Сертификация товаров

ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ТЕХНIЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ

      Основними документами, що встановлюють порядок пiдтвердження вiдповiдностi технiчним регламентам окремих видiв товарiв, є:

     Технiчний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукцiї або пов'язанi з ними процеси та методи виробництва, включаючи вiдповiднi адмiнiстративнi положення, додержання яких є обов'язковим. Вiн може також включати або виключно стосуватися вимог до термiнологiї, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тiй мiрi, в якiй вони застосовуються до продукцiї, процесу або методу виробництва.
     Оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що заданi вимоги, якi стосуються продукцiї, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконанi.
     Пiдтвердження вiдповiдностi - видача документа про вiдповiднiсть, яка ґрунтується на прийнятому пiсля критичного огляду рiшеннi про те, що виконання заданих вимог було доведене (стаття 1 Закону України вiд 15.01.2015 N 124-VIII).

     Документом, що пiдтверджує повноваження суб'єкта господарювання як уповноваженого представника в розумiннi Законiв України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", є будь-який документ (у тому числi зовнiшньоекономiчний договiр), який мiстить письмове доручення виробника продукцiї певному суб'єкту господарювання дiяти вiд iменi такого виробника та пiд його вiдповiдальнiсть щодо декларування вiдповiдностi продукцiї та виконання деяких iнших обов'язкiв, передбачених законодавством України для виробника. (лист Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 05.10.2017 N 3432-04/35373-3).

     Статтею 37 Закону України вiд 02.12.2010 N 2735-VI передбачено, що пiд час контролю продукцiї органи доходiв i зборiв проводять документальнi перевiрки та вибiрковi обстеження зразкiв продукцiї на таких пiдставах:
     1) згiдно iз секторальними планами ринкового нагляду;
     2) у разi одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, iнформацiї про таку продукцiю;
     3) за повiдомленнями органiв ринкового нагляду про продукцiю, що не вiдповiдає встановленим вимогам, наданими вiдповiдно до частин восьмої i дев'ятої цiєї статтi.

      Медичнi вироби
      В Українi щодо медичних виробiв дiють наступнi технiчнi регламенти:

     На медичнi вироби (крiм тих, що виготовленi на замовлення або призначенi для клiнiчних дослiджень), що вважаються такими, що вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, перед введенням їх в обiг повинно бути нанесено маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, який застосовується вiдповiдно до правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015 N 1184.

     Введення в обiг та/або в експлуатацiю медичних виробiв дозволяється тiльки в разi, коли вони повнiстю вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, за умови належного постачання, встановлення, технiчного обслуговування та застосування їх за призначенням. Вiдповiднiсть вимогам Технiчних регламентiв пiдтверджується декларацiєю про вiдповiднiсть та/або сертифiкатом вiдповiдностi.

     Законом України вiд 07.12. 2017 N 2245-VIII викладено у новiй редакцiї абзац другий пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 роздiлу V Податкового кодексу України, а саме, починаючи з 01.01.2018, ставку податку у розмiрi 7%  встановлено на операцiї з постачання на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв, якi вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, та дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi.

     У разi якщо при здiйсненнi операцiй з постачання на митнiй територiї України та/або ввезення на митну територiю України медичних виробiв не дотримано вищезазначену умову, операцiї з постачання таких медичних виробiв та їх ввезення на митну територiю України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. (лист Державної фiскальної служби України вiд 05.02.2018 N 3375/7/99-99-15-03-02-17)

