ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Днiпропетровськ

24.11.11 N 832


Про посилення контролю за визначенням митної вартостi та правильнiстю класифiкацiї товарiв при здiйсненнi їх митного оформлення у Днiпропетровськiй митницi

     Вiдповiдно до Порядку роботи посадових осiб митного органу при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 24.06.2009 N 602, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.2009 за N 669/16685, Порядку роботи вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.08.2007 N 667, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.2007 за N 968/14235 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2011 N 316, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.07.2011 за N 817/19555), Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.05. N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.05 за N 439/10719 (далi - Порядок) та на виконання п. 6 Рiшень колегiї Держмитслужби України 27.07.11, введених в дiю наказом ДМСУ вiд 29.07.11 N 701 "Про введення в дiю рiшення колегiї Держмитслужби вiд 27.07.2011", з метою оновлення перелiкiв товарiв груп "ризику" та "прикриття", наказую:

     1. Затвердити Перелiк товарiв, при здiйсненнi митного оформлення яких в режимi IМ 40, IМ 40Г здiйснюється обов'язкове проведення додаткових заходiв контролю митної вартостi шляхом направлення запиту до вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв або до посадових осiб ПМО, уповноважених на прийняття рiшення про визначення митної вартостi, що додається.

     2. Затвердити Перелiк товарiв груп "ризику" та "прикриття" при здiйсненнi митного оформлення яких, здiйснюється обов'язкове проведення додаткових заходiв контролю правильностi класифiкацiї товарiв шляхом направлення запиту до вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв або до посадових осiб ПМО, уповноважених на прийняття рiшення про визначення коду товару, що додається.

     3. Затвердити Перелiк спецiальних заходiв митного контролю, що застосовуються до товарiв, якi зазначенi у Перелiку товарiв групи "ризику", групи "прикриття", що додається.

     4. Вважати таким, що втратив чиннiсть наказ Днiпропетровської митницi вiд 10.08.2011 N 585 "Про посилення контролю за визначенням митної вартостi та правильнiстю класифiкацiї товарiв при здiйсненнi митного оформлення у Днiпропетровськiй митницi".

     5. Вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення (Кекуатова Н.I.) ознайомити з цим наказом заступникiв начальника митницi та начальникiв структурних пiдроздiлiв.

     6. Контроль за виконанням цього Наказу покласти на першого заступника начальника митницi Борсу В.В., заступника начальника митницi Самойлова Д.В., заступника начальника митницi - начальника м/п "Кривий Рiг" Кучерука В.П., в межах наданих повноважень.

В.о. начальника митницi В.В.Борса

 

ДОДАТОК 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Днiпропетровської митницi
24.11.2011 N 832

Перелiк
товарiв, при здiйсненнi митного оформлення яких в режимi IМ 40, IМ 40Г обов'язкове проведення додаткових заходiв контролю митної вартостi шляхом направлення запиту до спецiалiзованого пiдроздiлу - вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товару або посадових осiб пiдроздiлiв митного оформлення, уповноважених на здiйснення контролю правильностi визначення митної вартостi з правом винесення Рiшення про визначення митної вартостi

N з/п Позицiя та пiдпозицiя товару, код товару Назва
1 0801 горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки:
2 0802 iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки:
3 0901 кава
4 0902 чай
5 1006 рис
6 1202 арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений
7 151790 сумiш рослинних олiй
8 2006003500
2006003800
2006009100
2006009900
горiхи глазурованi, зацукрованi або просоченi цукровим сиропом
9 20081 горiхи, арахiс, або землянi горiхи, мигдаль i фiсташки та iнше насiння, змiшане або не змiшане мiж собою:
10 2103909000 порошкоподiбнi ароматизатори
11 2106909200 чай трав'яний, трав'яно-фруктовi сумiшi, чайнi трав'яно-фруктовi напої
12 260111 руди та концентрати залiзнi, неагломерованi
13 270111 антрацит
14 270112 бiтумiнозне вугiлля
15 2704001900 кокс
16 3901 полiмери етилену в первинних формах
17 3902 полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах
18 3904 полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв, у первинних формах
19 3907 полiацетати, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли, у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах
20 7208370000 сталь вуглецева (сталь нелегована) - прокат плоский без гальванiчного чи iншого покриття
21 7210490000 сталь вуглецева (сталь нелегована) - прокат плоский оцинкований
22 8701 трактори
23 8703 автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби
24 8704 моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв
25 8716 транспортнi засоби
26 890399 яхти та iншi плавучi засоби
27 9101 годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами
28 9102 годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної позицiї 9101
29 9505 вироби для свят, карнавальнi або iншi вироби для розваг

