Документ скасований: Наказ КРМ № 470 від 20.06.2000

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

09.03.1999 р. N 138


Про затвердження Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митих доходiв та платежiв.

     З метою удосконалення контролю за справлянням митних платежiв у Київськiй регiональнiй митницi,

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити "Тимчасову технологiчну схему митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митних доходiв та платежiв" та ввести її в дiю з 22.03.1999 року.

     2. Начальникам оперативних пiдроздiлiв провести заняття з iнспекторським складом по вивченню даної технологiчної схеми.

     3. Начальнику вiддiлу митних доходiв та платежiв забезпечити контроль виконання даної технологiчної схеми пiдлеглим особовим складом.

     4. Вважати такими, що втратили чиннiсть:

     Розпорядження КМ вiд 09.07.96 р. N 30 "Про порядок видачi, облiку i погашення векселiв".

     Тимчасова технологiя порядку справляння митних зборiв при оформленнi ВМТ", затверджена наказом КМ вiд 14.10.96р. N 43.

     "Тимчасова Технологiчна схема оформлення ВМД у вiддiлi митних доходiв та платежiв Київської митницi", затверджена 03.12.96р. Технологiя оформлення та контролю по акцизнiй вантажнiй митнiй декларацiї (АД) при ввезеннi алкогольних напоїв та тютюнових виробiв на територiю України", затверджена наказом КРМ вiд 27.01.97р. N 6. Наказ КРМ вiд 11.04.97р. N 175 "Про порядок митного оформлення вантажiв, якi попадають пiд дiю преференцiї за кодом 31". Наказ КРМ вiд 23.04.97р. N 225 "Щодо вдосконалення контролю та правомiрностi надання пiльг при ввезенi на митну територiю України вантажiв, якi користуються пiльгами при оподаткуваннi".

     Наказ КРМ вiд 08.05.97р. N 275 "Про надання пiльг при митному оформленнi вантажiв, якi використовують вiдповiдну преференцiю звiльнення вiд оподаткування".

     Наказ КРМ вiд 15.05.97р. N 307 "Про внесення змiн до наказу N 275 вiд 08.05.97р"

     "Типова технологiя митного оформлення вантажiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї у вiддiлi митних доходiв та платежiв", затверджена 27.08.97р.

     "Технологiя митного оформлення ВМД з використанням податкового векселя при сплатi ПДВ", затверджена наказом КРМ вiд 10.10.97р. N 720. Наказ КРМ вiд 05.12.97р. N 849 "Щодо полiпшення справляння митних платежiв та своєчасного перерахування їх до Держбюджету та на виконання листiв ДМСУ N 11/1-5041 вiд 09.07.96 р., N 13/1-ЕП вiд 17.11.97 р"

     "Тимчасова технологiя справляння митних платежiв на митних постах, коли суб'єкти ЗЕД акредитованi на М/П, а митне оформлення вантажу здiйснюється на iнших ТВВ (М/П), до наказу N 849 вiд 05.12.97р. по КРМ", затверджена 15.12.97р. Наказ КРМ вiд 11.12.97р. N 856 "Щодо порядку визначення країни походження вантажу". Наказ КРМ N 1 вiд 14.01.98р. "Щодо внесення змiн до наказу N 6 вiд 27.01.97 р. по КРМ".

     "Технологiя прийому та видачi номерних штампiв " Київська регiональна митниця. Сплачено" у групах ВМП, розташованних при ТВВ", затверджена 27.03.98р.

     Доручення КРМ вiд 27.03.98р. N 29 "Щодо заповнення простого векселя на ПДВ". Наказ КРМ вiд 02.04.98р. N175 "Про внесення доповнень до наказу по Київськiй регiональнiй митницi вiд 05.12.97р. N849", та до "Технологiї митного оформлення ваетажiв з застосуванням ВМД у ВМП вiд 27.08.97р."

     "Тимчасова технологiчна схема контролю надходження коштiв по платiжних дорученнях на розрахунковий рахунок Київської регiональної митницi", затверджена 20.04.98р.

     Технологiя списання нарахованих митних платежiв з платiжних доручень, затверджена 21.04.98р.

     Технологiчна схема отримання офiцiйного курсу валют М/П постами КРМ", затверджена наказом КРМ вiд 20.05.98р. N 300.

     Наказ КРМ N 424 вiд 09.06.97р. "Типова технологiя митного оформлення, облiку i погашення простих векселiв на мито, при ввезеннi товару на митну територiю України, в якостi внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також за договорами (контрактами) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть."

     Тимчасовий порядок заповнення гр."С" ВМД iнспекторським складом вiддiлу митних доходiв та платежiв", затверджений 22.06.98р. Наказ КРМ N397 вiд 23.06.98р. "Щодо внесення змiн до Наказу по КРМ N175 вiд 11.04.97р."

