ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.05.99 N 10/1-1368-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо надання роз'яснень до наказу Держмитслужби вiд 05.03.99 N 4

     На запити митниць щодо практичного застосування деяких положень Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 05.01.99 N 4 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.99 за N 45/3338 (далi - Порядок), повiдомляємо.

     1. У разi зберiгання на складi пiдприємства пiд митним контролем товарiв (продукцiї), що були ввезенi незiбраними (комплектних об'єктiв), чи товарiв (продукцiї), якi для проведення сертифiкацiї потребують виконання монтажних робiт, їх видача для проведення сертифiкацiї здiйснюється пiсля оформлення вантажної митної декларацiї (IМ-40), заповненої згiдно роздiлу 3 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N469/2909. Пiдставою для оформлення зазначеної ВМД є:

  • договiр на проведення робiт iз сертифiкацiї товару (продукцiї) мiж пiдприємством та органом сертифiкацiї;

  • довiдка органу сертифiкацiї про укладення такого договору iз зазначенням номера договору та дати його пiдписання.

     Звертаємо увагу на недопустимiсть фактiв здiйснення операцiй по збиранню, комплектацiї та виконанню монтажних робiт для проведення сертифiкацiї товарiв (обладнання) в перiод перебування їх пiд митним контролем.

     2. У разi, коли власник (володiлець) товару (продукцiї) не одержав сертифiката вiдповiдностi товару (продукцiї) або свiдоцтва про визнання iноземного сертифiката, товари (в тому числi i оформленi вiдповiдно до пункту 1 цього листа) повиннi бути ввезенi цим власником (володiльцем) товару (продукцiї) до митного лiцензiйного складу (у вiдповiдностi до листа Дежмитслужби вiд 04.02.98 N 11/3-1166) або вивезенi ним за межi митної територiї України.

     Вiдповiдно до пункту 1 статтi 24 Митного кодексу України товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України, пiд час ввезення на митну територiю України з метою вiльного використання, перебувають пiд митним контролем з моменту ввезення i до пропуску через митний кордон України (за ВМД "IМ-40").

     3. Випуск товарiв, увезених на митну територiю України та розмiщених на територiї пiдприємства пiд митним контролем, за митний кордон України при наявностi форс-мажорних обставин (пункт 5.4(б) Порядку), тобто повернення цих товарiв в країну, з якої вони надiйшли на митну територiю України, здiйсюється без окремого дозволу Держмитслужби.

     Дозвiл Держмитслужби вiдповiдно до пункту 5.4(е) може надаватись у загальному порядку за заявою пiдприємства, завiзованою митницею.

     4. Подання до митного пiдроздiлу на момент вивантаження вiдповiдних сертифiкатiв, дозволiв, тощо (вiдповiдно до пункту 2.9 Порядку) на товари, якi при перемiщеннi через митний кордон України пiдлягають фiтосанiтарному, ветеринарному, екологiчному, радiологiчному та iншим видам контролю на територiї України, є пiдтвердженням факту пред'явлення зазначеним контролюючим службам товарiв в митницi призначення i отримання дозволу цих служб на вивантаження.

     Вiдповiдно до листа Держмитслужби вiд 29.10.97 N 11/2-10270 митне оформлення таких вантажiв може бути завершено тiльки у разi позитивних висновкiв вищезазначених служб.

     5. Положення Порядку поширюються, в тому числi, i на зовнiшньоекономiчнi операцiї, якi здiйснюються приватними пiдприємцями (без створення юридичної особи). При цьому мають бути виконанi вимоги листа Держмитслужби вiд 05.06.98 N 11/2-5670 та поданi необхiднi документи, зазначенi в листi Держмитслужби вiд 05.06.98 N 11/2-5670.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.