     Примiтки:

     1. Направлення запитiв до ВКМВ та КТ є обов'язковим при митному оформленнi наступних товарiв:

     - товарiв, на якi впроваджується щоденний монiторинг у вiдповiдностi до нормативних документiв Держмитслужби України з питань визначення митної вартостi;

     - комплектних об'єктiв (лист Держмитслужби України вiд 09.09.08 N 16/1-1463-ЕП);

     2. Направлення запитiв до ВКМВ та КТ не є обов'язковим при митному оформленнi наступних товарiв:

     - що ввозяться як гуманiтарна, технiчна допомога;

     - що ввозяться в незначнiй кiлькостi (для маркетингових дослiджень, "тестовi" партiї товарiв, тощо);

     - що перемiщуються у мiжнародних поштових вiдправленнях у незначнiй кiлькостi;

     - 26 - 97 груп за УКТ ЗЕД, iмпорт яких пiдпадає пiд дiю Угод про вiльну торгiвлю (преференцiя 65);

     - що перемiщуються за "прямими контрактами (договорами)" (виробник товару є контрактотримачем, вiдправка вантажу безпосередньо з країни знаходження виробника, виготовлення товару безпосередньо в країнi знаходження виробника);

     - щодо яких законодавством не передбачено сплату обов'язкових платежiв та зборiв при перемiщеннi через митний кордон України.

     3. При здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi бiржових товарiв та товарiв, виготовлених з сировини, що є бiржовим товаром, обов'язкове використання iнформацiї щодо рiвня бiржових котирувань на свiтових ринках з урахуванням особливостей визначення митної вартостi товарiв, якi реалiзуються в порядку бiржової торгiвлi (наказ Держмитслужби України вiд 31.01.07 N 74 "Про затвердження Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України").

Заступник начальника ВКМВ та КТ Д.П.Падун

 

ДОДАТОК 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Днiпропетровської митницi
24.11.2011 N 832

ПЕРЕЛIК
товарiв груп "ризику" та "прикриття"

