МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2002 року N 42


Про Порядок оформлення та видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв

(заголовок у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 07.11.2011р. N 204)
 
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 лютого 2002 р. за N 183/6471

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 29 листопада 2002 року N 359,
вiд 12 серпня 2003 року N 215,
наказом Мiнiстерства економiки України
вiд 28 квiтня 2007 року N 114,
наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
вiд 7 листопада 2011 року N 204,
вiд 6 червня 2014 року N 668,
вiд 26 травня 2015 року N 538,
вiд 3 липня 2015 року N 713

(У текстi наказу та Порядку слова "управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку", "департамент торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "вiддiл нетарифного регулювання", "департамент зовнiшньоекономiчної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 28 квiтня 2007 року N 114)

     Вiдповiдно до Законiв України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", "Про державне регулювання виробництва i торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (iз змiнами та доповненнями), Указiв Президента України вiд 23 жовтня 2000 року N 1159 "Про Мiнiстерство економiки України", вiд 21 серпня 2001 року N 724 "Про перейменування Мiнiстерства економiки України", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 "Про Тимчасовий порядок видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (iз змiнами та доповненнями), вiд 7 серпня 2001 р. N 940 "Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв та справляння акцизного збору" наказую:

     1. Затвердити Порядок оформлення та видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що додається.

(пункт 1 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 07.11.2011р. N 204)

     2. Покласти функцiї з оформлення i видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв на вiддiл нетарифного регулювання департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 07.11.2011р. N 204, вiд 26.05.2015р. N 538)

     3. Управлiнню нетарифного регулювання та контрактного облiку департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю разом з управлiнням правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi юридичного департаменту забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiн'юстi України в установлений законодавством термiн.

     4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ МЗЕЗторгу України вiд 17.06.96 N 342 (iз змiнами i доповненнями), зареєстрований у Мiн'юстi України 20.06.96 за N 319/1344.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В. О.

Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України О. Шлапак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комiтету з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва О. Кужель

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 14 лютого 2002 р. N 42
(у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 29 листопада 2002 р. N 359)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
19 грудня 2002 р. за N 984/7272

ПОРЯДОК
оформлення та видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв

(У текстi Порядку слова "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України", "Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України", "управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю", "управлiння документального забезпечення" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки України", "Мiнiстр економiки України", "вiддiл контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю", "департамент документального забезпечення" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 28 квiтня 2007 року N 114)

(У текстi Порядку слова "Мiнiстерство економiки України", "Департамент з питань адмiнiстрування акцизного збору i контролю за виробництвом та обiгом пiдакцизних товарiв Державної податкової адмiнiстрацiї України", "вiддiл контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю", "департамент зовнiшньоекономiчної полiтики", "управлiння" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України", "Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв Державної податкової служби України", "вiддiл контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", "департамент зовнiшньоекономiчної дiяльностi", "структурний пiдроздiл" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 7 листопада 2011 року N 204)

(У текстi Порядку слова "Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв Державної податкової служби України" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Державна фiскальна служба України" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 26 травня 2015 року N 538)

     Цей Порядок визначає механiзм розгляду та видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв у Мiнiстерствi економiчного розвитку i торгiвлi України.

1. Загальнi положення

     1.1. Лiцензiї на право iмпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв видаються суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, зареєстрованим в установленому порядку, незалежно вiд форми власностi.

     1.2. Лiцензiї на право iмпорту, експорту спирту етилового i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового видаються лише державним пiдприємствам або органiзацiям, спецiально уповноваженим на це Кабiнетом Мiнiстрiв України; лiцензiї на право iмпорту, експорту спирту коньячного видаються лише спецiалiзованим коньячним пiдприємствам, перелiк яких затверджено Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     1.3. Лiцензiї на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв видаються Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України.

(пункт 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 03.07.2015р. N 713)

     1.4. Лiцензiя на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, iмпорту, експорту алкогольних напоїв, iмпорту, експорту тютюнових виробiв видається окремо на кожний вид зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     1.5. Пункт 1.5 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 28.04.2007р. N 114)

2. Порядок видачi лiцензiї

     2.1. Для одержання лiцензiї подаються такi документи:

     заява про одержання лiцензiї на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв за формою згiдно з додатком 1;

     копiя платiжного доручення (з оригiнальною вiдмiткою банку про сплату) про перерахування до мiсцевого бюджету рiчної плати за лiцензiю.

(пункт 2.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 06.06.2014р. N 668)

     2.2. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi України вiдповiдають за достовiрнiсть документiв, поданих до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України.

     2.3. Заява про одержання лiцензiї та документи для оформлення лiцензiй (далi - документи) подаються Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi України уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом.

