Документ скасований: Наказ № 309 від 26.05.2006

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Одеса

Затверджено
наказ Одеської митницi
20.07.05 N 228

Технологiчна схема
застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв в Одеськiй митницi

ЗМIСТ:

     1. Загальнi положення.

     2. Допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення).

     3. Гарантування додержання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) щодо окремих видiв товарiв.

     4. Здiйснення контролю дотримання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення).

     5. Митне оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв.

     6. Особливостi здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв, призначених для демонстрацiї або використання на виставках, ярмарках, конференцiях чи iнших подiбних заходах.

     7. Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв.

     8. Порядок митного оформлення тимчасово ввезених (вивезених) товарiв у iнший митний режим.

     9. Прикiнцевi положення.

1. Загальнi положення

     1.1. Дана Технологiчна схема застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв в Одеськiй митницi (далi - Технологiчна схема) розроблена з метою встановлення єдиного механiзму реалiзацiї положень Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990), статей 116, 117, 119, 204 - 211 Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.02 N 1855 "Про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)" та до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Держмитслужби вiд 28.03.00 N 173 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 26.12.03 N 918), та з метою визначення єдиного порядку дiй посадових осiб пiдроздiлiв митного оформлення (далi - ПМО) та служби боротьби з митними правопорушеннями та митної варти, якi беруть участь в процесi митного контролю та митного оформлення товарiв згiдно з митним режимом тимчасового ввезення (вивезення) у зонi дiяльностi Одеської митницi.

     1.2. Дiя даної Технологiчної схеми поширюється на товари, що перемiщуються через митний кордон України пiдприємствами iз застосуванням митного режиму тимчасового ввезення (вивезення).

     1.3. У цiй Технологiчнiй схемi термiни вживаються в значеннях, наведених у Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990) (далi - Конвенцiя), статтях 1, 116, 117, 119, 204 - 211 Митного кодексу України та у Порядку застосування режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Держмитслужби вiд 28.03.00 N 173 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 26.12.03 N 918).

     1.4. Перемiщення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) у зонi дiяльностi Одеської митницi передбачає надання митницi:

     - документiв на товари з обґрунтуванням пiдстав для їх тимчасового ввезення на митну територiю України (тимчасового вивезення за межi митної територiї України);

     - зобов'язання про здiйснення зворотного вивезення (зворотного ввезення) тимчасово ввезених (вивезених ) товарiв або з'явлення їх до iншого митного режиму, що допускається щодо цих товарiв, у строки, зумовленi метою тимчасового ввезення (вивезення), але в мережах строкiв, установлених Митним кодексом України;

     - дозволу вiдповiдного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарiв, якщо отримання такого дозволу передбачено вимогами нормативно-правових актiв.

     1.5. Товари пiдлягають митному оформленню вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) у разi подання декларантом до ПМО:

     - письмової заяви (додаток 2) пiдприємства про допущення до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) iз зобов'язанням пiдприємства до закiнчення строку тимчасового ввезення здiйснити зворотне вивезення (ввезення) цих товарiв або заявити про змiну митного режиму з позитивним рiшенням керiвництва митницi (у двох примiрниках);

     - вантажної митної декларацiї на тимчасове ввезення (вивезення) або листа пiдприємства (якщо митна вартiсть партiї товарiв менша 100 євро);

     - договору (контракту) або iншого документу, що пiдтверджує мету тимчасового ввезення (вивезення) або запрошення на участь у виставцi;

     - товаросупровiдних документiв;

     - перелiку осiб, вiдповiдальних за зворотне вивезення (ввезення) товарiв (прiзвища, iм'я та по батьковi, адреси й телефони);

     - комерцiйних документiв;

     - дозвiльних документiв iнших органiв (у разi необхiдностi);

     - документiв, що пiдтверджують сплату належних платежiв (при оформленнi без застосування умовного повного звiльнення вiд оподаткування) або надання заiнтересованою особою гарантiї митному органу щодо додержання режиму тимчасового ввезення (вивезення);

     - iншi документи (у разi необхiдностi).

     1.6. Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарiв становить 1 (один) рiк з дня ввезення на митну територiю України (вивезення з митної територiї України).

     З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарiв та iнших обставин цей строк може бути продовжений Одеською митницею (роздiл 6 даної Технологiчної схеми).

     1.7. До закiнчення строку тимчасового ввезення (вивезення) особа, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарiв, що перебувають у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), повинна вивезти (ввезти) цi товари згiдно iз зобов'язанням, наданим митницi, або заявити митницi про змiну митного режиму з додержанням вимог Митного кодексу України та iнших законодавчих актiв України.

     1.7.1. До закiнчення термiну тимчасового ввезення товари мають бути:

     - вивезенi за межi митної територiї України (дозволяється вивезення товарiв кiлькома партiями);

     - заявленi митницi вiдповiдно до митного режиму iмпорту (ст.ст. 188, 189);

     - заявленi митницi вiдповiдно до митного режиму вiдмови на користь держави (ст. 246 Митного кодексу України);

     - переданi для зберiгання на склади митницi (гл.3, ст.12 Конвенцiї);

     - заявленi митницi вiдповiдно до митного режиму знищення або руйнування, якщо такi товари не можуть бути використанi як вироби чи матерiали (ст.ст. 243 - 345 Митного кодексу України).

     Митне оформлення таких товарiв проводиться згiдно iз заявленим режимом.

     1.7.2. До закiнчення термiну тимчасового вивезення товари мають бути:

     - ввезенi на митну територiю України (дозволяється ввезення товарiв кiлькома партiями);

     - заявленi митницi вiдповiдно до митного режиму експорту (ст.194 Митного кодексу України);

     - заявленi митницi як такi, що загинули або були знищенi за межами митної територiї України, якщо факт загибелi або знищення пiдтверджується у порядку, визначеному чинним законодавством.

