ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про насiння i садивний матерiал

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 25 березня 2005 року
N 2505-IV,
вiд 15 грудня 2009 року N 1759-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5397-VI
(Законом України вiд 2 жовтня 2012 року N 5397-VI
цей Закон викладено у новiй редакцiї),
вiд 8 грудня 2015 року N 864-VIII
(змiни, внесенi пунктом 3 (крiм пiдпункту 10 пункту 3
в частинi визнання сертифiкатiв ОЕСР та ISTA)
роздiлу I Закону України вiд 8 грудня 2015 року N 864-VIII,
набирають чинностi з 1 липня 2016 року),
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX

     Цей Закон визначає основнi засади виробництва та обiгу насiння i садивного матерiалу, а також порядок здiйснення державного контролю за ними.

     Дiя цього Закону не поширюється на дiяльнiсть фiзичних осiб щодо виробництва, зберiгання, транспортування та/або використання насiння та садивного матерiалу для задоволення власних потреб, не пов'язаних iз здiйсненням господарської дiяльностi, а також на обiг насiння i садивного матерiалу генетично модифiкованих органiзмiв (рослин), що регулюється спецiальним законодавством.

(абзац другий преамбули у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     насiння - рослинний матерiал, що використовується для сiвби, включаючи власне насiння (насiнину), плоди, суплiддя;

     садивний матерiал - рослини та їхнi вегетативнi органи (частини), придатнi для вiдтворення цiлiсного органiзму рослин;

     насiнництво - галузь рослинництва, що забезпечує розмноження та виробництво насiння i садивного матерiалу сортiв рослин;

     первиннi ланки насiнництва - посiви (насадження) розсадникiв добору i розмноження визнаного сорту добазового насiння;

     розсадництво - галузь рослинництва, що забезпечує виробництво, створення маточних насаджень;

     первиннi ланки розсадництва - маточнi насадження багаторiчних рослин, створенi з використанням вихiдного садивного матерiалу визнаних сортiв у базових розсадниках, i садивний матерiал, що з них отримується;

     категорiя насiння i садивного матерiалу - насiння i садивний матерiал, отриманi на певному етапi вiдтворення сорту.

     Категорiї насiння i садивного матерiалу:

     добазове насiння - насiння первинних ланок насiнництва, що використовують для подальшого його розмноження i отримання базового насiння;

     базове насiння - генерацiї насiння, отриманi вiд послiдовного розмноження добазового насiння;

     сертифiковане насiння - генерацiї насiння, отриманi вiд послiдовного розмноження базового насiння.

     До насiння категорiй добазове, базове i сертифiковане належать насiннєва картопля та лiкарськi рослини;

     вихiдний садивний матерiал багаторiчних рослин - безвiруснi рослини або частини рослин сортiв, клонiв, створенi внаслiдок селекцiйної роботи для подальшого розмноження;

     базовий садивний матерiал багаторiчних рослин - безвiруснi рослини або частини рослин сортiв, клонiв, отриманi вiд послiдовного розмноження вихiдного садивного матерiалу i призначенi для створення маточних насаджень;

     сертифiкований садивний матерiал багаторiчних рослин - безвiруснi рослини сортiв, клонiв, отриманi вiд розмноження базового садивного матерiалу i призначенi для закладення промислових насаджень.

     До садивного матерiалу категорiй вихiдний, базовий, сертифiкований належать виноград, хмiль, плодовi, ягiднi, горiхоплiднi, малопоширенi, декоративнi та лiсовi рослини;

     пакування - процес затарювання (фасування) певної маси насiння або кiлькостi садивного матерiалу в упаковку (контейнер);

     етикетка - ярлик, виготовлений iз спецiального паперу чи iншого матерiалу i призначений для маркування насiння, який закрiплюється ззовнi та, за бажанням виробника, вкладається всередину упаковки (контейнера);

     маркування - нанесення на етикетку iнформацiї про назву ботанiчного таксону, сорт, номер партiї, категорiю, генерацiю, рiк та мiсяць пакування, а також iншої iнформацiї згiдно з вимогами законодавства у сферi насiнництва та розсадництва;

     сортовi якостi насiння i садивного матерiалу - сукупнiсть морфологiчних ознак, за якими визначається належнiсть рослини до вiдповiдного сорту;

     посiвнi якостi насiння - сукупнiсть показникiв, що характеризують придатнiсть насiння до сiвби;

     товарнi якостi садивного матерiалу - сукупнiсть бiометричних показникiв садивного матерiалу, у тому числi санiтарного стану, згiдно з якими ведеться сортування i визначення господарської придатностi садивного матерiалу;

     розсадники добору - ланка розмноження насiння, що вiдбирається вiд кращих рослин для подальшого закладення розсадникiв розмноження;

     розсадники розмноження - ланки розмноження насiння, отриманi з розсадникiв добору;

     реалiзацiя насiння або садивного матерiалу - дiяльнiсть юридичних осiб та/або фiзичних осiб - пiдприємцiв з продажу та/або постачання насiння або садивного матерiалу;

     кондицiйне насiння - насiння, сортовi та посiвнi якостi якого вiдповiдають вимогам, встановленим законодавством у сферi насiнництва та розсадництва;

     некондицiйне насiння - насiння, сортовi та посiвнi якостi якого не вiдповiдають вимогам, встановленим законодавством у сферi насiнництва та розсадництва;

     генерацiя насiння - насiннєве поколiння в межах певної категорiї;

     система насiнництва та розсадництва - комплекс взаємопов'язаних органiзацiйних, наукових i агротехнологiчних заходiв, спрямованих на забезпечення виробництва, реалiзацiї та використання насiння i садивного матерiалу сортiв рослин;

     Державний реєстр сортiв рослин, придатних для поширення в Українi (далi - Реєстр сортiв рослин України) - офiцiйний перелiк сортiв рослин, придатних для поширення в Українi;

     Перелiк сортiв рослин Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (далi - Перелiк сортiв рослин ОЕСР) - офiцiйний перелiк сортiв рослин, визнаних придатними для сертифiкацiї країнами, що приєдналися до насiннєвих схем Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку;

     Державний реєстр суб'єктiв насiнництва та розсадництва (далi - Реєстр суб'єктiв насiнництва та розсадництва) - перелiк суб'єктiв насiнництва та розсадництва, якi виробляють насiння та/або садивний матерiал для реалiзацiї вiдповiдно до вимог цього Закону;

     польове оцiнювання - оцiнювання стану та сортових якостей насiннєвих посiвiв, багаторiчних насаджень, насiння i садивного матерiалу;

     державний нагляд (контроль) - дiяльнiсть вiдповiдного центрального органу виконавчої влади у межах його повноважень щодо виявлення та запобiгання порушенням вимог законодавства у сферi насiнництва та розсадництва;

     сортовий контроль - комплекс заходiв iз визначення сортових якостей насiння, садивного матерiалу або маточних насаджень багаторiчних рослин;

     насiннєвий контроль - державний та внутрiшньогосподарський контроль сортових i посiвних якостей насiння, сортових i товарних якостей садивного матерiалу;

     дiлянковий (ґрунтовий) сортовий контроль - оцiнювання вiдповiдностi рослин, отриманих вiд насiння контрольної проби, рослинам, отриманим вiд насiння стандартного зразка, або офiцiйному опису сорту;

