (засновником яких є мiська рада з населенням бiльше 50 тисяч), початковi школи, гiмназiї";

     "заклади спецiалiзованої освiти: мистецькi, спортивнi, вiйськовi (вiйськово-морськi, вiйськово-спортивнi), науковi лiцеї, лiцеї з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою (крiм закладiв, визначених у пiдпунктi "а" пункту 7 частини першої статтi 87 та у пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 90 цього Кодексу)";

     у пiдпунктi "е" слова "з бюджетiв мiст обласного значення - обласних центрiв" замiнити словами "з бюджетiв мiських територiальних громад з адмiнiстративним центром у мiстi обласного значення - обласному центрi", а слова "зазначених мiст" - словами "зазначених територiальних громад";

     пiдпункти "ґ" i "д" пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "ґ) оплату комунальних послуг та енергоносiїв комунальних закладiв охорони здоров'я, якi належать вiдповiдним територiальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантiй медичного обслуговування населення;

     д) мiсцевi програми розвитку та пiдтримки комунальних закладiв охорони здоров'я, якi належать вiдповiдним територiальним громадам, мiсцевi програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантiй медичного обслуговування населення";

     у пiдпунктi "г" пункту 4 слова "для сiм'ї, дiтей та молодi" виключити;

     у пунктi 6 слово "органiзацiй" замiнити словом "об'єднань".

     42. У частинi першiй статтi 90:

     1) у пiдпунктi "а" пункту 2:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "спецiальнi школи, санаторнi школи, лiцеї (засновником яких є обласна рада)";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "заклади спецiалiзованої освiти: мистецькi, спортивнi, вiйськовi (вiйськово-морськi, вiйськово-спортивнi), науковi лiцеї, лiцеї з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою (якщо не менше 70 вiдсоткiв кiлькостi учнiв, якi здобувають освiту у вiдповiдному закладi освiти, є жителями населених пунктiв, розташованих на територiї Автономної Республiки Крим чи областi (крiм вiдповiдної територiальної громади, де розташований такий заклад)";

     2) пiдпункт "ґ" пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "ґ) оплату комунальних послуг та енергоносiїв комунальних закладiв охорони здоров'я, якi є об'єктами права спiльної власностi територiальних громад сiл, селищ, мiст, що перебувають в управлiннi обласних рад, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантiй медичного обслуговування населення";

     3) у пiдпунктi "б" пункту 4 слова "для сiм'ї, дiтей та молодi" виключити;

     4) у пiдпунктi "а" пункту 6 слово "органiзацiй" замiнити словом "об'єднань".

     43. Частину першу статтi 91 доповнити пунктом 206 такого змiсту:

     "206) мiсцевi програми пiдтримки автомобiльних пiдприємств санiтарного транспорту".

     44. У статтi 93:

     1) частину першу доповнити словами i цифрами "у тому числi якщо на територiї територiальної громади недостатньо бюджетних установ, iнших суб'єктiв господарювання комунальної власностi, якi забезпечують надання публiчних послуг, визначених пунктом 2 частини першої статтi 86 цього Кодексу";

     2) частину п'яту виключити.

     45. Главу 15 виключити.

     46. Пункт 11 частини першої статтi 97 виключити.

     47. В абзацi першому частини першої статтi 1031 слова i цифри "пунктами 1 - 3, 6 та 62 частини третьої статтi 29" замiнити словами i цифрами "пунктом 1 частини другої статтi 242".

     48. У статтi 1032:

     1) у частинi першiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) початковi школи, гiмназiї (крiм дошкiльних пiдроздiлiв у таких закладах), лiцеї";

     у пунктi 2 слова "санаторнi школи" виключити;

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) заклади спецiалiзованої освiти: мистецькi, спортивнi, вiйськовi (вiйськово-морськi, вiйськово-спортивнi), науковi лiцеї, лiцеї з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою";

     2) частину третю пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Фiнансовий норматив бюджетної забезпеченостi, що використовується для розподiлу освiтньої субвенцiї, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням зазначених параметрiв".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим.

