Фитосанитарный контроль

ФIТОСАНIТАРНИЙ КОНТРОЛЬ

     Фiтосанiтарний контроль запроваджено в України з метою охорони її територiї вiд проникнення шкiдникiв, хвороб рослин та бур'янiв, якi можуть спричинити значнi збитки народному господарству України.

     Основними документами, якими встановлено порядок здiйснення фiтосанiтарного контролю товарiв при їх перемiщеннi через митний кордон, є:

     - Закон України вiд 30.06.1993 N 3348-XII "Про карантин рослин";

     - Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019 N 1177 "Деякi питання реалiзацiї Закону України "Про карантин рослин""

     - Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон";

     - Наказ Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 22.12.2005 N 731 "Про затвердження Фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу".

     Об'єкти регулювання пiдлягають iнспектуванню з метою перевiрки їх фiтосанiтарного стану. Об'єкти регулювання - будь-яка рослина, продукт рослинного походження, мiсце зберiгання, упаковка, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-якi iншi органiзми, об'єкти або матерiали, здатнi переносити чи поширювати регульованi шкiдливi органiзми, якi визначаються окремо для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, а також для цiлей контролю за перемiщенням територiєю України;

     Перелiк об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту затверджено постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019 N 1177.

     РЕЄСТРАЦIЯ

     Вiдповiдно до статтi 27 Закону України "Про карантин рослин" реєстрацiї у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, пiдлягають особи, якi:

     - здiйснюють господарську дiяльнiсть з обiгу об'єктiв регулювання у карантиннiй та регульованiй зонах;

     - виробляють насiннєвий та садивний матерiал;

     - здiйснюють бiологiчний контроль з використанням бiологiчних контрольних органiзмiв;

     - здiйснюють господарську дiяльнiсть з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матерiалу;

     - здiйснюють зберiгання та переробку зерна.

     IМПОРТ I ТРАНЗИТ

     Згiдно з положеннями Закону України "Про карантин рослин" ввезення в Україну або транзит через її територiю вантажу дозволяється за таких умов:

     - об'єкт регулювання не iмпортований та не походить iз забороненої для iмпорту країни-експортера чи зони країни походження;

     - вiдсутнiсть повiдомлення компетентного органу країни походження, реекспорту чи транзиту про надзвичайнi обставини та/або пiдтвердження виявлення вогнища та поширення карантинного органiзму на конкретнiй територiї або виробничiй дiлянцi країни походження чи транзиту;

     - наявнiсть повного та дiйсного фiтосанiтарного сертифiката;

     - вiдсутнiсть карантинних органiзмiв та ознак зараження ними;

     - наявнiсть непошкодженого опломбування транзитного вантажу, здiйсненого митним органом країни-експортера;

     - попереднi вантажi з аналогiчними об'єктами регулювання з країни походження та/або конкретного об'єкта походження супроводжувалися повними та дiйсними фiтосанiтарними сертифiкатами;

     - вантаж вiдповiдає вимогам фiтосанiтарних заходiв.

     Фiтосанiтарний контроль вантажiв з об'єктами регулювання, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється державними фiтосанiтарними iнспекторами у визначених пунктах карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордонi України.

     У пунктах пропуску на державному кордонi України фiтосанiтарний контроль об'єктiв регулювання, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється органами доходiв i зборiв у формi попереднього документального контролю.

     У разi припинення попереднього документального контролю органами доходiв i зборiв для здiйснення фiтосанiтарного контролю залучається посадова особа вiдповiдного уповноваженого органу.

     Об'єкти регулювання, що надходять у пункти пропуску на державному кордонi України, на яких вiдсутнi прикордоннi пункти карантину рослин, перенаправляються до найближчого прикордонного пункту карантину рослин.

     До вантажiв з об'єктами регулювання у митницях призначення або на митних складах застосовуються фiтосанiтарнi процедури, передбаченi статтями 39 - 41 Закону України "Про карантин рослин", у тому числi для забезпечення вiдповiдностi фiтосанiтарних заходiв пiд час зберiгання, пакування, розпакування, перепакування, переробки та обробки об'єктiв регулювання у митницях призначення та на митних складах.

     Взаємодiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, та державних фiтосанiтарних iнспекторiв з органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, та iншими заiнтересованими особами пiд час проведення фiтосанiтарного контролю вантажiв з об'єктами регулювання, що iмпортуються або ввозяться на митну територiю України з метою транзиту, здiйснюється з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Вiдомостi про результати здiйснення фiтосанiтарного контролю в електроннiй формi, засвiдченi електронним цифровим пiдписом, вносяться державним фiтосанiтарним iнспектором до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" протягом строкiв, встановлених статтею 319 Митного кодексу України.

     Порядок iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016 N 364.

     ЕКСПОРТ

     Фiтосанiтарна лабораторiя проводить фiтосанiтарну експертизу (аналiзи) об'єктiв регулювання для цiлей експорту з метою виявлення та визначення видiв шкiдливих органiзмiв з урахуванням фiтосанiтарних вимог країни-iмпортера. Фiтосанiтарна лабораторiя приватної форми власностi для проведення фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) для цiлей експорту повинна мати уповноваження та акредитацiю ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або iнших стандартiв, якими їх замiнено, у галузi застосування методiв дiагностики шкiдливих органiзмiв за тими видами аналiзiв (експертиз), якi вимагаються країною-iмпортером для визначення фiтосанiтарного стану вiдповiдної партiї вантажу.

     За результатами проведеної фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв) фiтосанiтарна лабораторiя надає висновок фiтосанiтарної експертизи (аналiзiв), який встановлює фiтосанiтарний стан всiєї партiї вантажу.

     ДЕРЕВ'ЯНА ТАРА

     Наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 22.12.2005 N 731 з 04.02.2006 введено в дiю Фiтосанiтарнi правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу.

     Пакувальний матерiал - деревина або продукцiя з деревини, що використовується для закрiплення, захисту або перемiщення товарного продукту, а також матерiалу, який може сприяти поширенню або за допомогою якого можуть поширюватися карантиннi органiзми;

     Пiддон - засiб для пакування, який має дерев'яний настил i за потреби надбудову для розмiщення та закрiплення товару, але не пов'язаний з ним.

     Увезення в Україну дерев'яного пакувального матерiалу у виглядi партiї товару проводиться за наявностi оригiналу фiтосанiтарного сертифiката, що видається державними органами з карантину i захисту рослин країни-експортера, та карантинного дозволу на iмпорт або транзит, що видається Держветфiтослужбою України. Вивезення за межi територiї України дерев'яного пакувального матерiалу у виглядi партiї товару здiйснюється у супроводi фiтосанiтарного сертифiката. Дерев'яний пакувальний матерiал у виглядi партiї товару вивозиться за межi України за наявностi маркування.

     Увезення з-за кордону, перевезення в межах України та експорт дерев'яного пакувального матерiалу як супровiдного матерiалу для будь-яких вантажiв здiйснюються за умови його окорування, термiчної обробки або знезараження, про що свiдчить наявнiсть маркування на ньому з двох протилежних бокiв.

     Маркований дерев'яний пакувальний матерiал, який супроводжує будь-який вантаж, не супроводжується документами дозвiльного характеру у сферi карантину рослин, крiм випадкiв, якщо країна призначення не виставляє iнших умов.

