Гуманитарная, техническая помощь

ГУМАНIТАРНА, ТЕХНIЧНА ДОПОМОГА

     Гуманiтарна допомога - цiльова адресна безоплатна допомога в грошовiй або натуральнiй формi, у виглядi безповоротної фiнансової допомоги або добровiльних пожертвувань, або допомога у виглядi виконання робiт, надання послуг, що надається iноземними та вiтчизняними донорами iз гуманних мотивiв отримувачам гуманiтарної допомоги в Українi або за кордоном, якi потребують її у зв'язку з соцiальною незахищенiстю, матерiальною незабезпеченiстю, важким фiнансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслiдок стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй i епiзоотiй, екологiчних, техногенних та iнших катастроф, якi створюють загрозу для життя i здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фiзичних осiб, а також для пiдготовки до збройного захисту держави та її захисту у разi збройної агресiї або збройного конфлiкту. Гуманiтарна допомога є рiзновидом благодiйництва i має спрямовуватися вiдповiдно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачiв та за умови дотримання вимог статтi 3 Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї".

     Донори (iноземнi, вiтчизнянi) - юридичнi та фiзичнi особи в Українi або за її межами, якi добровiльно надають гуманiтарну допомогу отримувачам гуманiтарної допомоги в Українi або за її межами;

     Отримувачi гуманiтарної допомоги - такi юридичнi особи, яких зареєстровано в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку в Єдиному реєстрi отримувачiв гуманiтарної допомоги:
     а) пiдприємства громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, ветеранiв вiйни та працi, а також пiдприємства, установи та органiзацiї, що утримуються за рахунок бюджетiв, та уповноваженi ними державнi установи;
     б) благодiйнi органiзацiї, створенi у порядку, визначеному Законом України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї";
     в) громадськi органiзацiї осiб з iнвалiднiстю, ветеранiв вiйни та працi, Товариство Червоного Хреста України та його обласнi органiзацiї, творчi спiлки, а також громадськi органiзацiї, створенi для здiйснення передбаченої їх статутними документами екологiчної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освiтньої та наукової дiяльностi;
     г) релiгiйнi органiзацiї, зареєстрованi у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї";
     ґ) реабiлiтацiйнi установи для осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю, якi мають вiдповiдну лiцензiю на здiйснення реабiлiтацiйних послуг, незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування, типу i форм власностi;

     Вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про гуманiтарну допомогу" На митну територiю України дозволяється ввезення лише таких товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, якi, задовольняючи вiдповiднi потреби набувачiв гуманiтарної допомоги в Українi, не створюють загрози життю чи здоров'ю фiзичних осiб - набувачiв гуманiтарної допомоги та довкiллю України.

     Товари (предмети) гуманiтарної допомоги, що ввозяться на митну територiю України, пiдлягають заходам офiцiйного контролю згiдно зi статтею 319 Митного кодексу України в установленому законодавством порядку. Зазначенi заходи офiцiйного контролю проводяться першочергово та безкоштовно.

     Вiдповiдальнiсть за якiсть i безпеку товарiв, отриманих як гуманiтарна допомога, на пiдставi висновкiв вiдповiдних експертиз несе отримувач гуманiтарної допомоги.

     У разi вiдмови у документальному пiдтвердженнi якостi, безпеки та можливостi споживання товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги вони повиннi бути вивезенi за межi України або знищенi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Митне оформлення товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, що ввозяться на митну територiю України, завершується тiльки пiсля проведення необхiдних заходiв офiцiйного контролю.