     49. У пунктi 1 частини першої статтi 115 слова "мiст республiканського Автономної Республiки Крим значення" замiнити словами "мiсцевого самоврядування".

     50. Пункт 161 частини першої статтi 116 викласти в такiй редакцiї:

     "161) порушення вимог цього Кодексу щодо розроблення i забезпечення головними розпорядниками бюджетних коштiв затвердження порядкiв використання бюджетних коштiв".

     51. У роздiлi VI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     1) в абзацi другому пункту 1 слова i цифри "пункту 10 частини другої статтi 69, а також" виключити;

     2) пункт 11 доповнити пiдпунктом 31 такого змiсту:

     "31) пункт 206 частини першої статтi 91 цього Кодексу дiє до 1 сiчня 2023 року";

     3) пункт 41 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "перерозподiл видаткiв, що здiйснюється вiдповiдно до абзацу другого цього пункту та призводить до змiни обсягiв видаткiв судiв, погоджується Державною судовою адмiнiстрацiєю України з Вищою радою правосуддя";

     4) пункт 12 виключити;

     5) пункт 16 доповнити абзацами третiм - п'ятим такого змiсту:

     "Установити, що до повернення тимчасово окупованої територiї України пiд загальну юрисдикцiю України:

     Казначейство України вiдкриває рахунки за надходженнями до мiсцевих бюджетiв Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя для зарахування платежiв iз сплати боргiв з мiсцевих податкiв та зборiв, що виникли до дати початку тимчасової окупацiї, визначеної Законом України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України", платниками - резидентами, якi мають об'єкти оподаткування з мiсцезнаходженням на тимчасово окупованiй територiї України, на пiдставi iнформацiї та даних центрального органу виконавчої влади, що здiйснює реалiзацiю податкової полiтики;

     як виняток iз положень пункту 3 частини другої статтi 671 та абзацу другого частини другої статтi 78 цього Кодексу, органи Казначейства України здiйснюють повернення коштiв, помилково або надмiру зарахованих до мiсцевих бюджетiв Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя на такi рахунки, за поданням (висновком) органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету";

     6) в абзацi першому пункту 172 слова i цифри "пунктiв 41 i 42 частини першої статтi 64, пункту 41 частини першої статтi 66 та пункту 31 частини першої статтi 69" замiнити словами i цифрами "пункту 42 частини першої статтi 64 та пункту 41 частини першої статтi 66";

     7) доповнити пунктом 173 такого змiсту:

     "173. Установити, що, як виняток iз положень частини другої статтi 45 i частини другої статтi 78 цього Кодексу, повернення коштiв, помилково або надмiру зарахованих до державного та/або мiсцевих бюджетiв з єдиного рахунка з причин технiчних та/або методологiчних помилок при формуваннi реєстру платежiв з єдиного рахунка в розрiзi окремого платника у складi зведеного реєстру платежiв з єдиного рахунка згiдно з Податковим кодексом України, здiйснюється Казначейством України за повiдомленням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику (без погодження вiдповiдними мiсцевими фiнансовими органами у разi повернення коштiв з мiсцевих бюджетiв)";

     8) абзаци другий i третiй пункту 201 викласти в такiй редакцiї:

     "За зверненням мiської ради мiської територiальної громади з адмiнiстративним центром у мiстi обласного значення - обласному центрi обласна рада приймає рiшення про передачу коштiв на здiйснення таких видаткiв мiськiй радi мiської територiальної громади з адмiнiстративним центром у мiстi обласного значення - обласному центрi та затверджує в обласному бюджетi обсяги мiжбюджетних трансфертiв з обласного бюджету бюджету мiської територiальної громади з адмiнiстративним центром у мiстi обласного значення - обласному центрi. При цьому обсяги зазначених мiжбюджетних трансфертiв визначаються за формулою, яка затверджується вiдповiдною обласною радою в додатку до рiшення про обласний бюджет.

