Документ скасований: Наказ № 491 від 22.11.2006

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРIЗЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 19 жовтня 2006 року N 423


Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Запорiзькiй митницi

Зареєстровано
в Запорiзькому обласному управлiннi юстицiї
2 листопада 2006 р. за N 56/1213


     Для забезпечення виконання ст. 45 Митного кодексу України, з метою вдосконалення митного контролю, для забезпечення надання особами, якi перемiщують товари i транспортнi засоби через митний кордон України чи провадять дiяльнiсть, контроль за якою Митним кодексом України покладено на митнi органи, документiв та вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю (перелiк та порядок подання яких визначений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.02.2006 N 80), наказую:

     1. Затвердити Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Запорiзькiй митницi (далi - Порядок), що додається.

     2. Керiвникам вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики, пiдроздiлiв митного оформлення, служби боротьби з контрабандою та митної варти, загального вiддiлу забезпечити неухильне виконання Порядку.

     3. Юридичному вiддiлу (Дудник С. М.) забезпечити державну реєстрацiю цього наказу в Запорiзькому обласному управлiннi юстицiї.

     4. Головному iнспектору зв'язкiв з громадськiстю забезпечити:

     4.1. Опублiкування цього нормативно-правового акта в газетi "Запорiзька правда" та розмiщення його на iнформацiйних стендах Запорiзької митницi в 10-денний строк пiсля державної реєстрацiї цього наказу.

     4.2. Доведення до керiвникiв структурних пiдроздiлiв дати офiцiйного опублiкування цього нормативно-правового акта в газетi "Запорiзька правда".

     5. Цей наказ набирає чинностi через 10 пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Запорiзької митницi вiд 13.03.2000 N 95 "Про затвердження Технологiчної схеми порядку облiку суб'єктiв ЗЕД" (зi змiнами та доповненнями), зареєстрований Запорiзьким обласним управлiнням юстицiї 31.03.2000 за N 25/519.

     7. Загальному вiддiлу (Ланда О. В.) забезпечити доведення цього наказу до заступникiв начальника митницi, керiвникiв структурних пiдроздiлiв згiдно розрахунку розсилки у 10-денний строк пiсля державної реєстрацiї.

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. начальника Запорiзької митницi Г. О. Омельченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Запорiзької митницi
вiд 19 жовтня 2006 р. N 423
Зареєстровано
в Запорiзькому обласному управлiннi юстицiї
2 листопада 2006 р. за N 56/1213

Порядок
ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Запорiзькiй митницi

     Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Запорiзькiй митницi (далi - Порядок) розроблений вiдповiдно до вимог Господарського кодексу України вiд 16.01.2003 N 436-IV, Законiв України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" вiд 16.04.91 N 959-XII, "Про гуманiтарну допомогу" вiд 22.10.99 N 1192-XIV, "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" вiд 15.05.2003 N 755-IV, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.02.2006 N 80 "Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України", статей 45, 72, 91 Митного кодексу України.

1. Загальнi положення

     1.1. Облiк суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - суб'єкти ЗЕД) проводиться у вiддiлi iнформацiйної роботи та митної статистики (далi - ВIРМС) Запорiзької митницi уповноваженими посадовими особами.

     1.2. Облiку пiдлягають суб'єкти ЗЕД, якi знаходяться в зонi дiяльностi Запорiзької митницi, незалежно вiд форми власностi та мiсцезнаходження.

     1.3. Суб'єкт ЗЕД, який розташований в зонi дiяльностi Запорiзької митницi, облiковується в тому пiдроздiлi, в зонi дiяльностi якого вiн розташований згiдно юридичної адреси або, у мотивованих випадках, за рiшенням начальника митницi або його заступникiв, в iншому пiдроздiлi.

     1.4. Суб'єкт господарської дiяльностi може бути поставлений на облiк в митницi тiльки в тому разi, якщо право займатися зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю зазначено у статутному документi суб'єкта. При вiдсутностi вищезазначеного права Облiкова картка суб'єкту ЗЕД (далi - Облiкова картка) може бути оформлена лише для отримання гуманiтарної допомоги.

     1.5. Документи для здiйснення облiку можуть бути наданi до митницi представником суб'єкта ЗЕД.

     1.6. Оформленi документи або вiдмову в оформленнi документiв може отримати в митницi лише особа, яка зазначена в Облiковiй картцi, як уповноважена працювати з митницею, при наявностi паспорта, або митний брокер при наявностi квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування, паспорта та доручення суб'єкта ЗЕД.

