Наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України

вiд 15 травня 2000 року N 27


Про затвердження Iнструкцiї щодо проведення радiацiйного контролю транспортних засобiв i вантажiв у пунктах пропуску через державний кордон та на митнiй територiї України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
11 липня 2000 р. за N 411/4632


     З метою реалiзацiї вимог чинного законодавства щодо здiйснення екологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв, зокрема
Закону України "Про металобрухт", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України: вiд 20.03.95 N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" та вiд 02.07.98 N 999 "Про затвердження Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв пiдроздiлами Державної екологiчної iнспекцiї Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" стосовно органiзацiї та проведення радiацiйного контролю об'єктiв, пiдконтрольних службi екологiчного контролю, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Iнструкцiю щодо проведення радiацiйного контролю транспортних засобiв i вантажiв у пунктах пропуску через державний кордон та на митнiй територiї України (додається).

     2. Головнiй державнiй екологiчнiй iнспекцiї:

     подати наказ на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України у встановленому порядку;

     у мiсячний термiн пiсля державної реєстрацiї наказу в Мiнiстерствi юстицiї України забезпечити тиражування зазначеної Iнструкцiї в кiлькостi сто вiсiмдесят примiрникiв та довести її до вiдома всiх пiдроздiлiв Державної екологiчної iнспекцiї, що здiйснюють екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та на митнiй територiї України.

     3. Начальнику Головної державної екологiчної iнспекцiї, Головi Республiканського комiтету охорони навколишнього середовища та природних ресурсiв Автономної Республiки Крим, начальникам державних управлiнь екологiчної безпеки в областях, мiстах Києвi та Севастополi, начальникам державних iнспекцiй охорони Чорного та Азовського морiв прийняти до виконання та використання в роботi Iнструкцiю щодо проведення радiацiйного контролю транспортних засобiв та вантажiв у пунктах пропуску через державний кордон та на митнiй територiї України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Головного державного iнспектора України з охорони навколишнього природного середовища М. Мовчана.

Мiнiстр I. Заєць

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства екологiї та
природних ресурсiв України
вiд 15 травня 2000 р. N 27
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
11 липня 2000 р. за N 411/4632

Iнструкцiя
щодо проведення радiацiйного контролю транспортних засобiв i вантажiв у пунктах пропуску через державний кордон та на митнiй територiї України

     1. Загальнi положення

     1.1. Ця Iнструкцiя встановлює порядок органiзацiї та проведення радiацiйного контролю транспортних засобiв i вантажiв. Iнструкцiя призначена для державних iнспекторiв з охорони навколишнього природного середовища (далi - держекоiнспектори) Державної екологiчної iнспекцiї Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України (далi - Держекоiнспекцiя Мiнекоресурсiв), якi виконують роботи з обстеження транспортних засобiв i вантажiв, що пiдлягають екологiчному контролю, у пунктах пропуску через державний кордон та на митнiй територiї України.

     1.2. Дiя Iнструкцiї поширюється на всi транспортнi засоби i вантажi, якi перемiщуються через митний кордон України залiзничним, автомобiльним, морським, рiчковим, повiтряним та трубопровiдним транспортом i пiдлягають екологiчному контролю.

     2. Термiни, що вживаються у цiй Iнструкцiї, мають таке значення.

     БЕТА-ВИПРОМIНЮВАННЯ (B-випромiнювання) - корпускулярне електронне або позитронне iонiзуюче випромiнювання з безперервним енергетичним спектром, яке виникає при перетвореннях ядер чи нестабiльних частинок (наприклад нейтронiв).

     ВАНТАЖI - будь-якi товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України пiд митним контролем, крiм транспортних засобiв, що їх перевозять.

     ГАММА-ВИПРОМIНЮВАННЯ (Y-випромiнювання) - короткохвильове електромагнiтне випромiнювання з довжиною хвилi 0,1 нм, що виникає при розпадi радiоактивних ядер, переходi ядер iз збудженого стану в основний, при взаємодiї швидких заряджених часток з речовиною, анiгiляцiї електронно-позитронних пар тощо.

