ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧОРНОМОРСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м. Одеса

21 лютого 2003 року N 155


Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в ЧРМ

     З метою упорядкування процедури облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Чорноморськiй регiональнiй митницi, враховуючи Рiшення Одеської мiської ради вiд 26.07.2002 N 197-XXIV "Про адмiнiстративно-територiальний подiл мiста Одеси" та з метою реалiзацiї положень наказу Чорноморської регiональної митницi вiд 20.02.2003 N 140, -

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити "Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Чорноморськiй регiональнiй митницi" (далi - Порядок) (додається).

     2. Визначити, що положення зазначеного Порядку є обов'язковими для виконання всiма пiдроздiлами ЧРМ, якi беруть участь у здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв та транспортних засобiв суб'єктiв ЗЕД.

     3. Начальнику вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики ЧРМ Бондаренко М.М. в термiн до 20 березня 2003 року привести всi облiковi справи суб'єктiв ЗЕД у вiдповiднiсть до вимог Порядку.

     4. Начальникам митних постiв, вантажних та пасажирського вiддiлiв, Вiддiлення по БК та ПМП та вiддiлу IАР та МС органiзувати ретельне вивчення спiвробiтниками Порядку з прийняттям залiкiв, вiдомостi щодо здачi яких надати до 20 березня 2003 року до вiддiлу по роботi з особовим складом.

     5. Начальникам митних постiв, вантажних та пасажирського вiддiлiв, вiддiлу IАР та МС забезпечити iнформування суб'єктiв ЗЕД про вимоги Порядку.

     6. Наказ Чорноморської регiональної митницi вiд 12.06.2001 N 277 вважати таким, що втратив чиннiсть.

     7. Контроль за виконанням вимог наказу покласти на начальникiв пiдроздiлiв ЧРМ та заступникiв начальника регiональної митницi вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

Начальник регiональної митницi О.Й.Токарчук

 

Затверджено
наказом Чорноморської регiональної митницi
вiд 21.02.2003 року N 155

П О Р Я Д О К
ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ СУБ'ЄКТIВ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI В ЧОРНОМОРСЬКIЙ РЕГIОНАЛЬНIЙ МИТНИЦI

     Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - Порядок) розроблений згiдно з Законами України "Про митну справу", "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", Митним кодексом України, наказом Держмитслужби України вiд 31.05.96 N 237, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України за N 292/1317 12.06.96 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах" та наказом Держмитслужби України вiд 27.09.00 N 540 "Про впровадження до постiйної експлуатацiї програмно-iнформацiйного комплексу "Учасники ЗЕД".

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Облiк суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - суб'єктiв ЗЕД) ведеться уповноваженими посадовими особами вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики (далi - вiддiл IАР та МС) Чорноморської регiональної митницi. Визначена начальником вiддiлу IАР та МС група для здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД виконує свої функцiї в спецiально видiленому в адмiнбудинку ЧРМ iзольованому примiщеннi, обладнаному для зберiгання вiдповiдної документацiї. Прийом та видача документiв суб'єктам ЗЕД, надання консультацiй та роз'яснень з питань постановки на облiк суб'єктiв ЗЕД здiйснюється в спецiально видiленому робочому мiсцi у вестибулi адмiнбудинку ЧРМ.

     1.2. Суб'єкт ЗЕД, який, вiдповiдно до своєї юридичної адреси, розташований у зонi дiяльностi ЧРМ, при необхiдностi здiйснювати митне оформлення будь-яких зовнiшньоекономiчних вантажiв, до моменту здiйснення такого оформлення повинний звернутися до ЧРМ для постановки на облiк.