     1.7. Розгляд документiв здiйснюється протягом 5-ти робочих днiв.

     1.8. При постановцi на облiк осiб - отримувачiв гуманiтарної допомоги прийом документiв здiйснюється загальним вiддiлом митницi позачергово. Документи термiново надаються на розгляд та вiзування заступнику начальника митницi згiдно розподiлу обов'язкiв мiж начальником митницi та його заступниками. Пiсля розгляду документи термiново надаються на розгляд до ВIРМС. Термiн розгляду документiв у ВIРМС не може перевищувати 1 години.

2. Порядок ведення облiку суб'єктiв ЗЕД

     2.1. Для постановки на облiк в митницi суб'єкт ЗЕД подає до загального вiддiлу митницi лист-звернення у 2 примiрниках встановленого зразка (Додаток 1) на iм'я начальника митницi щодо постановки на облiк. Лист має мiстити опис всiх документiв, якi додаються для проведення облiку.

     2.2. До листа додаються оригiнали та завiренi керiвником суб'єкта ЗЕД копiї документiв, перелiк яких надається у Додатку 2.

     2.3. Разом з документами подаються 3 примiрники Облiкової картки, якi повиннi бути заповненi з використанням персональної електронної обчислювальної машини (далi - ПЕОМ) або друкарської машинки (Додаток 3). Картки, заповненi вiд руки або з виправленнями, до облiку не приймаються.

     2.4. Для зручностi суб'єктiв ЗЕД та з метою запобiгання втратi пакети оригiналiв документiв та їх завiрених копiй приймаються у 2-х теках.

     2.5. Посадова особа загального вiддiлу митницi:

     - перевiряє вiдповiднiсть листа-звернення вимогам дiловодства та наявнiсть в ньому всiх вiдомостей згiдно встановленого зразка листа-звернення;

     - перевiряє вiдповiднiсть поданих документiв опису, який мiститься в листi-зверненнi;

     - здiйснює реєстрацiю листа-звернення у вiдповiдностi до Iнструкцiї з дiловодства в митнiй службi України;

     - зареєстрованi документи передає в установленому порядку на розгляд та вiзування заступнику начальника митницi згiдно розподiлу обов'язкiв мiж начальником митницi та його заступниками.

     2.6. Передача наданих для проведення облiку документiв до ВIРМС здiйснюється щоденно посадовiй особi ВIРМС, вiдповiдальнiй за ведення дiловодства, пiд особистий пiдпис в картцi вхiдної кореспонденцiї та з вiдмiткою про отримання в Журналi руху документiв при облiку суб'єктiв ЗЕД в Запорiзькiй митницi (Додаток 4).

     2.7. Посадова особа ВIРМС, яка отримала документи:

     - перевiряє наявнiсть всiх необхiдних для оформлення документiв та 3-х примiрникiв Облiкової картки;

     - визначає наявнiсть права займатись зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю, зазначеного в статутних документах суб'єкта ЗЕД;

     - звiряє копiї з оригiналами поданих документiв та перевiряє правильнiсть оформлення копiй;

     - звiряє вiдомостi, зазначенi в наданих документах, з даними, занесеними до Облiкової картки;

     - надає пакет документiв до Служби боротьби з контрабандою та митної варти (далi - СБК та МВ) з метою проведення перевiрки фактичного розташування суб'єкта ЗЕД за юридичною чи поштовою адресою. Передача документiв, наданих для проведення перевiрки, здiйснюється з вiдмiткою про отримання в Журналi облiку руху документiв при облiку суб'єктiв ЗЕД в Запорiзькiй митницi.

     2.8. Посадова особа СБК та МВ здiйснює перевiрку протягом 3-х робочих днiв з моменту отримання документiв та фiксує результати перевiрки на листах-зверненнях суб'єкта ЗЕД.

     2.9. Посадова особа ВIРМС, яка проводила перевiрку документiв, надає примiрники листа-звернення iз зафiксованими результатами перевiрки на розгляд начальнику ВIРМС, у разi:

     - подання неповного пакета документiв;

     - вiдсутностi права займатись зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю в статутних документах суб'єкта ЗЕД (за винятком постановки на облiк для оформлення гуманiтарної допомоги);

     - виявлення невiдповiдностi мiж поданими документами;

     - виявлення помилок в оформленнi документiв.

     2.10. У разi негативних результатiв перевiрки посадовою особою ВIРМС та/або посадовою особою СБК та МВ:

     - примiрник листа-звернення iз зафiксованими результатами перевiрки залишається у ВIРМС з вiдмiткою про причину вiдмови в постановцi на облiк;

     - iнший примiрник листа-звернення iз зафiксованими результатами перевiрок та усi наданi для проведення облiку документи повертаються до загального вiддiлу митницi з метою повернення суб'єкту ЗЕД.