     ДЖЕРЕЛО IОНIЗУЮЧОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ (ДIВ) - об'єкт, що мiстить радiоактивну речовину, або технiчний пристрiй, який створює або в певних умовах здатний створювати iонiзуюче випромiнювання.

     ЕКВIВАЛЕНТНА ДОЗА (у межах цього документа) - добуток поглинутої дози на середнiй коефiцiєнт якостi iонiзуючого випромiнювання, який враховує бiологiчний вражаючий ефект для рiзних тканин.

     КОНТРОЛЬНI РIВНI (КР) (у межах цього документа) - радiацiйно-гiгiєнiчнi регламенти першої групи, числовi значення яких установлюються з метою обмеження опромiнення персоналу та (або) населення нижче значень лiмiтiв доз, а також для проведення радiацiйно-дозиметричного контролю.

     МАТЕРIАЛ (у межах цього документа) - сировина, вироби або їхнi вiдходи.

     МIСЦЕ ЗАБРУДНЕННЯ - весь матерiал або його частини, рiвень радiонуклiдного забруднення яких перевищує контрольнi рiвнi.

     ПРИРОДНИЙ РАДIАЦIЙНИЙ ФОН - опромiнення, що створюється космiчними джерелами та теригенними (властивими Землi) радiонуклiдами за винятком техногеннопiдсилених джерел природного походження.

     ПРОТОКОЛ - документ, що мiстить результати радiацiйного обстеження.

     ПЕД ГАММА-ВИПРОМIНЮВАННЯ (у межах цього документа) - потужнiсть еквiвалентної дози гамма-випромiнювання на поверхнi об'єкта (за вирахуванням природного радiацiйного фону).

     РАДIОАКТИВНIСТЬ - самочинне перетворення атомних ядер в ядра iнших елементiв. Супроводжується iонiзуючим випромiнюванням. Вiдомо чотири типи радiоактивностi: альфа-розпад, бета-розпад, спонтанний подiл атомних ядер, протонна радiоактивнiсть.

     РАДIАЦIЙНИЙ КОНТРОЛЬ або радiацiйно-дозиметричний (у межах цього документа) - система вимiрювань та розрахункiв, якi спрямованi на оцiнку доз опромiнення окремих осiб або груп людей, а також радiацiйного стану промислової зони та навколишнього середовища, транспортних засобiв та вантажiв з метою виявлення їх можливого радiонуклiдного забруднення й запобiгання несанкцiонованому поводженню з ДIВ.

     РАДIАЦIЙНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ОБ'ЄКТ (у межах цього документа) - будь-якi речовини, пристрої та споруди, що мiстять чи можуть вмiщувати ядернi матерiали або джерела iонiзуючого випромiнювання (транспортнi засоби, вантажi та iн.).

     РАДIОАКТИВНА РЕЧОВИНА (РР) - речовина, яка створює або в певних умовах здатна створювати iонiзуюче випромiнювання.

     ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ - транспортнi засоби, що власним ходом прибувають на митну територiю України або вiдбувають з цiєї територiї та використовуються для мiжнародних перевезень вантажу, багажу та пасажирiв.

     ЯДЕРНИЙ МАТЕРIАЛ (ЯМ) - матерiал, який здатний розщеплюватися за схемою ланцюгової реакцiї при спецiальних технологiчних умовах (наприклад, плутонiй-239, уран-238, збагачений iзотопами урану-233, 235 i т. п.).

     3. Радiацiйний контроль (РК) транспортних засобiв i вантажiв, що перемiщуються через державний кордон України, здiйснюється вiдповiдно до вимог постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.95 N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон" та вiд 15.06.99 N 1034 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон", iнших нормативно-правових документiв з цього питання.

