КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 червня 2009 р. N 589


Про затвердження Порядку провадження дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, та контролю за їх обiгом

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 жовтня 2010 року N 929,
вiд 2 листопада 2011 року N 1125,
вiд 2 березня 2016 року N 150,
вiд 8 серпня 2016 року N 512,
вiд 29 березня 2017 року N 210,
вiд 30 травня 2018 року N 419,
вiд 29 липня 2020 року N 668

     Вiдповiдно до Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок провадження дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, та контролю за їх обiгом, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

ПОРЯДОК
провадження дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, та контролю за їх обiгом

(У текстi Порядку слово "Комiтет" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Держкомнаркоконтроль" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 року N 929)

(У текстi Порядку слово "Держкомнаркоконтроль" в усiх вiдмiнках замiнено словом "ДСКН" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2011 року N 1125)

(У текстi Порядку слово "МВС" замiнено словами "Нацiональна полiцiя" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "територiальний орган внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках - словами "структурний пiдроздiл Департаменту протидiї наркозлочинностi Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2016 року N 150)

(У текстi Порядку слово "ДСКН" замiнено словом "Держлiкслужба" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2016 року N 512)

(У текстi Порядку слова "структурний пiдроздiл Департаменту протидiї наркозлочинностi Нацiональної полiцiї" у всiх вiдмiнках замiнено словами "структурний пiдроздiл територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2017 року N 210)

(У текстi Порядку слова ", що скрiплюються печаткою суб'єкта господарювання", ", що скрiплюється печаткою", "i скрiплюється печаткою суб'єкта господарювання" виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 травня 2018 року N 419)

     1. Цей Порядок визначає процедуру провадження суб'єктами господарювання - юридичними особами незалежно вiд форми власностi (далi - суб'єкти господарювання) дiяльностi, пов'язаної з культивуванням рослин, розробленням, виробництвом, виготовленням, зберiганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалiзацiєю (вiдпуском), ввезенням на територiю України, вивезенням з її територiї, транзитом через територiю України, використанням, знищенням (далi - обiг) наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв, включених до перелiку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далi - перелiк), та контролю за їх обiгом.

     2. Дiя цього Порядку поширюється на суб'єктiв господарювання, якi вiдповiдно до Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" (далi - Закон) провадять дiяльнiсть, пов'язану з обiгом:

     наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III перелiку, та прекурсорiв, включених до списку 1 таблицi IV перелiку, зареєстрованих в установленому порядку як готовi лiкарськi засоби та дiючi речовини (субстанцiї) (далi - засоби i речовини, включенi до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку);

     препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори, включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що перевищує їх гранично допустиму кiлькiсть, визначену постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 жовтня 2007 р. N 1203 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 78, ст. 2885), зареєстрованих в установленому порядку як готовi лiкарськi засоби та дiючi речовини (субстанцiї) (далi - препарати, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму);

     препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори, включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що не перевищує їх гранично допустиму кiлькiсть, визначену постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 жовтня 2007 р. N 1203 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 78, ст. 2885), зареєстрованих в установленому порядку як готовi лiкарськi засоби та дiючi речовини (субстанцiї) (далi - препарати, що мiстять малу кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв);

     прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку;

     рослин, включених до списку 3 таблицi I перелiку.

     Дiя цього Порядку не поширюється на дiяльнiсть з обiгу лiкарських засобiв, якi мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, що провадить особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, за результатом закупiвлi, проведеної особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, за кошти державного бюджету. У разi вiдсутностi лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у особи, уповноваженої на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, забезпечення дотримання вимог статтi 7 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" здiйснюється шляхом залучення особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, суб'єктiв господарювання, якi мають лiцензiю на провадження дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, з дотриманням вимог Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 668)

     3. Вiдповiдальнiсть за неналежне виконання вимог цього Порядку несе керiвник суб'єкта господарювання.

     4. Пересилання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у поштових (у тому числi мiжнародних) вiдправленнях, а також як гуманiтарної допомоги забороняється, за винятком випадкiв, коли наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори надсилаються у вiдповiднi регiони України за окремим рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у перiод дiї надзвичайного стану.