     2.11. У разi позитивних результатiв перевiрки, посадова особа ВIРМС завiряє всi примiрники Облiкової картки особистою номерною печаткою та присвоює облiковий номер, побудований за наступною схемою: п'ятизначний код Запорiзької митницi (код митного поста) / порядковий номер вiддiлу митного оформлення (для митних постiв 01) / двi останнi цифри року облiку в митницi / порядковий номер Облiкової картки (нумерацiя здiйснюється в хронологiчному порядку за поданням суб'єктами ЗЕД документiв на облiк за принципом наростання номерiв протягом року). У разi постановки на облiк з метою отримання гуманiтарної допомоги, у верхньому правому кутi всiх примiрникiв Облiкової картки робиться запис "Для отримання гуманiтарної допомоги".

     2.12. Вiдомостi про облiк вiдображаються посадовою особою ВIРМС, яка провела облiк, в Журналi облiку суб'єктiв ЗЕД в зонi дiяльностi Запорiзькiй митницi (Додаток 5).

     2.13. Посадова особа ВIРМС заповнює електронну картку реєстрацiї у програмному модулi "Iнспектор облiку суб'єктiв ЗЕД" програмно-iнформацiйного комплексу "Автоматизована система митного оформлення товарiв та iнших предметiв" (далi - ПIК "Автоматизована система митного оформлення товарiв та iнших предметiв") у суворiй вiдповiдностi паперовому примiрнику та у 4-годинний термiн з моменту заповнення електронної картки надсилає її до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Державної митної служби України (далi - ЄАIС Держмитслужби), поповнює реєстр засновникiв пiдприємств та базу даних облiку листiв-звернень суб'єктiв ЗЕД.

     2.14. Пiсля включення вiдомостей про суб'єкта ЗЕД до ЄАIС Держмитслужби та бази даних Запорiзької митницi (далi - БД Запорiзької митницi) поданi документи розподiляються наступним чином:

     - перший примiрник Облiкової картки та один з примiрникiв листа-звернення залишається в справах ВIРМС;

     - другий примiрник Облiкової картки з iншим примiрником листа-звернення та копiями документiв передається до пiдроздiлу митницi, в якому суб'єкт ЗЕД перебуває на облiку;

     - третiй примiрник Облiкової картки з оригiналами наданих документiв повертається уповноваженому представниковi суб'єкта ЗЕД, вiдомостi про якого мiстяться в оформлених облiкових документах, або митному брокеру.

     2.15. Посадова особа загального вiддiлу митницi:

     - перевiряє вiдповiднiсть документiв опису, який мiститься в листi-зверненнi;

     - здiйснює облiк переданих документiв в Журналi облiку справ суб'єктiв ЗЕД в Запорiзькiй митницi (Додаток 6);

     - передає теку з документами щодо облiку суб'єкта ЗЕД у визначений пiдроздiл митницi пiд особистий пiдпис посадової особи вiдповiдного пiдроздiлу в Журналi облiку справ суб'єктiв ЗЕД;

     - повертає суб'єкту ЗЕД теку з оригiналами документiв та примiрником Облiкової картки або весь пакет документiв згiдно п. 2.10 цього Порядку, пiд особистий пiдпис в Журналi облiку справ суб'єктiв ЗЕД з дотриманням вимог, зазначених у п. 1.5 цього Порядку.

     2.16. Комплекти документiв кожного суб'єкта ЗЕД, який перебуває на облiку в Запорiзькiй митницi, в пiдроздiлах митного оформлення облiковуються в Журналi облiку справ суб'єктiв ЗЕД в зонi дiяльностi пiдроздiлу митного оформлення Запорiзькiй митницi (Додаток 7).

     2.17. У випадку, якщо теки з документами з вiдмiтками про вiдмову або з результатами облiку не отриманi суб'єктом ЗЕД у 2-мiсячний термiн з дня вiдмови або з дня облiку, зазначенi теки передаються до архiву митницi згiдно з вимогами Iнструкцiї з дiловодства в митнiй службi України, де зберiгаються протягом 5 рокiв. Пакет документiв може бути повернуто з архiву митницi особисто керiвнику пiдприємства на пiдставi письмового звернення на iм'я начальника митницi.