     3.1. РК здiйснюється з метою недопущення порушень чинного законодавства щодо перемiщення через державний кордон РР i ЯМ, а також радiацiйно забруднених транспортних засобiв та вантажiв, у тому числi з метою транзиту. РК усiх пiдконтрольних службi екологiчного контролю об'єктiв здiйснюється при перемiщеннi через державний кордон або на митнiй територiї України до завершення митного оформлення.

     РК здiйснюється держекоiнспекторами, якi мають необхiдну освiту, пройшли навчання в цьому напрямку i отримали спецiальне посвiдчення на право проведення цього виду контролю, яке видається Державним iнститутом пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України.

     РК експортних партiй металобрухту в перiод формування транспортних партiй у мiсцях його накопичення також може здiйснюватись представником органiзацiї, яка має дозвiл територiального органу Мiнекобезпеки на проведення таких вимiрювань (згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.07.98 N 999 "Про затвердження Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв пiдроздiлами Державної екологiчної iнспекцiї Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки").

     3.2. Основними завданнями РК є:

     - виявлення i недопущення несанкцiонованих ввезень, вивезень та транзитних перевезень через територiю України РР i ЯМ;

     - здiйснення контролю за виконанням вимог норм i правил радiацiйної безпеки (РБ) при санкцiонованому перемiщеннi РР i ЯМ через державний кордон;

     - здiйснення контролю за станом РБ транспортних засобiв i вантажiв з метою недопущення перемiщення радiацiйно забруднених об'єктiв через державний кордон;

     - здiйснення контролю i забезпечення РБ персоналу, який здiйснює перевезення РР i ЯМ, персоналу постiв екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та на митнiй територiї України.

     3.3. Ця Iнструкцiя встановлює:

     - перелiк параметрiв, що контролюються, i систему контрольних рiвнiв, на вiдповiднiсть яким перевiряються транспортнi засоби i вантажi;

     - порядок проведення РК транспортних засобiв i вантажiв;

     - оформлення протоколу РК у разi перевищення встановлених контрольних рiвнiв ПЕД.

     3.4. При виявленнi несанкцiонованого перемiщення (перевезення) радiацiйно небезпечного об'єкта вiн до проведення митного контролю не допускається i його перемiщення через державний кордон України забороняється, про що приймається рiшення згiдно з чинним законодавством України.

     3.5. У разi виявлення порушень норм i правил РБ (Норми радiацiйної безпеки України НРБУ-97) при санкцiонованому перемiщеннi (перевезеннi) РР i ЯМ об'єкт до митного контролю не допускається i його перемiщення через державний кордон України до усунення порушень забороняється.

     Усунення порушень норм i правил РБ при iмпортi повинно проводитися на територiї держави-вiдправника.

     3.6. У разi виявлення радiацiйно небезпечного об'єкта або встановлення порушення правил його транспортування прийняття рiшення про пропуск через державний кордон РР, ЯМ, iнших вантажiв та транспортних засобiв здiйснюється органами прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України на пiдставi вiдповiдної iнформацiї служби екологiчного контролю. Рiшення про затримання РР i ЯМ приймається Держекоiнспекцiєю Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України з негайним наданням вiдповiдної iнформацiї органам прикордонного контролю, митним та iншим компетентним органам згiдно з чинним законодавством України.

     4. Перелiк параметрiв, що контролюються, та система контрольних рiвнiв

     4.1. Параметри, що контролюються:

     - ПЕД - мкР/год. (мкЗв/год. вiд пiдконтрольного об'єкта);

     - ПЕД у кабiнi водiя (якщо перевезення здiйснюється автотранспортом);

     - щiльнiсть потоку бета-частинок з поверхнi пiдконтрольного об'єкта (наявнiсть радiоактивного забруднення).

     4.2. Система контрольних рiвнiв:

     - ПЕД - мкР/год. (мкЗв/год.) не повинна перевищувати 50 мкР/год. (0,5 мкЗв/год.);

     - щiльнiсть потоку бета-частинок, що знiмаються з поверхнi пiдконтрольного об'єкта, не повинна перевищувати 30 бета-частинок/см2хв.