     5. Дiяльнiсть, пов'язана з обiгом засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, провадиться суб'єктами господарювання на пiдставi лiцензiї, виданої Держлiкслужбою.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2010р. N 929, вiд 02.11.2011р. N 1125, вiд 08.08.2016р. N 512)

     6. Операцiї з реалiзацiї засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, здiйснюються виключно мiж суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з обiгом таких речовин i засобiв.

     7. Ввезення на територiю України, вивезення з її територiї та транзит через територiю України засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, здiйснюється суб'єктами господарювання на пiдставi дозволу, виданого Держлiкслужбою, через пункти пропуску через митний кордон України, визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

     8. Виробництво, виготовлення, зберiгання, ввезення на територiю України, вивезення з її територiї наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II i III перелiку, та препаратiв (лiкарських засобiв) в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, здiйснюється суб'єктами господарювання у межах квот, якi щороку визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для визначення обсягiв квот:

     Мiнiстерство охорони здоров'я Автономної Республiки Крим, управлiння охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй щороку до 15 листопада подають МОЗ розрахунок потреби в наркотичних засобах i психотропних речовинах, включених до таблиць II i III перелiку, препаратах, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, на наступний рiк за формою згiдно з додатком 1;

     суб'єкти господарювання подають щороку до 1 грудня Держлiкслужбi заяву на визначення квоти наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II i III перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, на наступний рiк для їх виробництва, виготовлення, зберiгання, ввезення на територiю України, вивезення з її територiї за формою згiдно з додатком 2.

     На пiдставi проведених розрахункiв Держлiкслужба готує та подає МОЗ пропозицiї щодо визначення обсягiв квот.

     Виробництво, виготовлення, зберiгання, ввезення на територiю України, вивезення з її територiї наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до таблиць II i III перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, понад визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України обсяги квот забороняється.

     9. Знищення засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, здiйснюється:

     закладами охорони здоров'я та ветеринарної медицини у разi визнання таких засобiв i речовин непридатними для подальшого використання. Цими закладами також знищуються невикористанi рештки зазначених засобiв i речовин у вiдкритих ампулах;

     виробниками зазначених засобiв i речовин у разi визнання їх непридатними для подальшого використання у виробництвi. Виробники також знищують вiдходи, що утворилися у процесi виробництва вiдповiдно до технологiчних регламентiв;

     суб'єктами господарювання, що використовують зазначенi засоби i речовини в наукових та навчальних цiлях, а також в iнших цiлях, передбачених Законом.

     10. Для знищення засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, згiдно з наказом керiвника суб'єкта господарювання утворюється комiсiя, яку очолює керiвник або його заступник. До складу комiсiї включається представник структурного пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi, присутнiсть якого пiд час знищення таких засобiв i речовин обов'язково забезпечується керiвником зазначеного органу.

     Знищення закладами охорони здоров'я та ветеринарної медицини невикористаних решток зазначених засобiв i речовин у вiдкритих ампулах та виробниками вiдходiв, що утворилися у процесi виробництва, у розмiрах, що визначенi технологiчними регламентами, здiйснюється без залучення представника структурного пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi.

     11. Знищення засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, може здiйснюватися суб'єктом господарювання власними силами у разi наявностi у нього лiцензiї на право провадження дiяльностi, пов'язаної iз знищенням наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до перелiку, або на договiрних умовах суб'єктом господарювання, який має зазначену лiцензiю.

     12. Знищення засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, крiм їх невикористаних решток у вiдкритих ампулах та вiдходiв, що утворилися у процесi виробництва вiдповiдно до технологiчних регламентiв, здiйснюється суб'єктами господарювання за визначеним Держлiкслужбою методом.

     Для визначення методу знищення суб'єкт господарювання подає Держлiкслужбi такi документи:

     заяву за формою згiдно з додатком 3;

     абзац четвертий пункту 12 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 512)

     копiю лiцензiї на право провадження дiяльностi, пов'язаної iз знищенням засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, якщо їх знищення здiйснюється суб'єктом господарювання власними силами;

     засвiдчену в установленому порядку копiю договору про знищення засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, iз суб'єктом господарювання, який має лiцензiю на право провадження зазначеного виду дiяльностi, якщо їх знищення здiйснюється на договiрних умовах;

     копiю повiдомлення про строк проведення знищення, надiсланого суб'єктом господарювання структурному пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi.

     13. Держлiкслужба у десятиденний строк розглядає поданi суб'єктом господарювання документи та в письмовiй формi повiдомляє його про прийняте рiшення щодо визначення методу знищення.