     Технологiя митного оформлення, облiку i погашення простих векселiв, якi видаються на суму ввiзного мита та ПДВ у разi ввезення у 1998 роцi цукру-сирцю тростинного", затверджена наказом КРМ вiд 07.07.98р. N 435. Тимчасова технологiя митного оформлення вантажiв, якi пiдпадають пiд дiю преференцiй за кодом "69" та "99", а також вантажiв, якi ввозяться на митну територiю в режимi тимчасового ввезення", затверджена наказом КРМ вiд 14.07.98р. N 459. Наказ КРМ вiд 30.07.98р. N 501 "Про внесення змiн в технологiю митного оформлення ВМД з використанням податкового векселя при сплатi ПДВ по КРМ", затверджена наказом КРМ N720 вiд 10.10.97р.

     Тимчасова технологiчна схема порядку нарахування та справляння пенi за прострочення термiну неподання експортної ВМД при закриттi ордерних поставок", затверджена наказом КРМ вiд 30.07.98р. N 502. 5. Начальнику загального вiддiлу довести вимоги даного наказу до оперативних пiдроздiлiв. 6. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступникiв начальника Київської регiональної митницi Терещенко С.С., Ольховика О.М згiдно їх функцiональних обов'язкiв. 7. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник Київської
регiональної митницi

О.I.Симонов

 

Тимчасова технологiчна схема митного оформлення вантажiв з застосуванням ВМД у ВМП

ЗМIСТ

     1. Загальнi положення.

     2. Порядок контролю надходження коштiв по платiжним дорученням на розрахунковий рахунок Київської регюншьної митницi.

     3. Порядок списання нарахованих митних платежiв з платiжних доручень, та заповнення гр. "С" ВМД.

     4. Порядок митного оформлення ВМД з використанням податкового векселя при сплатi ПДВ.

     5. Порядок нарахування та справляння пенi за просрочку термiну неподання експортних ВМД при закриттi ордерних поставок.

     6. Порядок митного оформлення, облiку i погашеня простих векселiв на мито, при ввезеннi товару на митну територiю України, в якостi внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також за договорами (контрактами) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть.

     7. Порядок визначення країни походження вантажу.

     8. Порядок прийому та видачi номерних штампiв "Київська регiональна митниця. Сплачено".

1. Загальнi положення

     Дана технологiя розроблена вiдповiдно до вимог законодавчих та нормативних актiв України, Митного кодексу України, наказiв ДМКУ та ДМСУ, типової технолгiї митного оформлення вантажiв з застосуванням ВМД по Київськiй регiональнiй митницi, затвердженої наказом N 459 вiд 20.06.97 р., iнших законодавчих та нормативних документiв.

I

     1. Вiддiл митних доходiв та платежiв структурно розподiляється на Вiддiл, на Групи митних платежiв при оперативних пiдроздiлах. Окремi пiдроздiли у данiй технологiчнiй схемi вживаються у такому значеннi: Пiд Вiддiлом - пiдроздiл вiддiлу митних доходiв та платежiв, розташований за адресою пр-т Повiтрофлотський, 58/2. Пiд Групою - пiдроздiл вiддiлу митних доходiв та платежiв, розташований при оперативному пiдроздiлi Київської регiональної митницi. Пiд оперативним пiдроздiлом - транзитно-вантажний вiддiл, митний пост Київської регiональної митницi.

     2. Iнспектор оперативного пiдроздiлу за мiсцем оформлення вантажу перевiряє фiрми - iмпортери чи експортери, вказанi в ВМД на заборгованiсть, перевiряє правильнiсть заповнення ВМД ( згiдно технологiчної схеми оформлення вантажiв у вiддiлi ), присвоює номер ВМД та проставляє номерний штамп "Пiд митним ".

     3. Iнспектор Групи приймає ВМД до оформлення при наявностi на ВМД номеру та штампу "Пiд митним котролем", що надає змогу нараховувати та справити платежi за фiксованим курсом НБУ на протязi 2-х днiв з дати проставлення штампу "Пiд митним конiролем" (включаючи день проставлення штампу). Виключення становлять оформлення iноземних iнвестицiй (з застосуванням простого векселя на суму ввiзного мита), в данному випадку фiксований курс НБУ дiє на протязi 3-х днiв.

     4. Перевiрка надходження коштiв, нарахування та справляння митних платежiв по ВМД здiйснюється у Групах виключно з тих суб'єктiв ЗЕД, якi акредитованi у даному ТВВ. Виняток становлять вантажi, пiдконтрольнi ДСЕК. Нарахування на справляння митних платежiв по ВМД на зазначенi вантажi проводяться у Групi при ТВВ-8. По суб'єктам ЗЕД, митне оформлення вантажiв яких, пiдконтрольне ДСЕК та проводиться за листами-узгодженнями, картка облiку особистого рахунку пiдприємства ведеться як в Групi при ТВВ за мiсцем реєстрацiї так i в Групi, при ТВВ-8. Iнформацiя щодо митного оформлення та нарахування коштiв по ВМД, оформленим в ТВВ-8 передається у Групу при оперативному пiдроздiлi за мiсцем акредитацiї суб'єкта ЗЕД щосереди у твердiй копiї, для внесення змiн в картку особистого рахунку пiдприємства в Групi при ТВВ за мiсцем реєстрацiї суб'єкта ЗЕД, нарахованi кошти, у даному випадку, включаються до щоденного звiту iнспекторами Групи при ТВВ-8.