     5. Загальний порядок здiйснення радiацiйного контролю

     5.1. РК в пунктах пропуску через державний кордон та на митнiй територiї України здiйснюється стацiонарними та переносними приладами РК.

     Пiд час вимiрювання ПЕД використовуються радiометричнi пошуковi прилади типу СРП-68, СРП-88 iз сцинтиляцiйним детектором чи аналогiчнi їм прилади РК, що дозволяє оперативно виявити мiсця, де гамма-випромiнювання перевищує значення iснуючого природного гамма-фону. Показання цих приладiв є пiдставою для подальшого проведення радiометричних дослiджень (визначення сумарної питомої радiоактивностi вантажу) у мiсцях, де виявлено рiвнi, що перевищують природний фон гамма-випромiнювання бiльше нiж на 30 %.

     Для складання висновкiв про рiвнi ПЕД зовнiшнього гамма-випромiнювання, що формує дозу зовнiшнього опромiнення людини в мiсцях її перебування, а також для порiвняння фактичних значень ПЕД з допустимими рiвнями використовують результати вимiрювання ПЕД, що одержанi за допомогою приладiв-дозиметрiв типу ДРГ-01, ДБГ, МКС-01 або аналогiчних приладiв (з вiдповiдними технiко-експлуатацiйними характеристиками), якi внесенi до Державного реєстру засобiв вимiрювання, затвердженого Держстандартом України.

     Усi прилади мають бути повiренi метрологiчною службою у встановленому законодавством порядку. Вимiрювання проводяться за методикою, наведеною в технiчному описi приладу.

     5.2. РК транспортних засобiв i вантажiв, якi перемiщуються через державний кордон, передбачає чотири послiдовнi етапи (рiвнi):

     - експрес-контроль наявностi iонiзуючого випромiнювання, яке iде вiд об'єкта, що контролюється (здiйснюється стацiонарними приладами РК);

     - детальний контроль, який здiйснюється службою екологiчного контролю за допомогою переносних дозиметричних приладiв та шляхом вiзуального огляду об'єктiв з метою виявлення контейнерiв або матерiалiв, якi призначено для екранування iонiзуючого випромiнювання (через вiдсутнiсть стацiонарних приладiв РК пiдконтрольних об'єктiв починається з цього рiвня);

     - поглиблений контроль затриманих об'єктiв за допомогою обладнання пересувної або найближчої стацiонарної лабораторiї державної санiтарно-епiдемiологiчної служби;

     - комплексний контроль та iдентифiкацiя радiацiйного забруднення затриманих об'єктiв (визначення його кiлькiсного та якiсного радiонуклiдного складу), якi проводяться державною санiтарно-епiдемiологiчною службою.

     5.3. Експрес-контроль є обов'язковим для всiх об'єктiв, пiдконтрольних службi екологiчного контролю, що перемiщуються через державний кордон України (при наявностi на пунктi пропуску стацiонарних приладiв РК).

     5.4. Якщо апаратурою радiацiйного експрес-контролю зафiксовано перевищення природного радiацiйного фону, то здiйснення подальшого детального контролю є обов'язковим. Перед його здiйсненням держекоiнспектор зобов'язаний поiнформувати начальника поста екологiчного контролю про факт виявлення потенцiйно радiацiйно небезпечного об'єкта та про всi наступнi дiї.

     5.5. РК вантажiв, що перемiщуються через державний кордон у пунктах пропуску для морського сполучення, у випадках, коли експрес-контроль за допомогою стацiонарних установок неможливо здiйснити (за характером вантажу або в разi вiдсутностi стацiонарних установок тощо), повинен проводитись перед розвантаженням (навантаженням) суден. У цьому разi РК починається з другого рiвня i здiйснюється за допомогою переносної апаратури.