     14. За результатами знищення засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, власними силами суб'єкт господарювання складає у трьох примiрниках акт за формою згiдно з додатком 4, який засвiдчується пiдписами членiв комiсiї. Перший примiрник акта залишається у суб'єкта господарювання, iншi надсилаються структурному пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi та територiальному органовi Держлiкслужби.

(абзац перший пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 150)

     У разi знищення засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, iншим суб'єктом на договiрних умовах суб'єкт господарювання, який здiйснив знищення, складає акт у чотирьох примiрниках, який засвiдчується пiдписами членiв комiсiї. Перший примiрник акта залишається у суб'єкта господарювання, який здiйснив знищення, другий - у суб'єкта господарювання - власника таких засобiв i речовин, iншi надсилаються вiдповiдно структурному пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi та територiальному органовi Держлiкслужби.

(абзац другий пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 150)

     15. Суб'єкти господарювання, якi використовують засоби i речовини, включенi до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препарати, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, в ампулах, зобов'язанi знищувати порожнi ампули, в яких мiстилися зазначенi засоби i речовини, в установленому МОЗ порядку.

     16. Iнформацiя про засоби i речовини, включенi до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препарати, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, вноситься до журналу (книги) облiку за формою згiдно з додатком 5. Сторiнки в журналi пронумеровуються, прошнуровуються та засвiдчуються пiдписом керiвника суб'єкта господарювання.

     Документи, пов'язанi з обiгом зазначених засобiв i речовин, зберiгаються суб'єктом господарювання не менш як 5 рокiв.

     17. Суб'єкти господарювання, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з обiгом засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, зобов'язанi проводити щокварталу їх iнвентаризацiю у визначеному законодавством порядку iз складенням балансу товарно-матерiальних цiнностей за формою згiдно з додатком 6.

     Вiдомостi про розбiжностi в балансi товарно-матерiальних цiнностей або невiдповiднiсть показникiв балансу результатам проведеної iнвентаризацiї протягом трьох календарних днiв пiсля їх виявлення подаються суб'єктом господарювання:

     Нацiональна полiцiя - щодо операцiй, проведених у межах територiї України;

     Нацiональна полiцiя та СБУ - щодо експортно-iмпортних операцiй.

     18. Суб'єкти господарювання, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з обiгом засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, зобов'язанi подавати Держлiкслужбi за формою згiдно з додатками 7, 8 i 9:

     до 25 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом, - звiт про кiлькiсть таких засобiв i речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територiю України чи вивозяться з її територiї;

     до 31 березня року, що настає за звiтним, - звiт про кiлькiсть таких засобiв i речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територiю України, вивозяться з її територiї, реалiзуються чи використовуються, а також про кiлькiсть їх запасiв на 31 грудня звiтного року.

     19. Порядок обiгу засобiв i речовин, включених до таблиць II i III та списку 1 таблицi IV перелiку, препаратiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму, в закладах охорони здоров'я незалежно вiд форми власностi визначається МОЗ.

     20. Дiяльнiсть, пов'язана з обiгом препаратiв, що мiстять малу кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, провадиться суб'єктами господарювання на пiдставi лiцензiї на виробництво, оптову, роздрiбну торгiвлю лiкарськими засобами, виданої вiдповiдним органом лiцензування.

     21. Перелiк препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять малу кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, якi пiдлягають контролю пiд час ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi та транзит через територiю України, визначається наказом МОЗ за поданням Держлiкслужби.

     22. Ввезення на територiю України та транзит через її територiю препаратiв, що мiстять малу кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, здiйснюється суб'єктами господарювання на пiдставi виданого Держлiкслужбою дозволу через пункти пропуску через митний кордон України, визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

     23. Вивезення з територiї України препаратiв, що мiстять малу кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, здiйснюється на пiдставi виданого Держлiкслужбою дозволу в разi надходження запиту вiд нацiонального компетентного органу країни - iмпортера.

     24. Зберiгання препаратiв, що мiстять малу кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, а також знищення препаратiв, визнаних непридатними для подальшого використання, здiйснюється суб'єктами господарювання у порядку, встановленому МОЗ.

     25. Дiяльнiсть, пов'язана з обiгом прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, провадиться суб'єктами господарювання на пiдставi лiцензiї, виданої Держлiкслужбою.