     5. Начальникам митних постiв та старшим Групи (щоденно) пiд особисту вiдповiдальнiсть надавати iнформацiю, стосовно нарахуваних та сплачених сум митних платежiв, по оформленним за добу ВМД до Вiддiлу (тел. 243-16-80) iнформацiя надається по кожному виду платежу окремо (шифр 01.03.10.12.14.15.20.27.28.065.пеня). Вiддiл узагальнює iнформацiю, яка надходить з Груп по фактичнiй сплатi суб'єктами митних платежiв, та наступного дня передає узагальнену iнформацiю у вiддiл бухоблiку та звiтностi.

II

     1. Проводиться перевiрка заборгованостi суб'єктiв ЗЕД ( митного брокера ) по сплатi митних платежiв та податкiв.

     2. До виключної компетенцiї iнспекторського складу Вiддiлу та Груп належить контроль за правильнiстю даних, вказаних у таких графах ВМД : 9,12,15,16,20,22,23,24,28,36,42,45,47,48,В,С.

     3. Перевiряється правильнiсть застосування валютного курсу.

     4. Перевiряєпся правильнiсть визначення митної вартостi, в залежностi вiд умов поставки.

     5. Перевiряєтся правильнiсть визначення країни походження згiдно пред'явлєних документiв (оригiнали сертифiкатiв походження передаються у оперативнi пiдроздiли для пiдшивки у випуск), у справах Групи залишається ксерокопiя сертифiкату, завiрена штампом "Сплачено".

     6. Здiйснюється контроль цiни товарiв та iнших предметiв.

     7. Перевiряєтся правильнiсть нарахування митних зборiв, мита, податкiв та iнших платежiв, згiдно чинного законодавства, та їх надходження на депозитний рахунок митницi.

     7.1 враховуючи введення в дiю нових ставок ввiзного мита, та з метою запобiгання недоборiв митних платежiв вимагати вiд суб'єктiв ЗЕД (на товари щодо яких застосовуються ставки : за шт., за пару, за кв.м. та iн.) документи, якi б засвiдчували данi визначенi в гр. "31" та "41" ВМД, а саме:
     рахункiв-фактур, iнвойсiв
     пакувальнi листи на вантаж
     листи пiдприємства за пiдписом головного бухгалтера про кiлькiсть товару по данiй ВМД
     iншi.

     7.2 Спiвробiтники Груп, як правило, повиннi обмежуватися мiнiмальною кiлькiстю документiв, яка б забезпечувала повноту iнформацiї.

     7.3 При нарахуваннi мита звертати увагу на гр."31" та "41" ВМД, коди одиниць вимiру повиннi спiвпадати з гармонiзованою системою.

     7.4 Спiвробiтники Груп несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть нарахування митних платежiв по данним вказаним у вiдповiдних графах ВМД та документах у п. 7.1 цiєї технологiї.

     7.5 Документи визначенi у п. 7.1. залишати у справах Групи.

     8. Перевiряються пiдстави для надання пiльг та преференцiй i правильгасть їх застосування.

     9. Перевiряються банкiвськi реквiзити учасника ЗЕД митного брокера у всiх поданих дохументах та ВМД.

     10. Проводиться списання коштiв за платiжним дорученням, платiжне доручення гаситься повнiстю, або залишається залишок, в цих випадках на платiжному дорученнi проставляється дата, пiдпис iнспектора та проставляється номерний штамп "Сплачено", пiсля цього оригiнал платiжного доручення вiддається на рухи платнику (брокеру).

     11. Пiсля оформлення ВМД iнспектором Групи проставляється штамп "Сплачено", ставиться дата та засвiдчується пiдписом на всiх екземплярах ВМД. ВМД разом з iншими документами направляються до iнспектора оперативного пiдроздiлу для подальшого митного оформлення та догляду.

     12. В разi вiдмови у митному оформленнi вантажу, iнспектор Групи на зворотньому боцi ВМД пише причини вiдмови, яку засвiдчує своїм пiдписом та пiдписом старшого Групи, далi направляє суб'єкта ЗЕД до керiвництва Вiддiлу для прийняття рiшення або оформлення картки вiдмови.

     13. Заповнення графи "36" ВМД з використанням преференцiй "69" та "99" проводиться виключно з дозволу ДМСУ.

     14. Необхiдна iнформацiя заноситься до вiдповiдних журналiв (якi ведуться в електронному виглядi) (Додаток N 1) та карток (Додаток N 2)

     15. Документи необхiднi для митного оформлення ВМД у Групах пiдшиваються у папку-швидкосшивач та складуються у архiв.

     16. У справах Групи залишаються наступнi документи: - 3-й примiрник ВМД

 • копiя сертифiкату походження (оригiнал залишається в справах випуску оперативного пiдроздiлу)

 • копiя п/д про сплату митних платежiв

 • копiї сертифiкатiв договору (контракту) (у разi необхiдностi)

 • копiї рахункiв-фактур (iнвойсiв)

 • довiдка-розрахунок митної вартостi

 • копiя лiцензiї, картки

 • реєстрацiї контракту

 • пакувальнi листи на вантаж

 • копiї простих векселiв при сплатi мита та ПДВ

 • iншi документи, що пiдтверджують митну вартiсть та правильнiсть нарахування митних платежiв.