     5.6. Якщо прилади радiацiйного експрес-контролю або детального контролю, який здiйснюється замiсть нього, не фiксують перевищення природного радiацiйного фону, то проведення контролю за наступними рiвнями не є обов'язковим i об'єкт може бути пропущено через державний кордон.

     5.7. Проведення другого рiвня РК здiйснюється на спецiально обладнаному окремому майданчику на вiдстанi не менше нiж 50 м вiд пункту пропуску через державний кордон. Майданчик має бути огороджений i позначений знаками радiацiйної небезпеки згiдно з ГОСТ 17925-72.

     Якщо другий рiвень РК не пiдтвердить наявнiсть радiацiйної небезпеки об'єкта, то вiн повинен бути допущений до митного контролю.

     5.8. Якщо другий рiвень РК пiдтвердить наявнiсть радiацiйно небезпечного об'єкта, то вiн допускається до митного контролю за таких обов'язкових умов:

     - ввезення, вивезення або транзит об'єкта територiєю України є санкцiонованим, що пiдтверджується вiдповiдними документами, якi супроводжують об'єкт;

     - транспортування об'єкта здiйснюється без порушень Правил безпеки при транспортуваннi радiоактивних речовин (ПБТРВ-73, ОПБЗ-83).

     5.9. У разi отримання сигналу вiд стацiонарної апаратури РК про перевищення природного рiвня випромiнювання пiд час контролю пасажирського транспортного засобу, пасажири повиннi пройти по черзi один за одним через зону дiї одного iз датчикiв апаратури РК. У випадку виявлення конкретної особи, власне випромiнювання якої перевищує природний фон, ця особа направляється на проведення огляду

     в установленому законодавством порядку для проведення РК другого рiвня з використанням переносної дозиметричної апаратури для виявлення та вилучення ДIВ.

     5.10. Залiзничний транспорт, судна та лiтаки пiдлягають проведенню другого рiвня РК. Якщо сигнал детального контролю про перевищення природного рiвня випромiнювання пiдтверджується, вони затримуються для подальшої iдентифiкацiї ДIВ i його вилучення в установленому законодавством порядку.

     5.11. Якщо результати детального РК не дозволяють зробити однозначного висновку про радiацiйну безпеку об'єкта або про дотримання Правил безпеки (ПБТРВ-73, ОПБЗ-83) при санкцiонованому перевезеннi радiацiйно небезпечного об'єкта, то об'єкт затримується на посту екологiчного контролю та переводиться на окремий майданчик для проведення третього рiвня контролю (поглибленого РК), який виконується персоналом пересувної або найближчої стацiонарної лабораторiї державної санiтарно-епiдемiологiчної служби.

     За результатами проведення третього рiвня РК приймається рiшення про можливiсть перемiщення об'єкта через державний кордон згiдно з пунктом 3.6 цiєї Iнструкцiї.

     5.12. РК четвертого рiвня - це комплексний контроль об'єктiв, якi затримано згiдно з вимогами цiєї Iнструкцiї пiд час їх ввезення (вивезення) на (з) територiю (ї) України, який виконується державною санiтарно-епiдемiологiчною службою вiдповiдно до вимог чинних нормативних документiв.

     5.13. Держекоiнспектор несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством за несвоєчасне виконання процедур радiацiйного контролю, необгрунтоване затримання осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, що перемiщуються через митний кордон.

     6. Порядок РК транспортних засобiв i вантажiв

     6.1. РК транспортного засобу

     Проводяться тiльки вимiри ПЕД. Попереднi - за допомогою приладу СРП-68. Протокольнi - за допомогою приладу МКС-01Р. Пiд час проведення попереднiх вимiрювань основним завданням держекоiнспектора є виявлення на зовнiшнiй поверхнi транспортного засобу дiлянок поверхнi, на яких значення ПЕД перевищує фоновi.