     В окремих областях (за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України) на перiод реалiзацiї пiлотного проекту щодо здiйснення з обласних бюджетiв видаткiв на оплату послуг з пiдготовки кадрiв на умовах регiонального замовлення в закладах професiйної (професiйно-технiчної) освiти та iнших закладах освiти державної та/або комунальної власностi, якi розташованi на територiї мiських територiальних громад з адмiнiстративним центром у мiстах обласного значення - обласних центрах, як виняток з положення пiдпункту "е" пункту 2 частини першої статтi 89 цього Кодексу, мiська рада мiської територiальної громади з адмiнiстративним центром у мiстi обласного значення - обласному центрi приймає рiшення про передачу коштiв на здiйснення таких видаткiв обласнiй радi (в обсягах, що визначаються пропорцiйно до кiлькостi учнiв, мiсцем реєстрацiї яких є мiська територiальна громада з адмiнiстративним центром у мiстi обласного значення - обласному центрi, з розрахунку розмiру середнiх витрат на одного учня) та затверджує у мiському бюджетi обсяги мiжбюджетних трансферiв з бюджету мiської територiальної громади з адмiнiстративним центром у мiстi обласного значення - обласному центрi обласному бюджету";

     9) у пунктi 241:

     абзац перший пiсля слiв "здiйснюють повернення" доповнити словом "(перерахування)";

     доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Перерахування мiж видами доходiв i бюджетiв коштiв, помилково та/або надмiру зарахованих до мiсцевих бюджетiв населених пунктiв Донецької та Луганської областей, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють своїх повноважень, перелiк яких затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України, через єдиний рахунок, здiйснюється Казначейством України за висновком податкових органiв (без вiдповiдного погодження з Донецькою та Луганською обласними вiйськово-цивiльними адмiнiстрацiями), поданим на дату формування реєстру платежiв з єдиного рахунка в розрiзi окремого платника у складi зведеного реєстру платежiв з єдиного рахунка згiдно з Податковим кодексом України.

     Установити, що повернення коштiв, помилково або надмiру зарахованих до мiсцевих бюджетiв населених пунктiв Донецької та Луганської областей, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють своїх повноважень, перелiк яких затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України, з єдиного рахунка з причин технiчних та/або методологiчних помилок при формуваннi реєстру платежiв з єдиного рахунка в розрiзi окремого платника у складi зведеного реєстру платежiв з єдиного рахунка згiдно з Податковим кодексом України, здiйснюється Казначейством України за повiдомленням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику (без вiдповiдного погодження з Донецькою та Луганською обласними вiйськово-цивiльними адмiнiстрацiями)";

     10) у пунктi 26:

     слова i цифри "частин першої, другої i п'ятої статтi 14, статтi 21, абзацiв другого - дев'ятого частини першої статтi 25 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230); абзацу першого частини другої, абзацiв другого, четвертого та п'ятого частини третьої статтi 18, абзацу третього частини четвертої статтi 21, абзацу першого частини першої статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393)" замiнити словами i цифрами "Закону України "Про повну загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2020 р., N 31, ст. 226); абзацу першого частини другої, абзацiв другого, четвертого та п'ятого частини третьої статтi 18, абзацу третього, п'ятого частини четвертої статтi 21, абзацу першого частини першої, частини третьої статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393)";

     слова i цифри "частини першої статтi 25, статтi 26 Закону України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29)" виключити;

     слова i цифри "частини третьої статтi 69 Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529)" виключити;

     11) пункт 33 виключити;

     12) абзаци перший - третiй пункту 35 викласти в такiй редакцiї:

     "35. Право на розмiщення державних деривативiв та/або здiйснення правочинiв з державними деривативами, включаючи їх обмiн, випуск, купiвлю, викуп та продаж, належить державi в особi Голови Боргового агентства України за погодженням з Мiнiстром фiнансiв України. Умови розмiщення державних деривативiв та правочинiв з державними деривативами визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiд час здiйснення розмiщення державних деривативiв та/або правочинiв з державними деривативами Голова Боргового агентства України за погодженням з Мiнiстром фiнансiв України має право брати зобов'язання вiд iменi України, пов'язанi iз здiйсненням такого розмiщення державних деривативiв та/або таких правочинiв з державними деривативами, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов'язаних iз здiйсненням виплат за державними деривативами вiдповiдно до умов їх розмiщення.