     1.8. При зворотному вивезеннi за межi митної територiї України або зворотному ввезеннi на митну територiю України товари можуть бути пропущенi через митний кордон України будь-яким митним органом. При цьому митний орган зобов'язаний повiдомити про це митницю оформлення.

     1.9. Митний контроль та митне оформлення товарiв, заявлених в режимi тимчасового ввезення (вивезення), здiйснюється посадовими особами ПМО iз застосуванням вантажних митних декларацiй на товари (далi - ВМД), заповнених у вiдповiдностi до вимог нормативних документiв Держмитслужби України, листiв отримувачiв/вiдправникiв (суб'єктiв ЗЕД) цих товарiв (у разi ввезення товарiв, митна вартiсть яких менше 100 євро) або iнших документiв, визначених законодавством України.

     Контроль зворотного вивезення (ввезення) товарiв покладається на ПМО, де здiйснено митне оформлення ВМД у режимi тимчасового ввезення (вивезення).

     1.10. Митне оформлення у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), незалежно вiд митної вартостi партiї товарiв, здiйснюється на пiдставi ВМД, якщо товари:

     - класифiкуються згiдно з 1 - 24 групами Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД);

     - обкладаються акцизним збором;

     - обкладаються вивiзним митом;

     - пiдлягають державному експортному контролю;

     - розмiщенi в режимi митного складу;

     - розмiщенi в режимi спецiальної митної зони.

2. Допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення)

     2.1. Рiшення про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) приймається начальником Одеської митницi або уповноваженою ним особою у порядку, визначеному постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.02 N 1855 "Про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)".

     2.2. Допущення до перемiщення через митний кордон України у режимi тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, що швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, можливе лише за умови надання заiнтересованою особою зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) таких товарiв до закiнчення строку їх придатностi.

     2.3. У режимi тимчасового ввезення (вивезення) можуть бути заявленi товари та транспортнi засоби пiд зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) у встановленi законодавством термiни, що вiдповiдають вимогам статей 64, 116, 117, 119, 204 - 211 Митного кодексу України та визначенi у Додатках до Конвенцiї, iз застосуванням умовного повного звiльнення вiд оподаткування або без застосування умовного повного звiльнення вiд оподаткування, або надання заiнтересованою особою гарантiї митному органу щодо додержання режиму тимчасового ввезення (вивезення).

     Не допускається митне оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливостi їх iдентифiкувати, а також при вiдсутностi гарантiй їх зворотного вивезення (ввезення).

     Для пiдтвердження незмiнного стану товарiв, що були тимчасово ввезенi на митну територiю України чи тимчасово вивезенi за межi цiєї територiї, можуть залучатися спецiалiсти й експерти вiдповiдно до положень ст.65 Митного кодексу України.

     2.4. Допускається надання дозволу на тимчасове ввезення на митну територiю України (тимчасове вивезення за межi митної територiї України) пiд зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) з умовним повним звiльненням вiд оподаткування щодо наступних товарiв:

     - товарiв, призначених для демонстрацiї або використання на виставках, ярмарках, конференцiях чи iнших подiбних заходах (застосування режиму тимчасового ввезення до вищезазначених товарiв докладнiше розглядається у Додатку В.1 Конвенцiї);

     - професiйного обладнання, необхiдного особам, якi прибувають в Україну (виїжджають з України), для пiдготовки репортажiв, здiйснення записiв або передач для засобiв масової iнформацiї або зйомки фiльмiв (застосування режиму тимчасового ввезення до вищезазначених товарiв докладнiше розглядається у Додатку В.2 Конвенцiї, у якому також приведенi Прикладнi перелiки таких товарiв у доповненнях I, II та III).

     - контейнерiв, пiддонiв, упаковки, а також будь-яких iнших товарiв, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь комерцiйною операцiєю, але ввезення (вивезення) яких саме по собi не є комерцiйною операцiєю (застосування режиму тимчасового ввезення до вищезазначених товарiв докладнiше розглядається у Додатку В.3 Конвенцiї, у якому (доповнення 1) також приведено Перелiк товарiв, що ввозяться у зв'язку з якою-небудь комерцiйною операцiєю, але ввезення яких саме по собi не є комерцiйною операцiєю);

     - зразкiв товарiв, предметiв та рекламних фiльмiв за умови, що вони залишаються власнiстю особи, яка перебуває або проживає за межами територiї тимчасового ввезення (вивезення), i їх використання на територiї України не має комерцiйного характеру;

     - товарiв, що ввозяться (вивозяться) з освiтнiми, науковими чи культурними цiлями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для полiпшення дозвiлля морякiв, а також будь-яких iнших товарiв, що ввозяться (вивозяться) у рамках навчальної, наукової або культурної дiяльностi (застосування режиму тимчасового ввезення до вищезазначених товарiв докладнiше розглядається у Додатку В.5 Конвенцiї, у якому також приведенi Прикладнi перелiки таких товарiв у доповненнях I, II та III);

     - товарiв, що ввозяться для спортивних цiлей (застосування режиму тимчасового ввезення до вищезазначених товарiв докладнiше розглядається у Додатку В.6 Конвенцiї, у якому також приведено iлюстративний список таких товарiв у додатку II);

     - матерiалiв для реклами та туризму (застосування режиму тимчасового ввезення до вищезазначених товарiв докладнiше розглядається у Додатку В.7 Конвенцiї, у якому також приведено iлюстративний список таких товарiв у додатку до Додатку В.7);

     - запасних частин i обладнання, призначених для використання в процесi ремонту чи технiчного обслуговування транспортних засобiв, тимчасово ввезених на митну територiю України або тимчасово вивезених з неї (вiдповiдно до ст.117 Митного кодексу України Одеська митниця при здiйсненнi пропуску таких запасних частин та обладнання, може застосувати заходи гарантування, зазначенi у ст.211 Митного кодексу України).