     До початку вимiрювань у мiсцях проведення РК держекоiнспектор завчасно проводить вимiрювання фону ПЕД вiд земної поверхнi на висотi 1 м. Визначивши максимальне значення фону в мiсцi проведення РК, держекоiнспектор настроює СРП-68, СРП-88 таким чином, щоб при перевищеннi фонових значень на 10 мкР/год. спрацьовувала порогова сигналiзацiя. Розташувавши транспортний засiб у попередньо визначеному мiсцi, держекоiнспектор здiйснює РК. Пiд час проведення РК держекоiнспектор перемiщує детектор приладу СРП-68 уздовж контрольованої поверхнi зi швидкiстю 0,2 м/с на вiдстанi 10 см вiд контрольованої поверхнi. Швидкiсть перемiщення детектора вибрана з розрахунку, що мiнiмальний час вимiрювання ПЕД приладом СРП-68 становить 2,5 с; за цей час детектор приладу змiститься вiд початкового положення на 0,5 м i результати вимiрювань можна вiднести саме до цього iнтервалу. Сканування поверхнi матерiалу держекоiнспектор проводить через 0,25 м. Таким чином, поверхня матерiалу контролюється по сiтцi 0,25 м на 0,25 м, що й забезпечує достовiрнiсть результатiв вимiрювань. Визначивши мiсця з максимальним значенням ПЕД, держекоiнспектор починає вимiрювання ПЕД у цих мiсцях приладом МКС-01Р. Результати вимiрiв заносяться у вiдповiдну графу протоколу (за формою, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.07.98 N 999).

     У разi виявлення дiлянок з перевищенням фонових значень на поверхнi транспортного засобу держекоiнспектор повинен провести наступний рiвень РК, як приладами СРП-68, СРП-88, так i приладом МКС-01Р, з метою виявлення причин перевищення. При перевищеннi ПЕД (п. 4.2) на поверхнi матерiалу держекоiнспектор зобов'язаний припинити обстеження, вивести iз зони дiї iонiзуючого випромiнювання людей, якi за характером виконуваної роботи у нiй перебувають, негайно поiнформувати старшого прикордонного наряду i митного органу та одночасно повiдомити власника вантажу, який перевозить цей транспортний засiб, про припинення обстеження i причини, з яких його припинено, та повiдомити начальника служби екологiчного контролю держуправлiння i регiональний вiддiл державної санiтарно-епiдемiологiчної служби. До прибуття представникiв органiв держсаннагляду - забезпечити вiдсутнiсть людей у зонi дiї iонiзуючого випромiнювання.

     6.2. РК вантажiв

     Проведення РК вантажiв - це:

     - перевiрка наявностi радiацiйного сертифiката на вантаж, якщо вiн надiйшов iз зони радiацiйного забруднення;

     - замiр ПЕД вiд вантажу.

     Проводиться контроль ПЕД та величини щiльностi потоку бета-частинок з поверхнi матерiалу (вантажу).

     До початку вимiрювань у мiсцях проведення РК держекоiнспектор завчасно проводить вимiрювання фону ПЕД вiд земної поверхнi на висотi 1 м. Визначивши максимальне значення фону в мiсцi проведення РК, держекоiнспектор настроює СРП-68, СРП-88 таким чином, щоб при перевищеннi фонових значень на 10 мкР/год. спрацьовувала порогова сигналiзацiя, а сканування поверхнi вантажу проводиться з тiєю самою швидкiстю i тими самими iнтервалами мiж профiлями сканування (0,2 м/с, 0,25 м). Закiнчивши попереднiй контроль вантажу за допомогою приладу СРП-68, держекоiнспектор приступає до виконання контролю потужностi еквiвалентної дози вiд поверхнi матерiалу за допомогою приладу МКС-01Р. Середня та максимальна енергiя бета-випромiнювання для радiонуклiдiв Cs137 i Sr90 вiдповiдно становить 0,195 i 1,167 та 0,200 i 0,544 MeB, а максимальний пробiг бета-частинок у повiтрi для кожної iз енергiй вiдповiдно 0,407 i 3,936 та 0,407 i 1,601 м. Тобто при такiй швидкостi та висотi сканування поверхнi матерiалу, при вiдсутностi ефекту екранування забруднених мiсць, достовiрно реєструються бета-забрудненi дiлянки матерiалу. У разi екранування забруднених дiлянок матерiалу мiсця забруднення визначаються за наявностi гальмового гамма-випромiнювання, що реєструється приладами СРП-68, СРП-88.