     17. У разi змiн в законодавствi України будуть внесенi вiдповiднi змiни в дану технологiю.

     18. Керiвному складу Вiддiлу, старшим Груп здiйснювати перевiрку правильностi митного оформлення iнспекторським складом згiдно з Наказом по Київськiй регiональнiй митницi N 592 вiд 21.08.97 р.

     2. Порядок контролю нмходженмя коштiв по платiжним дорученням
на розрахунковий рахунок Київської регiональної митницi.

     1. Перевiрка надходження коштiв на рр Київської регiональної митницi здiйснюється суб'єктами ЗЕД виключно у Вiддiлi.

     2. При перевiрцi надходження коштiв суб'єкт ЗЕД повинен пред'явити iнспектору ВМП ( вiдповiдальному згiдно функцiональних обов'язкiв) оригiнал платiжного доручення та картку акредитацiї у вiдповiдному оперативному пiдроздi.

     3. Iнспектор Вiддiлу перевiряє фактичне надходження коштiв по виписцi банку, на лицевiй сторонi п/д проставляє штамп "Київська регiональна митниця. Для перевiрки надходження коштiв", ставить дату надходження коштiв, посаду, прiзвище та засвiдчує особистим пiдписом. Пiсля цього п/д повертає суб'єкту ЗЕД.

     4. Водночас у виписцi банку, супроти строки де зазначено дане п/д, проставляється вiдмiтка про надходження коштiв та через риску номер оперативного пiдроздiлу де акредитований суб'єкт ЗЕД ( згiдно картки акредитацiї ).

     5. Старший Групи отримує виписку банку по модему.

     6. Пiсля пред'явлення п/д суб'єктом ЗЕД до Групи, старший Групи ( або особа яка його замiщає ) перевiряє наявнiсть штампа "Київська регiональна митниця. Для перевiрки надходження коштiв" на оригiналi п/д, представленого вiдповiдно до п. 3 даної технологiчної схеми, перевiряє фактичне надходження коштiв по виписцi банку ( яка знаходиться у Групi), при пiдтвердженнi надходжевня коштiв на лицьовому боцi п/д проставляється дата, номерний штамп "Київська регiональна мiттця. Сплачено." Та засвiдчується пiдписом iнспектора який здiйснив перевiрку.

     7. У своїй копiї виписки банку супроти строки в якiй вказане дане п/д робиться вiдмiтка про перевiрку коштiв, через риску проставляється номер штампу. Пiсля цього п/д повертається суб'єкту ЗЕД.

     8. Iнспектор Групи приймає в роботу п/д тiльки з оригiналами вiдмiток зазначених у даному порядку.

     9. В зв'язку з тим, що деякi суб'єкти ЗЕД сплачують кошти день у день, дозволяється iнспектору Вiддiлу (вiдповiдальному за перевiрку коштiв) перевiряти кошти безпосередньо по робочому мiсцю банк-клiєнт, при цьому на перевiреному п/д додатково робiтся запис "Перевiрено по модему.Контроль."

     10. Iнспектор Групи приймає таке п/д з обов'язковим наступним контролем щодо надходжевня коштiв. В разi не пiдтвердження надходження коштiв на слiдуючий день, негайно iнформує про це начальника ВМП.

     11. Вiдповiдальнiсть за збереження твердої копiї виписки банку, покладається на старших Груп, та iнспектора Вiддiлу вiдповiдального за перевiрку коштiв.

3. Порядок списання нарахованих митних
платежiв з платiжних доручень та заповнення гр. "С" ВМД.

     1. Суб'єкт ЗЕД, при оформленнi ВМД у Групах, повинен пред'явити всi необхiднi для митного оформлення документи, згiдно iснуючого законодавства додатково надати у Групу оригiнал п/д на якому проставленi вiдповiднi вiдмiтки, а також ксерокопiю п/д з обох сторiн (ксерокопiя залишається в випуску у справах Групи). Кiлькiсть ксерокопiй повинна вiдповiдати кiлькостi оформляємих ВМД.

     2. Порядок заповнення графи "С" ВМД iнспекторським складом Груп.
     Перший випадок : Якщо суб'єкт ЗЕД при митому оформленнi надає платiжне доручення з проплатою коштiв пiсля 15.12.97 р.(включаючи 15.12.97 р.), гр."С" заповнюється наступвим чином:

Приклад: 10
                 20 п/д N 25 вiд 20.12.97 р.
                 28 1000 грн.

     Другий випадок : Якщо суб'єкт ЗЕД при митному оформленнi надає декiлька платiжних доручень з проплатою коштiв пiсля 15.12.97 р. (включаючи 15.12.97 р.), гр. "С" заповнюється наступним чином :

Приклад: 10 п/д N 25 вiд 20.12.97 р.
                 20 300 грн.
                 28 п/д N 28 вiд 25.12.97р. 700 грн.