     Органи, якi безпосередньо проводять заходи офiцiйного контролю щодо товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, забезпечують оперативне безкоштовне та якiсне проведення таких заходiв. Кожен такий орган в одноденний строк пiсля звернення до нього отримувача гуманiтарної допомоги з товаросупровiдними документами щодо проведення вiдповiдних заходiв для митного оформлення товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги зобов'язаний, за потреби, здiйснити вiдбiр зразкiв товарiв (предметiв) та не пiзнiше чотирьох днiв безкоштовно оформити всi документи, передбаченi законодавством пiд час здiйснення та за результатами здiйснення зазначених заходiв щодо товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги. Керiвник органу, який безпосередньо здiйснює вiдповiднi заходи, може прийняти мотивоване рiшення (iз зазначенням конкретних пiдстав) про подовження зазначеного строку, але не бiльш як на 30 днiв. Митнi органи зобов'язанi забезпечити оперативне безкоштовне проведення митного оформлення гуманiтарних вантажiв, а також їх цiлiснiсть пiд час перетину митного кордону України. За порушення вимог, передбачених цiєю частиною щодо митного оформлення та проведення необхiдних заходiв офiцiйного контролю, у тому числi строкiв їх проведення, посадовi особи вiдповiдних органiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань охорони державного кордону, митнi органи забезпечують першочергове проведення контролю гуманiтарних вантажiв пiд час перетину державного кордону України. Органи Нацiональної полiцiї забезпечують пiдтримку транспортування гуманiтарних вантажiв до мiсця призначення на територiї України.

     У разi надання органами, що проводили контроль гуманiтарної допомоги, висновкiв про непридатнiсть до споживання товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення, приймає рiшення щодо подальшого використання зазначеної гуманiтарної допомоги.

     Митне оформлення вантажiв (товарiв) без справляння плати за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв, здiйснюється митними органами за наявностi рiшення вiдповiдних спецiально уповноважених державних органiв з питань гуманiтарної допомоги про визнання таких вантажiв (товарiв) гуманiтарною допомогою.

     Випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України вантажiв, визнаних гуманiтарною допомогою, здiйснюється митними органами на пiдставi вiдповiдного рiшення, отриманого вiд спецiально уповноваженого державного органу з питань гуманiтарної допомоги з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманiтарна допомога, пiдлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам вiдповiдними установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi, з обов'язковим проставленням у товаросупровiдних документах, вантажних митних декларацiях клейма "Гуманiтарна допомога. Продаж заборонено", завiреного печаткою митника. Установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, що здiйснюють декларування митним органам, у разi вiдмови декларування вантажiв гуманiтарної допомоги позбавляються права на декларування митних вантажiв. Iнструкцiя про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманiтарної допомоги затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Товари гуманiтарної допомоги для їх тимчасового зберiгання з дозволу вiдповiдного митного органу можуть розмiщуватися на складах органiзацiй - отримувачiв гуманiтарної допомоги. При цьому керiвник органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги забезпечує ведення облiку товарiв, що розмiщуються на складi цiєї органiзацiї та випускаються з нього, в порядку, передбаченому для складiв тимчасового зберiгання, та щоквартальне подання митного органу звiту про рух товарiв на складi за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Митний орган має право вимагати подання позачергового звiту.

     При ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України товари, визначенi вiдповiдно до Закону України "Про гуманiтарну допомогу" Комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України як гуманiтарна допомога, звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом. Гуманiтарна допомога, що надається Україною, при її вивезеннi за межi митної територiї України звiльняється вiд сплати вивiзного мита.

     У митний режим митного складу не можуть помiщатися товари, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога.