     лабораторний сортовий контроль - встановлення належностi вегетативних та генеративних органiв рослин до вiдповiдного сорту;

     державний резервний насiннєвий фонд - запас базового та сертифiкованого насiння;

     оновлення насiння i садивного матерiалу - перiодична замiна сертифiкованого насiння, маточних насаджень багаторiчних рослин у порядку сортозамiни або сортооновлення;

     проба - необхiдна кiлькiсть насiння або частин рослин (вегетативнi та генеративнi органи) вiдповiдного сорту, вiдiбраних iз загальної кiлькостi для обстеження та аналiзу;

     контрольна проба - зразок, сформований з проби для безпосереднього висiву на контрольних дiлянках для дiлянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю;

     сiльськогосподарськi рослини - рослини, представленi сортами (гiбридами), що використовуються для виробництва сiльськогосподарської сировини i продуктiв харчування;

     багаторiчнi рослини - рослини, розвиток яких вiдбувається понад два вегетацiйнi перiоди;

     лiсовi рослини - лiсовi дерева i кущi, що використовуються в лiсовому господарствi;

     декоративнi рослини - квiти, газоннi трави, цибулини, бульбоцибулини, сiянцi i саджанцi, живцi, мiкроживцi та рослини-регенеранти, що використовуються в декоративних цiлях;

     лiкарськi рослини - дикорослi та культурнi рослини або їхнi частини (насiння, бруньки, квiти, плоди, стебла, кореневища), що використовуються в медицинi для виготовлення лiкарських препаратiв;

     сертифiкацiя насiння i садивного матерiалу - комплекс заходiв, спрямованих на визначення сортових i посiвних якостей насiння та сортових i товарних якостей садивного матерiалу з метою документального пiдтвердження вiдповiдностi вимогам законодавства у сферi насiнництва та розсадництва;

     сертифiкат на насiння - документ про вiдповiднiсть, що засвiдчує сортовi або посiвнi якостi насiння;

     сертифiкат на садивний матерiал - документ про вiдповiднiсть, що засвiдчує сортовi або товарнi якостi садивного матерiалу;

     лiсонасiннєва база - природнi та штучно створенi насадження з цiнними спадковими ознаками, призначенi для заготiвлi лiсового насiння;

     арбiтражне (експертне) визначення посiвних якостей насiння i товарних якостей садивного матерiалу - процедура, що проводиться шляхом аналiзу проб, вiдiбраних вiд партiї насiння та/або садивного матерiалу, i встановлює вiдповiднiсть посiвних якостей насiння i товарних якостей садивного матерiалу вимогам законодавства у сферi насiнництва та розсадництва;

     насiннєвi схеми Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (далi - насiннєвi схеми ОЕСР) - схеми сортової сертифiкацiї ОЕСР або контролю за обiгом насiння в мiжнароднiй торгiвлi;

     аудитор iз сертифiкацiї (агроном-iнспектор) - фiзична особа, яка отримала свiдоцтво аудитора з сертифiкацiї (агронома-iнспектора) та включена до Реєстру аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв);

     сертифiкат на насiння Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (далi - сертифiкат ОЕСР) - сертифiкат, виданий згiдно з насiннєвими схемами ОЕСР;

     сертифiкат на насiння Мiжнародної асоцiацiї з контролю за якiстю насiння (далi - сертифiкат ISTA) - сертифiкат, виданий згiдно з правилами та в порядку, встановленими Мiжнародною асоцiацiєю з контролю за якiстю насiння (ISTA);

     органи з оцiнки вiдповiдностi - пiдприємства, установи, органiзацiї чи їхнi пiдроздiли, акредитованi нацiональним органом України з акредитацiї та уповноваженi вiдповiдним центральним органом виконавчої влади на здiйснення дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi у сферi насiнництва та розсадництва;

     уповноваження - надання пiдприємствам, установам, органiзацiям чи їхнiм пiдроздiлам, акредитованим нацiональним органом України з акредитацiї, права на здiйснення дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi у сферi насiнництва та розсадництва.

     Термiн "атестат про акредитацiю" вживається у значеннi, наведеному у Законi України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi".

(стаття 1 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 2. Об'єкти насiнництва та розсадництва

     До об'єктiв насiнництва та розсадництва належать:

     види рослин;

     сорти рослин (клон, лiнiя, гiбрид першого поколiння, популяцiя);

     насiння i садивний матерiал;

     насiннєвi посiви та насадження.

(стаття 2 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 3. Суб'єкти насiнництва та розсадництва

     До суб'єктiв насiнництва та розсадництва належать фiзичнi особи - пiдприємцi та юридичнi особи, якi здiйснюють виробництво насiння та/або садивного матерiалу для його реалiзацiї вiдповiдно до цього Закону.

(стаття 3 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 4. Законодавство України у сферi насiнництва та розсадництва

     Законодавство України у сферi насiнництва та розсадництва базується на Конституцiї України i складається з цього Закону, законiв України "Про охорону прав на сорти рослин", "Про карантин рослин", iнших законiв та нормативно-правових актiв, прийнятих вiдповiдно до них.

(стаття 4 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

Роздiл II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДIЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI НАСIННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

(назва роздiлу II у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 5. Органи виконавчої влади, що здiйснюють державне управлiння та регулювання у сферi насiнництва та розсадництва

     Державне управлiння та регулювання у сферi насiнництва та розсадництва здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва.

(стаття 5 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 6. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi насiнництва та розсадництва

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi насiнництва та розсадництва належать:

     забезпечення здiйснення державної полiтики у сферi насiнництва та розсадництва;

     визначення прiоритетних напрямiв розвитку насiнництва та розсадництва;

     координацiя дiяльностi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, а також центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва;

     забезпечення розроблення i виконання державних цiльових програм розвитку насiнництва та розсадництва;

     прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актiв у сферi насiнництва та розсадництва;

     державна пiдтримка розвитку насiнництва та розсадництва i державне регулювання ринку насiння;

     органiзацiя мiжнародного спiвробiтництва з питань насiнництва та розсадництва;

     здiйснення iнших повноважень, визначених цим Законом.

