Наркотики

НАРКОТИКИ

     Вiдповiдно до положень Закону України вiд 15.02.95 N 60/95-ВР "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" ввезення на територiю України, вивезення з територiї України чи транзит через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв здiйснюється за наявностi дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу. Порядок видачi дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.97 N 146.

     Перелiк наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.05.2000 N 770.

     Пересилання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у поштових (у тому числi мiжнародних) вiдправленнях забороняється. Пересилання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв як гуманiтарної допомоги забороняється, за винятком випадкiв надзвичайного стану, якщо наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори направляються у вiдповiднi регiони України за окремим рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, виданi дозволи на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України чи на право транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв в день видачi таких дозволiв.

     Органи доходiв i зборiв здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для пропуску через митний кордон України, випуску у вiдповiдний митний режим кожної партiї наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв, на пiдставi вiдповiдного дозволу, отриманого вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Порядок iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016 N 364.

     Порядок провадження дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, та контролю за їх обiгом затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.06.2009 N 589.

Постанова КМУ № 908 від 04.11.1993
Положение о порядке ввоза на территорию Украины средств измерений
Лист Держстандарту № 2262/5-3 від 09.06.1997
Про видачу органами Держстандарту разових дозволiв на ввезення засобiв вимiрювальної технiки(ЗВТ)
Наказ ДМСУ (до 2012) № 339 від 22.07.1997
Стосовно експорту спирту етилового та лiкеро-горiльчаних виробiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-6676 від 16.07.1997
До листа Держмитслужби вiд 23.04.97 р. N 11/3-3702
Закон України ВР № 468/97-ВР від 17.07.1997
Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї
Постанова КМУ № 440 від 20.06.1995
Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi продуктiв бiотехнологiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10270 від 29.10.1997
Щодо порядку пропуску вантажiв, що пiдлягають санiтарному, ветеринарному та iншим видам контролю
Постанова КМУ № 1172 від 28.10.1997
Про особливості контролю за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських засобів
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9430 від 03.10.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 460 від 31.07.1998
Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України та митним оформленням окремих пiдакцизних товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12336 від 25.12.1997
Про доповнення до листа Деpжмитслужби вiд 08.12.97р. N 11/1-11694
Закон України ВР № 32/98-ВР від 16.01.1998
Про внесення змiн до Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"
Постанова КМУ № 146 від 16.02.1998
Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 341 від 31.05.1994
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України
Постанова КМУ № 314 від 17.03.1998
Про визнання такою, що втратила чиннiсть постанова КМУ вiд 4 листопада 1993р. N 908
Наказ ДМКУ № 99/252 від 22.08.1994
Про затвердження Iнструкцiї про порядок перемiщення через державний кордон України текстових, аудiо- та аудiовiзуальних матерiалiв
Постанова НБУ № 34 від 04.02.1998
Про затвердження Класифiкатора iноземних валют
Постанова КМУ № 656 від 07.05.1998
Про доповнення пункту 3 Порядку одержання дозволу на виробництво, зберiгання отруйних речовин
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-3964 від 21.04.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4355 від 30.04.1998
Про внесення змiн до Порядку перемiщення валюти через митний кордон України
Указ ПУ № 491/98 від 20.05.1998
Про впорядкування торгiвлi деякими пiдакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудiовiзуальних творiв та примiрникiв фонограм
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1374-ЕП від 26.06.1998
Щодо митного оформлення зерна
Наказ МЗЕЗторгу № 455/437 від 27.07.1998
Про митне оформлення товарiв за кодом 0207
Постанова КМУ № 1300 від 17.08.1998
Про затвердження Порядку ввезення на територiю України засобiв вимiрювальної технiки
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2045-ЕП від 04.09.1998
Стосовно порядку пропуску товарiв, що пiдлягають санiтарно-епiдемiологiчному контролю
Постанова КМУ № 1302 від 17.08.1998
Про затвердження Порядку видачi атестатiв на право iмпорту, експорту, оптової i роздрiбної торгiвлi аудiовiзуальними творами та примiрниками фонограм
Постанова КМУ № 1304 від 17.08.1998
Про затвердження Тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрацiї та використання трансгенних сортiв рослин в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2175 від 16.09.1998
Стосовно пропуску вантажiв, якi пiдлягають контролю санепiдемслужби
Указ ПУ № 319/94 від 18.06.1994
Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-974 від 29.01.1998
Щодо Порядку проведення обов'язкових перевiрок експортних партiй брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв
Указ ПУ № 849/95 від 16.09.1995
Про запровадження марок акцизного збору на алкогольнi напої та тютюновi вироби
Постанова КМУ № 1284 від 24.10.1996
Про затвердження Положення про виробництво,зберiгання,продаж марок акцизного збору i маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i Порядку реалiзацiї
Постанова КМУ № 146 від 03.02.1997
Про затвердження Порядку видачi дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-2370-ЕП від 07.10.1998
Щодо листа Нацiонального банку України вiд 24.09.98 13-211/2314 ЕП
Наказ МЗЕЗторгу № 562 від 07.09.1998
Про заходи МЗЕЗторгу щодо виконання Указа Президента України вiд 20.05.98 N 491/98 та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1302
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/01-2508-ЕП від 22.10.1998
Щодо завiрення копiй ВМД
Лист НБУ № 13-211/2651-7854 від 29.10.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-2622-ЕП від 03.11.1998
Щодо завiрення копiй ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-11642 від 04.11.1998
Щодо курсу гривні до білоруського рубля
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2709 від 11.11.1998
Про придбання автомобіля за допомогою банківської платіжної картки міжнародної платіжної системи VISA
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-2792-ЕП від 18.11.1998
Щодо експорту токсичних хімікатів
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2912-ЕП від 01.12.1998
Щодо відміни валютних книжок при переміщенні валюти через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 708 від 11.11.1998
Про затвердження Порядку погодження експортних вiдправлень спирту етилового, що вивозиться повiтряним транспортом
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3057-ЕП від 14.12.1998
До листа Держмитслужби вiд 09.09.98 N 10/1-2119-ЕП
Постанова КМУ № 1956 від 10.12.1998
Про запровадження марок акцизного збору на iмпортнi алкогольнi напої з вмiстом спирту етилового вiд 1,2 до 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-011-ЕП від 04.01.1999
Постанова КМУ № 1438 від 02.12.1996
Про Положення про порядок контролю за зберіганням, відпуском і транспортуванням спирту етилового
Постанова КМУ № 464 від 29.04.1996
Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням підакцизних товарів та їх транзитним переміщенням
Наказ ДМКУ № 224 від 27.05.1996
Про затвердження Iнструкцiї про порядок та процедуру вiдбору проб для аналiзiв спирту, при його перемiщеннi через митний кордон України
Постанова КМУ № 1014 від 06.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.