Постанова ВР № 85/97-ВР від 19.02.1997
Про тимчасовий порядок митного оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою, що надходять на митну територiю України вiд iноземних юридичних i фiзичних осiб
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2466 від 20.03.1997
Стосовно митного оформлення гуманiтарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4785 від 26.05.1997
Стосовно декларування та митного оформлення гуманiтарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8831 від 08.09.1997
Про впорядкування митного оформлення вантажiв гуманiтарної допомоги Держмитслужбi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-9691 від 13.10.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12336 від 25.12.1997
Про доповнення до листа Деpжмитслужби вiд 08.12.97р. N 11/1-11694
Наказ ДМСУ (до 2012) № 42/505 від 15.10.1997
Про порядок контролю та митного оформлення вантажiв мiжнародної технiчної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-915 від 04.05.1998
До листа Держмитслужби вiд 18.03.98 N 15/1-516-ЕП
Указ ПУ № 738/98 від 04.07.1998
Про гуманітарну допомогу, що надходить в Україну
Постанова КМУ № 1295 від 17.08.1998
Про затвердження Порядку розподiлу товарiв, отриманих як благодiйна допомога, та контролю за цiльовим розподiлом благодiйної допомоги у виглядi наданих послуг або виконаних робiт
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-11234 від 26.11.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 22/505 від 17.08.1998
Про внесення змiн до Порядку контролю та митного оформлення вантажiв мiжнародної технiчної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-11298 від 26.10.1998
Про митне оформлення вантажiв мiжнародної технiчної допомоги
Наказ ДМСУ (до 2012) № 665 від 28.10.1998
Про затвердження Порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2841-ЕП від 23.11.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3015-ЕП від 09.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-338-ЕП від 09.02.1999
Про гуманiтарну допомогу
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-430-ЕП від 18.02.1999
До листiв Держмитслужби вiд 11.11.98 N 10/1- 2719-ЕП вiд 25.12.98 N 10/1-3177-ЕП
Лист ДМКУ № 05/1643 від 17.11.1993
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-8255 від 05.08.1998
Щодо сертифiкацiї сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться як гуманiтарна допомога
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1053-ЕП від 13.04.1999
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.99 N 7098/98
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1165-ЕП від 22.04.1999
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99 N 8253/98
Постанова КМУ № 170 від 08.02.1999
Про затвердження Положення про порядок акредитацiї органiзацiй, що забезпечують реалiзацiю програм i проектiв мiжнародної технiчної допомоги
Постанова КМУ № 493-р від 08.09.1997
Указ ПУ № 596/99 від 01.06.1999
Про мiжнародну технiчну допомогу
Постанова КМУ № 1216 від 08.07.1999
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 1998 р. N 247
Інше № 26/ГД-7257 від 15.07.1999
Протокол засiдання Комiсiї з питань координацiї приймання, транспортування, охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, що надходить iз зарубiжних країн, при Кабiнетi Мiнiстрiв України
Розпорядження КМУ № 781-р від 06.08.1999
Наказ МОЗ № 174 від 22.07.1999
Про внесення змiн до Порядку ввезення на територiю України незареєстрованих лiкарських засобiв
Наказ МОЗ № 175 від 22.07.1999
Про порядок ввезення на територiю України лiкарських засобiв, що надходять у виглядi гуманiтарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2754-ЕП від 01.09.1999
Наказ СРМ № 375 від 27.06.2000
Щодо порядку митного оформлення вантажiв гуманiтарної допомоги з залученням пiдприємств, якi здiйснюють декларування вантажiв на пiдставi договору
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1319-ЕП від 13.12.2006
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2006 N 51094/1/1-06
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1/401-ЕП від 26.04.2007
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.04.2007 N 18918/1/1-07
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-2/491-ЕП від 24.05.2007
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2007 N 22457/1/1-07
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-2/565-ЕП від 14.06.2007
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.06.2007 N 25654/1/1-07
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1/660-ЕП від 11.07.2007
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.07.2007 N 30139/1/1-07
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-3/754-ЕП від 07.08.2007
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2007 N 33987/1/1-07
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-3/445-ЕП від 14.05.2007
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.05.2007 N 21045/1/1-07
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-2/838-ЕП від 22.08.2007
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.2007 N 35783/1/1-07
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1/973-ЕП від 01.10.2007
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.09.2007 N 41262/1/1-07
Наказ Одеської митниці № 27 від 18.05.2005
Технологiчна схема пропуску та митного оформлення товарiв гуманiтарної допомоги у зонi дiяльностi Одеської митницi
Наказ № 218 від 11.07.2000
Щодо знищення неякiсної гуманiтарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1-152-ЕП від 21.02.2007
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.02.2007 N 7941/1/1-07
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1/227-ЕП від 13.03.2007
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.03.2007 N 11382/1/1-07
Інше № 26/ГД-10630 від 02.06.2005
Протокол засiдання Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України
Інше № 26/ГД-2611/К від 19.05.2005
Протокол засiдання Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-18/10896-ЕП від 02.09.2005
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.08.2005 N 44903/1/1-05
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-18/11254-ЕП від 09.09.2005
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.05 N 46236/1/1-05
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-183-ЕП від 15.07.2005
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.05 N 35597/1/1-05

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.