     Третiй випадок: Якщо суб'єкт ЗЕД при митному оформленнi надає одне або декiлька платiжних доручень з проплатою коштiв пiсля 15.12.97р. .( включаючи 15.12.97 р.), та одне або декiлька платiжних доручень з проплатою коштiв до 15.12.97р., гр. "С" заповнюється наступним чином:

Приклад : 10 п/д N 25 вiд 20.12.97 р.
                  20 200 грн.
                  28 п/д N 28 вiд 25.12.97р. 150 грн.
_________________________________________
                  20 - п/д N 10 вiд 15.08.97 р. 500 грн.
                  28 - п/д N 12 вiд 20.08.97 р. 150 грн.

     Четвертий випадок : Якщо суб'єкт ЗЕД при митному оформленнi надає одне або декiлька платiжних доручень з проплатою коштiв до 15.12.97 р., гр. "С" заповнюсться наступним чином:

Приклад: 10
                 20
                 28
_____________________________________________
                 10 - п/д N 10 вiд 15.08.97 р. 100 грн.
                 20 - п/д N 12 вiд 20.08.97 р. 500 грн.
                 28 - п/д N 10 вiд 15.08.97 р. 400 грн.

     I. У всiх випадках розглядається сума сплачених платежiв вiдповiдно до гр. "В" у таких сумах:

10-100 грн.
20-500 грн.
28-400 грн.

     II. При використаннi засобом платежу простого векселю, у гр. "С" пiсля занесення N_ та дати простого векселю у графi засiб платежу - проставляється (03) для простого векселю по сплатi мита, (08)- для векселя по сплатi ПДВ.

     III. З 01.07.98 р. п/д з проплатою до 15.12.97р. в роботу прийматись не будуть. Кошти по вказаним п/д будуть повернутi субєкту ЗЕД вiдповiдно з чинним законодавством. Пiсля заповнення гр. "С" ВМД ставиться дата, пiдпис та засвiдчусться особовим номерним штампом "Сплачено" на всiх аркушах ВМД.

     3. На зворотнiй сторонi п/д (оригiналу) iнспектор Групи робить такий запис:

 • дата;

 • N ВМД по якiй робиться списання (якщо була ПД або АД вказується її номер);

 • загальна сума списаних платежiв;

 • сума залишка (якщо вона є);

 • пiдпис iнспектора Групи та штамп "Сплачено".

     Якщо п/д списується повнiстю, це п/д перекреслюється на зворотнiй сторонi робиться запис: "Залишка немає", пiдпис i з обох сторiн проставляється штамп "Сплачено".

     4.Пiсля оформлення ВМД та списання коштiв з оригiналу п/д, iнспектор Групи, який здiйсвив оформлення, дублює даний запис на копiї п/д та засвiдчує пiдписом. Ксерокопiя п/д залишається в КОЖНОМУ ВИПУСКУ.

     5.Пiсля оформлення ВМД та списання коштiв по п/д, iнспектор Групи який здiйснив оформлення ВМД одразу заносить вiдповiдну iнформацiю до картки особистого рахунку пiдприємства, вiдповiдно вимог наказу ДМКУ N 167 вiд 23.04.96р.

     6.Iнспектор Групи не приймає в роботу наступнi п/д поки не будуть списанi залишки по попереднiм п/д (виняток становить суб'єкти ЗЕД з великим обсягом екслортно-iмпортних операцiй).

4. Порядок митного оформлення ВМД з використанням
податкового векселя при сплатi ПДВ.

     При зверненнi суб'єкта ЗЕД з приводу оформлення ВМД в якiй засобом платежу по ПДВ використовується податковий вексель, проводиться митне оформлення за наступною схемою:

     1. Iнспектором оперативного пiдроздiлу перевiряються всi документи необхiднi для митного оформлення згiдно iснуючих технологiчних схем, додатково перевiряється наявнiсть документiв, якi дають право приймати ВМД до оформлених зi сплатою ПДВ по векселю, а саме:

     а) особа повинна пред'явити довiдку з податкової адмiнiстрацiї про статус iмпортера ( додаток N 3 ) або податковий вексель повинен бути авальований комерцiйним банком, в разi вiдсутностi довiдки про статус iмпортера;

     б) особа повинна бути зареєстрована, як платаник податку (повинна пред'явити свiдоцтво про реєстрацiю, засвiдчене податковим органом за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта ( додаток N 4));

     в) особа повинна мати iндивiдуальний податковий номер (додаток N 4);

     г) три екземпляри податкового векселю (перший примiрник податкового векселю - це оригiнал вексельного бланка, придбаного платником в установi банку, повинен бути промаркований маркою гербового збору, згiдно Указу Президента України вiд 06.11.98р. N122298 "Про гербовий збiр"; другий i третiй примiрники податкового векселя - це ксерокопiї оригiналу вексельного бланку (неоформленого першого примiрника), якi мають однаковий з першим примiрником номер вексельного бланка) заповнених друкованим або недрукованим способами, форма заповнення згiдно додатку N5 (екземпляри векселю повннi бути пронумерованi: N1,N2,N3).
     Податковий вексель повинен бути оформлений згiдно з п.З. Змiн i доповнень Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 1998 р. N 1076 "Про внесення змiн i доповнень до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України";

     д) ксерокопiя векселю;
     При вiдповiдностi документiв даному перелiку, iнспектор оперативного пiдроздiлом проставляє на всiх аркушах ВМД штамп "Пiд митним контролем" та присвоює реєстрацiйний номер. В разi подання не повного комплекту документiв, iнспектор вiдмовляє в митному оформленнi, згiдно законодавства.