     Видатки на виплати за державними деривативами, а також видатки, пов'язанi iз здiйсненням правочинiв з державними деривативами, здiйснюються Борговим агентством України вiдповiдно до умов розмiщення державних деривативiв та/або правочинiв з державними деривативами, а також нормативно-правових актiв, якими затвердженi умови розмiщення державних деривативiв та/або правочинiв з державними деривативами, незалежно вiд обсягу коштiв, визначених на цю мету в законi про Державний бюджет України";

     13) пункт 38 викласти в такiй редакцiї:

     "38. Установити, що положення частини першої статтi 79 цього Кодексу щодо формування та виконання бюджету сiльської, селищної, мiської територiальної громади та районного бюджету на 2021 рiк застосовуються з урахуванням таких особливостей:

     1) якщо до 31 грудня 2020 року не прийнято рiшення про мiсцевий бюджет на 2021 рiк, виконавчий орган мiсцевої ради, районна державна адмiнiстрацiя має право здiйснювати витрати мiсцевого бюджету лише на цiлi, визначенi у проектi рiшення про мiсцевий бюджет на 2021 рiк, схваленому виконавчим органом мiсцевої ради, районною державною адмiнiстрацiєю та поданому на розгляд мiсцевої ради. При цьому щомiсячнi бюджетнi асигнування мiсцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу витрат бюджету, передбачених проектом рiшення про мiсцевий бюджет на 2021 рiк, схваленим виконавчим органом мiсцевої ради, районною державною адмiнiстрацiєю та поданим на розгляд мiсцевої ради (крiм випадкiв, передбачених частиною шостою статтi 16 та частиною четвертою статтi 23 цього Кодексу, а також з урахуванням необхiдностi проведення захищених видаткiв мiсцевого бюджету), з урахуванням мiжбюджетних трансфертiв, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рiк" (у разi несвоєчасного набрання чинностi таким законом - проектом закону про Державний бюджет України на 2021 рiк, поданим Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України);

     2) до набуття повноважень сiльською, селищною, мiською радою, обраною територiальною громадою, територiя якої затверджена Кабiнетом Мiнiстрiв України у 2020 роцi вiдповiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (далi - сформована територiальна громада), функцiї iз складання проекту бюджету сформованої територiальної громади на 2021 рiк та виконання такого бюджету здiйснює виконавчий орган мiсцевої ради територiальної громади, на територiї якої розмiщений адмiнiстративний центр сформованої територiальної громади. При цьому витрати бюджету сформованої територiальної громади здiйснюються на цiлi, визначенi у проектi рiшення про бюджет сформованої територiальної громади на 2021 рiк, схваленому виконавчим органом мiсцевої ради територiальної громади, на територiї якої розмiщений адмiнiстративний центр сформованої територiальної громади, з дотриманням вимог пiдпункту 1 цього пункту та пункту 39 цього роздiлу";

     14) включити пункт 39 такого змiсту:

     "39. Районнi ради здiйснюють передачу iз спiльної власностi територiальних громад сiл, селищ, мiст у власнiсть сiльських, селищних, мiських територiальних громад установ та закладiв, розташованих на їхнiй територiї, вiдповiдно до розмежування видаткiв мiж бюджетами, визначеного цим Кодексом. З 1 сiчня 2021 року видатки на функцiонування зазначених установ i закладiв плануються та здiйснюються з бюджетiв таких територiальних громад";

     15) доповнити пунктами 391 i 392 такого змiсту:

     "391. Установити, що повернення (перерахування) помилково або надмiру зарахованих до 1 сiчня 2021 року податкiв i зборiв та iнших доходiв (крiм визначених пунктом 392 цього роздiлу) до:

     районного бюджету лiквiдованого району, територiальнi громади якого включенi до складу кiлькох новоутворених районiв, здiйснюється органами Казначейства України з районного бюджету новоутвореного району, до складу якого включенi територiї лiквiдованого району, на яких станом на 1 сiчня 2020 року проживала найбiльша чисельнiсть наявного населення лiквiдованого району, за поданням (висновком) органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з вiдповiдними мiсцевими фiнансовими органами;

     бюджетiв територiальних громад сiл, їх об'єднань, селищ, мiст, бюджетiв об'єднаних територiальних громад, територiї яких розформованi та включенi до територiй кiлькох сформованих територiальних громад, здiйснюється органами Казначейства України iз бюджету сформованої територiальної громади, на територiї якої розмiщений адмiнiстративний центр розформованої територiальної громади, за поданням (висновком) органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з вiдповiдними мiсцевими фiнансовими органами.

     392. Установити, що податки, збори та iншi доходи (крiм податку на доходи фiзичних осiб, визначеного в абзацi другому цього пункту), помилково або надмiру зарахованi до районного бюджету до 1 сiчня 2021 року, що з 1 сiчня 2021 року не належать до доходiв районного бюджету, пiдлягають поверненню (перерахуванню) органами Казначейства України з бюджету територiальної громади, до якого з 1 сiчня 2021 року зараховуються такi види доходiв, за поданням (висновком) органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з вiдповiдними мiсцевими фiнансовими органами.

     Повернення (перерахування) надмiру сплачених сум податку на доходи фiзичних осiб, якi зарахованi до 1 сiчня 2021 року до районного бюджету та пiдлягають поверненню фiзичнiй особi на пiдставi поданої нею податкової декларацiї за 2020 рiк за результатами проведення перерахунку її загального рiчного оподаткованого доходу, здiйснюється органами Казначейства України з бюджету територiальної громади, на територiї якої знаходиться податкова адреса такої фiзичної особи, за поданням (висновком) органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з вiдповiдними мiсцевими фiнансовими органами";

     16) доповнити пунктом 471 такого змiсту:

     "471. Установити, що у 2021 - 2023 роках кошти, отриманi установами та органiзацiями, що перебувають у вiданнi Нацiональної академiї наук України, за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, срiбло, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, що вiдповiдно до пункту 54 частини другої статтi 29 цього Кодексу пiдлягають спрямуванню до Державного бюджету України, залишаються у розпорядженнi таких установ та органiзацiй та використовуються ними виключно на проведення своєї основної статутної дiяльностi";

     17) пункт 49 доповнити пiдпунктом 3 такого змiсту:

     "3) до схвалення прогнозу мiсцевого бюджету вiдповiдно до статтi 751 цього Кодексу з метою здiйснення у 2021 роцi мiсцевих запозичень вiдповiдно до статей 16 i 74 цього Кодексу та надання мiсцевих гарантiй вiдповiдно до статтi 17 цього Кодексу Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiських рад схвалюють прогноз вiдповiдного мiсцевого бюджету на 2022 i 2023 роки, сформований вiдповiдно до прогнозних та програмних документiв економiчного i соцiального розвитку України та вiдповiдної територiї, що включає показники мiсцевого бюджету за основними видами доходiв, фiнансування, видаткiв i кредитування, включаючи обсяг бюджету розвитку, показники мiсцевого боргу та гарантованого Автономною Республiкою Крим, обласною радою чи мiською територiальною громадою боргу, а також показники за бюджетними програмами, якi забезпечують протягом декiлькох рокiв виконання iнвестицiйних проектiв";

     18) у пунктi 50 слова "Закону України "Про освiту" замiнити словами "законiв України "Про освiту", "Про повну загальну середню освiту";

     19) доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51. Установити, що у 2021 роцi, як виняток з положень пункту 21 частини четвертої статтi 30 цього Кодексу, 60 вiдсоткiв коштiв спецiального фонду, джерелом формування якого є доходи, визначенi пунктом 135 частини третьої статтi 29 цього Кодексу, спрямовуються Мiнiстерству iнфраструктури України на фiнансове забезпечення оновлення рухомого складу для перевезення пасажирiв залiзничним транспортом та модернiзацiю залiзничної iнфраструктури для розвитку пасажирських перевезень".

