ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку галузi екологiчного транспорту в Українi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пiдроздiлi 2:

     1) у пунктi 64 цифри i слова "31 грудня 2022 року" замiнити цифрами i словами "1 сiчня 2026 року", а слова i цифри "зазначенi у товарнiй пiдкатегорiї 8703 90 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД" замiнити словами i цифрами "класифiкуються в товарнiй пiдпозицiї 8701 20 (виключно сiдельнi тягачi для автомобiльних напiвпричепiв), у товарних пiдкатегорiях 8703 80 10 10, 8703 80 90 10, 8704 90 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД";

     2) доповнити пунктами 641 i 78 такого змiсту:

     "641. Тимчасово, до 1 сiчня 2026 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї iз ввезення на митну територiю України та з постачання на митнiй територiї України нових транспортних засобiв (у тому числi вироблених в Українi), оснащених двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газi метанi, зрiдженому природному газi метанi або бiогазi, що класифiкуються в товарнiй пiдпозицiї 8701 20, товарних позицiях 8703, 8704 згiдно з УКТ ЗЕД";

     "78. Тимчасово, до 1 сiчня 2031 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, визначених пiдпунктом 16 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, що ввозяться пiдприємствами, якi мають, створюють або модернiзують виробничi потужностi для промислового виробництва транспортних засобiв.

     Звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть, передбачене цим пунктом, застосовується, якщо ввезення товарiв на митну територiю України здiйснюється пiдприємствами, зазначеними в абзацi першому цього пункту, для власного виробництва:

     транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що класифiкуються в товарнiй позицiї 8603 (тiльки самохiднi вагони трамвайнi та вагони метро), товарнiй пiдпозицiї 8701 20, товарних позицiях 8702 - 8705 згiдно з УКТ ЗЕД;

     транспортних засобiв, оснащених двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газi метанi, зрiдженому природному газi метанi або бiогазi, що класифiкуються в товарнiй пiдпозицiї 8701 20, товарних позицiях 8702 - 8705 згiдно з УКТ ЗЕД;

     несамохiдних трамвайних вагонiв та вагонiв метро, що класифiкуються в товарнiй пiдкатегорiї 8605 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД.

     Порядок ввезення та цiльового використання зазначених товарiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi нецiльового використання зазначених товарiв платник податку повинен збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територiю України таких товарiв, а також повинен сплатити пеню вiдповiдно до цього Кодексу.

     При цьому встановленi статтею 102 цього Кодексу строки давностi не застосовуються.

     У цьому пунктi термiни "пiдприємство, яке має виробничi потужностi для промислового виробництва транспортних засобiв", "пiдприємство, яке модернiзує виробничi потужностi для промислового виробництва транспортних засобiв", "пiдприємство, яке створює виробничi потужностi для промислового виробництва транспортних засобiв", "промислове виробництво транспортних засобiв" вживаються у значеннях, наведених у пiдпунктi 16 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України.

     Положення цього пункту не поширюються на товари, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом та/або державою-агресором щодо України згiдно iз законодавством, або ввозяться з територiї держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом".

     2. Пiдроздiл 4 доповнити пунктом 56 такого змiсту:

     "56. Тимчасово, до 31 грудня 2035 року (включно), звiльняються вiд оподаткування:

     1) прибуток суб'єктiв господарювання (виробництво електродвигунiв клас 27.11 група 27.1 роздiл 27 КВЕД ДК 009:2010), що провадять виключно дiяльнiсть з виробництва електродвигунiв, призначених для транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що класифiкуються в товарних позицiях 8603, 8701 20, 8702 - 8705 згiдно з УКТ ЗЕД;

     2) прибуток суб'єктiв господарювання (виробництво лiтiєвих батарей клас 27.20 група 27.2 роздiл 27 КВЕД ДК 009:2010), що провадять виключно дiяльнiсть з виробництва лiтiй-iонних (лiтiй-полiмерних) акумуляторiв, призначених для транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що класифiкуються в товарних позицiях 8603, 8701 20, 8702 - 8705 згiдно з УКТ ЗЕД;

     3) прибуток суб'єктiв господарювання (виробництво зарядних пристроїв для твердих акумуляторних батарей клас 27.90 група 27.2 роздiл 27 КВЕД ДК 009:2010), що провадять виключно дiяльнiсть з виробництва зарядних пристроїв для лiтiй-iонних (лiтiй-полiмерних) акумуляторiв, призначених для транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що класифiкуються в товарних позицiях 8603, 8701 20, 8702 - 8705 згiдно з УКТ ЗЕД;

     4) прибуток суб'єктiв господарювання (виробництво автотранспортних засобiв клас 29.10 група 29.1 роздiл 29 КВЕД ДК 009:2010), що провадять виключно дiяльнiсть з виробництва транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що класифiкуються в товарних позицiях 8701 20, 8702 - 8705 згiдно з УКТ ЗЕД;

     5) прибуток суб'єктiв господарювання (виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу клас 30.20 група 30.2 роздiл 30 КВЕД ДК 009:2010), що провадять виключно дiяльнiсть з виробництва електричних транспортних засобiв, що класифiкуються в товарнiй позицiї 8603 (тiльки самохiднi вагони трамвайнi та вагони метро) та/або в товарнiй пiдкатегорiї 8605 00 00 00 (тiльки несамохiднi трамвайнi вагони та вагони метро) згiдно з УКТ ЗЕД;

     6) прибуток суб'єктiв господарювання (виробництво автотранспортних засобiв клас 29.10 група 29.1 роздiл 29 КВЕД ДК 009:2010), що провадять виключно дiяльнiсть з виробництва транспортних засобiв, оснащених двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газi метанi, зрiдженому природному газi метанi або бiогазi, що класифiкуються в товарнiй пiдпозицiї 8701 20, товарних позицiях 8702 - 8705 згiдно з УКТ ЗЕД.

     Вивiльненi кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженнi платника податку) використовуються на науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи у галузi електричного транспорту, створення чи переоснащення матерiально-технiчної бази, збiльшення обсягу виробництва, запровадження новiтнiх технологiй. Використання таких коштiв має бути пов'язане з дiяльнiстю платника податку, прибуток вiд якої звiльняється вiд оподаткування. Порядок контролю за використанням вивiльнених коштiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Суми вивiльнених коштiв визнаються як отримане цiльове фiнансування вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     У разi порушення напрямiв цiльового використання, порядку використання вивiльнених коштiв платник податку зобов'язаний нарахувати податкове зобов'язання з податку на прибуток пiдприємств з суми використаних не за призначенням вивiльнених коштiв, штрафнi санкцiї та пеню вiдповiдно до норм цього Кодексу.

     Податковi зобов'язання, штрафнi санкцiї i пеня нараховуються, починаючи з першого числа мiсяця, в якому вчинено таке порушення".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2022 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України включити iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України за 2022 рiк.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 липня 2021 року
N 1660-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.