     2. Iнспектор Групи приймає документи до митного оформлення при наявностi на всiх аркушах ВМД реєстрацiйного номеру та штампу "Пiд митним контролем", перевiряє правильнiсть нарахування митних платежiв, згiдно iснуючої технологи", звертає особливу увагу на суму ПДВ, яка зазначена у ВМД та податковому векселi ( вони повиннi спiвпадати),перевiряє правильнiсть заповнення векселя, наявнiсть документiв, зазначених в п. 1 "а" та "б".
     Застосування курсу валют та дата на векселi повинна спiвпадати з днем митного оформлення.
     В разi вiдсутностi зауважень ставиться штамп "Сплачено", дата та пiдпис на всiх необхiдних документах та ВМД згiдно технологiї, а також на зворотi другого примiрника податкового векселя, пiсля чого повертає всi документи та три примiрника векселя суб'єкту ЗЕД.
     У справах Групи залишаються документи згiдно технологiчної схеми та додатково залишаються ксерокопiї документiв, зазаначених у п.1 "а" та "б", та ксерокопiя векселя.
     В разi вiдмови у митному оформленнi всi екземпляри векселя повертаються суб'єкту.

     3. Iнспектор оперативного пiдроздiлу приймає ВМД, при наявностi на нiй штампу "Вiддiл статистики", штампу "Пiд митним контролем", штампу "Сплачено" та завершує процедуру митного оформлення згiдно технологiчної схеми, та проставляє особисту печатку i пiдпис на всiх примiрниках ВМД.
     На зворотньому боцi трьох екземплярiв податкового векселя робить запис : "N ВМД та дата оформлення" i засвiдчує особистою печаткою та пiдписом.
     Дата видачi векселя, дата стягнення платежiв та дата випуску повиннi спiвпадати.

     4. Три екземпляри векселя, з вiдмiтками iнспекторiв оперативного пiдроздiлу та Групи повертаються суб'єкту ЗЕД для подальшого облiку у Вiддiлi, а весь пакет оформлених документiв залишається у iнспектора оперативного пiдроздiлу.

     5. Суб'єкт ЗЕД звертається у Вiддiл, де пред'являє облiкову картку акредитацiї в оперативному пiдроздiлi, документи зазначенi в п. 1 "а", "б" та три екземпляри векселя. Iнспектор Вiддiлу заносить всю необхiдну iнформацiю у журнал облiку податкових векселiв. (Додаток N 6)
     У правому верхньому кутi векселя проставляється ( на всiх трьох екземплярах номер повянен спiвпадати) номер по порядку згiдно журналу.
     На зворотньому боцi другого примiрника векселя робиться запис: "Взято на облiк", ставиться дата пiдпис прiзвище та засвiдчується штампом "Київська регiональна митниця. Для облiку простих векселiв". Перший екземпляр векселя вилучається для вiдправки вiдповiдним податковим адмiнiстрацiям. Другий та третiй екземпляри вiддаються на руки суб'єкту ЗЕД.
     Вiддiл щоп'ятницi кожної недiлi передає векселi за реєстрами, згiдно додатку N 7, у загальний вiддiл для вiдправки вiдповiдним податковим iнспекцiям заказними листами. Реєстр повинен бути пiдписаний керiвництвом митницi та зареєстрований у загальному вiддiлi.
     Пiсля надходження третього екземпляру реєстру з загального вiддiлу до Вiддiлу, iнспектор заносять номер та дату реєстру у "Журнал облiку податкових векселiв". У справах Вiддiлу залишається ксерокопiя першого примiрника векселя з обох сторiн.

     6. Суб'єкт ЗЕД звертається у оператнвний пiдроздiл пред'являє два примiрники векселя, iнспектор оперативного пiдроздiлу перевiряє що векселя взятi на облiк в митницi, пiсля чого вiддає оформленi у митному вiдношеннi документи суб'єкту.
     Другий примiрник векселя на якому наявнi всi вiдмiтки митницi (штамп "Сплачено",штамп "Київська регiональна митниця. Для облiку простих векселiв", особиста печатка iнспектора ) пiдшивається у випуск.
     Третiй примiрник векселю повертається суб'єкту ЗЕД.

     5. Порядок нарахування та справляня пенi за просрочку термiну неподання експортних ВМД при закриттi ордерних поставок.