     26. Ввезення на територiю України, вивезення з її територiї та транзит через територiю України прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, здiйснюється суб'єктами господарювання на пiдставi виданого Держлiкслужбою дозволу через пункти пропуску через митний кордон України, визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

     27. Знищення прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, здiйснюється:

     закладами охорони здоров'я та ветеринарної медицини у разi визнання прекурсорiв непридатними для подальшого використання;

     виробниками прекурсорiв у разi визнання їх непридатними для подальшого використання у виробництвi. Виробники також знищують вiдходи, що утворилися у процесi виробництва вiдповiдно до технологiчних регламентiв;

     суб'єктами господарювання, що використовують такi прекурсори в наукових та навчальних цiлях, а також в iнших цiлях, передбачених Законом.

     Для знищення зазначених прекурсорiв згiдно з наказом керiвника суб'єкта господарювання утворюється комiсiя, яку очолює керiвник або заступник керiвника суб'єкта господарювання.

     28. Знищення прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, може здiйснюватися суб'єктом господарювання власними силами в разi наявностi у нього лiцензiї на провадження дiяльностi, пов'язаної iз знищенням таких прекурсорiв, або на договiрних умовах суб'єктом господарювання, який має зазначену лiцензiю.

     29. Знищення прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку (за винятком калiю перманганату та ангiдриду оцтової кислоти), в обсягах, що перевищують 10 кiлограмiв на мiсяць, а також знищення калiю перманганату та ангiдриду оцтової кислоти здiйснюється суб'єктами господарювання виключно за визначеним Держлiкслужбою методом.

     Для визначення методу знищення суб'єкт господарювання подає Держлiкслужбi такi документи:

     заяву за формою згiдно з додатком 3;

     абзац четвертий пункту 29 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 512)

     - абзац п'ятий пункту 29 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 512)

     - абзац шостий пункту 29 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 512)

     копiю лiцензiї на право провадження дiяльностi, пов'язаної iз знищенням прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, якщо їх знищення здiйснюється суб'єктом господарювання власними силами;

     засвiдчену в установленому порядку копiю договору про знищення прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, iз суб'єктом господарювання, який має лiцензiю на право провадження дiяльностi iз знищення прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, якщо їх знищення здiйснюється на договiрних умовах;

     копiю повiдомлення про строк проведення знищення, надiсланого суб'єктом господарювання структурному пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi.

     Держлiкслужба у десятиденний строк розглядає поданi суб'єктом господарювання документи та в письмовiй формi повiдомляє його про прийняте рiшення.

     30. У разi коли суб'єкт господарювання здiйснює знищення прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, в обсягах, що перевищують 10 кiлограмiв на мiсяць, до складу комiсiї обов'язково включається представник структурного пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi.

     Знищення калiю перманганату та ангiдриду оцтової кислоти незалежно вiд їх кiлькостi здiйснюється комiсiєю, до складу якої обов'язково включається представник структурного пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi.

     31. За результатами знищення прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, власними силами суб'єкт господарювання складає у трьох примiрниках акт за формою згiдно з додатком 4, який засвiдчується пiдписами членiв комiсiї. Перший примiрник акта залишається у суб'єкта господарювання, iншi надсилаються структурному пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi та територiальному органовi Держлiкслужби.

(абзац перший пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 150)

     У разi знищення прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, iншим суб'єктом господарювання на договiрних умовах суб'єкт господарювання, який здiйснив знищення, складає акт у чотирьох примiрниках, який засвiдчується пiдписами членiв комiсiї. Перший примiрник акта залишається у суб'єкта господарювання, який здiйснив знищення, другий - у суб'єкта господарювання - власника прекурсорiв, iншi надсилаються структурному пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi та територiальному органовi Держлiкслужби.

(абзац другий пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 150)

     32. Iнформацiя про прекурсори, включенi до списку 2 таблицi IV перелiку, вноситься до журналу (книги) облiку за формою згiдно з додатком 5. Сторiнки в журналi пронумеровуються, прошнуровуються та засвiдчуються пiдписом керiвника суб'єкта господарювання.

     33. Суб'єкти господарювання, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з обiгом прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, зобов'язанi проводити щокварталу їх iнвентаризацiю у визначеному законодавством порядку iз складенням балансу товарно-матерiальних цiнностей за формою згiдно з додатком 6.

