Сертификация товаров

ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ТЕХНIЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ

      Основними документами, що встановлюють порядок пiдтвердження вiдповiдностi технiчним регламентам окремих видiв товарiв, є:

     Технiчний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукцiї або пов'язанi з ними процеси та методи виробництва, включаючи вiдповiднi адмiнiстративнi положення, додержання яких є обов'язковим. Вiн може також включати або виключно стосуватися вимог до термiнологiї, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тiй мiрi, в якiй вони застосовуються до продукцiї, процесу або методу виробництва.
     Оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що заданi вимоги, якi стосуються продукцiї, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконанi.
     Пiдтвердження вiдповiдностi - видача документа про вiдповiднiсть, яка ґрунтується на прийнятому пiсля критичного огляду рiшеннi про те, що виконання заданих вимог було доведене (стаття 1 Закону України вiд 15.01.2015 N 124-VIII).

     Документом, що пiдтверджує повноваження суб'єкта господарювання як уповноваженого представника в розумiннi Законiв України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", є будь-який документ (у тому числi зовнiшньоекономiчний договiр), який мiстить письмове доручення виробника продукцiї певному суб'єкту господарювання дiяти вiд iменi такого виробника та пiд його вiдповiдальнiсть щодо декларування вiдповiдностi продукцiї та виконання деяких iнших обов'язкiв, передбачених законодавством України для виробника. (лист Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 05.10.2017 N 3432-04/35373-3).

     Статтею 37 Закону України вiд 02.12.2010 N 2735-VI передбачено, що пiд час контролю продукцiї органи доходiв i зборiв проводять документальнi перевiрки та вибiрковi обстеження зразкiв продукцiї на таких пiдставах:
     1) згiдно iз секторальними планами ринкового нагляду;
     2) у разi одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, iнформацiї про таку продукцiю;
     3) за повiдомленнями органiв ринкового нагляду про продукцiю, що не вiдповiдає встановленим вимогам, наданими вiдповiдно до частин восьмої i дев'ятої цiєї статтi.

      Медичнi вироби
      В Українi щодо медичних виробiв дiють наступнi технiчнi регламенти:

     На медичнi вироби (крiм тих, що виготовленi на замовлення або призначенi для клiнiчних дослiджень), що вважаються такими, що вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, перед введенням їх в обiг повинно бути нанесено маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, який застосовується вiдповiдно до правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015 N 1184.

     Введення в обiг та/або в експлуатацiю медичних виробiв дозволяється тiльки в разi, коли вони повнiстю вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, за умови належного постачання, встановлення, технiчного обслуговування та застосування їх за призначенням. Вiдповiднiсть вимогам Технiчних регламентiв пiдтверджується декларацiєю про вiдповiднiсть та/або сертифiкатом вiдповiдностi.

     Законом України вiд 07.12. 2017 N 2245-VIII викладено у новiй редакцiї абзац другий пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 роздiлу V Податкового кодексу України, а саме, починаючи з 01.01.2018, ставку податку у розмiрi 7%  встановлено на операцiї з постачання на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв, якi вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, та дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi.

     У разi якщо при здiйсненнi операцiй з постачання на митнiй територiї України та/або ввезення на митну територiю України медичних виробiв не дотримано вищезазначену умову, операцiї з постачання таких медичних виробiв та їх ввезення на митну територiю України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. (лист Державної фiскальної служби України вiд 05.02.2018 N 3375/7/99-99-15-03-02-17)