(стаття 6 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, у сферi насiнництва та розсадництва

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, у сферi насiнництва та розсадництва належать:

     забезпечення формування та реалiзацiя державної полiтики у сферi насiнництва та розсадництва;

     здiйснення державного управлiння та регулювання у сферi насiнництва та розсадництва;

     розроблення та органiзацiя виконання державних програм розвитку селекцiї, насiнництва та розсадництва;

     прийняття нормативно-правових актiв вiдповiдно до цього Закону;

     затвердження форм документацiї на насiння i садивний матерiал, технологiчних i методичних вимог у сферi насiнництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, бiологiчних i урожайних властивостей сорту та посiвних якостей насiння;

     забезпечення формування державного резервного насiннєвого фонду i контроль за ефективним його використанням;

     забезпечення органiзацiї, здiйснення пiдготовки та атестацiї осiб на отримання свiдоцтв аудиторiв з сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв), видача та скасування свiдоцтва аудитора з сертифiкацiї (агронома-iнспектора), пiдвищення квалiфiкацiї аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв);

     забезпечення проведення визначення сортових та посiвних якостей насiння i сортових та товарних якостей садивного матерiалу;

     уповноваження пiдприємств, установ, органiзацiй чи їхнiх пiдроздiлiв, акредитованих нацiональним органом України з акредитацiї, на здiйснення дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi у сферi насiнництва та розсадництва;

     сприяння розвитку ринку насiння i садивного матерiалу;

     забезпечення ведення Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва, Реєстру аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв), Реєстру органiв з оцiнки вiдповiдностi, Реєстру сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал, а також забезпечення вiдкритостi та загальнодоступностi цих реєстрiв;

     створення системи зонального лiсового i декоративного насiнництва та розсадництва;

     участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань насiнництва та розсадництва, а також виконання мiжнародних договорiв України у цiй сферi;

     забезпечення видачi та скасування вiдповiдних сертифiкатiв у сферi насiнництва та розсадництва;

     здiйснення iнших повноважень, визначених цим Законом.

(стаття 7 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, належать:

     здiйснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сферi насiнництва та розсадництва;

     здiйснення державного контролю за обiгом насiння i садивного матерiалу на територiї України;

     видача пiдтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразкiв насiння i садивного матерiалу сортiв рослин, не занесених до Реєстру сортiв рослин України та/або до Перелiку сортiв рослин ОЕСР, для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування;

     звернення до нацiонального органу України з акредитацiї з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дiї або скасування атестата про акредитацiю органу з оцiнки вiдповiдностi та притягнення органу з оцiнки вiдповiдностi до вiдповiдальностi за порушення вимог законодавства;

     звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про скасування свiдоцтв аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв);

     участь у розробленнi нормативно-правових актiв у сферi насiння i садивного матерiалу;

     здiйснення iнших повноважень, визначених цим Законом.

(стаття 8 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

Роздiл III
СИСТЕМА НАСIННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

     Стаття 9. Органiзацiя системи насiнництва та розсадництва

     Система насiнництва та розсадництва включає категорiї добазового, базового i сертифiкованого насiння, вихiдного, базового та сертифiкованого садивного матерiалу, державний резервний насiннєвий фонд, колекцiйнi маточнi насадження багаторiчних рослин.

(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 10. Наукове забезпечення насiнництва та розсадництва

     Наукове забезпечення насiнництва та розсадництва здiйснюють Нацiональна академiя аграрних наук України, Нацiональна академiя наук України, iншi науково-дослiднi установи, науковi органiзацiї та фiзичнi особи, якi проводять науковi дослiдження у сферi насiнництва та розсадництва, а також науковi органiзацiї та їх дослiднi господарства, що дiють у системi вищої професiйної освiти в цiй сферi, вiдповiдно до своїх повноважень (прав), а також iншi органiзацiї, що проводять дослiдження у сферi насiнництва та розсадництва в установленому законом порядку, а саме:

(абзац перший статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     провадять науковi дослiдження з питань сортовивчення, насiнництва та розсадництва;

     спiвпрацюють з науковими установами iнших держав.

     Стаття 11. Державний резервний насiннєвий фонд

     Державний резервний насiннєвий фонд створюється в обсягах, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, для забезпечення насiнням i садивним матерiалом районiв, що не виробляють власного насiння i садивного матерiалу або мають обмеженi можливостi для його виробництва, надання допомоги у разi знищення або пошкодження насiнницьких посiвiв та насаджень внаслiдок стихiйного лиха, а також для забезпечення сортооновлення, сортозамiни та реалiзацiї насiння i садивного матерiалу за мiжнародними договорами України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує загальний обсяг формування державного резервного насiннєвого фонду в обсязi не менше п'яти вiдсоткiв потреби держави в насiннi та садивному матерiалi.

     Заготiвля насiння i садивного матерiалу до державного резервного насiннєвого фонду здiйснюється в порядку, встановленому законом, що визначає засади здiйснення закупiвлi товарiв, робiт та послуг за державнi кошти.

     Формування партiй насiння з товарного зерна забороняється.

     Стаття 12. Право на виробництво та реалiзацiю насiння i садивного матерiалу

     Фiзичнi особи - пiдприємцi та юридичнi особи мають право на виробництво насiння та/або садивного матерiалу, за умови додержання майнових прав iнтелектуальної власностi на сорти рослин.

     Фiзичнi особи - пiдприємцi та юридичнi особи мають право на виробництво насiння i садивного матерiалу для його реалiзацiї, за умови їх включення до Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва, а також у випадках, передбачених цим Законом.

     Фiзичнi особи - пiдприємцi та юридичнi особи, не включенi до Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва, мають право здiйснювати реалiзацiю насiння i садивного матерiалу лише за умови наявностi сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал та додержання майнових прав iнтелектуальної власностi на сорти рослин.

(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 121. Вимоги до реєстрiв системи насiнництва та розсадництва

     Для належного функцiонування системи насiнництва та розсадництва центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, забезпечує ведення в електроннiй формi та є держателем таких державних реєстрiв:

     Реєстр суб'єктiв насiнництва та розсадництва;

     Реєстр аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв);

     Реєстр сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал;

     Реєстр органiв з оцiнки вiдповiдностi.

     Вiдомостi, що мiстяться у зазначених державних реєстрах, є вiдкритими i загальнодоступними.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, забезпечує вiльний, цiлодобовий i безоплатний доступ до вiдомостей, що мiстяться у зазначених реєстрах, через мережу Iнтернет.

     Вiдомостi державних реєстрiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, отриманi шляхом доступу до них через мережу Iнтернет:

     мають статус офiцiйної iнформацiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику;

     не потребують будь-якого додаткового пiдтвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику;

     можуть використовуватися будь-якими органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, фiзичними особами, фiзичними особами - пiдприємцями, юридичними особами.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, надає суб'єктам видачi сертифiкатiв на насiння та садивний матерiал право внесення вiдомостей до Реєстру сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал при здiйсненнi сертифiкацiї насiння i садивного матерiалу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 121 згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 122. Реєстр суб'єктiв насiнництва та розсадництва

     Для включення до Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва фiзична особа - пiдприємець або юридична особа подає заяву до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, в якiй, крiм вiдомостей про таку особу, зазначається:

     наявнiсть у штатному розписi спецiалiста вiдповiдної квалiфiкацiї для органiзацiї насiнництва та/або розсадництва або наявнiсть вiдповiдної квалiфiкацiї для органiзацiї насiнництва та/або розсадництва безпосередньо у фiзичної особи - пiдприємця;

     наявнiсть матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження господарської дiяльностi у сферi насiнництва та/або розсадництва;

     ботанiчний таксон, назва сорту, категорiя (генерацiя) та кiлькiсть (обсяг) насiння, садивного матерiалу, включеного до виробничої програми;

     номер та дата видачi документа, на пiдставi якого фiзичною особою - пiдприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

     Пiдзаконнi нормативно-правовi акти не можуть встановлювати додатковi вимоги для включення до Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих вiдомостей несе заявник. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, має право перевiряти вiдомостi, поданi заявником, та подавати запити на вiдповiдну iнформацiю до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також має доступ до даних державних реєстрiв.

     Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, та не може передбачати подання фiзичною особою - пiдприємцем або юридичною особою документiв, що пiдтверджують заявленi вiдомостi та одночасно є в розпорядженнi будь-яких органiв державної влади та/або органiв мiсцевого самоврядування чи мiстяться у державних реєстрах.

     Рiшення про включення фiзичної особи - пiдприємця або юридичної особи до Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва або про вiдмову у включеннi до цього реєстру приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, протягом 10 календарних днiв з дня надходження заяви.

     Копiя рiшення, зазначеного в частинi п'ятiй цiєї статтi, вручається (направляється) фiзичнiй особi - пiдприємцю або юридичнiй особi не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його прийняття. Вручення (направлення) копiї рiшення, зазначеного у частинi п'ятiй цiєї статтi, здiйснюється в будь-який спосiб, що забезпечує наявнiсть доказiв здiйснення такого вручення (направлення).

     Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною п'ятою цiєї статтi, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, не прийме рiшення про включення або вмотивовану вiдмову у включеннi до Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва, фiзична особа - пiдприємець або юридична особа має право на виробництво насiння i садивного матерiалу для їх реалiзацiї без включення до Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва з останнього дня строку розгляду заяви, передбаченого частиною п'ятою цiєї статтi.

     Виключними пiдставами для вiдмови у включеннi до Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва є:

     невiдповiднiсть поданих документiв вимогам цього Закону;

     виявлення у поданих документах недостовiрної iнформацiї.

     У разi змiни iнформацiї про ботанiчний таксон, назву сорту, категорiю (генерацiю) та кiлькiсть (обсяг) насiння, садивного матерiалу, включеного до виробничої програми, або номера та дати видачi документа, на пiдставi якого набуто право на використання сорту (але не рiдше одного разу на рiк), суб'єкт насiнництва та розсадництва зобов'язаний подавати оновленi вiдомостi до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

     Рiшення про виключення суб'єкта насiнництва та розсадництва з Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, у разi:

     подання суб'єктом насiнництва та розсадництва заяви про виключення з Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва;

     неподання суб'єктом насiнництва та розсадництва оновлених вiдомостей про ботанiчний таксон, назву сорту, категорiю (генерацiю) та кiлькiсть (обсяг) насiння, садивного матерiалу, включеного до його виробничої програми, або номера та дати видачi документа, на пiдставi якого ним набуто право на використання сорту;

     систематичного грубого порушення законодавства у сферi насiнництва та розсадництва;

     припинення юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

     Реєстр суб'єктiв насiнництва та розсадництва мiстить такi вiдомостi:

     найменування/прiзвище, iм'я та по батьковi суб'єкта насiнництва та розсадництва, його мiсцезнаходження/мiсце проживання;

     ботанiчний таксон, назва сорту, який вiн виробляє;

     категорiя (генерацiя) та кiлькiсть (обсяг) насiння, садивного матерiалу, включеного до виробничої програми;

     номер та дата видачi документа, на пiдставi якого фiзичною особою - пiдприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

     Оновлення iнформацiї Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва здiйснюється протягом трьох робочих днiв пiсля прийняття рiшення, що має наслiдком змiну вiдомостей, що мiстяться в Реєстрi суб'єктiв насiнництва та розсадництва.

     Порядок ведення Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 122 згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 123. Реєстр аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв)

     Особа, яка отримала свiдоцтво аудитора з сертифiкацiї (агронома-iнспектора), включається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, до Реєстру аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв) не пiзнiше наступного робочого дня з дня видачi їй свiдоцтва аудитора з сертифiкацiї (агронома-iнспектора).

     Рiшення про виключення особи з Реєстру аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв) приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, у разi скасування свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора) не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття рiшення про скасування свiдоцтва.

     Оновлення iнформацiї Реєстру аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв) здiйснюється протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення, що має наслiдком змiну вiдомостей, що мiстяться в Реєстрi аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв), крiм iнформацiї про включення або виключення особи з Реєстру аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв), яка оновлюється у строки, встановленi цим Законом.

     Реєстр аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв) мiстить такi вiдомостi:

     прiзвище, iм'я та по батьковi аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора);

     дата видачi та номер свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора);

     дата видачi та номер свiдоцтва про пiдвищення квалiфiкацiї (за наявностi);

     види робiт, якi аудитор iз сертифiкацiї (агроном-iнспектор) має право здiйснювати;

     дата скасування чи тимчасового зупинення дiї свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора);

     посада аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора), якщо аудитор провадить свою дiяльнiсть як посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, чи державного пiдприємства, установи, органiзацiї, що входить до сфери управлiння такого органу.

     Порядок ведення Реєстру аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 123 згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 124. Реєстр органiв з оцiнки вiдповiдностi

     Пiдприємства, установи, органiзацiї чи їхнi пiдроздiли, акредитованi та уповноваженi у встановленому цим Законом порядку на здiйснення дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi у сферi насiнництва та розсадництва, включаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, до Реєстру органiв з оцiнки вiдповiдностi не пiзнiше наступного робочого дня з дня прийняття рiшення про уповноваження.

     Реєстр органiв з оцiнки вiдповiдностi мiстить вiдомостi про юридичну особу, її матерiально-технiчну базу, кiлькiсть квалiфiкованого персоналу, який працює на постiйнiй основi, наявнiсть лабораторiй.

     Оновлення iнформацiї Реєстру органiв з оцiнки вiдповiдностi здiйснюється протягом одного робочого дня з дня прийняття рiшення про змiну вiдомостей, що мiстяться в Реєстрi органiв з оцiнки вiдповiдностi.

     Пiдприємство, установа, органiзацiя чи їхнiй пiдроздiл виключається з Реєстру органiв з оцiнки вiдповiдностi та позбавляється права на здiйснення дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi у сферi насiнництва та розсадництва у разi скасування атестата про акредитацiю або рiшення про уповноваження.

     Порядок ведення Реєстру органiв з оцiнки вiдповiдностi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 124 згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 125. Реєстр сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал

     Вiдомостi про виданi сертифiкати на насiння та/або садивний матерiал вносяться до Реєстру сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал суб'єктом видачi вiдповiдного сертифiката не пiзнiше наступного робочого дня з дня видачi.

     Реєстр сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал мiстить такi вiдомостi:

     номер, дата видачi та строк дiї вiдповiдного сертифiката;

     найменування / прiзвище, iм'я та по батьковi суб'єкта насiнництва та розсадництва, якому видано сертифiкат;

     ботанiчний таксон, назва сорту, категорiя (генерацiя), номер та маса партiї, номери етикеток;

     iнформацiя (вiдмiтка) про скасування сертифiката.

     Порядок ведення Реєстру сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 125 згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 13. Права та обов'язки суб'єктiв насiнництва та розсадництва

     Суб'єкти насiнництва та розсадництва мають право:

     на перевагу при розташуваннi насiннєвих посiвiв сортiв рослин (клонiв, лiнiй, гiбридiв першого поколiння) перехреснозапильних культур перед iншими товаровиробниками;

     вимагати вiдшкодування завданих збиткiв вiд перехресного запилення посiвiв перехреснозапильних культур iншим сортом внаслiдок порушення їхнього права на перевагу при розташуваннi насiннєвих посiвiв, встановленого цим Законом;

     звертатися до вiдповiдних органiв виконавчої влади або до суду в разi порушення прав, наданих їм цим Законом;

     брати участь у виконаннi державних цiльових програм щодо виробництва насiння i садивного матерiалу;

     брати участь у формуваннi державного резервного насiннєвого фонду.