     Вiдомостi про розбiжностi в балансi товарно-матерiальних цiнностей або невiдповiднiсть показникiв балансу результатам проведеної iнвентаризацiї протягом трьох календарних днiв пiсля їх виявлення подаються суб'єктом господарювання:

     Нацiональна полiцiя - щодо операцiй, проведених у межах територiї України;

     Нацiональна полiцiя та СБУ - щодо експортно-iмпортних операцiй.

     34. Суб'єкти господарювання, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з обiгом прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, подають Держлiкслужбi за формою згiдно з додатками 7, 8 i 9:

     до 25 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом, - звiт про кiлькiсть зазначених речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територiю України чи вивозяться з її територiї;

     до 31 березня року, що настає за звiтним, - звiт про кiлькiсть зазначених речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територiю України, вивозяться з її територiї, реалiзуються чи використовуються, а також про кiлькiсть їх запасiв на 31 грудня звiтного року.

     35. Операцiї з реалiзацiї прекурсорiв, включених до списку 2 таблицi IV перелiку, здiйснюються виключно мiж суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з обiгом зазначених прекурсорiв.

     36. Дiяльнiсть, пов'язана з культивуванням, зберiганням, перевезенням та знищенням рослин, включених до списку 3 таблицi I перелiку, провадиться суб'єктами господарювання на пiдставi лiцензiї, виданої Держлiкслужбою.

     Суб'єкти господарювання пiд час провадження зазначеної дiяльностi повиннi забезпечити виконання умов для запобiгання розкраданню рослин, включених до списку 3 таблицi I перелiку, i отриманої з них готової продукцiї чи вiдходiв зазначених рослин, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2008 р. N 1026 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 91, ст. 3024).

     37. Культивування рослин, включених до списку 3 таблицi I перелiку, здiйснюється суб'єктами господарювання у межах квот, якi щороку визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для розрахунку обсягiв квот на наступний рiк суб'єкти господарювання щороку до 15 листопада подають Держлiкслужбi заяви за формою згiдно з додатком 10.

     На пiдставi проведених розрахункiв Держлiкслужба готує та подає МОЗ погодженi пропозицiї щодо визначення обсягiв квот.

     38. Культивування рослин, включених до списку 3 таблицi I перелiку, з перевищенням визначених обсягiв квот забороняється.

     39. Пiд час збирання врожаю маку знищення їх пожнивних залишкiв здiйснюється суб'єктом господарювання шляхом подрiбнення i розкидання, пiсля чого проводиться дискування поля з наступним переорюванням. Комбайни, що використовуються для збирання врожаю рослин маку, повиннi бути обладнанi пристроями для подрiбнення пожнивних залишкiв.

     Механiзми комбайнiв пiсля збирання врожаю маку в той же день очищуються вiд вiдходiв, пожнивнi залишки щодня приорюються.

     Знищення пожнивних залишкiв здiйснюється суб'єктами господарювання у присутностi комiсiї, до складу якої включаються керiвники суб'єкта господарювання i територiального органу Нацiональної полiцiї та представник структурного пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi.

(абзац третiй пункту 39 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2017р. N 210)

     За результатами знищення пожнивних залишкiв складається акт у трьох примiрниках за формою згiдно з додатком 11, який засвiдчується пiдписами членiв комiсiї. Перший примiрник акта залишається у суб'єкта господарювання, iншi надсилаються Нацiональнiй полiцiї та Держлiкслужбi.

     40. Очищення насiння маку здiйснюється суб'єктом господарювання на спецiально вiдведеному об'єктi чи у примiщеннi зерноочисними машинами, обладнаними спецiальними пристроями для збирання вiдходiв.

     Механiзми зерноочисних машин пiсля очищення насiння маку в той же день очищуються вiд вiдходiв, пожнивнi залишки щодня спалюються.

     41. Переробка стебел конопель здiйснюється суб'єктом господарювання на спецiально вiдведеному об'єктi чи у примiщеннi.

     42. Знищення залишкiв пiсля очищення насiння маку або переробки стебел конопель здiйснюється суб'єктами господарювання пiсля їх зважування шляхом щоденного спалювання у присутностi комiсiї, до складу якої включаються керiвники суб'єкта господарювання i територiального органу Нацiональної полiцiї та представник структурного пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi.