     - iнших товарiв вiдповiдно до законiв України.

     Якщо декларантом, вiдповiдно до ст.186 Митного кодексу України, морськi i повiтрянi судна, призначенi нерезидентами для ремонту, або устаткування та матерiали, призначенi нерезидентами для будiвництва та ремонту морських i повiтряних суден, заявляються у митний режим тимчасового ввезення, то пiд час надання дозволу на тимчасове ввезення зазначених вище товарiв враховуються вимоги дiючого законодавства України щодо оподаткування зазначених вище товарiв.

     2.5. Згiдно вимог, викладених у листi Держмитслужби вiд 06.01.04 N 11/5-15-4-ЕП "Про оподаткування товарiв в залежностi вiд обраного митного режиму", тимчасове ввезення товарiв, не зазначених у ст.206 Митного кодексу України, у тому числi майна за договорами оренди (лiзингу), застави та iпотеки, здiйснюється зi сплатою мита, ПДВ та акцизного збору на загальних пiдставах.

     2.6. Допускається надання дозволу на тимчасове вивезення товарiв за договорами оренди з оподаткуванням, визначеним у п.2.5. цiєї Технологiчної схеми (лист Держмитслужби вiд 04.03.05 N 17/17-1187-ЕП).

     2.7. Забороняється надання дозволу на тимчасове ввезення на митну територiю України (тимчасове вивезення за її межi) наступних товарiв:

     - заборонених до ввезення (вивезення) згiдно iз законодавством;

     - заборонених до транзиту через митну територiю України згiдно iз законодавством;

     - що перемiщуються через митний кордон України за договорами купiвлi-продажу, мiни, консигнацiї, фiнансового лiзингу (оренди), маркетингу, про спiльну дiяльнiсть та iншими договорами, якщо на пiдставi цих договорiв вiдбувається передання права власностi на такi товари.

3. Гарантування додержання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) щодо окремих видiв товарiв

     3.1. Вiдповiдно до статтi 211 Митного кодексу України та пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1855 "Про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)" митне оформлення в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) окремих видiв товарiв здiйснюється за умови гарантування додержання цього режиму.

     3.2. За умови надання заiнтересованою особою гарантiї Одеськiй митницi щодо додержання режиму тимчасового ввезення (вивезення) здiйснюється митне оформлення товарiв, що:

     - класифiкуються згiдно з 1 - 24 групами УКТ ЗЕД;

     - обкладаються акцизним збором;

     - обкладаються вивiзним митом.

     Якщо пiдприємство надає гарантiю у виглядi грошової застави, то сума такої застави повинна дорiвнювати сумi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), якi пiдлягали б сплатi в разi ввезення (вивезення) товарiв у митному режимi iмпорту (експорту). Грошова застава повертається пiдприємству за умови виконання ним зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) та подання вiдповiдної заяви про повернення даної грошової застави.

     У разi змiни митного режиму грошова застава зараховується в рахунок сплати податкiв i зборiв, що пiдлягають оплатi при митному оформленнi в обраному митному режимi.

     3.3. У разi невиконання зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарiв, за винятком випадкiв, коли це сталося внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, що пiдтверджуються вiдповiдними документами, грошова застава поверненню не пiдлягає й зараховується до Держбюджету України в установленому порядку.

     3.4. Факт аварiї або дiї обставин непереборної сили, що мали мiсце за межами митної територiї України, повинен бути пiдтверджений документами, виданими органами влади країни, у якiй сталась аварiя чи виникли обставини непереборної сили. Такi документи набирають юридичну силу в Українi пiсля консульської легалiзацiї, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.

4. Здiйснення контролю дотримання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

     4.1. Контроль дотримання термiнiв зворотного вивезення (ввезення) товарiв покладається на посадових осiб пiдроздiлу митного оформлення (далi - ПМО), якi вiдповiдають за цей напрямок роботи у вiдповiдностi до своїх функцiональних обов'язкiв, де здiйснено митне оформлення товару за ВМД (листом) пiдприємства у заявленому в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення). Перелiк осiб вiдповiдальних за здiйснення контролю дотримання знаходження товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) затверджується наказом Одеської митницi.

     4.2. Товари оформленi у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), перебувають пiд митним контролем у вiдповiдному ПМО митницi, до надходження пiдтвердження про їх фактичне зворотне вивезення (ввезення) через митний кордон України або до моменту закiнчення митного оформлення товарiв в iншому митному режимi, що допускається щодо таких товарiв.

     4.3. Посадовi особи ПМО пiдчас знаходження товарiв на митнiй територiї України у режимi тимчасового ввезення, залежно вiд критерiїв ризику, але не менш нiж 1 раз у квартал, проводять перевiрку вiдповiдностi фактичної кiлькостi й стану тимчасово ввезених товарiв вiдомостям, зазначеним у ВМД, а також використання цих товарiв з метою, зазначеною в документах, на пiдставi яких приймалося рiшення про допущення цих товарiв до перемiщення через митний кордон України у митному режимi тимчасового ввезення та здiйснювалося їх митне оформлення.

     4.4. За результатами перевiрки складається Акт про проведення огляду товарiв, за формою наведеною у додатку 2 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.05 N 314. Результати проведення митного огляду автотранспортного засобу наводяться на додатковому аркушi, за формою, наведеною в додатку 4 до зазначеного вище Порядку.

     У актi посадовою особою ПМО, яка провела перевiрку, повинна зазначатися детальна iнформацiя про якiсний стан i кiлькiсть товарiв, їх комплектнiсть та вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у ВМД, даним, установленим пiд час перевiрки, а також вiдповiднiсть їх використання метi ввезення, заявленiй митницi.