     Порядок узгодження розташування насiннєвих посiвiв встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

     Суб'єкти насiнництва та розсадництва зобов'язанi:

     додержуватися майнових прав iнтелектуальної власностi на сорти рослин при виробництвi та реалiзацiї насiння i садивного матерiалу;

     додержуватися технологiчних i методичних вимог у сферi насiнництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, бiологiчних i урожайних властивостей сорту та посiвних якостей насiння i садивного матерiалу;

     гарантувати вiдповiднiсть насiння i садивного матерiалу, що пiдлягає реалiзацiї, сортовим i посiвним (товарним) якостям, зазначеним у сертифiкатах на насiння i садивний матерiал;

     зберiгати дублiкати проб насiння i садивного матерiалу (вiдповiдно до бiологiчної здатностi) упродовж строку дiї сертифiкатiв на насiння або садивний матерiал;

     вести щодо кожного сорту насiнницьку документацiю за встановленими формами i зберiгати її протягом трьох рокiв;

     додержуватися встановленого законодавством у сферi насiнництва та розсадництва порядку пакування, маркування, транспортування та зберiгання насiння i садивного матерiалу;

     вiдшкодовувати матерiальнi збитки споживачу в разi реалiзацiї йому некондицiйного насiння чи садивного матерiалу;

     здiйснювати внутрiшньогосподарський контроль за виробництвом та обiгом насiння i садивного матерiалу;

     у разi створення базових маточних насаджень формувати їх вихiдним садивним матерiалом багаторiчних рослин, отриманих вiд базових розсадникiв.

     Посадовi особи суб'єкта насiнництва та розсадництва в разi проведення заходiв державного контролю у сферi насiнництва та розсадництва зобов'язанi сприяти посадовим особам, якi здiйснюють державний контроль у сферi насiнництва та розсадництва, у виконаннi їхнiх повноважень.

     Суб'єкти насiнництва та розсадництва також можуть мати iншi права та обов'язки, визначенi законом.

(стаття 13 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 14. Використання насiння i садивного матерiалу сортiв рослин суб'єктами насiнництва та розсадництва

     Суб'єкти насiнництва та розсадництва можуть використовувати сорти насiння i садивного матерiалу рослин вiдповiдно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин".

Роздiл IV
ОБIГ НАСIННЯ I САДИВНОГО МАТЕРIАЛУ

     Стаття 15. Введення в обiг насiння i садивного матерiалу

     Насiння i садивний матерiал вводяться в обiг пiсля їх сертифiкацiї. Сертифiкати на насiння або сертифiкати на садивний матерiал можуть бути виданi, якщо:

     насiння та/або садивний матерiал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортiв рослин України;

     насiння за сортовими або посiвними якостями вiдповiдає вимогам законодавства у сферi насiнництва та розсадництва;

     садивний матерiал за сортовими або товарними якостями вiдповiдає вимогам законодавства у сферi насiнництва та розсадництва.

(стаття 15 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 16. Вимоги щодо визначення сортових i посiвних якостей насiння та сортових i товарних якостей садивного матерiалу

     При визначеннi сортових i посiвних якостей насiння та сортових i товарних якостей садивного матерiалу використовуються єдинi методи та лабораторно-технiчнi засоби i єдина термiнологiя.

(стаття 16 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 17. Визначення сортових i посiвних якостей насiння та сортових i товарних якостей садивного матерiалу

     Визначення сортових якостей насiння i садивного матерiалу здiйснюється шляхом польового оцiнювання, дiлянкового та лабораторного сортового контролю на вiдповiднiсть сорту морфологiчним ознакам, визначеним при його реєстрацiї.

     Польове оцiнювання садивного матерiалу, призначеного для реалiзацiї, та багаторiчних насаджень плодових, ягiдних, горiхоплiдних, малопоширених культур, винограду та хмелю проводиться щорiчно, незалежно вiд обсягiв виробництва, з метою визначення якостi та видачi сертифiката.

     Якщо посiв (насадження) за сортовими якостями не вiдповiдає вимогам до заявленої категорiї, одержане насiння та/або садивний матерiал може бути переведено в нижчу категорiю, вимогам якої воно вiдповiдає. У разi якщо посiв (насадження) не вiдповiдає вимогам заявленої категорiї, аудитор з сертифiкацiї (агроном-iнспектор) знижує її до тiєї категорiї, вимогам якої вiн вiдповiдає.

     У разi невiдповiдностi посiву (насадження) вимогам, встановленим законодавством у сферi насiнництва та розсадництва, вiн вилучається з числа насiннєвих (розсадницьких).

     Насiння, яке не може бути використане на посiв, продовольчi, кормовi або iншi цiлi, знищується пiд наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, за рахунок власника насiння.

     Садивний матерiал, який не може бути використаний для створення багаторiчних насаджень або в iнших цiлях, знищується пiд наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, за рахунок власника садивного матерiалу.

     Кожна партiя насiння i садивного матерiалу для реалiзацiї повинна супроводжуватися сертифiкатами:

     насiння - сертифiкатом, що засвiдчує його сортовi якостi, та сертифiкатом, що засвiдчує його посiвнi якостi;

     садивний матерiал - сертифiкатом, що засвiдчує його сортовi якостi, та сертифiкатом, що засвiдчує його товарнi якостi.

     За результатами визначення сортових якостей аудитор з сертифiкацiї (агроном-iнспектор) видає акт польового оцiнювання, який є пiдставою для видачi сертифiката, що засвiдчує сортовi якостi насiння та/або садивного матерiалу.

     Форма акта польового оцiнювання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

     Використання для сiвби/посадки насiння та/або садивного матерiалу, що не має вiдповiдного сертифiката, забороняється.

     Визначення посiвних якостей насiння або товарних якостей садивного матерiалу здiйснюється органом з оцiнки вiдповiдностi шляхом аналiзу проб, вiдiбраних вiд партiй насiння та/або садивного матерiалу аудиторами з сертифiкацiї (агрономами-iнспекторами).

     Якщо за результатами аналiзу проб насiння та/або садивний матерiал вiдповiдають вимогам законодавства у сферi насiнництва та розсадництва, на таке насiння та/або садивний матерiал видаються сертифiкати, що засвiдчують посiвнi якостi насiння або товарнi якостi садивного матерiалу.

     Взяття проб i визначення сортових та посiвних якостей насiння або сортових i товарних якостей садивного матерiалу, що експортуються, здiйснюються вiдповiдно до мiжнародних правил.

(стаття 17 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 18. Проведення сертифiкацiї насiння та садивного матерiалу

     Сертифiкацiї пiдлягає:

     насiння i садивний матерiал сорту, занесеного до Реєстру сортiв рослин України;

     насiння i садивний матерiал сорту, занесеного до Перелiку сортiв рослин ОЕСР, тих рослин, до схем сертифiкацiї яких приєдналася Україна та якi вирощуються з метою експорту.