     2.18. Якщо правоохоронними органами України була здiйснена виїмка оригiналiв Облiкових карток, облiкових документiв, що стали пiдставою для постановки на облiк у Запорiзькiй митницi суб'єкта ЗЕД, то в справi суб'єкта ЗЕД посадова особа пiдроздiлу залишає копiю постанови про виїмку. В цих випадках внесення змiн у Облiковi картки суб'єктiв ЗЕД здiйснюється при обов'язковому узгодженнi з СБК та МВ.

3. Порядок внесення змiн до даних облiкових карток ЗЕД

     3.1. При змiнi даних, зазначених в Облiковiй картцi, суб'єкт ЗЕД повинен у тижневий термiн надати до митницi лист-звернення у 2-х примiрниках про внесення змiн до облiкових даних з описом поданих документiв, оригiналами та завiреними копiями документiв, що пiдтверджують змiни, 3 примiрники Облiкової картки iз поновленими вiдомостями та примiрник Облiкової картки, який зберiгається у суб'єкта ЗЕД. Термiн та порядок розгляду наданих документiв спiвпадають з порядком проходження первинного облiку.

     3.2. В разi неможливостi повернення ранiше оформленого примiрника Облiкової картки додатково подається лист-заява, в якому вказуються вiдомостi про дату та обставини втрати або приведення у непридатний для використання вигляд Облiкової картки.

     3.3. Пiсля отримання документiв в загальному вiддiлi митницi посадова особа ВIРМС:

     - перевiряє наявнiсть та правильнiсть оформлення документiв, що пiдтверджують змiни до Облiкової картки;

     - перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей наданих примiрникiв нової Облiкової картки з тим, що зберiгається у вiддiлi;

     - перевiряє вiдповiднiсть змiнених даних наданим документам, якi пiдтверджують внесення змiн;

     - у разi змiни суб'єктом ЗЕД юридичної та/або поштової адреси, надає пакет документiв до СБК та МВ з метою проведення перевiрки фактичного розташування суб'єкта ЗЕД за юридичною чи поштовою адресою. Передача документiв, наданих для проведення перевiрки, здiйснюється з вiдмiткою про отримання в Журналi облiку руху документiв при облiку суб'єктiв ЗЕД в Запорiзькiй митницi.

     3.4. Посадова особа СБК та МВ здiйснює перевiрку протягом 3-х робочих днiв з моменту отримання документiв та фiксує результати перевiрки на листах-зверненнях суб'єкта ЗЕД.

     3.5. Посадова особа ВIРМС, яка проводила перевiрку документiв, надає примiрники листа-звернення iз зафiксованими результатами перевiрки на розгляд начальнику ВIРМС, у разi:

     - подання неповного пакета документiв;

     - виявлення невiдповiдностi мiж поданими документами;

     - виявлення помилок в оформленнi документiв.

     3.6. У разi негативних результатiв перевiрки посадовою особою ВIРМС та/або посадовою особою СБК та МВ виконуються дiї, передбаченi пунктом 2.10 Порядку.

     3.7. У разi позитивних результатiв перевiрки посадова особа ВIРМС завiряє всi примiрники Облiкової картки особистою номерною печаткою та проставляє облiковий номер суб'єкта. У разi перебування на облiку з метою отримання гуманiтарної допомоги, у верхньому правому кутi всiх примiрникiв Облiкової картки робиться запис "Для отримання гуманiтарної допомоги".

     3.8. Посадова особа ВIРМС заповнює електронну картку реєстрацiї у програмному модулi "Iнспектор облiку суб'єктiв ЗЕД" ПIК "Автоматизована система митного оформлення товарiв та iнших предметiв" у суворiй вiдповiдностi паперовому примiрнику та у 4-годинний термiн з моменту заповнення електронної картки надсилає її до ЄАIС Держмитслужби, поповнює реєстр засновникiв пiдприємств (при необхiдностi) та базу даних облiку листiв-звернень суб'єктiв ЗЕД.

     3.9. Пiсля включення вiдомостей про суб'єкта ЗЕД до ЄАIС Держмитслужби та БД Запорiзької митницi поданi документи розподiляються наступним чином:

     - перший примiрник Облiкової картки та один з примiрникiв листа-звернення залишається в справах ВIРМС;

     - другий примiрник Облiкової картки з iншим примiрником листа-звернення та копiями документiв, якi пiдтверджують внесення змiн, передається до пiдроздiлу митницi, в якому суб'єкт ЗЕД перебуває на облiку;

     - третiй примiрник Облiкової картки з оригiналами наданих документiв щодо пiдтвердження змiн повертається уповноваженому представниковi суб'єкта ЗЕД, вiдомостi про якого мiстяться в оформлених облiкових документах, або митному брокеру.