     У разi виявлення дiлянок з перевищенням природного радiацiйного фону держекоiнспектор дiє згiдно з пунктом 6.1 цiєї Iнструкцiї та вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.03.97 N 207 "Про затвердження Порядку взаємодiї органiв виконавчої влади та причетних юридичних осiб у разi виявлення джерел iонiзуючого випромiнювання, якi перебувають у незаконному обiгу".

     Результати вимiрювань ПЕД гамма-випромiнювання вантажiв фiксуються в Журналi реєстрацiї та проведення екологiчного контролю пiдконтрольних вантажiв i транспортних засобiв, що перетинають державний кордон України (додаток 1 до Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць, затвердженого наказом Мiнекобезпеки України вiд 08.09.99 N 204 та зареєстрованого в Мiн'юстi України 15.11.99 за N 787/4080).

     6.3. Оформлення протоколу РК в разi перевищення встановлених норм ПЕД

     Пiсля закiнчення РК, у разi виявлення перевищення встановлених норм ПЕД, держекоiнспектор заповнює протокол радiацiйного обстеження матерiалу у двох примiрниках (за формою, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.07.98 N 999 "Про затвердження Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв пiдроздiлами Державної екологiчної iнспекцiї Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки").

     Пiсля пiдпису один примiрник протоколу залишається у держекоiнспектора, другий передається особi, вiдповiдальнiй за вантаж. Протокол радiацiйного контролю на партiю матерiалу видається тiльки для конкретної транспортної одиницi iз зазначенням її державного реєстрацiйного номера.

     7. Обслуговування та контроль функцiонування технiчних засобiв РК

     При експлуатацiї технiчних засобiв РК обов'язковими роботами, що регламентуються з вiдмiтками в експлуатацiйному журналi, є:

     - щоденна перевiрка технiчного стану стацiонарної та пересувної вимiрювальної апаратури методом вимiрювання фонових показникiв випромiнювання (пiсля обов'язкового промивання водою майданчика в мiсцi встановлення датчикiв вимiрювання);

     - щоденна (на початку змiни) перевiрка функцiонування засобiв зв'язку;

     - щотижнева перевiрка технiчного стану апаратури РК пересувних лабораторiй за допомогою стандартних джерел iонiзуючого випромiнювання;

     - щотижнева протипилова профiлактика переносних (iндивiдуальних) дозиметрiв, якi застосовуються на постах екологiчного контролю, та всiєї апаратури пересувних лабораторiй вiдповiдно до правил їх експлуатацiї;

     - щомiсячна перевiрка технiчного стану апаратури РК (стацiонарної та переносної), яка проводиться персоналом пересувних лабораторiй за допомогою стандартних джерел iонiзуючого випромiнювання;

     - щорiчна перевiрка технiчних засобiв РК постiв екологiчного контролю, пересувних лабораторiй та центральної стацiонарної лабораторiї особами, якi мають право на проведення вiдповiдних метрологiчних робiт.

Заступник начальника Головдержекоiнспекцiї М. Мовчан
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Головного державного лiкаря України Мiнiстерства охорони здоров'я України Г. Ф. Бурлака
Нач. Управлiння по радiацiйному захисту населення Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи Л. Я. Табачний
Голова Державного комiтету у справах охорони державного кордону України Б. М. Олексiєнко
Голова Державної митної служби України Ю. П. Соловков
Перший заступник Голови Державної митної служби України О. Б. Єгоров
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва О. В. Кужель
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.