     В пунктi 7 Акту митного огляду товарiв посадова особа ПМО зазначає вiдомостi щодо цiльового використання тимчасово ввезених товарiв.

     У разi мiсцезнаходження тимчасово ввезених товарiв поза зоною дiяльностi Одеської митницi, посадовi особи ПМО, у якому здiйснювалося митне оформлення цих товарiв, не рiдше нiж один раз у три мiсяцi готують листи до митного органу, у зонi дiяльностi якого знаходяться тимчасово ввезенi товари, з проханням провести перевiрку вiдповiдностi фактичної кiлькостi й стану тимчасово ввезених товарiв, вiдомостям, зазначеним у ВМД, а також використання цих товарiв, з метою зазначеною у документах, на пiдставi яких приймалося рiшення про допущення цих товарiв до перемiщення через митний кордон України у режимi тимчасового ввезення, та з проханням надiслати копiю акту про проведення митного огляду цих товарiв до Одеської митницi.

     4.5. При виявленнi посадовими особами ПМО фактiв використання тимчасово ввезених товарiв з будь-якою iншою метою, крiм тiєї, що була заявлена митницi, а також у разi невиконання особою, що надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) цих товарiв (або з'явлення їх до iншого митного режиму, що допускається щодо таких товарiв), зобов'язання в установлений строк, ПМО розглядає питання наявностi в дiях цiєї особи порушення митних правил.

     У разi виявлення фактiв порушень митних правил посадова особа ПМО, де здiйснено митне оформлення товару у режимi тимчасового ввезення (вивезення), складає протокол про порушення митних правил. Допускається заведення справи про порушення митних правил пiдроздiлом митницi, що безпосередньо виявив правопорушення.

     4.6. Якщо товари, на тимчасове ввезення (вивезення) яких був наданий дозвiл, не можуть бути своєчасно вивезенi (ввезенi) внаслiдок накладання на них арешту правоохоронними або судовими органами, вимога Одеської митницi щодо виконання зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) цих товарiв призупиняться на час арешту.

     Пiдставою для призупинення такої вимоги є заява заiнтересованої особи, що подається до митницi разом з документами, якi пiдтверджують накладання арешту на товари. Цi документи повиннi бути виданi органами влади, якими вчинено арешт товарiв. Документи, виданi органами влади iноземної держави, набирають юридичної сили в Українi пiсля їх консульської легалiзацiї, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.

     4.7. Листи пiдприємств та ВМД, оформленi у митному вiдношеннi згiдно з митним режимом тимчасового ввезення (вивезення), реєструються в окремому Журналi облiку вантажiв, що оформленi у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) (далi - Журнал) (додаток 1), iз зазначенням у них термiнiв зворотного вивезення (ввезення). Журнали можливо вести в електронному виглядi, при цьому електронна форма Журналу повинна мiстити всi передбаченi графи та забезпечувати необхiдний контроль термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) товарiв.

     4.8. За 1 мiсяць до закiнчення термiну знаходження товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення), зазначеного у графi 52 ВМД, iнспектор, вiдповiдальний за дотримання контролю знаходження товарiв у цьому режимi, готує та направляє через загальний вiддiл суб'єктовi ЗЕД повiдомлення про необхiднiсть зворотного вивезення (зворотного ввезення) товарiв, або з'явлення їх до iншого митного режиму, що допускається щодо таких товарiв, та можливiсть застосування Одеською митницею вiдповiдних санкцiй до суб'єкта ЗЕД у разi невиконання ним рiшення митницi, зазначеного у повiдомленнi (додаток 3).

     4.9. Пiсля закiнчення термiну тимчасового ввезення (вивезення) товари мають бути оформленi у вiдповiдний митний режим або вивезенi за межi митної територiї України (ввезенi на митну територiю України).

     Невиконання пiдприємствами вищезазначених вимог у встановлений Одеською митницею термiн передбачає до суб'єкта санкцiї за ознаками ст.348 Митного кодексу України.

5. Митне оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв.

     5.1. Митне оформлення тимчасово ввезених (вивезених) товарiв та контроль зворотного вивезення (ввезення) товарiв, здiйснюється у ПМО, яким проведено митне оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв.

     При цьому, митне оформлення та митний контроль тимчасового ввезення (вивезення) товарiв та їх зворотного вивезення (ввезення) здiйснюється посадовими особами ПМО, якi вiдповiдають за цей напрямок роботи вiдповiдно до своїх функцiональних обов'язкiв, та призначених вiдповiдним наказом Одеської митницi.

     5.2. Рiшення щодо можливостi здiйснення митного оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення) приймається начальником Одеської митницi або уповноваженою ним особою на пiдставi звернення (заяви) пiдприємства, що подається у двох примiрниках (додаток 2).

     5.3. Заява пiдприємства про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) iз зобов'язанням пiдприємства до закiнчення строку тимчасового ввезення здiйснити зворотне вивезення (ввезення) цих товарiв або заявити про змiну митного режиму (далi - Заява) та документи, зазначенi у п.1.5. цiєї Технологiчної схеми, пiсля їх реєстрацiї у загальному вiддiлi повиннi бути розглянутi керiвництвом митницi не пiзнiше трьох робочих днiв пiсля їх реєстрацiї у загальному вiддiлу митницi.

     5.4. За рiшенням керiвництва митницi посадова особа ПМО, яка вiдповiдає за митний контроль та митне оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення), може надавати доповiдною запискою за пiдписом начальника ПМО свої пропозицiї керiвництву митницi стосовно можливостi надання дозволу (або вiдмови в надання дозволу) на тимчасове ввезення (вивезення) товарiв.