Код товару "прикриття" Опис товару "прикриття" Код товару "ризику" Опис товару "ризику" Номер заходу
2007, 2008 Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодовi або горiховi пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi 2007, 2008 Товари, що класифiкуються у позицiях 2007, 2008 з бiльшими ставками мита. 1, 2, 5, 6, 7
2106 90 30 00
2106 90 51 00
2106 90 55 00
2106 90 98 60
2106 90 98 90
Харчовi продукти з пiльговою ставкою мита 0%-5% 2106 Товари з пiльговою ставкою ввiзного мита 8-10% 1, 2, 5, 6, 7
2309 90 99 10 Попереднi сумiшi (премiкси) 2309 90 99 90 Продукти призначенi для повноцiнної годiвлi тварин 1, 2, 5, 6, 7
2519 10 00 00
2519 90 10 00
2519 90 30 00
2519 90 90 00
Карбонат магнiю, магнезiя плавлена, магнезiя випалена, iншi оксиди магнiю. 3816 00 00 00 Вогнетривкi сумiшi 1, 2, 5, 6, 7
2523 30 00 00 Цемент глиноземистий 2523, 3816 Товари, що класифiкуються у межах товарної позицiї 2523 зi ставкою мита 10%, або у товарнiй позицiї 3816 1, 2, 5, 6, 7
3204 Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або невизначеного хiмiчного складу 3204, 3206, 3207 Товари, що класифiкуються у позицiях 3204, 3206, 3207 з бiльшими ставками мита. 1, 2, 5, 6, 7
3206 11 00 90
3206 19 00 00
3206 49 80 90
Пiгменти та барвниковi матерiали 3206 Пiгменти з бiльшими ставками мита 1, 2, 5, 6, 7
3207 10 00 00
3207 20 10 00
3208 10 10 10
3208 10 10 98
3208 90 19 10
3208 90 99 00
3209 10 00 00
Фарби, крiм фарб з пiльговою ставкою мита 5% та 6,5% 3207, 3208, 3209 Фарби, з пiльговою ставкою мита 5% та 6,5% 1, 2, 5, 6, 7
3212 90 38 00 пiгменти (включаючи металевi порошки та пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi): 3212 90 31 00
3212 90 90 00
пiгменти (включаючи металевi порошки та пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi) на основi алюмiнiєвого порошку або розфасованi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi 1, 2, 5, 6, 7
3214 10 90 90 невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо 3214 10 10 90 замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення); iншi мастики; шпатлiвки для малярних робiт 1, 2, 5, 6, 7
3215 11 00 00
3215 19 00 00
Фарба друкарська, з пiльговою ставкою мита 0% 3215 90 80 00 Фарба друкарська, з пiльговою ставкою мита 5% 1, 2, 5, 6, 7
3302 10 10 00
3302 10 21 00
3302 10 29 00
3302 10 40 00
3302 10 90 00
3302 90 10 00
3302 90 90 00
Сумiшi, що використовуються у харчовiй промисловостi 2106 90 92 00 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi 1, 2, 5, 6, 7
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв зi ставкою мита 0% 3808 Товари, що класифiкуються у позицiї 3808 УКТЗЕД, зi ставками мита 6,5% 1, 2, 5, 6, 7
3814 00 10 00
3814 00 90 19
3814 00 90 90
Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi 27, 28, 29 нафтопродукти та речовини певного хiмiчного складу 1, 2, 5, 6, 7
3816 00 00 00 Цементи вогнетривкi, розчини будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi 25, 3824 Товари з визначеним хiмiчним складом та призначенням 1, 2, 5, 6, 7
3824 10 00 90
3824 75 00 00
3824 76 00 00
3824 77 00 00
3824 81 00 00
3824 82 00 00
3824 83 00 00
3824 90 10 00
3824 90 65 00
3824 90 98 00
Продукцiя хiмiчної промисловостi з пiльговою ставкою мита 0% 28, 29, 38, 39 товари, якi класифiкуються за призначенням або певним хiмiчним складом 1, 2, 5, 6, 7
3901 10 10 00
3901 10 90 00
3901 20 90 00
3902 10 00 00
3904 22 00 00
3906 90 90 00
3907 20 29 00
3907 30 00 00
3907 40 00 00
3907 50 00 00
3907 60 20 00
3907 60 80 00
3907 99 98 00
3909 40 00 00
3910 00 00 50
3911 10 00 00
Полiмернi матерiали iз пiльговою ставкою мита 0%-2% 3901 - 3913 Товари iз пiльговою ставкою мита, крiм 0%-2% 1, 2, 5, 6, 7
3920 20 29 00
3920 30 00 90
3920 43 10 00