     Сертифiкати видаються на платнiй основi.

     Порядок формування вартостi послуг iз проведення сертифiкацiї у сферi насiнництва та розсадництва органами з оцiнки вiдповiдностi державної форми власностi та аудиторами iз сертифiкацiї (агрономами-iнспекторами), якi провадять свою дiяльнiсть як посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, чи державного пiдприємства, установи, органiзацiї, що входить до сфери його управлiння, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Оплата послуг з проведення сертифiкацiї органами з оцiнки вiдповiдностi приватної форми власностi та аудиторами iз сертифiкацiї (агрономами-iнспекторами), якi провадять свою дiяльнiсть як незалежнi експерти, здiйснюється на договiрних засадах.

     За результатами проведення сертифiкацiї видаються сертифiкати, що засвiдчують сортовi або посiвнi якостi насiння, чи сертифiкати, що засвiдчують сортовi або товарнi якостi садивного матерiалу.

     Суб'єктами видачi сертифiкатiв, що засвiдчують сортовi якостi насiння або садивного матерiалу, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, або органи з оцiнки вiдповiдностi, що входять до сфери його управлiння.

     Суб'єктами видачi сертифiкатiв, що засвiдчують посiвнi якостi насiння або товарнi якостi садивного матерiалу, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, або органи з оцiнки вiдповiдностi будь-якої форми власностi.

     Порядок проведення сертифiкацiї, видачi та скасування сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал та форма сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 18 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 181. Орган з оцiнки вiдповiдностi

     Орган з оцiнки вiдповiдностi має право здiйснювати дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi у сферi насiнництва та розсадництва лише за умови, що вiн уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi:

     встановлює вiдповiднiсть насiння i садивного матерiалу вимогам законодавства у сферi насiнництва та розсадництва шляхом визначення посiвних якостей насiння i товарних якостей садивного матерiалу;

     здiйснює лабораторний сортовий контроль насiння i садивного матерiалу;

     видає сертифiкати на сортовi i посiвнi якостi насiння та сортовi i товарнi якостi садивного матерiалу;

     здiйснює iншi функцiї, на виконання яких його уповноважено вiдповiдно до цього Закону.

     Пiдприємство, установа, органiзацiя чи їхнiй пiдроздiл може бути уповноважено рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, на здiйснення дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi у сферi насiнництва та розсадництва, якщо таке пiдприємство, установа, органiзацiя чи їхнiй пiдроздiл:

     є юридичною особою - резидентом України;

     може пiдтвердити вiдповiдний рiвень компетентностi;

     має належну кiлькiсть квалiфiкованого персоналу, який працює на постiйних умовах, достатню для проведення робiт з оцiнки вiдповiдностi;

     не використовує фiнансовi та матерiальнi ресурси суб'єктiв насiнництва та розсадництва;

     має належне iнформацiйно-технiчне забезпечення, фiнансовi та матерiальнi ресурси, якi дають змогу проводити роботи з оцiнки вiдповiдностi;

     має акредитованi лабораторiї (центри);

     має систему управлiння якiстю;

     не має комерцiйної або iншої заiнтересованостi щодо об'єктiв заявки;

     має належну матерiально-технiчну базу та iншi об'єкти iнфраструктури;

     не має комерцiйної або iншої заiнтересованостi щодо продукцiї, яку оцiнює.

     Порядок пiдтвердження пiдприємствами, установами, органiзацiями чи їхнiми пiдроздiлами вiдповiдного рiвня компетентностi, вимоги щодо кiлькостi квалiфiкованого персоналу, що працює на постiйнiй основi, вимоги до фiнансових та матерiальних ресурсiв, вимоги до акредитованих лабораторiй та системи управлiння якiстю, перелiк документiв, необхiдних для отримання уповноваження, та порядок їх подання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

     Виключними пiдставами для вiдмови в уповноваженнi є:

     невiдповiднiсть пiдприємства, установи, органiзацiї чи їхнього пiдроздiлу вимогам, встановленим цiєю статтею;

     виявлення недостовiрних вiдомостей у документах.

     Пiдприємство, установа, органiзацiя чи їхнiй пiдроздiл, щодо якого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, прийнято рiшення про вiдмову в уповноваженнi, повторно подає заяву пiсля усунення всiх виявлених недолiкiв.

     Рiшення про скасування уповноваження приймається у разi:

     подання органом з оцiнки вiдповiдностi заяви про скасування уповноваження;

     виявлення недостовiрних вiдомостей у документах;

     скасування атестата про акредитацiю органу з оцiнки вiдповiдностi шляхом прийняття вiдповiдного рiшення;

     виявлення фактiв порушення законодавства з питань оцiнки вiдповiдностi.

     Рiшення про скасування уповноваження приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, який iнформує про це у десятиденний строк орган з оцiнки вiдповiдностi.

     Контроль за дiяльнiстю органу з оцiнки вiдповiдностi щодо виконання функцiй, на якi його уповноважено, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Органи з оцiнки вiдповiдностi можуть додатково акредитуватися у вiдповiдних системах сертифiкацiї та/або оцiнки вiдповiдностi мiжнародних органiзацiй, учасницею яких є Україна, або iнших профiльних органiзацiях та/або асоцiацiях у сферi насiнництва та розсадництва.

(Закон доповнено статтею 181 згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 182. Аудитори iз сертифiкацiї (агрономи-iнспектори)

     Для отримання свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора) особа повинна:

     мати повну вищу агрономiчну освiту та стаж роботи за спецiальнiстю не менше одного року;

     пройти атестацiю шляхом складання квалiфiкацiйного iспиту.

     Аудитором iз сертифiкацiї (агрономом-iнспектором) не може бути особа з обмеженою дiєздатнiстю або визнана недiєздатною за рiшенням суду.

     Особа, яка має намiр скласти квалiфiкацiйний iспит, подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику:

     заяву встановленого зразка;

     копiю документа про повну вищу освiту;

     документ, що пiдтверджує стаж роботи.

     Форма заяви на складання квалiфiкацiйного iспиту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

     Пiд час проведення квалiфiкацiйного iспиту перевiряється та пiдтверджується рiвень теоретичних i практичних знань та умiнь особи у сферi насiнництва та розсадництва.

     Особi, яка успiшно склала квалiфiкацiйний iспит, видається свiдоцтво аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора). У свiдоцтвi зазначається вид робiт, якi аудитор iз сертифiкацiї (агроном-iнспектор) має право здiйснювати. Особа, яка не склала квалiфiкацiйний iспит, допускається до його повторного складання не ранiше нiж через два мiсяцi.

     Свiдоцтво аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора) є безстроковим та видається безоплатно. Аудитори iз сертифiкацiї (агрономи-iнспектори) зобов'язанi не рiдше одного разу на три роки пiдвищувати свою квалiфiкацiю. Порядок пiдвищення квалiфiкацiї та внесення вiдповiдної iнформацiї до Реєстру аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв) встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику. Невиконання вимоги щодо пiдвищення квалiфiкацiї у встановленi цим Законом строки є пiдставою для тимчасового зупинення дiї свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора) на перiод до одержання свiдоцтва про пiдвищення квалiфiкацiї.