     На пiдставi Заяви, яка надається представником пiдприємства разом з комплектом документiв, що пiдтверджують мету тимчасового ввезення (вивезення) та необхiднiсть митного оформлення, керiвництво митницi накладає на двох примiрниках Заяви резолюцiю: "Тимчасове ввезення (вивезення) дозволено" з термiном тимчасового ввезення товарiв або "Тимчасове ввезення (вивезення) заборонено". Резолюцiя скрiплюється гербовою печаткою Одеської митницi у загальному вiддiлi митницi.

     5.5. Один примiрник Заяви з резолюцiєю керiвництва митницi та наданими до неї документами передається через загальний вiддiл митницi до вiдповiдного ПМО, а другий видається (з повiдомленням про вручення) або надсилається поштою загальним вiддiлом пiдприємству.

     5.6. Позитивний висновок керiвництва митницi у графi "тимчасове ввезення (вивезення) дозволено" на Заявi пiдприємства є пiдставою для подальшого митного оформлення ВМД в режимi тимчасового ввезення (вивезення) товарiв. Вхiдний номер, проставлений загальним вiддiлом митницi на Заявi, вiдображається у гр. 44 ВМД.

     5.7. Митнi процедури при розмiщеннi товарiв у митний режим тимчасового ввезення (вивезення) iз застосуванням ВМД типу IМ-31 (ЕК-31) здiйснюються посадовими особами ПМО (та посадовими особами спецiалiзованих пiдроздiлiв митницi у разi необхiдностi) вiдповiдно до вимог, визначених Порядком здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 20.04.05 N 314 та технологiчними схемами ПМО, затвердженими вiдповiдними наказами по Одеської митницi.

     Митне оформлення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) здiйснюється iз декларуванням вiдповiдно пункту 5.3. (5.1.) Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 (зi змiнами та доповненнями), а митне оформлення товарiв при поверненнi їх пiсля тимчасового вивезення (ввезення) здiйснюється iз декларуванням вiдповiдно до п.5.2. (5.4.) зазначеного вище Порядку.

     5.8. Пiсля здiйснення митного оформлення ВМД (або листа пiдприємства) у режимi тимчасового ввезення (вивезення) перший примiрник ВМД разом iз документами, якi були пiдставою для здiйснення такого митного оформлення, та Заявою пiдприємства знаходиться на контролi в ПМО.

     До закiнчення строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, зазначеного у графi 52 ВМД, пiдприємство, товари якого оформленi у режимi тимчасового ввезення (вивезення), повинно виконати своє зобов'язання щодо здiйснення зворотного вивезення (ввезення) цих товарiв або з'явлення їх до iншого митного режиму, що допускається щодо таких товарiв.

     5.9. З метою повного або часткового вивезення (ввезення) товарiв, якi ранiше були тимчасово ввезенi (вивезенi) та оформленi у режимi тимчасового ввезення (вивезення), пiдприємством оформлюється ВМД типу ЕК (IМ) iз зазначенням у графi 40 номеру ВМД типу IМ-31 (ЕК-31).

     До ВМД типу ЕК (IМ) або ВМД в iншому митному режимi додається копiя ВМД типу IМ-31 (ЕК-31) та копiї документiв, у вiдповiдностi з якими було здiйснене тимчасове ввезення (вивезення) товарiв. Пiсля митного оформлення зворотного вивезення (ввезення) товарiв або їх оформлення в iнший митний режим, посадова особа ПМО, що здiйснювала митне оформлення цих товарiв, проводить вiдповiднi записи у Журналi (або у його електронної версiї) щодо митного оформлення зворотного повернення товарiв або їх оформлення в iнший митний режим.

     5.10. У разi одержання з вiддiлу контролю за перемiщенням товарiв митницi iнформацiї про недоставлення товарiв до митного кордону України посадова особа ПМО, яка контролює тимчасове ввезення (вивезення) товарiв, негайно проводить перевiрку причин недоставлення товарiв i повiдомляє про даний факт керiвництво ПМО. У випадку пiдтвердження факту правопорушення посадова особа ПМО складає протокол про порушення митних правил та повiдомляє вiддiл контролю за перемiщенням товарiв.

     5.11. У разi порушення термiнiв зворотного вивезення (ввезення) посадова особа ПМО, яка вiдповiдає за контроль тимчасового ввезення (вивезення), складає протокол про порушення митних правил, який передається до служби боротьби з митними правопорушеннями та митної варти у строки, встановленi чинним законодавством та iншими технологiчними схемами митницi. Реєстрацiйний номер протоколу про ПМП вноситься до вiдповiдної графи Журналу та (або) у його електронну версiю.

     5.12. У разi митного оформлення зворотного вивезення (ввезення) товарiв в iнших митницях (згiдно з листами-узгодженнями, наданими митницями), зняття з контролю товарiв, ранiше оформлених у режимi тимчасового ввезення (вивезення) здiйснюється ПМО Одеської митницi тiльки пiсля отримання пiдтвердження з митницi оформлення операцiї зворотного вивезення (ввезення).

     5.13. Загальний контроль своєчасностi зворотного вивезення (ввезення) товарiв або з'явлення їх до iншого митного режиму, що допускається щодо таких товарiв, здiйснюється керiвництвом ПМО.

6. Особливостi здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв, призначених для демонстрацiї або використання на виставках, ярмарках, конференцiях чи iнших подiбних заходах

     6.1. Виставковi товари допускаються до перемiщення через митний кордон України у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) за умови подання органiзатором, розпорядником чи учасником виставки (ярмарки) керiвництву митницi разом iз завчасно поданою заявою документiв, що мiстять вiдомостi про:

     - мету, час та мiсце проведення виставки (ярмарки);

     - прiзвища, iм'я та по батьковi, юридичнi адреса й телефони органiзатора та розпорядника виставки (ярмарки);

     - прiзвища, iм'я та по батьковi, юридичнi адреса й телефони осiб-резидентiв, вiдповiдальних за зворотне вивезення (ввезення) товарiв;

     - найменування, кiлькiсть та вартiсть товарiв, що будуть оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення (вивезення);

     - найменування, приблизну кiлькiсть та вартiсть представницьких та рекламних товарiв, що будуть ввезенi на митну територiю України (вивезенi за межi митної територiї України) та витраченi (визначається та обґрунтовується в заявi органiзатором або учасником виставки).