3920 51 00 00
3921 12 00 00
3921 19 00 00
Товари iз пiльговою ставкою мита 0% та 2% 3920, 3921, 3923, 3925 Товари iз пiльговою ставкою мита, крiм 0%-2% 1, 2, 5, 6, 7
3924 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi речi домашнього вжитку i туалетно-гiгiєнiчнi вироби з пластмас 3922 Вироби санiтарно-технiчного призначення, з пластмаси 1, 2, 5, 6, 7
3926 90 97 90 Iншi вироби з пластмаси 3926 90 91 00
3926 30 00 90
Вироби iншi iз листового матерiалу, фурнiтура та крiпильнi вироби з пластмаси 1, 2, 5, 6, 7
5801 Тканини ворсовi та iз синелi 6001 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi 1, 2, 5, 6, 7
7013 33 99 00
7013 37 99 00
Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей 7010, 7011, 7013 Iншi вироби зi скла з бiльшою ставкою мита та/або бiльшим рiвнем митної вартостi 1, 2, 5, 6, 7
7019 31 00 00
7019 32 00 00
7019 39 00 00
Тонкi тканини (вуалi), полотна, мати, матраци, плити та iншi нетканi матерiали зi скловолокна 7019 Вироби зi скловолокна з бiльшими ставками ввiзного мита 1, 2, 5, 6, 7
7208 - 7216 Прокат плоский, прутки та бруски, кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталi 7325, 7326, 7302 Iншi готовi обробленi вироби з чорних металiв 1, 2, 5, 6, 7
7305 12 00 10
7305 12 00 90
Труби для газопроводiв iншi зварнi прямошовнi 7305 11 труби для газопроводiв прямошовнi, зваренi дуговим зварюванням пiд флюсом 1, 2, 5, 6, 7
7308 90 51 00
7308 90 59 00
7308 90 99 00
Металоконструкцiї та їх частини 7326, 8306, 9403, 9406 Iншi вироби iз чорних металiв, прикраси з чорних металiв та меблi, збiрнi будiвельнi конструкцiї 1, 2, 5, 6, 7
7323 91 - 7323 99 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металiв 8205 Iнструменти ручнi побутовi 1, 2, 5, 6, 7
7324 90 00 90 Обладнання санiтарно-технiчне 8302, 7326 Крiпильнi вироби з чорних металiв, iншi вироби з чорних металiв 1, 2, 5, 6, 7
7326 90 91- 7326 90 98 Iншi вироби з чорних металiв 73, 8302, 84 Визначенi вироби з чорних металiв, крiпильнi вироби, обладнання або механiчнi пристрої 1, 2, 5, 6, 7
7616 99 90 00 Iншi вироби алюмiнiєвi 8302 Крiпильнi вироби з недорогоцiнних металiв 1, 2, 5, 6, 7
8415 10 Установки для кондицiонування повiтря настiннi чи для вiкон, в окремому корпусi або сплiт-системи 8415 Установки для кондицiонування повiтря з бiльшою ставкою мита 1, 2, 5, 6, 7
8519 Звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура 8527 Звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура поєднана в одному корпусi з приймальною апаратурою для радiомовлення 1, 2, 5, 6, 7
8422 30 00 91
8422 30 00 99
8422 40 00 90
Обладнання для фасування та пакування 8422 Обладнання для фасування та пакування з iншими функцiями та бiльшими ставками мита 1, 2, 5, 6, 7
8424 81 99 00 Самохiднi обприскувачi 8705 90 90 90 Транспортнi засоби спецiального призначення зi ставкою мита 10 % 1, 2, 5, 6, 7
8432 29 10 00 Обладнання для обробки грунту 8701 10 00 00 Трактори, що керуються водiєм, який iде поруч 1, 2, 5, 6, 7
8451 30 Прасувальнi машини i преси (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв) 8420 Прасувальнi машини каландрового типу 1, 2, 5, 6, 7
8479 89 97 90 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi 84, 85, 90 Машини та механiчнi пристрої з визначеною функцiєю або призначенням 1, 2, 5, 6, 7
8543 70 90 00 Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, не описанi або не зазначенi в iншому мiсцi групи 85 84, 85, 90 Машини та механiчнi пристрої з визначеною функцiєю або призначенням 1, 2, 5, 6, 7
84, 85, 88, 90 Товари, заявленi в товарних угрупуваннях "частини" 84, 85, 88, 90 Товари з визначеною функцiєю 1, 2, 5, 6, 7
9609 10 10 00 Олiвцi простi з графiтовим стрижнем 9609 10 90 00 Олiвцi кольоровi 1, 2, 5, 6, 7