     52. У текстi Кодексу слова "територiальна громада мiста" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "мiська територiальна громада" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2021 року, крiм пiдпунктiв 4 i 5 пункту 1, пункту 11, пiдпункту 2 пункту 17, пунктiв 20 i 24, пiдпункту 5 пункту 51 роздiлу I, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43; 2019 р., N 43, ст. 250; 2020 р., N 28, ст. 188, N 38, ст. 279, N 47, ст. 408):

     пункт 1 частини другої статтi 19 виключити;

     частину другу статтi 34 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) призначення особи, яка досягла 65-рiчного вiку, на посаду державної служби - на один рiк з правом повторного призначення без обов'язкового проведення конкурсу щорiчно";

     у статтi 83:

     пункт 7 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "7) у разi виходу державного службовця на пенсiю або досягнення ним 65-рiчного вiку, якщо iнше не передбачено законом";

     частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Вихiдна допомога державному службовцю, який звiльняється на пiдставi пункту 7 частини першої цiєї статтi, виплачується одноразово за його бажанням";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У зв'язку з потребами служби державний службовець за рiшенням суб'єкта призначення може бути залишений на державнiй службi пiсля досягнення 65-рiчного вiку за його згодою. Рiшення про продовження строку перебування на державнiй службi приймається суб'єктом призначення щороку, але не бiльш як до досягнення державним службовцем 70-рiчного вiку";

     у статтi 91:

     абзац другий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "Повноваження суб'єкта призначення стосовно Керiвника Апарату Верховної Ради України, крiм випадкiв, передбачених пунктом 35 частини першої статтi 85 Конституцiї України, здiйснює Голова Верховної Ради України";

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "11. Особливостi вступу, проходження та припинення державної служби в Апаратi Верховної Ради України, державних органах, зазначених у частинах першiй, восьмiй - десятiй цiєї статтi, iнших органах системи правосуддя, дипломатичної служби, правоохоронних, митних та податкових органах регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, визначених спецiальним законодавством у вiдповiднiй сферi.

     Для цiлей статей 20 та 22 цього Закону час роботи особи, яка претендує на зайняття посади державної служби, народним депутатом України прирiвнюється до досвiду роботи на посадах державної служби категорiї "А" та враховується конкурсною комiсiєю пiд час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби";

     2) у статтi 15 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2020 р., N 4, ст. 25; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 вересня 2020 року N 910-IX):

     частину другу доповнити абзацом п'ятнадцятим такого змiсту:

     "потенцiйнi орендарi для органiзацiї та надання послуг з метою боротьби та протидiї поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19) на перiод дiї карантину, зумовленого протидiєю поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)";

     абзац другий частини третьої пiсля слiв "цiєї статтi" доповнити словами i цифрами "закладам охорони здоров'я, якi надають стацiонарну медичну допомогу пацiєнтам з коронавiрусною хворобою (COVID-19)";

     доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. У перiод дiї карантину, зумовленого протидiєю поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), заклади охорони здоров'я державної та комунальної власностi будь-якої органiзацiйно-правової форми, якi не задiянi у наданнi стацiонарної допомоги пацiєнтам з коронавiрусною хворобою (COVID-19), та/або балансоутримувачi майна таких закладiв, яке не використовується за призначенням, мають право на передачу в оренду державного та комунального майна з метою його використання виключно для цiлей боротьби та протидiї поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), без проведення аукцiону. Орендодавцями за такими договорами виступатимуть органи управлiння вiдповiдних балансоутримувачiв";

     3) пiдпункт 2 пункту 5 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України вiд 13 квiтня 2020 року N 553-IX "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2020 р., N 19, ст. 126; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 листопада 2020 року N 941-IX) виключити.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 грудня 2020 року
N 1081-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.