(абзац перший пункту 42 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 150)

     За результатами знищення складається акт у трьох примiрниках за формою згiдно з додатком 12, який засвiдчується пiдписами членiв комiсiї. Перший примiрник акта залишається у суб'єкта господарювання, iншi надсилаються Нацiональнiй полiцiї та Держлiкслужбi.

     У разi коли суб'єкт господарювання приймає рiшення про знищення посiвiв рослин з будь-яких причин, такi посiви пiдлягають знищенню шляхом переорювання на полях висiву скошених та подрiбнених рослин у присутностi комiсiї, до складу якої включаються керiвники суб'єкта господарювання i територiального органу Нацiональної полiцiї та представник структурного пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї з питань протидiї наркозлочинностi.

(абзац третiй пункту 42 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 150)

     За результатами знищення складається акт у трьох примiрниках за формою згiдно з додатком 11, який засвiдчується пiдписами членiв комiсiї. Перший примiрник акта залишається у суб'єкта господарювання, iншi надсилаються Нацiональнiй полiцiї та Держлiкслужбi.

     43. Суб'єкт господарювання веде облiк готової продукцiї (насiння маку та волокна конопель) та їх залишкiв пiсля очищення i переробки у журналi за формою згiдно з додатком 13. Сторiнки в журналi облiку пронумеровуються, прошнуровуються та засвiдчуються пiдписом керiвника суб'єкта господарювання.

     44. Суб'єкти господарювання щороку до 1 жовтня подають Держлiкслужбi звiт про результати дiяльностi iз зазначенням кiлькостi вирощених i перероблених рослин, включених до списку 3 таблицi I, за формою згiдно з додатком 14.

     45. Контроль за виконанням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв здiйснюється Держлiкслужбою, МОЗ, Нацiональною полiцiєю, СБУ, Держмитслужбою та iншими органами в межах їх повноважень, визначених законодавством.

     Контроль за виконанням законодавства у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв в органах Нацiональної полiцiї, СБУ, Збройних Силах та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формуваннях, в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту здiйснюється згiдно iз законом вiдповiдними центральними органами виконавчої влади.

(абзац другий пункту 45 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 150)

     46. Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень здiйснюють контроль за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв незалежно вiд форми власностi.

     Про факти порушення вимог законодавства у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв органи виконавчої влади повiдомляють Держлiкслужбу.

     47. Про обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв Держлiкслужба надсилає iнформацiю до Мiжнародного комiтету з контролю за наркотиками ООН вiдповiдно до положень мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     48. Перелiки суб'єктiв господарювання, якi отримали лiцензiї на провадження дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, щокварталу надсилаються Держлiкслужбою до Нацiональної полiцiї i СБУ.

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

РОЗРАХУНОК
потреби в наркотичних засобах, психотропних речовинах, включених до таблиць II i III перелiку, препаратах (лiкарських засобах), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори, включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму

для  
(найменування адмiнiстративно-територiальної одиницi)
 

на 20__ рiк

Мiжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини Кiлькiсть в ампулах, капсулах, таблетках та iнших лiкарських формах Кiлькiсть у грамах
     
(найменування посади керiвника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
 
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

ЗАЯВА
на визначення квоти на наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, препарати (лiкарськi засоби), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори, включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму

 
(найменування суб'єкта господарювання, його мiсцезнаходження)
 

на 20__ рiк

(грамiв)

Мiжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини Номер списку та таблицi перелiку Виготовлення наркотичних засобiв i психотропних речовин Виробництво наркотичних засобiв i психотропних речовин Ввезення на територiю України Вивезення з територiї України Зберiгання
     
(найменування посади керiвника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
 
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

Додаток 3
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

ЗАЯВА
на визначення методу знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори, включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму

Заявник  
(найменування суб'єкта господарювання, його мiсцезнаходження)
 
номер телефону  
 
(номер лiцензiї, ким i коли видана, строк дiї лiцензiї)
Визначити метод знищення  
(назва наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв,
 
препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини чи
 
прекурсори в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму)
 
(виробник, серiя, дата виробництва (виготовлення), коли i звiдки надiйшов, лiкарська форма,
 
кiлькiсть в однiй упаковцi, загальна кiлькiсть)
Знищення планується провести на  
(найменування суб'єкта господарювання,
 
його мiсцезнаходження)
з   по  
(дата) (дата)
До заяви додаються:
1.  
2.  
     