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-15081-ЕП від 20.10.2003
Про зупинення дiї сертифiката вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-15621-ЕП від 31.10.2003
Про зупинення дiї сертифiката вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-16151-ЕП від 13.11.2003
Про анулювання сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18237-ЕП від 25.12.2003
Про зупинення дiї сертифiката вiдповiдностi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 53/76 від 04.02.2004
Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок виготовлення, замовлення, застосування i зберiгання бланкiв документiв суворого облiку форми N СЯ-1 "Експортний сертифiкат якостi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/2603-ЕП від 05.03.2004
Про надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/2804-ЕП від 11.03.2004
Про зупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 3 від 10.01.2004
Про затвердження Правил визначення вартостi робiт з акредитацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1401-ЕП від 08.04.2004
Про акредитацiю спектральної лабораторiї на право проведення вимiрювань хiмiчного складу кольорових металiв, їх сплавiв i зливкiв
Міждержавна угода від 05.09.1997
Угода мiж Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї i Литовським департаментом стандартизацiї в галузi метрологiчної дiяльностi
Міждержавна угода від 06.04.2000
Угода про спiвробiтництво в галузi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї мiж Держстандартом України i Мiнiстерством науки Соцiалiстичної Республiки В'єтнам
Міждержавна угода від 06.04.2000
Угода про спiвробiтництво в галузi взаємного визнання результатiв робiт з сертифiкацiї мiж Держстандартом України i Мiнiстерством науки Соцiалiстичної Республiки В'єтнам
Міждержавна угода від 16.10.2001
Угода про спiвробiтництво в галузi взаємного визнання результатiв робiт з оцiнки вiдповiдностi мiж Держстандартом України i Нацiональним Бюро по стандартизацiї Республiки Куба
Міждержавна угода від 16.11.2001
Угода про спiвробiтництво в галузi взаємного визнання результатiв робiт з оцiнки вiдповiдностi мiж Держстандартом України i Управлiнням з технiчної стандартизацiї, метрологiї Чеської Республiки
Міждержавна угода від 17.09.2001
Меморандум про перспективнi напрями спiвробiтництва у галузi стандартизацiї та сертифiкацiї мiж Iталiйською установою з унiфiкацiї (UNI) та Держстандартом України
Міждержавна угода від 20.06.2000
Угода мiж Держстандартом України i Державним комiтетом по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї Республiки Бiлорусь про взаємне визнання результатiв робiт з сертифiкацiї
Міждержавна угода від 22.10.1999
Угода про спiвробiтництво в галузi взаємного визнання результатiв робi з сертифiкацiї мiж Комiтетом України з питань стандартизацiї, метролог i Нацiональним центром з стандартизацiї i метрологiї Монголiї
Міждержавна угода від 24.01.2002
Угода мiж Держстандартом України та Мiнiстерством економiки Словацької Республiки про спiвробiтництво в галузi взаємного визнання результатiв робiт з оцiнки вiдповiдностi промислової продукцiї
Міждержавна угода від 26.11.2003
Меморандум про намiри щодо взаємного спiвробiтництва у галузi стандартизацiї, сертифiкацiї мiж Держспоживстандартом України та Мiнiстерством промисловостi, торгiвлi та працi Держави Iзраїль
Міждержавна угода від 28.05.1994
Угода про спiвробiтництво мiж Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї i Американським нацiональним iнститутом стандартiв
Міждержавна угода від 30.10.1997
Угода мiж Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї i Комiтетом по стандартизацiї та метрологiї при Радi Мiнiстрiв Республiки Болгарiї в галузi метрологiчної дiяльностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-18/6775-ЕП від 26.05.2004
Про митне оформлення продуктiв переробки брухту кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-18/6973-ЕП від 01.06.2004
Про ввезення сiльськогосподарської продукцiї 1 - 24 груп за УКТ ЗЕД, як сировини для подальшої переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/6085-ЕП від 13.05.2004
Про впровадження систем управлiння якiстю виробництва металопродукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/7529-ЕП від 14.06.2004
Про провадження системи управлiння якiстю виробництва металопродукцiї
Лист Мінпромполітики № 14/5-2-1210 від 28.05.2004
Щодо операцiй з метолобрухтом
Лист Мінпромполітики № 14/5-2-961 від 23.04.2004
Щодо операцiй з металобрухтом
Міждержавна угода від 25.03.2004
Протокол про поновлення дiї Угоди мiж Урядом України i Урядом Держави Iзраїль про спiвробiтництво в галузi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/7785-ЕП від 18.06.2004
Про зупинення дiї сертифiката вiдповiдностi
Наказ Держспоживстандарту № 110 від 09.06.2004
Про затвердження Перелiку уповноважених регiональних органiв iз сертифiкацiї, яким делеговане право проводити роботи iз сертифiкацiї та видавати сертифiкати вiдповiдностi на iмпортнi алкогольнi напої
Наказ Мінтрансу № 495 від 14.06.2004
Про внесення доповнення до Правил сертифiкацiї типу авiацiйної технiки
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-2740-ЕП від 05.07.2004
Про зупинення дiї сертифiката вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-2768-ЕП від 06.07.2004
Про впровадження системи управлiння якiстю стосовно виробництва металопродукцiї
Закон України ВР № 1765-IV від 15.06.2004
Про внесення змiн до Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть"
Наказ Держспоживстандарту № 128 від 01.07.2004
Про затвердження Порядку розгляду спiрних питань iз сертифiкацiї комiсiєю з апеляцiй Держспоживстандарту України
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-3621-ЕП від 21.08.2004
Про операцiї з металобрухтом
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-3477-ЕП від 13.08.2004
Про надiслання Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть"
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-3965-ЕП від 09.09.2004
Про зупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист Мінпромполітики № 14/5-2-1544 від 06.08.2004
Щодо операцiй з металобрухтом
Лист Мінпромполітики № 14/5-2-1549 від 21.07.2004
Щодо операцiй з металобрухтом
Постанова КМУ № 1464 від 28.10.2004
Про внесення змiн до Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-18/13637-ЕП від 15.11.2004
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-18/13638-ЕП від 15.11.2004
Про сертифiкацiю гуманiтарної допомоги
Лист Держспоживстандарту № 9668-6-4/24 від 26.10.2004
Щодо сертифiкацiї гуманiтарної допомоги
Постанова КМУ № 1574 від 17.11.2004
Про затвердження Протоколу про поновлення дiї Угоди мiж Урядом України i Урядом Держави Iзраїль про спiвробiтництво в галузi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/14006-ЕП від 23.11.2004
Про впровадження систем управлiння якiстю виробництва металопродукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-18/14842-ЕП від 15.12.2004
Стосовно прискорення митного оформлення товарiв, що пiдлягають сертифiкацiї
Наказ МОЗ № 645 від 24.12.2004
Про вдосконалення робiт зi стандартизацiї i сертифiкацiї в сферi лiкарських засобiв
Постанова КМУ № 1783 від 31.12.2004
Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2001 р. N 1405
Наказ Держспоживстандарту № 271 від 09.12.2004
Про затвердження Порядку встановлення приналежностi засобiв вимiрювальної технiки до таких, що призначенi для використання у побутовiй сферi та не пiдлягають державним контрольним випробуванням

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.