 

Заступник начальника ВКМВ та КТ Д.П. Падун

 

ДОДАТОК 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Днiпропетровської митницi
24.11.2011 N 832

Перелiк
спецiальних заходiв митного контролю

     Спецiальнi заходи митного контролю застосовуються до товарiв, якi зазначенi у Перелiку товарiв групи "ризику", групи "прикриття" та заявляються до митного оформлення в режимi IМ 40 та IМ ПМД.

     Захiд 1 - при митному оформленнi окремих видiв товарiв, якi пiдлягають контролю за правильнiстю класифiкацiї при митному оформленнi iмпорту цих товарiв, застосовується обов'язкове залучення вiддiлу КМВ та КТ по кожному найменуванню при першому ввезеннi по контракту. За результатами перевiрки правильностi класифiкацiї приймається рiшення про визначення коду товару (КТ чи КТб);

     Захiд 2 - проведення поглибленого митного огляду товарiв за участю посадових осiб вiддiлiв митного оформлення та митних постiв, уповноважених на здiйснення функцiй визначення класифiкацiї товару, з метою з'ясування характеристик, якi впливають на визначення коду товару, а саме: зовнiшнього вигляду, фiзичних та геометричних параметрiв, моделей, комплектностi тощо та вiдповiдностi даним, заявленим у ВМД, що обов'язково вiдображається в актi про проведення митного огляду. (Див. Примiтки).

     Захiд 3 - вiдбiр проб та зразкiв товарiв, який здiйснюється вiдповiдно до вимог ПКМУ N 1862 вiд 12.12.02, та якi надаються разом з актом вiдбору проб та зразкiв до ВКМВ та КТ. (Див. Примiтки).

     Захiд 4 - фотографування (фотознiмки, засвiдченi вiдповiдним чином, повиннi надаватись разом iз запитом до ВКМВ та КТ). (Див. Примiтки).

     Захiд 5 - обов'язкове надання технiко-технологiчної документацiї, копiї якої повиннi надаватись разом iз запитом до ВКМВ та КТ та вiдповiдно до вимог п.2 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом ДМСУ вiд 20.04.08. N 314 повиннi зберiгатись пiд першим примiрником ВМД або в окремiй тецi (для довгострокових контрактiв).

     Захiд 6 - застосування спецiальних заходiв митного контролю 1, 2, 3, 4, 5 для митного поста "Нiкопольський" визначається посадовими особами ПМО у кожному випадку окремо та застосовується в разi обгрунтованої необхiдностi.

     Захiд 7 - застосування спецiальних заходiв митного контролю 1, 2, 3, 4, 5 для митного поста "Кривий Рiг" визначається посадовими особами ПМО у кожному випадку окремо та застосовується в разi обгрунтованої необхiдностi.

     Примiтки:

     Митне оформлення товарiв, якi увiйшли до Перелiку здiйснюється:

     1. У ПМО, на яких розташованi посадовi особи вiддiлу КМВ та КТ - з обов'язковим залученням посадових осiб вiддiлу.

     2. У iнших ПМО - з обов'язковим залученням вiддiлу КМВ та КТ при першому ввезеннi по контракту по кожному найменуванню товару.

     Не пiдлягають обов'язковому застосуванню спецiальних заходiв митного контролю:

     - товари, що ввозяться в якостi гуманiтарної, технiчної допомоги;

     - товари, що ввозяться в незначнiй кiлькостi (для маркетингових дослiджень, "тестовi" партiї товарiв, тощо);

     - товари, якi увiйшли до Перелiку товарiв групи "ризику", групи "прикриття", що ввозяться пiдприємствами-резидентами, внесеними до Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Держмислужби України (наказ ДМСУ вiд 10.08.09. N 736 "Про затвердження Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв та i транспортних засобiв яких може встановлюватись спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення"). Направлення запитiв щодо контролю класифiкацiї таких товарiв до КМВ та КТ (сектор номенклатури та класифiкацiї товару) здiйснюється лише при виникненнi обгрунтованих сумнiвiв щодо правильностi класифiкацiї;

     - товари груп 25 - 97, iмпорт яких пiдпадає пiд дiю Угод про вiльну торгiвлю (преференцiя 65). Направлення запитiв щодо контролю класифiкацiї таких товарiв до вiддiлу КМВ та КТ (сектор номенклатури та класифiкацiї товару) здiйснюється лише при виникненнi обгрунтованих сумнiвiв щодо правильностi класифiкацiї;

     - товари, якi увiйшли до Перелiку товарiв групи "ризику", групи "прикриття" i на якi на момент вступу в дiю цього наказу протягом попереднiх 6 мiсяцiв було видано рiшення про визначення коду товару.