     Рiшення про тимчасове зупинення дiї свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора) приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

     Дiя свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора) поновлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, протягом п'яти днiв з дня одержання свiдоцтва про пiдвищення квалiфiкацiї.

     Свiдоцтво аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора) скасовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, у таких випадках:

     за зверненням аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора);

     за рiшенням суду, у тому числi щодо обмеження дiєздатностi особи, яка є аудитором iз сертифiкацiї (агрономом-iнспектором), визнання її недiєздатною, безвiсно вiдсутньою;

     надання завiдомо неправдивих вiдомостей, що призвели до прийняття рiшення про видачу свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора);

     у разi встановлення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, факту систематичного грубого порушення аудитором iз сертифiкацiї (агрономом-iнспектором) законодавства у сферi насiнництва та розсадництва;

     на пiдставi свiдоцтва про смерть.

     Порядок видачi, скасування, тимчасового зупинення дiї та форма свiдоцтва аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Аудитор iз сертифiкацiї (агроном-iнспектор) може провадити свою дiяльнiсть як незалежний експерт або як посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, чи державного пiдприємства, установи, органiзацiї, що входить до сфери його управлiння.

     Аудитор iз сертифiкацiї (агроном-iнспектор) з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом, має право здiйснювати у сферi насiнництва та розсадництва:

     визначення сортових якостей насiння i садивного матерiалу та видачу актiв польового оцiнювання;

     вiдбiр проб;

     брати участь у маркуваннi партiй насiння i садивного матерiалу.

     Роботи з визначення сортових якостей насiння i садивного матерiалу (польове оцiнювання) категорiй добазового i базового насiння та категорiй вихiдного i базового садивного матерiалу проводить виключно аудитор iз сертифiкацiї (агроном-iнспектор), який є посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, чи державного пiдприємства, установи, органiзацiї, що входить до сфери його управлiння, а роботи iз визначення сортових якостей iнших категорiй можуть проводити будь-якi аудитори iз сертифiкацiї (агрономи-iнспектори), за умови вибiркового оцiнювання таких робiт аудитором iз сертифiкацiї (агрономом-iнспектором), який є посадовою особою вiдповiдного центрального органу виконавчої влади чи державного пiдприємства, установи, органiзацiї, що входить до сфери управлiння такого органу.

     Аудитори iз сертифiкацiї (агрономи-iнспектори) несуть вiдповiдальнiсть за результати та якiсть своєї роботи у сферi насiнництва та розсадництва згiдно iз законом.

(Закон доповнено статтею 182 згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 19. Використання насiння i садивного матерiалу сортiв, не занесених до Реєстру сортiв рослин України

     Кондицiйне насiння i садивний матерiал сортiв, не занесених до Реєстру сортiв рослин України, можуть використовуватися для посiвних цiлей лише у разi, якщо:

     розмноження насiння сорту, включеного до Перелiку сортiв рослин ОЕСР, до насiннєвих схем сертифiкацiї яких приєдналася Україна, здiйснюється для вивезення за межi України;

     заявник сорту створює запас насiння та садивного матерiалу для набуття майнових прав iнтелектуальної власностi на нього.

(стаття 19 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 20. Ввезення та вивезення насiння i садивного матерiалу

     Ввезення на територiю України насiння i садивного матерiалу здiйснюється за умови належностi його до сорту, занесеного до Реєстру сортiв рослин України та/або Перелiку сортiв рослин ОЕСР, тих сiльськогосподарських рослин, до схем сортової сертифiкацiї яких приєдналася Україна, а також в iнших випадках, визначених цiєю статтею.

     Ввезення на територiю України та вивезення за її межi насiння i садивного матерiалу сорту, не занесеного до Реєстру сортiв рослин України, але занесеного до Перелiку сортiв рослин ОЕСР, тих сiльськогосподарських рослин, до схем сортової сертифiкацiї яких приєдналася Україна, здiйснюються виключно для цiлей розмноження та подальшого вивезення за межi України в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Ввезення насiння i садивного матерiалу здiйснюється за наявностi фiтосанiтарного сертифiката та сертифiката країни-експортера, що засвiдчує якiсть насiння та/або садивного матерiалу, або сертифiката ОЕСР i сертифiката ISTA.

(частина третя статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Насiння i садивний матерiал, що ввозяться на територiю України та на якi виданi сертифiкати ОЕСР та сертифiкати ISTA, не потребують додаткової перевiрки показникiв, зазначених у цих сертифiкатах.

     Насiння i садивний матерiал, що ввозяться для реалiзацiї на територiї України, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим законодавством у сферi насiнництва та розсадництва.

     Ввезення на територiю України та вивезення за її межi зразкiв насiння i садивного матерiалу сортiв рослин, не включених до Реєстру сортiв рослин України та/або Перелiку сортiв рослин ОЕСР, можуть здiйснюватися для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування суб'єктами господарювання на основi пiдтвердження, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва.

(частина шоста статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Порядок видачi пiдтвердження або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката чи анулювання пiдтвердження встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Видача пiдтвердження, його переоформлення та видача дублiката здiйснюються безоплатно.

     Для отримання пiдтвердження суб'єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, заяву за формою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина дев'ята статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Частину десяту статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть зазначених вiдомостей, що мiстяться у заявi, несе суб'єкт господарювання - заявник.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, має право перевiряти вiдомостi, зазначенi в заявi. Для перевiрки вiдомостей, зазначених у заявi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, має право запитувати вiдповiдну iнформацiю в органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також має доступ до даних державних реєстрiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, зобов'язаний прийняти рiшення про видачу пiдтвердження або про обґрунтовану вiдмову у його видачi не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня отримання заяви.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, вносить виданi пiдтвердження або рiшення про обґрунтовану вiдмову у їх видачi до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, в день їх видачi, а також не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття рiшення про видачу пiдтвердження або про обґрунтовану вiдмову у його видачi направляє (вручає) таке пiдтвердження або рiшення про обґрунтовану вiдмову у видачi суб'єкту господарювання у будь-який спосiб, що забезпечує наявнiсть доказiв здiйснення такого направлення (вручення).

(частина чотирнадцята статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Частину п'ятнадцяту статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Виключними пiдставами для обґрунтованої вiдмови у видачi пiдтвердження є:

     перевищення дозволених кiлькiсних обмежень на обсяг зразкiв насiння та/або садивного матерiалу, що ввозиться в Україну для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування;

     встановлення факту подання недостовiрних вiдомостей у заявi.

     У разi якщо через п'ять робочих днiв з дня закiнчення встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" не внесено пiдтвердження або рiшення про обґрунтовану вiдмову у його видачi, суб'єкт господарювання має право на ввезення на митну територiю України або вивезення з митної територiї України зразкiв насiння i садивного матерiалу без такого пiдтвердження за умови:

     пред'явлення вiдповiдному державному фiтосанiтарному iнспектору копiї заяви (з описом прийнятих документiв) з вiдмiткою про дату її прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва;

     проведення та дотримання всiх iнших процедур фiтосанiтарного контролю, що вимагаються вiдповiдно до закону.