     1.3. Суб'єкт ЗЕД може бути поставлений на облiк (здiйснити акредитацiю) у ЧРМ за умови, що право займатися зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю визначено його статутними документами. За вiдсутностi вищезазначеного права Облiкова картка суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi може бути оформлена лише для отримання вантажiв гуманiтарної допомоги на пiдставi письмової заяви суб'єкта ЗЕД, про що робиться вiдповiдний запис в Облiковiй картцi суб'єкта ЗЕД (при цьому даний суб'єкт повинний бути занесений в Єдиний реєстр отримувачiв гуманiтарної допомоги).

     1.4. Вiдсутнiсть Облiкової картки суб'єкта ЗЕД є пiдставою для вiдмови у митному оформленнi вантажiв.

     1.5. Документи (оригiнали або нотарiально засвiдченi копiї та їх ксерокопiї) для здiйснення акредитацiї суб'єкта ЗЕД повиннi бути поданi до митницi його керiвником або уповноваженою особою, яка занесена в Облiкову картку, та призначена на роботу з митницею наказом керiвника суб'єкта ЗЕД, за наявностi паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу або за довiренiстю.

     1.6. Документи можуть також надаватися митними брокерами за наявностi свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом (лiцензiї на ведення брокерської дiяльностi), угоди з суб'єктом ЗЕД, який акредитується та копiї квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування.

     1.7. Питання перевiрки поданих для акредитацiї вiдомостей, вiдпрацьовуються митницею загальним термiном не бiльше нiж 5 робочих днiв пiсля подання комплекту необхiдних документiв.

     1.8. У випадку прийняття керiвництвом ЧРМ рiшення про термiновий строк здiйснення акредитацiї, тека з документами проходить обробку в пiдроздiлах поза чергою.

     1.9. Облiк приватних пiдприємцiв здiйснюється з урахуванням вимог нормативного листа Держмитслужби вiд 05.09.97 N 11/3-8383 "Про тимчасовий порядок митного оформлення зовнiшньоторговельних операцiй приватних пiдприємцiв".

     2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ СУБ'ЄКТIВ ЗЕД

     2.1. Для здiйснення акредитацiї в ЧРМ особами, визначеними п.п.1.6., 1.7. цього Порядку, подаються оригiнали та завiренi суб'єктом ЗЕД в установленому порядку копiї документiв, перелiк яких наведений у Додатку 1 до цього Порядку, згiдно вимог наказiв Держмитслужби вiд 31.05.96 N 237 та вiд 27.09.00 N 540.

     2.2. Документи приймаються спiвробiтниками вiддiлу IАР та МС щоденно (крiм вихiдних та святкових) здiйснюється в спецiально видiленому робочому мiсцi у вестибулi адмiнбудинку ЧРМ у встановлений митницею час.

     2.3. Разом з пакетом документiв подається лист-заява суб'єкта ЗЕД встановленого митницею та 3 примiрники Облiкової картки встановленого зразку згiдно Додатку 2 до цього Порядку, яка повинна бути заповнена з використанням ПЕОМ. Картки заповненi вiд руки або з виправленнями митним органом не приймаються.

     2.4. Пакет документiв приймається в 2-х екземплярах, в теках для запобiгання їх втрати.

     2.5. Керiвником або особою, уповноваженою ним на роботу з митницею, при поданнi пакету документiв, пред'являється паспорт або iнший документ, що посвiдчує особу.

     2.6. Iнспектор вiддiлу IАР та МС звiряє данi паспорту або iншого документу, що посвiдчує особу, з особою, яка надає теку з документами та з даними, занесеними до Облiкової картки.

     2.7. Пiсля встановлення правомочностi суб'єкта ЗЕД здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть (або за наявностi в листi суб'єкта ЗЕД iнформацiї про очiкування гуманiтарної допомоги та включення його до Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги) та з метою подальшої перевiрки пакету документiв, iнспектором вiддiлу IАР та МС ставиться вiдмiтка на листi-заявi суб'єкта ЗЕД щодо повноти поданих документiв, яка засвiдчується особистим пiдписом, проставляється дата та передається до загального вiддiлу ЧРМ для реєстрацiї та надання на розгляд керiвництва.