     Заява про одержання лiцензiї та доданi до неї документи приймаються особисто фахiвцями вiддiлу нетарифного регулювання у спецiально визначеному примiщеннi в установлений час згiдно з описом документiв, що додаються до заяви про одержання лiцензiї згiдно iз зразком (додаток 2), копiя якого видається заявнику з вiдмiткою про дату прийняття заяви та документiв i пiдписом особи, яка їх прийняла.

     2.4. Пiд час прийняття документiв здiйснюється їх перевiрка на комплектнiсть та первинна реєстрацiя. На документах ставиться вiдбиток спецiальної номерної печатки "Для реєстрацiї" iз зазначенням дати приймання документiв та вхiдного номера i вноситься вiдповiдний запис у журнал реєстрацiї.

     Заява про одержання лiцензiї передається для загальної реєстрацiї в департамент розвитку iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, документообiгу та електронних сервiсiв Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України.

(абзац другий пункту 2.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 26.05.2015р. N 538)

     2.5. Розгляд документiв для видачi лiцензiй здiйснюється вiддiлом нетарифного регулювання за участю вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Зазначеними структурними пiдроздiлами згiдно з цим Порядком та в межах своєї компетенцiї здiйснюється розгляд документiв з таких питань:

(абзац перший пункту 2.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 28.04.2007р. N 114, наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 26.05.2015р. N 538)

     вiддiлом нетарифного регулювання супроводжується проходження документiв, узагальнюються висновки вiдповiдних управлiнь та проводиться оформлення та видача лiцензiй або готується мотивована вiдмова у видачi лiцензiї;

     абзац третiй пункту 2.5 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 28.04.2007р. N 114, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третiм)

     вiддiл контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi розглядаються документи про плату за лiцензiю.

     2.6. Термiн розгляду документiв у кожному структурному пiдроздiлi не повинен перевищувати одного робочого дня.

     2.7. Пункт 2.7 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 03.07.2015р. N 713, у зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.14 вважати вiдповiдно пунктами 2.7 - 2.13)

     2.7. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi лiцензiї приймається Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України не пiзнiше 10 календарних днiв з дня одержання зазначених у цьому порядку документiв.

     2.8. Оформлення та видача лiцензiй здiйснюються на пiдставi поданої заявником копiї платiжного доручення (з вiдмiткою банку про сплату) про перерахування до Державного бюджету України рiчної плати за лiцензiю та довiдки вiдповiдного фiнансового органу про фактичне надходження коштiв до Державного бюджету України.

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 03.07.2015р. N 713, у зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.13 вважати вiдповiдно пунктами 2.8 - 2.12)

     2.8. Лiцензiї пiдписуються першим заступником Мiнiстра, заступником Мiнiстра та заступником Мiнiстра - керiвником апарату, заступником Мiнiстра - Торговим представником України згiдно з розподiлом обов'язкiв.

(пункт 2.8 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 12.08.2003р. N 215,iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 07.11.2011р. N 204, вiд 03.07.2015р. N 713)

     2.9. Видача лiцензiї здiйснюється за наявностi належним чином оформленого доручення на її одержання та документа, що засвiдчує особу.

     2.10. Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї може бути прийняте в разi:

     невiдповiдностi поданих документiв чинному законодавству України;

     порушення заявником законодавства України у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     абзац четвертий пункту 2.10 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 03.07.2015р. N 713)

     2.11. Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї має бути оформлене письмово на пiдставi висновкiв управлiнь Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, якими здiйснювався розгляд документiв для видачi лiцензiй.

(абзац перший пункту 2.11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 03.07.2015р. N 713)

     У разi вiдмови у видачi лiцензiї термiн розгляду документiв переривається до внесення заявником доопрацьованих документiв або вiдповiдних обґрунтувань.

     Приймання доопрацьованих документiв здiйснюється вiдповiдно до пункту 2.4 цього Порядку.

     2.12. Заявник має право оскаржити вiдмову у видачi лiцензiї в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3. Положення про дiю лiцензiї

     3.1. Лiцензiї видаються термiном на 5 рокiв, а плата за лiцензiї справляється щорiчно i зараховується до Державного бюджету України згiдно з чинним законодавством.

     3.2. Вiдмiтка про внесення плати за лiцензiю за наступний рiк проставляється на зворотному боцi оригiналу лiцензiї.

     Вiдмiтка про внесення чергового платежу проставляється на пiдставi таких документiв:

     листа-звернення;

     копiї платiжного доручення (з оригiнальною вiдмiткою банку про сплату) про перерахування до мiсцевого бюджету рiчної плати за лiцензiю.

(абзац четвертий пункту 3.2 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 03.07.2015р. N 713)

     абзац п'ятий пункту 3.2 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 03.07.2015р. N 713)

     У разi несвоєчасної сплати чергового платежу дiя лiцензiї призупиняється.

     3.3. Дiя лiцензiї вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi вiдповiдного письмового розпорядження, надiсланого рекомендованим листом.

     Дiя лiцензiї поновлюється з моменту зарахування вiдповiдного чергового платежу за лiцензiю до бюджету.