(найменування посади керiвника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
___ ____________ 20__ р.
 
(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

Додаток 4
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

АКТ
про знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори, включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму

___ ____________ 20__ р.

Комiсiєю, утвореною згiдно з наказом вiд ___ ____________ N _____, у складi
 
 
 
складено цей акт про те, що  
(дата)
проведено знищення  
(назва наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв,
 
препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини,
 
включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори, включенi до таблицi IV
 
перелiку, в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму)
Знищення проведено на  
(найменування суб'єкта господарювання,
 
його мiсцезнаходження)
на пiдставi документiв  
 
Метод знищення  
 
Члени комiсiї    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
   
   
     
(найменування посади керiвника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
 
(додаток 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

Додаток 5
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

ЖУРНАЛ
облiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори, включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму

Назва  
(наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, препарати (лiкарськi засоби),
 
що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або)
 
прекурсори, включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму)
Доза, вiдсоток, одиниця вимiру  
Рiк, мiсяць Залишок на перше число Надходження Видача Залишок на кiнець мiсяця
найменування номер i дата документа кiлькiсть найменування номер i дата документа кiлькiсть

 

Додаток 6
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589
 
(найменування суб'єкта господарювання)
 
(адреса, телефон, телефакс)

БАЛАНС
товарно-матерiальних цiнностей
за ___ ____________ 20__ р.

Вид товарно-матерiальних цiнностей  
(наркотичнi засоби, психотропнi речовини
 
i прекурсори, препарати (лiкарськi засоби), що мiстять наркотичнi засоби,
 
психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори,
 
включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму)
Назва товарно-матерiальних цiнностей Одиниця вимiру Залишок на початок кварталу Прихiд Витрата Залишок на кiнець кварталу
     
(найменування посади керiвника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
Головний бухгалтер    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
 
(додаток 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

Додаток 7
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

ЗВIТ
про виробництво, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори, включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму
за ___ ____________ 20__ року

 
(найменування суб'єкта господарювання, його мiсцезнаходження)
Номер телефону ____________________
Лiцензiя вiд ___ ____________ 20__ р. N ______
видана  
(найменування органу лiцензування)
Строк дiї лiцензiї до ___ ____________ 20__ р.
Види господарської дiяльностi  
 

(упаковок)

Мiжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини Лiкарська форма та форма випуску Виготовлено за звiтний перiод Вироблено за звiтний перiод Знищено за звiтний перiод Складськi запаси станом на 31 грудня 20__ р.
     
(найменування посади керiвника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
 
(додаток 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

Додаток 8
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

ЗВIТ
про ввезення на територiю України та вивезення з територiї України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори, включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму
за ___ ____________ 20__ року

 
(найменування суб'єкта господарювання, його мiсцезнаходження)
Номер телефону ____________________
Лiцензiя вiд ___ ____________ 20__ р. N ______
видана  
(найменування органу лiцензування)
Строк дiї лiцензiї до ___ ____________ 20__ р.
Види господарської дiяльностi  
 

(упаковок)

Мiжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини Лiкарська форма та форма випуску Ввезено на територiю України за звiтний перiод Дата, номер дозволу Вивезено з територiї України за звiтний перiод Дата, номер дозволу Дата фактичного ввезення (вивезення)
     
(найменування посади керiвника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
 
(додаток 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

Додаток 9
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

ЗВIТ
про реалiзацiю та використання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку, та (або) прекурсори, включенi до таблицi IV перелiку, в кiлькостi, що перевищує гранично допустиму
за ___ ____________ 20__ року

 
(найменування суб'єкта господарювання, його мiсцезнаходження)
Номер телефону ____________________
Лiцензiя вiд ___ ____________ 20__ р. N ______
видана  
(найменування органу лiцензування)
Строк дiї лiцензiї до ___ ____________ 20__ р.
Види господарської дiяльностi  
 

(упаковок)

Мiжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини Лiкарська форма та форма випуску Використано за звiтний перiод Реалiзовано за звiтний перiод Складськi запаси станом на 31 грудня 20__ р.
в межах України за межами України
     
(найменування посади керiвника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
 