Наказ Держстандарту № 499 від 27.11.1996
Про внесення змiн та доповнень до перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист Комстандарту № 1377/5-3 від 21.03.1997
Щодо введення обов'язкової сертифiкацiї засобiв обчислювальної технiки в Українi
Закон України ВР № 644/97-ВР від 19.11.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування
Закон України ВР № 333/97-ВР від 11.06.1997
Про внесення змiни до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв "Про стандартизацiю i сертифiкацiю"
Наказ Держстандарту № 268 від 17.05.1997
Про внесення змiн до Перелiку, що пiдлягає в Українi обов'язковій сертифiкацiї, затвердженного наказом Держстандарту N 499
Лист Держстандарту № 3067/5-3 від 04.08.1997
Щодо сертифiкацiї будiвельної продукцiї
Закон України ВР № 468/97-ВР від 17.07.1997
Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10222 від 28.10.1997
Щодо митного оформлення у вiльне використання партiї товарiв, деякi з яких пiдлягають сертифiкацiї
Постанова КМУ № 1211 від 04.11.1997
Про затвердження Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Наказ Комстандарту № 366 від 25.06.1997
Об утверждении правил обязательной сертификации средств вычислительной техники
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5298 від 27.05.1998
Щодо сертифiкацiї продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-11244 від 26.11.1997
Про митнi збори при сертифiкацiї
Закон України ВР № 32/98-ВР від 16.01.1998
Про внесення змiн до Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"
Наказ Держстандарту № 27 від 20.01.1998
Про затвердження доповнень до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1667 від 19.02.1998
Про внесення змiн до листа Держмитслужби вiд 04.02.98 N 11/2-1178
Наказ Держстандарту № 549 від 11.09.1997
Про внесення доповнень до Перелiку продукцiї,що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Наказ Держстандарту № 388 від 04.07.1997
Про перелiк продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1149-ЕП від 02.06.1998
Про сертифiкацiю тютюнових виробiв
Постанова КМУ № 931 від 19.06.1998
Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1422-ЕП від 02.07.1998
До листа Держмитслужби вiд 23.06.98 N 11/4-6224
Указ ПУ № 817/98 від 23.07.1998
Про деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi (витяг)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-3651 від 14.04.1998
Щодо сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10134 від 25.09.1998
Щодо сертифiкацiї продукцiї
Постанова КМУ № 1809 від 16.11.1998
Про додаткові заходи щодо недопущення імпорту неякісних лікеро-горілчаних виробів
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2948-ЕП від 03.12.1998
Про надання додаткової iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-466-ЕП від 23.02.1999
До п. 3 листа Держмитслужби вiд 27.05.98 N 11/1-5298
Закон України ВР № 771/97-ВР від 23.12.1997
Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв
Постанова КМУ № 341 від 20.03.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 793
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-8255 від 05.08.1998
Щодо сертифiкацiї сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться як гуманiтарна допомога
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1917 від 28.02.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 974/781/25 від 15.12.1998
Про посилення контролю за лiкеро-горiлчаними виробами
Наказ Держстандарту № 968 від 10.12.1998
Про внесення змiн до Правил обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв
Наказ Держстандарту № 633 від 18.08.1998
Про затвердження Порядку проведення робiт iз сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва,що виготовляється серiйно
Наказ Держстандарту № 100 від 10.03.1999
Про затвердження Правил визначення вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1053-ЕП від 13.04.1999
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.99 N 7098/98
Закон України ВР № 597-XIV від 09.04.1999
Про внесення змiни до статтi 4 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"
Постанова КМУ № 954 від 03.06.1999
Питання Комiтету з питань стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї
Наказ Держстандарту № 322 від 14.06.1999
Про внесення доповнень до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Декрет КМУ № 46-93 від 10.05.1993
Про стандартизацiю i сертифiкацiю
Наказ Держстандарту № 323 від 14.06.1999
Про внесення змiн до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Постанова КМУ № 223 від 09.09.1991
Питання Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та якостi продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3206-ЕП від 07.10.1999
Щодо митного оформлення сiльськогосподарської продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-290-ЕП від 22.08.2005
Про анулювання дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-11808-ЕП від 29.11.2002
Про анулювання та призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-5290 від 14.06.2002
Про призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-916-ЕП від 09.09.2006
Про призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-925-ЕП від 12.09.2006
Про анулювання дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Постанова КМУ № 1898 від 14.10.1999
Про посилення контролю за якiстю зерна та продуктiв його переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3589-ЕП від 15.11.1999
Про доведення додаткової iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9498 від 19.12.1996
Про захист сертифiкатiв вiдповiдностi системи сертифiкацiї УкрСЕПРО

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.