     2.8. Пiсля розгляду листа-заяви суб'єкта ЗЕД керiвництвом митницi, лист-заява суб'єкта ЗЕД та теки з документами передаються вiддiлом IАР та МС того ж дня до Вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил (далi ВБК) для проведення перевiрки на достовiрнiсть внесених в Облiкову картку даних та виявлення суб'єктiв ЗЕД, якi потенцiйно схильнi до протиправних дiй при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     2.9. Перевiрка пакету документiв спiвробiтниками ВБК проводиться у 2-денний термiн, за результатами приймається одне з наступних рiшень про:

     - передачу пакету документiв до вiддiлу IАР та МС з письмовими зауваженнями (якщо таки мають мiсце), або з позначкою - "без зауважень";

     - необхiднiсть додаткової перевiрки з можливим запрошенням керiвника суб'єкта ЗЕД та представлення ним оригiналiв документiв, що знаходяться на розглядi. У цьому випадку строк розгляду документiв, передбачений пунктом 1.7. роздiлу 1, продовжується на перiод отримання вiд керiвника суб'єкта ЗЕД вiдповiдi на поставленi питання.

     2.10. Вiдмiтки про прийняте рiшення з датою робляться на листi-заявi i засвiдчуються пiдписом начальника пiдроздiлу, який визначений начальником ВБК, пiсля пiдпису спiвробiтника, який проводив перевiрку.

     2.11. Пiсля прийняття рiшення, теки з документами передаються того ж дня до вiддiлу IАР та МС, де вони знаходяться для перевiрки поданих для акредитацiї вiдомостей термiном не бiльше нiж 2 робочi днi.

     2.12. Iнспектор вiддiлу IАР та МС:

     - перевiряє вiдповiднiсть поданих документiв вимогам чинного законодавства України в частинi, що стосується акредитацiї суб'єктiв ЗЕД у ЧРМ;

     - звiряє вiдомостi, зазначенi в поданих документах з даними, занесеними до Облiкової картки.

     2.13. У разi виявлення випадкiв, зазначених у пунктi 4.2. цього Порядку, iнспектор вiддiлу IАР та МС, який проводив перевiрку документiв, складає картку вiдмови в реєстрацiї, за своїм пiдписом.

     2.14. Вiдривний талон картки вiдмови разом з теками повертаються iнспектором вiддiлу IАР та МС уповноваженому представнику суб'єкта ЗЕД, пiд особистий пiдпис у вiдповiдному журналi, кожного робочого дня.

     2.15. У випадку, якщо теки з повiдомленням про вiдмову не отриманi представником суб'єкта ЗЕД у мiсячний термiн з дня вiдмови, зазначенi теки передаються до архiву ЧРМ згiдно з вимогами Iнструкцiї з дiловодства, де зберiгається 5 рокiв.

     2.16. Пакет документiв може бути повернуто з архiву особисто керiвнику пiдприємства на пiдставi письмового звернення на iм'я начальника ЧРМ або особи, яка виконує його обов'язки.

     2.17. Пiсля отримання представником суб'єкта ЗЕД тек та виправлення зауважень, зазначених у вiдривному талонi картки вiдмови, теки з документами подаються i повторно розглядаються у тому ж порядку.

     2.18. Пiсля позитивних результатiв перевiрки, уповноважений iнспектор вiддiлу IАР та МС, який її здiйснив, завiряє всi примiрники Облiкової картки особистою номерною печаткою та присвоює Облiкової картцi облiковий номер суб'єкта ЗЕД, за наступною схемою: код митного органу (митного поста)/ порядковий номер вiддiлу IАР та МС/ останнi двi цифри року прийняття на облiк в митному органi/ порядковий номер Облiкової картки/ облiковий номер вантажного пiдроздiлу, за яким закрiплюється суб'єкт.

