Сертификация товаров

ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ТЕХНIЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ

      Основними документами, що встановлюють порядок пiдтвердження вiдповiдностi технiчним регламентам окремих видiв товарiв, є:

     Технiчний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукцiї або пов'язанi з ними процеси та методи виробництва, включаючи вiдповiднi адмiнiстративнi положення, додержання яких є обов'язковим. Вiн може також включати або виключно стосуватися вимог до термiнологiї, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тiй мiрi, в якiй вони застосовуються до продукцiї, процесу або методу виробництва.
     Оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що заданi вимоги, якi стосуються продукцiї, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконанi.
     Пiдтвердження вiдповiдностi - видача документа про вiдповiднiсть, яка ґрунтується на прийнятому пiсля критичного огляду рiшеннi про те, що виконання заданих вимог було доведене (стаття 1 Закону України вiд 15.01.2015 N 124-VIII).

     Документом, що пiдтверджує повноваження суб'єкта господарювання як уповноваженого представника в розумiннi Законiв України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", є будь-який документ (у тому числi зовнiшньоекономiчний договiр), який мiстить письмове доручення виробника продукцiї певному суб'єкту господарювання дiяти вiд iменi такого виробника та пiд його вiдповiдальнiсть щодо декларування вiдповiдностi продукцiї та виконання деяких iнших обов'язкiв, передбачених законодавством України для виробника. (лист Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 05.10.2017 N 3432-04/35373-3).

     Статтею 37 Закону України вiд 02.12.2010 N 2735-VI передбачено, що пiд час контролю продукцiї органи доходiв i зборiв проводять документальнi перевiрки та вибiрковi обстеження зразкiв продукцiї на таких пiдставах:
     1) згiдно iз секторальними планами ринкового нагляду;
     2) у разi одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, iнформацiї про таку продукцiю;
     3) за повiдомленнями органiв ринкового нагляду про продукцiю, що не вiдповiдає встановленим вимогам, наданими вiдповiдно до частин восьмої i дев'ятої цiєї статтi.

      Медичнi вироби
      В Українi щодо медичних виробiв дiють наступнi технiчнi регламенти:

     На медичнi вироби (крiм тих, що виготовленi на замовлення або призначенi для клiнiчних дослiджень), що вважаються такими, що вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, перед введенням їх в обiг повинно бути нанесено маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, який застосовується вiдповiдно до правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015 N 1184.

     Введення в обiг та/або в експлуатацiю медичних виробiв дозволяється тiльки в разi, коли вони повнiстю вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, за умови належного постачання, встановлення, технiчного обслуговування та застосування їх за призначенням. Вiдповiднiсть вимогам Технiчних регламентiв пiдтверджується декларацiєю про вiдповiднiсть та/або сертифiкатом вiдповiдностi.

     Законом України вiд 07.12. 2017 N 2245-VIII викладено у новiй редакцiї абзац другий пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 роздiлу V Податкового кодексу України, а саме, починаючи з 01.01.2018, ставку податку у розмiрi 7%  встановлено на операцiї з постачання на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв, якi вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, та дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi.

     У разi якщо при здiйсненнi операцiй з постачання на митнiй територiї України та/або ввезення на митну територiю України медичних виробiв не дотримано вищезазначену умову, операцiї з постачання таких медичних виробiв та їх ввезення на митну територiю України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. (лист Державної фiскальної служби України вiд 05.02.2018 N 3375/7/99-99-15-03-02-17)

Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1050-ЕП від 18.10.2006
Про сертифiкат вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1177-ЕП від 13.11.2006
Про припинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист Мінпромполітики № 14/2-4-1922 від 11.12.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1364-ЕП від 25.12.2006
Про операцiї з металобрухтом
Наказ Держспоживстандарту № 353 від 15.12.2006
Про затвердження Змiн до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 35/1-74-ЕП від 19.01.2007
Щодо застосування спецiальних санкцiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-18/513-ЕП від 20.01.2007
Наказ Держспоживстандарту № 6 від 29.01.2007
Про затвердження Перелiку продукцiї, вiдповiднiсть якої може бути пiдтверджена декларацiєю про вiдповiднiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-142-ЕП від 19.02.2007
Щодо iнформацiї органу сертифiкацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/2932-ЕП від 22.03.2007
Про пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї
Наказ Держспоживстандарту № 342 від 01.12.2005
Про затвердження Тимчасового порядку декларування вiдповiдностi продукцiї з низьким ступенем ризику для життя i здоров'я споживачiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 35/1-550-ЕП від 04.04.2007
Щодо тимчасового зупинення дiї спецiальної санкцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 35/1-599-ЕП від 13.04.2007
Про переведення на iндивiдуальний режим лiцензування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-31/4149-ЕП від 20.04.2007
Про використання радiоелектронних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 35/2-662-ЕП від 23.04.2007
Щодо застосування спецiальної санкцiї
Наказ Держспоживстандарту № 75/91 від 25.04.2007
Про затвердження Правил проведення робiт iз сертифiкацiї засобiв захисту iнформацiї
Закон України ВР № 1107-V від 31.05.2007
Про внесення змiн до Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi"
Наказ Держспоживстандарту № 142 від 05.07.2007
Про внесення змiн до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Постанова КМУ № 939 від 18.07.2007
Про затвердження Технiчного регламенту щодо контейнерiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв i плану заходiв з його застосування
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-3/702-ЕП від 25.07.2007
Про наказ Держспоживстандарту вiд 05.07.07 N 142
Лист МОЗ № 221 від 16.07.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1/729-ЕП від 31.07.2007
Наказ Держспоживстандарту № 221 від 13.09.2007
Про внесення змiн до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Рішення Держпідприємництва (до 2011) № 19 від 27.07.2005
Про необхiднiсть усунення порушень Держспоживстандарту України принципiв державної регуляторної полiтики згiдно з вимогами Закону України вiд 11.09.2003 N 1160-IV
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-18/10837-ЕП від 24.10.2007
Про сертифiкацiю сiльськогосподарської продукцiї
Лист Держспоживстандарту № 9455-1-4/17 від 17.10.2007
Щодо сертифiкацiї продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-2/0013-ЕП від 10.01.2008
Про сертифiкати вiдповiдностi
Лист Мінпромполітики № 14/2-4-405 від 27.02.2008
Щодо операцiй з металобрухтом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-18/2446-ЕП від 03.03.2008
Про операцiї з металопродукцiєю
Лист ДМСУ (до 2012) № 35/2-604-ЕП від 21.03.2008
Щодо застосування спецiальних санкцiй
Постанова КМУ № 446 від 14.05.2008
Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов КМУ
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-18/5864-ЕП від 27.05.2008
Щодо набуття чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 536 від 11.06.2008
Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв
Наказ Держпідприємництва (до 2011) № 175/589 від 02.06.2008
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, спiльного наказу Держстандарту України та Держмитслужби України вiд 07.12.2000 N 701/701
Розпорядження Держспоживстандарту № 6-р від 31.03.2008
Про внесення змiн до Рекомендацiй щодо розроблення проектiв технiчних регламентiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-18/7396-ЕП від 04.07.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-18/7893-ЕП від 16.07.2008
Про операцiї з металопродукцiєю
Лист Мінпромполітики № 14/2-4-1203 від 01.07.2008
Щодо операцiй з металобрухтом
Постанова КМУ № 641 від 16.07.2008
Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для лабораторної дiагностики in vitro
Лист Мінпромполітики № 14/2-4-1936 від 29.10.2008
Щодо операцiй з металобрухтом
Лист Мінпромполітики № 14/2-4-2024 від 07.11.2008
Щодо операцiй з металобрухтом
Лист НБУ № 11-211/3266-11088 від 14.08.2008
Про надання роз'яснень з питань сертифiкацiї
Постанова КМУ № 717 від 20.08.2008
Про затвердження Технiчного регламенту мийних засобiв
Постанова КМУ № 856 від 24.09.2008
Про затвердження Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi
Постанова КМУ № 901 від 08.10.2008
Про затвердження Технiчного регламенту безпеки iграшок
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-18/12229-ЕП від 06.11.2008
Щодо операцiй з металобрухтом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 626/1091 від 03.10.2008
Про оформлення операцiй з експорту металобрухту та напiвфабрикатiв з нього
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-18/13572-ЕП від 11.12.2008
Щодо операцiй з металобрухтом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-18/428-ЕП від 20.01.2009
Про сертифiкати вiдповiдностi
Лист Мінпромполітики № 14/2-4-42 від 13.01.2009
Щодо використання бланкiв "Експортний сертифiкат якостi" (форма СЯ-1)

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.