Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

03.02.2003 р. N 70


Про затвердження Податкового роз'яснення окремих положень Законiв України вiд 24.12.2002 N 346-IV "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть" i вiд 24.12.2002 N 347-IV "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування пiдакцизних та деяких iнших товарiв"

     З метою забезпечення однозначного розумiння окремих положень податкового законодавства, керуючись пiдпунктом 4.4.2 статтi 4 Закону України вiд 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" i Порядком надання податкових роз'яснень, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.05.2001 N 494, виходячи з принципiв оподаткування, викладених у Законi України вiд 25.06.91 N 1251-ХII "Про систему оподаткування", наказую:

     1. Затвердити Податкове роз'яснення окремих положень Законiв України вiд 24.12.2002 N 346-IV "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть" i вiд 24.12.2002 N 347-IV "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування пiдакцизних та деяких iнших товарiв", що додається.

     2. Прес-службi (Гунько С.О.) забезпечити висвiтлення цього наказу в засобах масової iнформацiї.

     3. Секретарiату забезпечити тиражування та розсилку цього наказу в митницi.

     4. Начальникам митниць проiнформувати суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про вимоги цього наказу, у тому числi шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї, на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi й у пунктах пропуску через митний кордон України.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О.Б.

Голова Служби М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
03.02.2003 N 70

ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ
окремих положень законiв України вiд 24.12.2002 N 346-IV "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть" та вiд 24.12.2002 N 347-IV "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування пiдакцизних та деяких iнших товарiв"

     Вiдповiдно до пункту 2 статтi I Закону України вiд 24.12.2002 N 346-IV "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть" з моменту набрання ним чинностi (01.01.2003) пiльги з податку на додану вартiсть, встановленi для платникiв, якi знаходяться на територiї вiльних та iнших спецiальних зон, режим оподаткування яких вiдрiзняється вiд загального, надаються з урахуванням того, що цей режим не поширюється на операцiї з продажу пiдакцизних товарiв та товарiв 1-24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), а також на операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України зазначених товарiв.

     Пунктом 2 статтi II "Прикiнцевi положення" Закону України вiд 24.12.2002 N 347-IV "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування пiдакцизних та деяких iнших товарiв" встановлено, що функцiонування вiльних та iнших спецiальних зон, якi мають економiчний режим, вiдмiнний вiд загального, здiйснюється з урахуванням того, що цей режим не поширюється на пiдакцизнi товари та товари 1 - 24 груп УКТЗЕД.

     Згiдно з частиною 3 статтi 1 Закону України вiд 25.06.91 N 1251-XII "Про систему оподаткування" ставки, механiзм справляння податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), за винятком особливих видiв мита, i пiльги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змiнюватися iншими законами України, крiм законiв про оподаткування.

     Пунктом 11.4 статтi 11 Закону України вiд 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть" встановлено, що змiни порядку оподаткування податком на додану вартiсть можуть здiйснюватись лише внесенням змiн до цього Закону.

     Вiдповiдно до статтi 1 Закону України вiд 13.10.92 N 2673-ХII "Про загальнi створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" спецiальна (вiльна) економiчна зона являє собою частину територiї України, на якiй встановлюються i дiють спецiальний правовий режим економiчної дiяльностi та порядок застосування i дiї законодавства України. Правовий режим економiчної дiяльностi на територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони передбачає запровадження пiльгових митних, валютно-фiнансових, податкових та iнших умов економiчної дiяльностi нацiональних та iноземних юридичних i фiзичних осiб.

     Створенi на територiї України спецiальнi економiчнi зони та територiї прiоритетного розвитку iз спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про загальнi створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" є одними iз функцiональних типiв спецiальних (вiльних) економiчних зон.

     Питання економiчного режиму функцiонування вiльних та iнших спецiальних зон за своєю суттю включаються до механiзму застосування пiльгових умов оподаткування юридичних або фiзичних осiб, що знаходяться на цих територiях.

     Вiдповiдно до чинного законодавства України податок на додану вартiсть, акцизний збiр та ввiзне мито сплачуються вiдповiдно до законодавства за ставками, що дiють на день оформлення вантажної митної декларацiї.

     Враховуючи вищевикладене та оскiльки режим оподаткування загальнодержавними податками i зборами (обов'язковими платежами), встановлений для платникiв, якi знаходяться на територiях спецiальних економiчних зон та територiях прiоритетного розвитку, вiдрiзняється вiд загального, з моменту набрання чинностi законами України вiд 24.12.2002 N 346-IV та вiд 24.12.2002 N 347-IV пiльги по зазначених податках не надаються пiд час митного оформлення пiдакцизних товарiв та товарiв 1-24 груп УКТЗЕД.

     При цьому, у зв'язку з прийняттям законiв України вiд 24.12.2002 N 346-IV, вiд 24.12.2002 N 347-IV вiдповiдно до статтi 38 Митного кодексу України митне оформлення пiдакцизних товарiв, що ввозяться на територiї розташованих на територiї України спецiальних зон, якi мають економiчний режим, вiдмiнний вiд загального, необхiдно здiйснювати у пунктах пропуску через державний кордон України, перелiк яких визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.05.96 N 484, а митне оформлення товарiв 1 - 24 груп згiдно з УКТЗЕД (за винятком товарiв, з яких вiдповiдно до законодавства справляється акцизний збiр), що ввозяться на територiї розташованих на територiї України спецiальних зон, якi мають економiчний режим, вiдмiнний вiд загального, - у пунктах пропуску через державний кордон України, перелiк яких визначається Держмитслужбою.

Начальник Управлiння податкiв та зборiв М.Околiта
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.