     1. Пеня у данному випадку, нараховується на суму своєчасно несплачених митних зборiв (шифр 10) у розмфi 0,5% за кожний день просрочення, включаючи день сплати, вiдповiдно до спiльного наказу ДМСУ, Мiнфiну та Нацбанку N 442/146/90 вiд 12.09.95 р.

     2. При наявностi у суб'єкта ЗЕД iндивiдуальної лiцензiї Нацбанку, на продовження термiну повернення валютноi виручки (термiни передбачаються контрактом але не пiзнiше 90-то календарних днiв), пеня за перiод з моменту видачi лiцензiї до її закiнчення не нараховується. 3. Пеня нараховується за формулою:

СЗ 0,5% КД,

     де СЗ - сума митних зборiв (шифр 10), яка нараховується по експортнiй ВМД при закриттi ордерної поставки.
     КД - кiлькiсть просрочених днiв.

     4. Сума пенi сплачується суб'єктом ЗЕД, як безготiвковим розрахунком, так i безпосередньо до каси митницi.

     5. Iнспектор оперативного пiдроздiлу при зверненнi суб'єкта ЗЕД для закриття ордерної поставки, у гр. "Д" експортноi ВМД додатково проставляє запис "Порушення термiну переоформлення 0.П".

     6. Сума пенi та номер платiжного документа, заноситься iнспектором Групи до гр. "С" експортої ВМД.

     7. При наданнi щоденних звiтiв, сума пенi надається окремо.

6. Порядок митного оформлення, облiку i погашеню простих векселiв на мито, при ввезеннi товару на митну територiю України) в якостi внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також за договорами ( контрактами ) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть.

     1. Iнспектор оперативвого пiдроздiлу за мiсцем оформлення вантажу перевiряє фiрму - iмпортера, вказану у ВМД ( згiдно технологiчної схеми оформлення вантажiв у вiддiлi ), перевiряє чи зазначено даний вантаж в установчих документах суб'єкта ЗЕД, проставляє номерний штамп "Пiд митним контролем" та присвоює реєстрацiйний номер ВМД.

     2. Для взяття векселю на облiк суб'єкт ЗЕД звертається до Вiддiлу та надає iнспектору слiдуючi документи:

     1) ВМД з реєстрацiйним номером та номерним штампом "Пiд митним контролем";

     2) Установчi документи ( статут, статутний договiр, або договiр (контракт) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть ), зареєстрованi згiдно чинного законодавства;

     3) Рахунок - фактуру або iнвойс, з вiдмiтками прикордонної митницi;

     4) Лист iнвестора, який пiдтверджує те, що дане майно є внеском до статутного фонду ( якщо в рахунку - фактурi або iнвойсi, з вiдмiтками прикордонної митницi, вказано, що даний вантаж є iнвестицiєю - лист вiд iнвестора не потрiбний.

     5) В випадку оформлення автомобiля - технiчний паспорт, або iнший документ з технiчними характеристиками ( об'єм двигуна, рiк виготовлення i т.п );

     6) Iншi товаросупровiднi документи,

     7) Картку акредитацiї в Київськiй регiональнiй митницi ;

     8) Оригiнал простого векселю на суму ввiзного мита з двома копiями (згiдно ПКМУ вiд 07.08.96 р. N937, п.5 ) форма заповнення згiдно додатку N8. Оригiнал вексельного бланка, придбаного платником в установi банку, повинен бути промаркований маркою гербового збору, згiдно Указу Президента України вiд 06.11.98р. N 1222/98 "Про гербовий збiр".

     9) Ксерокопiї документiв зазначених в пунктах 1) - 7).

     3. Пiсля взяття векселя на облiк, iнсректор Вiддiлу на оригiналi векселя та двох копiях (з оригiнальними печатками пiдприємства) робить запис: "Взято на облiк N ____ вiд "__" _________ 199_ р. прiзвище, пiдпис" та засвiдчує пiдписом керiвництва Київської регiональної митницi та печаткою митницi. Оригiнал векселя залишається в справах Вiддiлу, а двi копiї (з оригiнальними печатками митницi) вiддаються на руки суб'єкту ЗЕД для проведення митного оформлення та для вiдмiтки податкової адмiнiстрацiї про зарахування майна на баланс суб'єкта ЗЕД. Вексель реєструється у "Журналi облiку простих векселiв на мито"(Додаток N9).

     4. При оформленнi ВМД iнспектор оперативного пiдроздiлу робить вiдмiтку на обох копiях векселю: "Оформлено по ВМД N__ вiд "_" _____199__р.", ставить пiдпис, засвiдчує номерною печаткою та повертає їх суб'єкту ЗЕД для вiдмiтки податкової адмiнiстрацiї про зарахування майна на баланс суб'єкта ЗЕД.

     5. Для погашення векселю суб'єкт ЗЕД, не пiзнiше 30 календарних днiв з дня оформлення ВМД, здає копiю векселя з оригiналом вiдбитка печатки Державної податкової адмiнiстрацiї про зарахування майна на баланс суб'єкта ЗЕД у Вiддiл.