     Наприклад: 50000/10/00/00001/1

     2.19. При цьому облiковий номер пiдроздiлу проставляється з дотриманням вимог наказу ЧРМ про розподiл зон дiяльностi мiж пiдроздiлами ЧРМ з урахуванням юридичної адреси суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi (адреси постiйного мiсця проживання для приватних пiдприємцiв).

     Закрiплення суб'єкта ЗЕД за пiдроздiлом ЧРМ iншим, нiж передбачає встановлений розподiл зон дiяльностi, допускається у виключних випадках за умови подання обгрунтованної заяви суб'єкта ЗЕД та з дозволу керiвництва митницi.

     Використовується наступний розподiл номерiв мiж пiдроздiлами, якi при митному оформленнi застосовують код 50000:

     - транспортно-вантажний вiддiл N1 (Автотермiнал) - 0;

     - пасажирський вiддiл (морвокзал) - 1;

     - транзитно-вантажний вiддiл (Одеський морський торговельний порт) - 2;

     - транспортно-вантажний вiддiл N2 (Пересип) - 5.

     Коди митних постiв ЧРМ:

     митний пост "Григорiвка" (код 50001);

     митний пост "Одеса-Аеропорт" (код 50003);

     митний пост "Iллiчiвськ" (код 50004).

     2.20. Вiдомостi про акредитацiю вiдображаються iнспектором вiддiлу IАР та МС у журналi облiку суб'єктiв ЗЕД.

     2.21. Всi данi, зазначенi в Облiковiй картцi суб'єкта ЗЕД, у цей же день вводяться до ЄАIС Держмитслужби України та до бази даних ЧРМ суб'єктiв ЗЕД ПЗ "Iнспектор".

     2.22. Пiсля закiнчення процедури акредитацiї поданi документи розподiляються таким чином:

     - три примiрника Облiкової картки реєструються у загальному вiддiлi спiвробiтником вiддiлу IАР та МС;

     - перший примiрник спiвробiтником вiддiлу IАР та МС повертається уповноваженому представниковi суб'єкта ЗЕД;

     - другий примiрник Облiкової картки з вiдмiткою на зворотi про отримання першого примiрника уповноваженим представником суб'єкта ЗЕД, з листом-заявою та тека з документами залишається в справах вiддiлу IАР та МС;

     - третiй примiрник Облiкової картки та другий екземпляр теки з документами надається до вантажного пiдроздiлу, за яким закрiплюється суб'єкт ЗЕД.

     2.23. У разi змiни даних, зазначених в Облiковiй картцi, керiвник суб'єкта ЗЕД повинний у тижневий термiн подати лист-заяву, документи, що пiдтверджують змiни, разом iз заповненням 3-х примiрникiв Облiкової картки, яка мiстить поновленi данi, згiдно з роздiлом 2 цього Порядку та попереднiй оригiнал Облiкової картки. Крiм того вiддiл IАР та МС затребує примiрник Облiкової картки з вантажного пiдроздiлу.

3. ПОРЯДОК ВИДАЧI ОБЛIКОВОЇ КАРТКИ, У РАЗI ЇЇ ВТРАТИ

     3.1. У випадках втрати оригiналу Облiкової картки суб'єктом ЗЕД, проводиться акредитацiя суб'єкта ЗЕД згiдно з порядком, передбаченим роздiлами 1 та 2 цього Порядку.

     3.2. Всi примiрники-оригiнали загубленої Облiкової картки вважаються недiйсними, а її номер анульованим, про що вiддiлом IАР та МС направляється повiдомлення на митнi установи.

     3.3. При оформленi поновленої Облiкової картки їй присвоюється новий номер.

4. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ "КАРТКИ ВIДМОВИ У ВЗЯТТI НА ОБЛIК" ТА "ВIДРИВНОГО ТАЛОНА ВIДМОВИ У ВЗЯТТI НА ОБЛIК"

     4.1. Картка вiдмови у взяттi на облiк (далi Картка) з Вiдривним талоном вiдмови у взяттi на облiк (далi Талон) заповнюється у випадках вiдмови у взяттi акредитацiї суб'єкта за зразком, наданим у Додатку 3 до цього Порядку.