     6.2. Виставковi товари допускаються до перемiщення через митний кордон України у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) у кiлькостi чи обсязi, що в розумнiй мiрi вiдповiдає призначенню таких товарiв.

     6.3. Представницькi й рекламнi товари, що будуть витраченi в процесi виставки (ярмарки) з презентацiйною та рекламною метою, пiдлягають митному оформленню вiдповiдно до митного режиму iмпорту (або експорту) згiдно законодавства.

     6.4. Якщо учасником виставки (ярмарки) є нерезидент України, який не має представництва в Українi, то зобов'язання про зворотне вивезення виставкових товарiв надається органiзатором (розпорядником) виставки (ярмарки).

     6.5. Митне оформлення виставкових товарiв здiйснюється ПМО, у зонi дiяльностi якого розташований учасник виставки (ярмарки) або проводиться виставка (ярмарка).

     6.6. Виставковi товари тимчасово ввозяться на територiю України (вивозяться за її межi) на строк проведення виставки (ярмарку) з урахуванням часу, потрiбного для транспортування експонатiв, монтажу та демонтажу експозицiї.

     6.7. Контроль зворотного вивезення (ввезення) виставкових товарiв покладається на ПМО, який здiйснив митне оформлення цих товарiв.

     6.8. Згiдно з поданою митницi заявою строк тимчасового ввезення (вивезення) виставкових товарiв може бути продовжений вiдповiдно до роздiлу 7 даної Технологiчної схеми.

     6.9. Протягом усього строку тимчасового ввезення виставкових товарiв цi товари не можуть бути переданi в користування чи використанi як винагорода.

     6.10. Транспортнi засоби, особистi речi, валютнi й культурнi цiнностi та iншi товари, що перемiщуються через митний кордон України фiзичними особами-представниками (персоналом) учасникiв виставки (ярмарки), пiдлягають митному оформленню окремо вiд виставкових товарiв вiдповiдно до законодавства як товари, що перемiщуються фiзичними особами.

     6.11. Порядок митного оформлення товарiв, призначених для використання при проведеннi наукових, культурних, освiтнiх та iнших подiбних заходiв, аналогiчний порядку, викладеному в пунктах 6.1. - 6.10. даної Технологiчної схеми, з урахуванням того, що замiсть органiзатора (розпорядника, учасника) виставки (ярмарку) виступає органiзатор (розпорядник, учасник) вiдповiдного заходу.

7. Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв

     7.1. Прийняття рiшення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв здiйснюється керiвництвом митницi.

     7.2. У разi необхiдностi продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв пiдприємство завчасно до закiнчення термiну тимчасового ввезення (вивезення) товарiв надає керiвництву митницi через загальний вiддiл митницi мотивовану заяву щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення).

     7.3. До завчасно поданої мотивованої заяви на продовження термiну тимчасового ввезення (вивезення) товарiв пiдприємство додає наступнi документи та їх ксерокопiї:

     - 5-й екземпляр ВМД, оформлену згiдно з митним режимом тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, та ксерокопiю попередньої заяви пiдприємства на оформлення товарiв у даний митний режим за цiєю ВМД;

     - гарантiйний лист iз зобов'язанням виконання термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) товарiв;

     - договiр (контракт);

     - погодження (пролонгацiя, додаток до договору, контракту тощо) з нерезидентом щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) згаданих товарiв;

     - дозволи уповноважених державних органiв на тимчасове ввезення (вивезення) товарiв з урахуванням термiнiв продовження тимчасового ввезення (вивезення)(у разi необхiдностi);

     - попереднiй лист Одеської митницi щодо продовження термiну тимчасового ввезення товарiв, у разi повторного звернення пiдприємства до митницi стосовно продовження термiну тимчасового ввезення (вивезення) цих товарiв;

     - iншi необхiднi документи (наприклад акти виконаних робiт (акти прийому-передачi виконаних робiт), календарнi графiки робiт, плани виконання робiт на термiн їх продовження).

     7.4. Пiсля реєстрацiї документiв у загальному вiддiлi митницi та накладення резолюцiї керiвництвом митницi на заявi пiдприємства, пакет документiв направляється до ПМО, в якому вiдбулося первинне оформлення ВМД для товарiв заявлених у режимi тимчасового ввезення (вивезення).

     7.5. Пiсля перевiрки заяви вiдповiдальною посадовою особою ПМО щодо вiдсутностi порушень з боку пiдприємства у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi (про що свiдчить вiдмiтка на заявi) та перевiрки повноти наданого пiдприємством пакету документiв стосовно можливостi прийняття рiшення про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення), посадова особа ПМО, що вiдповiдає за митний контроль та митне оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення), на заявi пiдприємства надає пропозицiї керiвництву ПМО щодо можливостi продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв або вiдмови у продовженнi строку (наприклад: "тимчасово ввезений товар знаходиться на контролi в ПМО (назва), використовується за призначенням, заперечень проти продовження термiну тимчасового ввезення товару до ______ (дата) немає" або "заперечень проти продовження термiну тимчасового вивезення товару до ______ (дата) немає").