     3.4. Лiцензiя анулюється на пiдставi:

     заяви суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     рiшення про скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     несплати чергового платежу за лiцензiю протягом 30 календарних днiв вiд моменту призупинення дiї лiцензiї;

     рiшення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi марок акцизного збору (стосовно iмпортерiв);

     рiшення суду про встановлення факту торгiвлi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного збору України;

     рiшення суду про встановлення факту перемiщення суб'єктом пiдприємницької дiяльностi алкогольних напоїв або тютюнових виробiв поза митним контролем.

     3.5. Лiцензiя анулюється та вважається недiйсною з моменту одержання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi письмового розпорядження про її анулювання (у формi листа).

(пункт 3.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 28.04.2007р. N 114)

     3.6. Розпорядження про призупинення дiї або анулювання лiцензiї пiдписуються посадовими особами, якi мають право пiдпису лiцензiй.

     3.7. У разi змiни вiдомостей, зазначених у виданiй суб'єкту пiдприємницької дiяльностi лiцензiї (за винятком змiн, пов'язаних з реорганiзацiєю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi), Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України на пiдставi заяви суб'єкта пiдприємницької дiяльностi протягом трьох робочих днiв видає суб'єкту пiдприємницької дiяльностi лiцензiю, оформлену на новому бланку з урахуванням змiн.

     3.8. У разi втрати або пошкодження лiцензiї Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України на пiдставi заяви суб'єкта пiдприємницької дiяльностi протягом трьох робочих днiв видає суб'єкту пiдприємницької дiяльностi дублiкат лiцензiї. Строк дiї дублiката лiцензiї не може перевищувати строку дiї, зазначеного у втраченiй або пошкодженiй лiцензiї.

     За видачу дублiката лiцензiї справляється плата в розмiрi 780 гривень, яка зараховується до бюджету згiдно з чинним законодавством.

(абзац другий пункту 3.8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 28.04.2007р. N 114)

     3.9. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi одержали передбаченi цим Порядком лiцензiї на право iмпорту алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та спирту, подають Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi України звiт про обсяги iмпорту продукцiї в установленому законодавством порядку.

(Порядок доповнено пунктом 3.9 згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 28.04.2007р. N 114)
 
Заступник керiвника департаменту - начальник управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку
В. Богданов

 

Додаток 1
до Порядку оформлення та видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв
 

ЗАЯВА
про одержання лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв

Заявник  
(назва юридичної особи)
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи -
 
суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)
 
(мiсцезнаходження, телефон, факс,
 
мiсце проживання фiзичної особи)
 
(мiсце реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)

Код за ЄДРПОУ (для юридичних осiб), або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб - пiдприємцiв), або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi)

 
Поточний рахунок у нацiональнiй валютi N  
Поточний валютний рахунок N  
в установах банку   МФО  
в особi  
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника юридичної особи, серiя, номер паспорта,
 
коли i ким виданий для фiзичної особи -
 
суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)

просить видати лiцензiю на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв (потрiбне пiдкреслити) за кодами згiдно з УКТ ЗЕД

  .

З умовами i вимогами щодо видачi лiцензiй, а також iз нормативноправовими актами, якi регулюють пiдприємницьку дiяльнiсть у сферi, щодо якої подається заява, ознайомлений.

До заяви доданi такi документи:
 
 
 
  тел.  
(посада, пiдпис, прiзвище, iм'я, по батьковi особи, що подає заяву)

     М. П. (за наявностi)

 
(керiвник пiдприємства пiдпис прiзвище, iм'я, по батьковi)
 
Заступник керiвника департаменту - начальник управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку
В. Богданов

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 03.07.2015р. N 713)

 

Додаток 2
до Порядку оформлення та видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв
 

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

ОПИС
документiв, що додаються до заяви про одержання лiцензiї

на  
(вид дiяльностi)
вiд  
(назва суб'єкта господарювання)
Дата i номер реєстрацiї заяви "___" ____________ 200_ р. N _____
Найменування документа Кiлькiсть аркушiв у документi Вiдмiтка про наявнiсть документiв (наявнi "+", вiдсутнi "-") Примiтка
Заява про одержання лiцензiї на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв      
Рядок виключено      
Копiя платiжного доручення (з оригiнальною вiдмiткою банку про сплату) про перерахування до мiсцевого бюджету рiчної плати за лiцензiю      
Рядок виключено      
Рядок виключено      
Рядок виключено      
       
Прийняв   документiв    
(цифрами) (пiдпис вiдповiдальної особи) (розшифрування пiдпису)

Дата "___" ____________ 200_ р.

додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 07.11.2011р. N 204, вiд 06.06.2014р. N 668, вiд 26.05.2015р. N 538)
 
Заступник керiвника департаменту - начальник управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку
В. Богданов
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.