(частина сiмнадцята статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Пiдтвердження дiє з дня його видачi до дня фактичного ввезення в Україну або вивезення з України погодженого обсягу насiння або садивного матерiалу, але не бiльше одного року.

     Зразки насiння i садивного матерiалу, що ввозяться в Україну або вивозяться з України для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування суб'єктами господарювання, не пiдлягають сертифiкацiї. Карантинний огляд зазначених зразкiв здiйснюється безоплатно.

(частина дев'ятнадцята статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Обсяг зразкiв насiння та садивного матерiалу сорту рослин, що ввозяться для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування протягом одного календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратного обсягу посадкового матерiалу сорту, що надається для проведення одного року польових дослiджень з квалiфiкацiйної експертизи сортiв рослин на придатнiсть для поширення в Українi.

     Для сортiв рослин (родiв i видiв), рiшення щодо придатностi яких для поширення в Українi приймається за даними заявника, обсяг зразкiв насiння та садивного матерiалу, що ввозяться для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування протягом одного календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратного обсягу посадкового матерiалу, що подається разом iз заявкою на сорт рослин.

(частина двадцять перша статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Суб'єкт господарювання, який отримав пiдтвердження, до 1 лютого року, наступного за роком, в якому здiйснено ввезення в Україну зразкiв насiння i садивного матерiалу для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування, зобов'язаний письмово повiдомити центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, про фактичний обсяг ввезених зразкiв насiння i садивного матерiалу та їх подальше використання (мiсце вирощування та обсяги отриманого врожаю).

(частина двадцять друга статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Контроль за використанням зразкiв насiння i садивного матерiалу, що ввозяться для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування, а також за врожаєм, отриманим з таких зразкiв, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва.

(стаття 20 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Перевiрка сертифiкатiв та пiдтверджень, передбачених цiєю статтею, проводиться державним фiтосанiтарним iнспектором пiд час здiйснення фiтосанiтарного контролю вiдповiдних зразкiв насiння i садивного матерiалу, у тому числi за допомогою єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", в порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 20 доповнено частиною двадцять четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Стаття 21. Маркування та пакування насiння i садивного матерiалу

     Насiння i садивний матерiал, що вводяться в обiг, обов'язково маркуються i пакуються згiдно iз законодавством у сферi насiнництва та розсадництва.

(стаття 21 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 22. Гарантiї на насiння i садивний матерiал

     Суб'єкт насiнництва гарантує вiдповiднiсть сортових i посiвних якостей насiння, а суб'єкт розсадництва - сортових i товарних якостей садивного матерiалу вимогам законодавства у сферi насiнництва та розсадництва, про що зазначається у сертифiкатах.

(частина перша статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     На придбане насiння i садивний матерiал гарантiї дiють протягом строку, визначеного в сертифiкатi.

     У разi порушення гарантiй суб'єкт насiнництва та розсадництва несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 23. Арбiтражне (експертне) визначення посiвних якостей насiння i товарних якостей садивного матерiалу

     Арбiтражне (експертне) визначення посiвних якостей насiння i товарних якостей садивного матерiалу може здiйснюватися на вимогу споживача або суб'єкта насiнництва та розсадництва центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва.

     Порядок арбiтражного (експертного) визначення якостi насiння i садивного матерiалу та порядок оформлення вiдповiдних заяв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 23 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

Роздiл V
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРI НАСIННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

     Стаття 24. Державнi органи нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва

     Державний нагляд (контроль) у сферi насiнництва та розсадництва здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, та його територiальнi органи в порядку, встановленому законом.

(стаття 24 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 25. Посадовi особи, якi здiйснюють державний нагляд (контроль) у сферi насiнництва та розсадництва

     Здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва покладається на iнспекторiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва.

     На посадових осiб, якi здiйснюють державний нагляд (контроль) у сферi насiнництва та розсадництва, поширюється дiя Закону України "Про державну службу".

(стаття 25 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

     Стаття 26. Повноваження посадових осiб з питань нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва

     Посадовi особи, якi здiйснюють державний нагляд (контроль) у сферi насiнництва та розсадництва, у межах своїх повноважень при здiйсненнi заходiв державного контролю мають право:

     контролювати додержання суб'єктами насiнництва та розсадництва вимог законодавства у сферi насiнництва та розсадництва;

     давати обов'язковi для виконання суб'єктами насiнництва та розсадництва вказiвки про усунення порушень щодо ведення насiнництва та розсадництва i визначати строк усунення виявлених порушень;

     безперешкодного доступу в будь-яке мiсце вирощування, оброблення та зберiгання насiння i садивного матерiалу вiдповiдно до закону;

     ознайомлюватися з документацiєю щодо насiнництва та розсадництва, вiдкривати будь-яку упаковку (контейнер) з насiнням чи садивним матерiалом для вiдбору контрольних проб;

     накладати на винних осiб адмiнiстративнi стягнення за порушення вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, прийнятих вiдповiдно до цього Закону;

     звертатися до суду щодо застосування заходiв реагування у виглядi зупинення або заборони реалiзацiї насiння i садивного матерiалу, якщо пiд час перевiрки виявлено невiдповiднiсть їхнiх якiсних показникiв вимогам законодавства;

     виконувати iншi повноваження, визначенi законом.

(стаття 26 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

Роздiл VI
ДЕРЖАВНА ПIДТРИМКА СЕЛЕКЦIЇ, НАСIННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

     Стаття 27. Державна пiдтримка селекцiї, насiнництва та розсадництва

     Державна пiдтримка селекцiї, насiнництва та розсадництва здiйснюється в межах коштiв, передбачених у Державному бюджетi України на вiдповiдний рiк.

Роздiл VII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI НАСIННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

     Стаття 28. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi насiнництва та розсадництва

     Особи, виннi в порушеннi законодавства у сферi насiнництва та розсадництва, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Суб'єкт насiнництва та розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалiзацiєю та використанням насiння i садивного матерiалу шляхом виключення з Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва у разi систематичного грубого порушення ним законодавства у сферi насiнництва та розсадництва.

     У разi систематичного грубого порушення аудитором iз сертифiкацiї (агрономом-iнспектором) законодавства у сферi насiнництва та розсадництва вiн позбавляється права провадити дiяльнiсть у сферi насiнництва та розсадництва строком на п'ять рокiв, а видане йому свiдоцтво аудитора iз сертифiкацiї (агронома-iнспектора) скасовується.

     Накладення стягнення не звiльняє винних осiб вiд вiдшкодування збиткiв у випадках i порядку, передбачених законом.

(стаття 28 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 864-VIII)

Роздiл VIII
МIЖНАРОДНI ВIДНОСИНИ У СФЕРI НАСIННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

     Стаття 29. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi насiнництва та розсадництва

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi насiнництва та розсадництва, зокрема на основi мiжнародних договорiв України.

     Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi насiнництва та розсадництва здiйснюється в порядку, встановленому законом.

     У разi якщо мiжнародними договорами України встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться в цьому Законi, застосовуються правила мiжнародних договорiв України.

Роздiл IX
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     прийняти нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
26 грудня 2002 року
N 411-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.