     4.2. Картка та Талон заповнюються iнспектором вiддiлу IАР та МС, який прийняв рiшення про неможливiсть акредитацiї суб'єкта ЗЕД у ЧРМ з урахуванням наявних обставин, завiряється пiдписом начальника вiддiлу IАР та МС або особи, що його замiщує, та складається у таких випадках:

     - виявлення невiдповiдностi поданих документiв;

     - виявлення невiдповiдностi оформлених документiв чинному законодавству України в частинi, що стосується акредитацiї суб'єктiв ЗЕД у ЧРМ, або наявнiсть в документах недостовiрних даних;

     - виявлення помилок в оформленнi документiв.

     Вiдмова у акредитацiї суб'єкта ЗЕД здiйснюється з дотриманням вимог листа Держмитслужби вiд 24.11.2000 N 15/2-4531.

     4.3. Картка вiдмови (без вiдривного Талона) зберiгається протягом року у справах вiддiлу IАР та МС ЧРМ.

5. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     5.1. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть заявлених в Облiковiй картцi вiдомостей та вiдомостей, зазначених у поданих документах, несе керiвник суб'єкта ЗЕД, на якого оформлена Облiкова картка.

     5.2. Вiдповiдальнiсть за наявнiсть зазначених в Облiковiй картцi вiдомостей несе iнспектор вiддiлу IАР та МС ЧРМ, який здiйснює акредитацiю.

     5.3. Начальники структурних пiдроздiлiв, якi причетнi до виконання цього Порядку, несуть персональну вiдповiдальнiсть за неналежне його виконання.

Начальник вiддiлу IАР та МС М.М. Бондаренко

 

Додаток 1
до Порядку ведення облiку
суб'єктiв ЗЕД в ЧРМ

Перелiк документiв,
що подаються суб'єктом ЗЕД до митних органiв України при акредитацiї

     1. Установчi документи:

     - рiшення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Якщо власникiв або уповноважених ними органiв два i бiльше, такими рiшеннями є установчий договiр;

     - статут пiдприємства (якщо вiдповiдно до законодавства це необхiдно для створюваної органiзацiйної форми суб'єкта пiдприємництва).

     2. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у виконавчому комiтетi мiської, районної в мiстi Ради або в районнiй державнiй адмiнiстрацiї за його мiсцезнаходженням (мiсцем проживання); свiдоцтво про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi.

     3. Довiдка органiв статистики про занесення суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi-юридичної особи до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЗУКПО) та присвоєння кодiв територiї СПАТО, форми власностi - ЗКФВ.

     4. Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть гривневого розрахункового та (або) валютного рахункiв, прiзвище, iм'я, по батьковi головного бухгалтера пiдприємства, NN телефонiв.

     5. Наказ по пiдприємству про призначення вiдповiдальних працiвникiв на роботу з митницею, їх прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi, зразки пiдписiв, зразок печатки, яка використовується при оформленнi документiв в митних органах.

     6. Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть.

     7. Протокол зборiв засновникiв про призначення директора.

     8. Наказ по пiдприємству про призначення спiвробiтникiв, уповноважених на роботу з митницею (зразки пiдписiв).

     9. Наказ про взяття на роботу осiб, уповноважених на роботу з митницею (зразки пiдписiв, ксерокопiї паспортiв 3 листи).

     10. Наказ про призначення головного бухгалтера (при наявностi).

     11. Договiр про надання брокерських послуг iз пiдприємством, що здiйснює декларування (копiю свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом / лiцензiї).

     12. Зразки печаток i пiдписiв (директора i головного бухгалтера).