Закон України ВР № 468/97-ВР від 17.07.1997
Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї
Наказ № 72 від 25.09.1996
Про затвердження Правил фiтосанiтарного контролю на державному кордонi України
Лист ДМКУ № 05/1203 від 30.08.1994
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10270 від 29.10.1997
Щодо порядку пропуску вантажiв, що пiдлягають санiтарному, ветеринарному та iншим видам контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12336 від 25.12.1997
Про доповнення до листа Деpжмитслужби вiд 08.12.97р. N 11/1-11694
Постанова КМУ № 892 від 28.10.1993
Про Статут Державної служби з карантину рослин України
Закон України ВР № 3348-XII від 30.07.1993
Про карантин рослин
Телетайпограма ДМКУ № Т-523 від 15.06.1994
Наказ № 56 від 29.09.1997
Про затвердження iнструкцiй iз виявлення, локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних об'єктiв
Постанова КМУ № 1034 від 15.06.1999
Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1995-ЕП від 02.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2081-ЕП від 09.07.1999
Стосовно єдиного збору
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2156-ЕП від 15.07.1999
Стосовно порядку справляння зборiв у залiзничних пунктах пропуску
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7184 від 07.07.1999
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034
Наказ Мінагрополітики № 85 від 12.02.2007
Про видачу лiцензiй на провадження господарської дiяльностi з проведення фумiгацiї (знезараження) об'єктiв регулювання, що визначенi Законом України "Про карантин рослин"
Постанова ВР № 3349-XII від 30.06.1993
Про порядок введення в дiю Закону України "Про карантин рослин"
Наказ Мінагрополітики № 198 від 19.04.2006
Про надання дозволу лiцензiатам на провадження господарської дiяльностi з проведення знезараження пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв, якi перемiщуються через державний кордон та карантиннi зони
Наказ Мінагрополітики № 327 від 26.06.2006
Про видачу лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з проведення знезараження пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв, якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони
Наказ Мінагрополітики № 122 від 15.03.2006
Про видачу лiцензiй на провадження господарської дiяльностi з проведення знезараження пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв, якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3439-ЕП від 29.10.1999
Про скасування листiв Держмитслужби
Закон України ВР № 1212-XIV від 04.11.1999
Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-767-ЕП від 16.04.1998
Щодо постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 441 від 02.03.2000
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 листопада 1993 р. N 953
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-2750-0-401 від 27.03.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-1546-ЕП від 28.04.2000
Інше від 19.07.2000
Наказ № 308/146 від 13.11.1995
Про обмеження ввозу в Україну насiння соняшнику iноземних гiбридiв
Наказ Мінтрансу № 644 від 21.11.2000
Правила перевезення вантажiв, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю
Закон України ВР № 3690-XII від 15.12.1993
Про насiння
Наказ Мінагрополітики № 255 від 19.12.2000
Про затвердження Положення про Українську державну насiннєву iнспекцiю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-14-1477-ЕП від 18.02.2002
Про посилення контролю за митним оформленням квiткової продукцiї
Наказ Мінагрополітики № 65 від 06.08.2002
Про затвердження Правил фiтосанiтарного контролю деревини та виробiв з неї
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-3015-ЕП від 06.09.2002
Про втрату чинностi окремими нормативно-правовими актами
Наказ Мінагрополітики № 255 від 05.09.2002
Про затвердження Iнструкцiї про порядок виготовлення та використання бланкiв карантинного дозволу на iмпорт, фiтосанiтарного сертифiката та фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт, карантинного сертифiката
Закон України ВР № 411-IV від 26.12.2002
Про насiння i садивний матерiал
Наказ Мінагрополітики № 412 від 27.12.2002
Про внесення змiн та доповнень до Положення про Головну державну iнспекцiю з карантину рослин України
Лист ДМКУ № 05/2979 від 27.09.1995
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-14-6151-ЕП від 21.04.2003
Закон України ВР № 674-IV від 03.04.2003
Про внесення змiн до Закону України "Про карантин рослин"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-6751-ЕП від 30.04.2003
Наказ Мінагрополітики № 134 від 15.05.2003
Про внесення змiн до Положення про Українську державну насiннєву iнспекцiю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-14-9976-ЕП від 01.07.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-3884-ЕП від 11.12.2003
Міждержавна угода від 31.03.2003
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Монголiї про спiвробiтництво в галузi карантину рослин
Постанова КМУ № 672 від 26.05.2004
Про затвердження Порядку проведення iнспектування, огляду, аналiзу, обстеження та знезараження пiдкарантинних матерiалiв i об'єктiв та їх перелiку
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/7390-ЕП від 10.06.2004
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Закон України ВР № 1804-IV від 17.05.2004
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо лiцензування дiяльностi з проведення знезараження пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/9113-ЕП від 22.07.2004
Про надання iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-3142-ЕП від 28.07.2004
Про доведення Закону України вiд 17.06.04 N 1804-IV
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/9589-ЕП від 02.08.2004
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 17.05.04 N 25/2-9-16/6196-ЕП

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.