     3.10. Порядок передачi документiв до загального вiддiлу митницi та видачi документiв спiвпадає з п. 2.15 та п. 2.17 цього Порядку.

4. Особливостi ведення облiку суб'єктiв ЗЕД не за юридичною адресою

     4.1. Облiк суб'єктiв ЗЕД не за юридичною адресою проводиться при наявностi на окремому листi-зверненнi, який подається до митницi при первинному облiку або при змiнi юридичної адреси, згоди начальника пiдроздiлу, в якому суб'єкт ЗЕД має бажання проводити митне оформлення вантажiв, та начальника пiдроздiлу, до якого суб'єкт ЗЕД вiдноситься за юридичною адресою. В листi повиннi бути оговоренi причини, згiдно яких суб'єкт ЗЕД має бажання проводити митне оформлення не за юридичною адресою.

     4.2. Якщо суб'єкт ЗЕД ранiше не був поставлений на облiк у Запорiзькiй митницi, облiк проводиться у вiдповiдностi вимогам та згiдно порядку, викладеними в Роздiлi 2 Порядку.

     4.3. Якщо суб'єкт ЗЕД ранiше був поставлений на облiк в iншому пiдроздiлi Запорiзької митницi, облiк проводиться у вiдповiдностi вимогам та згiдно порядку, викладеними в Роздiлi 3 Порядку. У разi позитивних результатiв перевiрок, передбачених п. 3.3 цього Порядку, посадова особа ВIРМС, яка проводила перевiрку, завiряє новi Облiковi картки особистою печаткою та присвоює новий облiковий номер.

     4.4. Посадова особа ВIРМС заповнює електронну картку реєстрацiї у програмному модулi "Iнспектор облiку суб'єктiв ЗЕД" ПIК "Автоматизована система митного оформлення товарiв та iнших предметiв" у суворiй вiдповiдностi паперовому примiрнику та у 4-годинний термiн з моменту заповнення електронної картки надсилає її до ЄАIС Держмитслужби, поповнює реєстр засновникiв пiдприємств (при необхiдностi) та базу даних облiку листiв-звернень суб'єктiв ЗЕД.

     4.5. Пiсля включення вiдомостей про суб'єкта ЗЕД до ЄАIС Держмитслужби та БД Запорiзької митницi поданi документи розподiляються наступним чином:

     - до пiдроздiлу, в якому суб'єкт ЗЕД поставлений на облiк за юридичною адресою, вiддiлом статистики, контролю i аналiзу подається службова записка про необхiднiсть передати пакет документiв суб'єкта ЗЕД до ВIРМС;

     - перший примiрник Облiкової картки та один з примiрникiв листа-звернення залишається в справах ВIРМС разом з вилученою Облiковою карткою, на якiй зроблено запис: "Переведений у (назва пiдроздiлу митницi, куди переведений суб'єкт ЗЕД)";

     - другий примiрник Облiкової картки з отриманим пакетом документiв та другим примiрником листа-узгодження передається до пiдроздiлу митницi, до якого суб'єкт ЗЕД переведений;

     - третiй примiрник Облiкової картки з оригiналами наданих документiв через загальний вiддiл митницi повертається уповноваженому представниковi суб'єкта ЗЕД, вiдомостi про якого мiстяться в оформлених облiкових документах, або митному брокеру.

     4.6. Порядок передачi документiв до загального вiддiлу митницi та видачi документiв спiвпадає з п. 2.15 та п. 2.17 цього Порядку.

5. Порядок зняття з облiку суб'єктiв ЗЕД

     5.1. Зняття з облiку суб'єкта ЗЕД здiйснюється на пiдставi листа-звернення суб'єкта ЗЕД на iм'я начальника митницi щодо зняття з облiку з обов'язковим зазначенням причини зняття, поданого до загального вiддiлу митницi.

     5.2. Пiсля отримання листа-звернення суб'єкта ЗЕД в загальному вiддiлi митницi посадова особа ВIРМС заповнює в електроннiй картцi реєстрацiї у програмному модулi "Iнспектор облiку суб'єктiв ЗЕД" ПIК "Автоматизована система митного оформлення товарiв та iнших предметiв" причину анулювання та анулює електронну картку суб'єкта ЗЕД та у 4-годинний термiн з моменту заповнення електронної картки надсилає її до ЄАIС Держмитслужби, поповнює базу даних облiку листiв-звернень суб'єктiв ЗЕД.

Начальник вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики С. I. Манишев
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.