     13. Ксерокопiї паспортiв директора i головного бухгалтера (N паспорта, ким, коли виданий, прописка).

     14. Iнформацiйне повiдомлення про наявнiсть iноземної iнвестицiї.

     15. Документи, яки пiдтверджують фактичну адресу.

 

Додаток N 2
до Порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в ЧРМ
Реєстрацiйний номер Iнспектор
 

КАРТКА ОБЛIКУ ТА АКРЕДИТАЦIЇ
СУБ'ЄКТА ЗЕД У ЧОРНОМОРСЬКIЙ РЕГIОНАЛЬНIЙ МИТНИЦI

Повна назва пiдприємства   (головного пiдприємства)  
 
Код ЗУКПО   Код СПАТО  
Код ЗУКПО (головного пiдприємства)   Код СПАТО (головного пiдприємства)  
Iдентифiкацiйний номер суб'єкта ЗЕД  
Юридична адреса: iндекс, мiсто, вул., NN кв.NN 
Юридична адреса (голов.п-ва): iндекс, мiсто, вул., NN кв.NN 
Фактична (поштова) адреса: iндекс, мiсто, вул., NN кв.NN 
Свiдоцтво про державну реєстрацiю N вiд ЧЧ.ММ.РРРР 
Назва орг-цiї реєстрацiї пiдпр-ва  
Форма власностi   (головного пiдприємства)  
Код типу пiдприємства   (головного пiдприємства)  
Форма фiнансування  
Iндивидуальний податковий номер особи   (головного пiдприємства)  
Податкова iнспекцiя (код ЗУКПО, назва, адреса)  
 
Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника пiдприємства, тел./факс, паспортнi даннi
 
 
    пiдпис _______________
Прiзвище, iм'я, по батьковi головного бухгалтера, тел., паспортнi даннi
 
 
    пiдпис _______________
Гривневий розрахунковий рахунок:  
назва банку  
юридична адреса iндекс, мiсто, вул., NN 
код ЗУКПО ********  МФО ****** 
Валютний рахунок:  
назва банку  
юридична адреса iндекс, мiсто, вул., NN 
код ЗУКПО ********  МФО ****** 
Наявнiсть iнвестицiй:  
Реєстрацiйний номер N   Дата реєстрацiї   Орган реєстрацiї  

    Декларант:
    (Брокерська фiрма з якою заключено договiр або керiвник пiдприємства чи особи уповноваженнi на роботу з митницею)
    - Якщо брокерська фiрма: то назва i номер лiцензiї, дата видачi.
    - Якщо керiвник чи особи: то Прiзвище, Iм'я та по батьковi (повнiстю), номер та серiя паспорта, ким видан, коли).

     При змiнi даних, зазначених в цiй картцi, зобов'язуюсь в тижневий термiн повiдомити про це митний орган

    _____________ пiдпис.
М.П.   пiдпис керiвника пiдприємства, дата

 

Додаток N 3
до Порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в ЧРМ
Картка вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Чорноморськiй регiональнiй митницi N______  
Декларантом  
 
пiдприємства  
 

"__"____________200_ подано для взяття на облiк у Чорноморськiй регiональнiй митницi документи.

Iнспектор вiддiлу IАР та МС  

прийняв рiшення вiдмовити у взяттi на облiк суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Чорноморськiй регiональнiй митницi як суб'єкта ЗЕД за таких причин:

 
 
 
"____"____________200_  
(пiдпис посадової особи Чорноморської регiональної митницi)
 
Талон вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Чорноморськiй регiональнiй митницi N___  
Iнспектор вiддiлу IАР та МС  
 
вiдмовив декларанту  
пiдприємства  
 

у взяттi на облiк як суб'єкта ЗЕД у Чорноморськiй регiональнiй митницi за таких причин:

 
 
 
"____"____________200_  
(пiдпис посадової особи Чорноморської регiональної митницi)
Начальник вiддiлу IАР та МС   /   /
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.