(додаток 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

Додаток 10
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

ЗАЯВА
про видiлення квоти на культивування рослин, якi мiстять наркотичнi засоби та психотропнi речовини
на 20__ рiк

 
(найменування суб'єкта господарювання)
 
(адреса, телефон, телефакс)
 
Лiцензiя вiд ___ ____________ 20__ р. N ______
видана  
(найменування органу лiцензування)
Види господарської дiяльностi  
 
 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи згiдно з ЄДРПОУ ________________
Прошу видiлити квоту на культивування рослин, якi мiстять наркотичнi засоби та психотропнi речовини i обiг яких допускається для промислових цiлей, включених до списку 3 таблицi I перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, в кiлькостi ________ гектарiв за мiсцем провадження дiяльностi
 
 
(адреса)
Наявнiсть державних замовлень  
     
(найменування посади керiвника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
___ ____________ 20__ р.
 
(додаток 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

Додаток 11
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589
 
(найменування суб'єкта господарювання)
 
(адреса, телефон, телефакс)

АКТ
про знищення рослин, що мiстять наркотичнi засоби i психотропнi речовини

___ ____________ 20__ р.

Комiсiєю у складi  
 
 
 
 
 
  ,
складено цей акт про те, що ___ ____________ 20__ р.
знищено пожнивнi залишки (посiви)   площею ____ гектарiв
(назва рослин)
за мiсцем провадження дiяльностi  
(адреса)
 
Метод знищення  
 
 
Члени комiсiї    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
   
   
 
(додаток 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

Додаток 12
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589
 
(найменування суб'єкта господарювання)
 
(адреса, телефон, телефакс)

АКТ
про знищення залишкiв пiсля очищення насiння маку або переробки конопель

Комiсiєю у складi  
 
 
 
 
складено цей акт про те, що ___ ____________ 20__ р.
проведено знищення  
(залишкiв пiсля очищення насiння маку або переробки конопель)
вагою _____________________________ кiлограмiв
Метод знищення  
 
Члени комiсiї    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
   
   
 
(додаток 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

Додаток 13
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

ЖУРНАЛ
облiку насiння маку та волокон конопель, їх залишкiв пiсля очищення i переробки

(кiлограмiв)

Дата реєстрацiї операцiї Оприбуткування сировини Результати доочищення Знищення
насiння маку та волокна конопель залишки пiсля доочищення i переробки дата i номер акта про знищення маса залишкiв пiсля доочищення i переробки

 

Додаток 14
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

ЗВIТ
___________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
про культивування рослин, якi мiстять наркотичнi засоби та психотропнi речовини, у 20___ роцi

Порядковий номер Назва рослини Площа культивування, гектарiв Обсяг
врожаю, кiлограмiв
Маса знищених залишкiв пiсля очищення, кiлограмiв Кiлькiсть насiння, кiлограмiв
насiннєвого товарного
     
(найменування посади керiвника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
 
(додаток 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2018р. N 419)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2009 р. N 589

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 сiчня 1996 р. N 6 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 151).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1999 р. N 786 "Про затвердження перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, з обiгом яких пов'язана дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 19, ст. 831).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2001 р. N 106 "Про затвердження порядку провадження дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв у лiкувально-профiлактичних закладах та установах" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 6, ст. 226).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2001 р. N 299 "Про затвердження Порядку знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також вiдходiв, що мiстять наркотичнi засоби чи психотропнi речовини" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 13, ст. 558).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2002 р. N 743 "Про затвердження Порядку знищення рослин, що мiстять наркотичнi засоби та психотропнi речовини, а також вiдходiв таких рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 23, ст. 1114).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2002 р. N 1763 "Про внесення змiн до Порядку знищення рослин, що мiстять наркотичнi засоби та психотропнi речовини, а також вiдходiв таких рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 47, ст. 2149).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 58 "Про затвердження Порядку здiйснення контролю за обiгом наркотичних (психотропних) лiкарських засобiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 118).

     8. Пункти 5 i 6 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2003 р. N 1146 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 31, ст. 1605).

     9. Пункт 21 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

     10. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2004 р. N 602 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 19, ст. 1319).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 липня 2008 р. N 616 "Про затвердження Порядку застосування заходiв контролю за обiгом препаратiв, що мiстять малу кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i/або прекурсорiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 51, ст. 1692).

     12. Пункти 3 i 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 жовтня 2008 р. N 955 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 84, ст. 2825).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.