     Необхiднiсть, ступiнь та обсяг процедур для заходiв:

     1. Захiд N 2 - застосовується виключно:

     - при направленнi запиту до вiддiлу КМВ та КТ вiдповiдно до вимог наказу Держмитслужби вiд 07.08.07 N 667;

     - за окремими листами, орiєнтуванням Держмитслужби України або митницi;

     - за наявностi обгрунтованих сумнiвiв щодо заявлених характеристик товару, якi впливають на його класифiкацiю, та за наявностi вiдповiдних завдань, визначених посадовою особою вiддiлу КМВ та КТ або уповноваженою посадовою особою ПМО на здiйснення функцiй сектору номенклатури та класифiкацiї товару ВКМВ та КТ. При цьому, здiйснюється вiдповiдний запис (завдання) в iнформацiйному аркушi митного контролю за ВМД;

     2. Заходи N 4 - застосовується виключно за наявностi обгрунтованих сумнiвiв щодо iдентифiкацiї товарiв, вiдсутностi документального пiдтвердження характеристик товарiв та визначається посадовою особою вiддiлу КМВ та КТ у ПМО, на яких розташованi посадовi особи вiддiлу КМВ та КТ, або посадових осiб вантажних вiддiлiв та митних постiв, уповноважених на здiйснення вiдповiдних функцiй (у iнших ПМО). При цьому здiйснюється вiдповiдний запис (завдання) в iнформацiйному аркушi митного контролю за ВМД.

     3. Захiд N 3 - застосовується виключно за наявностi обгрунтованих сумнiвiв щодо iдентифiкацiї товарiв, вiдсутностi документального пiдтвердження характеристик товарiв або за окремим повiдомленням вiддiлу КМВ та КТ.

     Питання проведення лабораторних дослiджень розглядати в кожному випадку окремо. Вiдповiдно до п. 3 роздiлу IV наказу ДМСУ вiд 07.08.2010 N 667 проводити їх лише в разi обгрунтованої потреби шляхом направлення листа-звернення iз зазначенням мети проведення дослiджень.

     Товари, якi заявляються в товарних угрупуваннях "частини" у групах 84, 85, 90, через високий ступiнь ризику заявлення та митного оформлення не за своїм найменуванням та/або не за своїм кодом, здiйснювати з залученням посадових осiб ВКМВтаКТ уповноважених здiйснювати контроль правильностi класифiкацiї товарiв, а у разi необхiдностi з оформленням запиту щодо класифiкацiї товару (питання залучення посадових осiб ВКМВ та КТ, що розташованi на митних постах "Кривий Рiг" та "Нiкопольський", а також у митних постах, де вiдсутнi представники ВКМВ та КТ, розглядається керiвником пiдроздiлу у кожному випадку окремо).

     Митне оформлення товарiв, якi увiйшли до Перелiку товарiв групи "ризику", групи "прикриття", до яких вже застосовувались процедури контролю класифiкацiї товарiв та було винесено рiшення про визначення коду товару (КТ чи КТб), можливе на пiдставi ранiше виданого рiшення виключно за умови повної iдентифiкацiї таких товарiв з тими, по яких прийнято рiшення, а саме: залишаються незмiнними одержувач (iмпортер), виробник товару, торгова марка, властивостi, форма випуску (для лiкарських засобiв), тощо.

     Враховуючи розташування на значнiй вiдстанi митного поста "Нiкопольський" вiд адмiнiстративного будинку Днiпропетровської митницi, здiйснення процедури контролю правильностi класифiкацiї у даному постi здiйснюється уповноваженими на це особами. Оформлення запиту щодо класифiкацiї товару здiйснюється при виникненнi складних та спiрних питань класифiкацiї товару згiдно з УКТ ЗЕД.

Заступник начальника ВКМВ та КТ Д.П.Падун
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.