     6. Якщо вексель не погашено протягом 30 календарних днiв з дня оформлення ВМД, векселедавець зобов'язаний внести плату за векселем протягом п'яти календарних днiв на рахунок Київської регiональної митницi. У текстi платiжного доручення додатково до встановленого зазначається: "За векселем вiд "___" ________ 199__ р. N ___ в оплату ввiзного мита". Крiм того векселедавець звертається до керiвництва митницi з заявою про погашення векселя.

     7. У випадку коли векселедавець, протягом п'яти календарних днiв пiсля настання термiну внесення плати за векселем не звернувся до керiвництва митницi про його погашення, сума ввiзного мита по векселю стягується митницею у безспiрному порядку, разом з пенею, за весь час заборгованностi, у розмiрах передбачених законодавством, включаючи день сплати.

     8. У випадку не надходження вексельних сум з пенею на р/р митницi, Вiддiл подає рапорт начальнику митницi, для внесення векселедавця до списку боржникiв.

7. Порядок визначення країни походження вантажу.

     1. При зверненнi суб'єкта ЗЕД у Групу з приводу митного оформлення ввезених на митну територiю України товарiв щодо яких неможливо визначити країну походження по товаросупровiдним документам (вiдповiдно до вимог листа ДМСУ N11/2-5722 вiд 18.06.97р.) iнспектор Групи на зворотi першого примiрника ВМД робить запис наступного змiсту: "У зв'язку з неможливiстю визначення країни походження товару пропоную застосувати повнi ставки ввiзного мита або звернутися до керiвництва оперативного пiдроздiлу".

     2. При зверненнi суб'єкта до керiвництва оперативного пiдроздiлу, за мiсцем знаходження вантажу начальник вiддiлу або його заступник приймає рiшення наступного характеру: "Вважаю необхiдним провести митний огляд товару для визначення країни походження вантажу по його маркуванню".

     3. Iнспектор оперативного пiдроздiлу при митному оглядi складає акт митного огляду у вiльнiй формi. У зазначеному актi обов'язково повиннi бути вказанi такi вiдомостi:

 • мiсце огляду на термiналi або в iншому мiсцi, придатному для огляду;

 • кiлькiсть людей присутнiх при цьому, їх посада, мiсце роботи, ПIБ та iншi вiдомостi (Це можуть бути тiльки три посадовi особи не пов'язанi мiж собою посадовими взаєминами, наприклад, представник митиого органу, термiналу, карантинної або ветеринарної iнспекцiї чи торгово-промислової палати, перевiзвик);

 • усi вiдомостi про транспортний засiб та документи по яким перемiщується вантаж;

 • вiдомостi про вантаж (найменування товару та його кiлькiсть (вага, шт), маркувавня, країна походження, якщо вона визначена при маркуваннi товару);

 • пiдписи осiб (печатка, якшо можливо), присутнiх при оглядi;

 • iнспектор оперативного пiдроздiлу засвiдчує акт штампом "Пiд митним контролем"; 4. Якщо при оглядi неможливо визначити країну походження по маркуванню, то нараховується повна ставка мита, тодi керiвництво оперативного пiдроздiлу на зворотi першого примiрника ВМД робить запис: "Країна походження не визначена".

     5. Якщо при оглядi можливо визначити країну походження, тодi керiвництво оперативиого пiдроздiлу на зворотi першого примiрника ВМД робить запис: "Країна походження визначена згiдно маркування, акт додається". Iнспектор Групи при наявностi даного акту та запису на першому примiрнику ВМД нараховує мито по пiльговiй ставцi та залишає ксерокопiю акту у справах Групи, оригiнал акту залишається у оперативному пiдроздiлi.

8. Порядок прийому та видачi номерних штампiв "Київська
регiональна митниця. Сплачено" у Групах

     1. Старшi Груп, вiдповiдво до своiх функцiональних обов'язкiв, по закiнченнi робочого часу приймаютль у iнспекторiв групи номернi штампи.

     2. Iнспектор який здав номерний штамп розписується у журналi "Прийому та видачi штампiв", журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та скрiплений печаткою митницi.

     3. Старший групи розписується у журналi про те, що прийняв номерний штамп.

     4. Пiсля того, як всi iнспектори групи здали штампи, старший групи складає їх у валiзу, яку пломбує особистою металевою печаткою.

     5. Здає опломбовану валiзу начальнику оперативного пiдроздiла (або особi вiдповiдальнiй за видачу (сдачу) особистого забезпечення у даному оперативному пiдроздiлi). Про що робиться запис у журналi по якому здається особисте забеспечення iнспекторiв оперативного пiдроздiлу.

     6. На початку робочого дня старший групи отримує валiзу зi штампами у начальника оперативного пiдроздiлу (або у особи вiдповiдальної за видачу (сдачу) особистого забеспечення у даному оперативному пiдроздiлi). Про що робиться запис у журналi вiдповiдно до п.5.

     7. Видача номерних штампiв проводиться вiдповiдно до п.п. 2, 3 даної технологiї.

     8. Якщо штампи неотриманi (В зв'язку з хворобою, вiдпусткою та т.i. iнспектора), за їх збереження несе вiдповiдальнiсть старший Групи.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.