     У разi звернення пiдприємства щодо продовження термiну тимчасового ввезення товарiв на митнiй територiї України вiдповiдальна посадова особа ПМО (до надання керiвництву ПМО пропозицiй стосовно продовження термiну тимчасового ввезення товарiв) в обов'язковому порядку перевiряє фактичний стан та цiльове використання товарiв, як було заявлено пiдприємством пiдчас їх тимчасового ввезення на митну територiю України.

     На пiдставi перевiрки фактичного стану та цiльового використання товарiв, заявлених у режимi тимчасового ввезення, посадова особа ПМО, яка проводила таку перевiрку, складає акт митного огляду тимчасово ввезених товарiв за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженому наказом Держмитслужби вiд 20.04.05 N 314. В цьому актi приводяться вiдомостi про товари, зазначенi у п.4.4. даної Технологiчної схеми.

     7.6. Загальний термiн розгляду документiв ПМО щодо продовження термiну тимчасового ввезення (вивезення) товарiв не повинен перевищувати 5-ти робочих дiб, якщо ця процедура та наданi документи не потребують додаткової перевiрки, результати якої повиннi вiдображатися у службовiй записцi за пiдписом начальника (заступника начальника) ПМО на iм'я начальника (заступника начальника) Одеської митницi.

     7.7. Керiвництвом ПМО готується службова записка на iм'я начальника Одеської митницi або його заступника з вiдображенням iнформацiї (обґрунтуванням) про можливiсть продовження або про вiдмову в продовженнi термiну тимчасового ввезення (вивезення) товарiв.

     7.8. Документи з заявою пiдприємства та зi службовою запискою начальника (заступника начальника) ПМО щодо продовження (вiдмови в продовженнi) термiну тимчасового ввезення (вивезення) товарiв направляються через загальний вiддiл керiвництву Одеської митницi. За рiшенням керiвництва Одеської митницi вищезазначенi документи передаються до вiддiлу органiзацiї митного контролю (далi - ВОМК).

     7.9. Пiсля перевiрки ВОМК повноти пакету документiв на предмет можливостi продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, документи передаються через загальний вiддiл до служби боротьби з митними правопорушеннями та митної варти для проведення оперативної перевiрки щодо можливих правопорушень з боку суб'єкта ЗЕД.

     За результатами розгляду документи повертаються до ВОМК у 5-ти денний термiн, якщо ця процедура та наданi документи не потребують додаткової перевiрки, результати якої повиннi вiдображатися у службовiй записцi за пiдписом начальника (заступника начальника) служби боротьби з митними правопорушеннями та митної варти на iм'я начальника (заступника начальника) Одеської митницi.

     7.10. Пiсля отримання документiв ВОМК у встановленi законодавством термiни готує проект рiшення стосовно продовження (вiдмови у продовженнi) строку тимчасового ввезення (вивезення) та через загальний вiддiл направляє керiвництву митницi для затвердження. У проектi рiшення зазначається остаточний строк виконання зобов'язання пiдприємством щодо зворотного ввезення (вивезення) товарiв.

     7.11. Остаточне рiшення щодо продовження (вiдмови у продовженнi) термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) приймається керiвництвом митницi.

     7.12. Перший примiрник рiшення митницi щодо продовження (вiдмови у продовженнi) термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) надсилається поштовим зв'язком через загальний вiддiл на адресу суб'єкта. Рiшення вважається одержаним навiть тодi, коли особа, якiй було надiслано рiшення, не перебувала за зазначеною нею адресою або ця адреса була зазначена нею неправильно.

     Допускається вручення першого примiрника рiшення митницi вiдповiдальною посадовою особою ВОМК керiвнику пiдприємства або особi, що дiє за його дорученням, пiд розписку про одержання першого примiрника рiшення на примiрнику, що залишається у справах митницi.

     Копiя рiшення Одеської митницi направляється засобами електронного зв'язку через загальний вiддiл керiвництву ПМО.

     7.13. Пiсля отримання електронної копiї рiшення посадова особа ПМО, яка вiдповiдає за митний контроль та митне оформлення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), вносить у вiдповiдну графу Журналу та (або) у його електронну версiю iнформацiю щодо строку тимчасового ввезення (вивезення), а роздруковане на принтерi рiшення Одеської митницi додається до ВМД типу IМ (ЕК)-31.

8. Порядок митного оформлення тимчасово ввезених (вивезених) товарiв у iнший митний режим

     8.1. До закiнчення строку зворотного вивезення (ввезення) товарiв пiдприємство вiдповiдно до ст. 186 Митного кодексу України має право заявити товари у iнший митний режим, що допускається до таких товарiв.

     У випадках, передбачених митним законодавством, пiдприємство повинно пред'явити керiвництву ПМО за мiсцем контролю тимчасово ввезених (вивезених) товарiв документи, необхiднi для оформлення товарiв в iнший митний режим.

     8.2. Пiсля перевiрки ПМО вiдсутностi порушень з боку пiдприємства у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi (про що свiдчить вiдмiтка посадової особи на заявi пiдприємства про змiну митного режиму) посадова особа, яка вiдповiдає за митний контроль та митне оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення), в обов'язковому порядку перевiряє фактичний стан (наявнiсть товарiв, кiлькiсть, мiсце знаходження) товарiв та їх цiльове використання, про яке було заявлено пiд час ввезення, iз обов'язковим складанням Акта про проведення митного огляду товарiв.

     8.3. У разi прийняття позитивного рiшення керiвництвом ПМО щодо митного оформлення товарiв в iншому митному режимi посадова особа ПМО, яка вiдповiдає за митний контроль та митне оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення), проводить митне оформлення товарiв вiдповiдно до зазначеного митного режиму.

     8.4. До ВМД (або iншого необхiдного документа) в заявленому митному режимi додається копiя ВМД типу IМ-31 (ЕК-31) та копiї документiв, у вiдповiдностi з якими було здiйснене тимчасове ввезення (вивезення) товарiв. Пiсля митного оформлення товарiв в iнший митний режим проводиться запис у вiдповiдну графу Журналу або у його електронну версiю щодо оформленої ВМД в iншому митному режимi.

