КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 1 квiтня 2022 р. N 398


Деякi питання здiйснення фiтосанiтарних заходiв та процедур в умовах воєнного стану

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 серпня 2022 року N 867

     Вiдповiдно до статтi 121 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указу Президента України вiд 24 лютого 2022 р. N 64 "Про введення воєнного стану в Українi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що:

     1) на перiод воєнного стану:

     територiальнi органи Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв здiйснюють свої повноваження за принципом екстериторiальностi. Особа має право звертатися для отримання документiв, адмiнiстративних послуг та проведення фiтосанiтарних процедур у сферi карантину та захисту рослин до будь-якого територiального органу Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, а також звертатися для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзу) до будь-якої фiтосанiтарної лабораторiї, включеної до Перелiку фiтосанiтарних лабораторiй, за її вибором;

     фiтосанiтарнi процедури не здiйснюються на територiї територiальних громад, якi розташованi в районi проведення воєнних (бойових) дiй або якi перебувають в тимчасовiй окупацiї, оточеннi (блокуваннi) згiдно з перелiком територiальних громад, якi розташованi в районi проведення воєнних (бойових) дiй або якi перебувають в тимчасовiй окупацiї, оточеннi (блокуваннi), передбаченим Порядком надання допомоги на проживання внутрiшньо перемiщеним особам, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2022 р. N 332 "Деякi питання виплати допомоги на проживання внутрiшньо перемiщеним особам" (Офiцiйний вiсник України, 2022 р., N 26, ст. 1418);

     документи для здiйснення фiтосанiтарних заходiв та процедур у сферi карантину рослин подаються особою до територiального органу Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв в електроннiй або паперовiй формi шляхом звернення до державного фiтосанiтарного iнспектора, вiдповiдального за вiдповiдну зону обслуговування;

     2) на перiод воєнного стану та протягом 90 днiв з дня його припинення або скасування фiтосанiтарнi заходи та процедури здiйснюються з урахуванням таких особливостей:

     для супровiдного дерев'яного пакувального матерiалу, що класифiкується за товарними позицiями 4407 i 4415 згiдно з УКТЗЕД, критерiї вибiрковостi фiтосанiтарного контролю не розраховуються, а фiтосанiтарний контроль здiйснюється виключно до супровiдного дерев'яного пакувального матерiалу для товарiв, що належать до об'єктiв регулювання;

     видача карантинного сертифiката на об'єкти регулювання, що класифiкуються за товарними позицiями 1205, 1209, товарними пiдпозицiями 1005 10, 1007 10 i товарними пiдкатегорiями 1001 11 00 00, 1002 10 00 00, 1003 10 00 00, 1004 10 00 00, 1006 10 10 00, 1008 10 00 00, 1008 21 00 00, 1201 10 00 00, 1204 00 10 00, 1206 00 10 00, 1207 10 00 00, 1207 21 00 00, 1207 30 00 00, 1207 40 10 00, 1207 50 10 00, 1207 60 00 00, 1207 70 00 00, 1207 91 10 00, 1207 99 91 00 згiдно з УКТЗЕД, та в iнших випадках, передбачених законодавством, для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України не є обов'язковою i здiйснюється державними фiтосанiтарними iнспекторами виключно на вимогу особи.

     У разi вивезення з карантинної зони об'єктiв регулювання, що класифiкуються за товарними позицiями, товарними пiдпозицiями та товарними пiдкатегорiями, зазначеними в абзацi третьому цього пiдпункту, без карантинного сертифiката особа зобов'язана вести облiк таких об'єктiв регулювання за формою згiдно з додатком та подавати вiдповiдну iнформацiю на вимогу Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв (не частiше одного разу на мiсяць);

     у разi ввезення на митну територiю України об'єктiв регулювання, що належать до груп 07, 08, 09, 10, 11, 12 згiдно з УКТЗЕД, фiтосанiтарний контроль здiйснюється державними фiтосанiтарними iнспекторами виключно методами внутрiшнього та/або зовнiшнього iнспектування (без проведення огляду та фiтосанiтарної експертизи (аналiзу), передбаченими наказом Мiнекономiки вiд 22 лютого 2021 р. N 343 "Про затвердження Методiв iнспектування, огляду, у тому числi вiдбору зразкiв, та проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв)", крiм випадкiв, коли:

     фiтосанiтарнi сертифiкати та/або фiтосанiтарнi сертифiкати на реекспорт вiдсутнi або недiйснi;

     об'єкти регулювання не вiдповiдають iнформацiї, що мiститься у фiтосанiтарному сертифiкатi та/або фiтосанiтарному сертифiкатi на реекспорт;

     пiд час проведення внутрiшнього та/або зовнiшнього iнспектування державними фiтосанiтарними iнспекторами виявлено зараження або ознаки зараження чи пошкодження об'єктiв регулювання регульованими шкiдливими органiзмами;

     3) обстеження та монiторинг проводяться державним фiтосанiтарним iнспектором за наявностi документа, що пiдтверджує вiдсутнiсть на вiдповiднiй територiї ризикiв, пов'язаних iз вибухонебезпечними предметами, виданого в електроннiй або паперовiй формi мiсцевою державною (вiйськовою) адмiнiстрацiєю чи органом мiсцевого самоврядування або оператором протимiнної дiяльностi.

     У разi проведення обстеження такий документ подається особою територiальному органу Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв разом iз заявою на проведення фiтосанiтарних процедур.

     У разi проведення монiторингу для отримання такого документа територiальний орган Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв звертається iз запитом до вiдповiдної мiсцевої державної (вiйськової) адмiнiстрацiї чи органу мiсцевого самоврядування або оператора протимiнної дiяльностi.

     Державний фiтосанiтарний iнспектор має право не проводити обстеження або монiторинг за умови вiдсутностi документа, зазначеного в абзацi першому цього пiдпункту, або наявностi iнформацiї про небезпеку для його життя чи здоров'я пiд час проведення такого обстеження або монiторингу, про що невiдкладно повiдомляє територiальному органу Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв.

     За наявностi умов, що унеможливлюють проведення державним фiтосанiтарним iнспектором обстеження у визначений (запланований) строк, територiальний орган Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв iнформує про це особу протягом восьми робочих годин iз зазначенням причини. Строки проведення такого обстеження можуть бути продовженi, але не довше нiж до завершення вегетацiйного перiоду з урахуванням бiологiчних особливостей регульованого шкiдливого органiзму або шкiдливого органiзму, щодо якого проводиться обстеження.

     Державний фiтосанiтарний iнспектор зобов'язаний провести обстеження або монiторинг у найкоротший строк, але не пiзнiше нiж упродовж двох робочих днiв з моменту пiдтвердження щодо усунення небезпеки, яким може бути подання нового документа про вiдсутнiсть на вiдповiднiй територiї ризикiв, пов'язаних iз вибухонебезпечними предметами, виданого мiсцевою державною (вiйськовою) адмiнiстрацiєю чи органом мiсцевого самоврядування або оператором протимiнної дiяльностi, або iнформацiї про усунення такої небезпеки.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2022 р. N 867)

     2. Пункт 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2022 р. N 867)

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 75

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 квiтня 2022 р. N 398

ВIДОМОСТI
щодо облiку об'єктiв регулювання, що перемiщуються територiєю України без супроводу карантинного сертифiката

Дата внесення iнформацiї Назва об'єкта регулювання Кiлькiсть перемiщеного об'єкта регулювання Країна експорту/реекспорту* Назва, дата, та номер фiтосанiтарного документа, що супроводжував вантаж з об'єктами регулювання Мiсце кiнцевого перемiщення (мiсце призначення) об'єкта регулювання Найменування та контактнi данi особи, якiй перемiщено об'єкт регулювання, мiсце призначення** Примiтки (заповнюється особою у разi потреби)
кiлькiсть одиниця вимiру
1 2 3 4 5 6 7 8 9
____________________________________
(iнiцiали (iнiцiал), прiзвище особи)
__________________________
(пiдпис)
М. П. (за наявностi)

____________
     * У разi ввезення на митну територiю України.
     ** У разi перемiщення за межi карантинної зони.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.