     8.6. У разi вiдмови щодо митного оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) товару в iнший митний режим посадова особа ПМО, яка здiйснює контроль та митне оформлення товарiв згiдно з митним режимом тимчасового ввезення (вивезення), складає картку вiдмови у митному оформленнi згiдно з вимогами чинного законодавства.

     8.7. Митна вартiсть товарiв, що були тимчасово ввезенi та заявляються в iнший митний режим на територiї України, має бути не меншою нiж та, що визначена на момент перемiщення цих товарiв через митний кордон України.

9. Прикiнцевi положення

     9.1. Норми природного зношення й збиткiв при транспортуваннi товарiв можуть визначатися стандартами, технiчними умовами та iншими нормативними документами.

     9.2. Товари, що перемiщуються через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), пiдлягають контролю вiдповiдно до статтi 27 Митного кодексу України.

Начальник вiддiлу органiзацiї митного контролю Д.О.Стефко

 

Додаток 1
до Технологiчної схеми застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв в Одеськiй митницi

Журнал
облiку товарiв, що оформленi у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення)

N та дата Заяви пiдприємства щодо надання дозволу на тимчасове ввезення (вивезення) товару N та дата оформлення ВМД типу
IМ-31
(ЕК-31)
Одержувач тимчасово ввезеного товару (вiдправник тимчасово вивезеного товару) Найменування товару, код товару за УКТЗЕД Кiль-
кiсть товару, (вага товару)
Термiн зворотного вивезення (ввезення) товару N та дата листа митницi щодо надання пiдприємству дозволу на продовження термiну тимчасового ввезення (вивезення) товару N та дата оформлення ВМД на зворотне вивезення (ввезення товару) або N, тип та дати оформлення ВМД вiдповiдно до iншого митного режиму у вiдповiдностi iз ст.210 МКУ Найменування та кiлькiсть (вага) зворотне вивезеного (ввезеного) товару або найменування та кiлькiсть (вага) товару, оформленого вiдповiдно до iншого митного режиму N та дата документа пiдтвердження з прикордонної митницi щодо зворотного вивезення (ввезення) товару або N та дата протоколу про ПМП, складеного у вiдповiдностi з п.6.5. Порядку…, затвердженого наказом ДМСУ вiд 26.12.03 N 918
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Додаток 2
до Технологiчної схеми застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв в Одеськiй митницi

Заява
про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення)

Начальнику Одеської митницi
Симонову О.I.
 
(назва митного органу)
Пiдприємство   ,
(повна назва пiдприємства)
код за ЄДРПОУ   ,
адреса:   , телефон   ,
банкiвськi реквiзити:  
  ,
(назва банку, код за ЄДРПОУ, адреса)
р/р   МФО   ,
в/р   МФО   ,
облiкова картка N   вiд "   "   200   р.,

вiдповiдно до статтi 207 Митного кодексу України та пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1855 просить надати дозвiл на перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) таких товарiв з метою

  :
N
з/п
Назва товару Кiлькiсть товару/ одиниця вимiру або вага (кг) Фактурна вартiсть (у валютi України)
       
       
       
       
 
Додатковi вiдомостi:
зовнiшньоекономiчний договiр (запрошення на виставку тощо)
  вiд   N   ,
характер угоди   ,
митний орган на кордонi   ,
вид транспорту   ,
надано гарантiю щодо додержання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) у виглядi грошової застави
  ,
(так / нi)
грошову заставу в сумi   грн. унесено на вiдповiдний
рахунок митного органу за   .
(реквiзити платiжного документа)
 
Документи, що додаються:
N з/п Назва документа Номер Дата
       
       
       
       
       
       
       
  
Зобов'язання

    Зобов'язуюся до закiнчення строку тимчасового ввезення (вивезення) здiйснити зворотне вивезення (увезення) зазначених вище товарiв або заявити про змiну митного режиму, що допускається щодо цих товарiв з додержанням вимог Митного кодексу України та iнших законодавчих актiв України, i надати митному органу передбаченi законодавством України документи й вiдомостi, потрiбнi для проведення митного контролю й митного оформлення товарiв.
    Про вiдповiдальнiсть згiдно зi статтями 330, 331, 336, 338, 340, 343, 348, 354, 355 Митного кодексу України попереджений.

Керiвник пiдприємства    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Головний бухгалтер    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
"___" ____________ 200_ р. М.П.
Тимчасове ввезення (вивезення)
ДОЗВОЛЕНО

"___"____________200__ р.

 
(посада уповноваженої особи)
 
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

"___"____________200__ р.
М.П.

Тимчасове ввезення (вивезення)
ЗАБОРОНЕНО
 
(посада уповноваженої особи)
 
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

"___"____________200__ р.

М.П.

Причини вiдмови
 
 
 

 

Додаток 3
до Технологiчної схеми застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв в Одеськiй митницi
Адреса пiдприємства

Лист попередження

     Повiдомляємо, що Вами був тимчасово ввезений (вивезений) товар, який оформлений згiдно з ВМД вiд ________ N________________________

     Термiн тимчасового ввезення (вивезення) закiнчується "___" ____________________ року.

     У разi порушення зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товару або не з'явлення його до iншого митного режиму, що допускається до такого товару, до Вас будуть застосованi санкцiї передбаченi ст. 348 Митного кодексу України.

     Для вирiшення даного питання Вам необхiдно звернутись до митного поста (назва та адреса) Одеської митницi, з пакетом документiв, якi надавалися митницi пiд час митного оформлення зазначеної вище ВМД.

Начальник митницi О.I.Симонов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.