КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 березня 2011 р. N 346


Про лiквiдацiю урядових органiв

     На виконання пункту 4 статтi 7 Указу Президента України вiд 9 грудня 2010 р. N 1085 "Про оптимiзацiю системи центральних органiв виконавчої влади" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Лiквiдувати урядовi органи за перелiком згiдно з додатком.

     2. Установити, що урядовi органи, якi лiквiдуються згiдно з пунктом 1 цiєї постанови, продовжують виконувати свої повноваження до передачi таких повноважень вiдповiдним мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     4. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади, у системi яких функцiонують урядовi органи:

     забезпечити належне виконання функцiй урядових органiв, що лiквiдуються;

     здiйснити заходи з лiквiдацiї вiдповiдних урядових органiв та поiнформувати у шестимiсячний строк Кабiнет Мiнiстрiв України про результати проведеної роботи.

     5. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади:

     передбачити пiд час пiдготовки проектiв положень про мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади вiднесення повноважень урядових органiв, що лiквiдуються, до компетенцiї мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади;

     подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiї щодо внесення до актiв законодавства змiн, що випливають з цiєї постанови, та привести власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     6. Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, зазначенi у пунктi 3 цiєї постанови, втрачають чиннiсть одночасно з набранням чинностi указами Президента України про затвердження положень про мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади, яким передано повноваження вiдповiдних урядових органiв, що лiквiдуються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 березня 2011 р. N 346

ПЕРЕЛIК
урядових органiв, що лiквiдуються

     Агентство з питань оборонно-промислового комплексу

     Адмiнiстрацiя зони вiдчуження i зони безумовного (обов'язкового) вiдселення

     Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi

     Державна авiацiйна адмiнiстрацiя

     Державна авiацiйна пошуково-рятувальна служба

     Державна адмiнiстрацiя зв'язку

     Державна адмiнiстрацiя автомобiльного транспорту

     Державна адмiнiстрацiя морського i рiчкового транспорту

     Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя

     Державна геологiчна служба

     Державна гiдрометеорологiчна служба

     Державна екологiчна iнспекцiя

     Державна житлово-комунальна iнспекцiя

     Державна iнспекцiя з енергозбереження

     Державна iнспекцiя з контролю за цiнами

     Державна iнспекцiя з контролю якостi вугiльної продукцiї

     Державна iнспекцiя з контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї та монiторингу її ринку

     Державна iнспекцiя навчальних закладiв

     Державна iнспекцiя цивiльного захисту та техногенної безпеки

     Державна пробiрна служба

     Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба

     Державна служба з охорони прав на сорти рослин

     Державна служба з питань нацiональної культурної спадщини

     Державна служба заповiдної справи

     Державна служба кiнематографiї

     Державна служба контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон

     Державна служба туризму i курортiв

     Державна соцiальна служба для сiм'ї, дiтей та молодi

     Державне казначейство

     Державний департамент адаптацiї вiйськовослужбовцiв, звiльнених в запас або вiдставку, та конверсiї колишнiх вiйськових об'єктiв

     Державний департамент з питань адаптацiї законодавства

     Державний департамент з питань банкрутства

     Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини

     Державний департамент iнтелектуальної власностi

     Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю

     Державний департамент надлишкового майна та земель

     Державний департамент пожежної безпеки

     Державний департамент страхового фонду документацiї

     Державний департамент тракторного i сiльськогосподарського машинобудування

     Державний департамент у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб

     Комiтет з питань протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним хворобам

     Українське агентство мiжнародного розвитку

     Центр обробки запитiв країн - членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi i Свiтової органiзацiї торгiвлi та їх iнформування

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 березня 2011 р. N 346

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 1991 р. N 374 "Питання Адмiнiстрацiї зони вiдчуження земель, радiацiйно забруднених внаслiдок Чорнобильської катастрофи".

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1996 р. N 134 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 1991 р. N 374".

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2000 р. N 221 "Про утворення Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 6, ст. 214).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 2000 р. N 601 "Про утворення Державного департаменту iнтелектуальної власностi" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 14, ст. 568).

     5. Пункти 1 i 2, абзац другий пункту 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2000 р. N 732 "Про утворення Державної пробiрної служби та казенних пiдприємств пробiрного контролю" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 18, ст. 744).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 травня 2000 р. N 851 "Про утворення державного департаменту - Адмiнiстрацiї зони вiдчуження i зони безумовного (обов'язкового) вiдселення" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 22, ст. 903).

     7. Пункти 1 i 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня 2000 р. N 758 "Про утворення Державного департаменту тракторного i сiльськогосподарського машинобудування" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 19, ст. 781).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2000 р. N 983 "Про затвердження Положення про Державну службу контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 25, ст. 1051).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2000 р. N 997 "Про затвердження Положення про Державний департамент iнтелектуальної власностi" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 25, ст. 1060).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 2000 р. N 1023 "Питання Державного департаменту страхового фонду документацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 26, ст. 1093).

     11. Пункти 1, 3, 4, 6 i 7 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2000 р. N 1039 "Питання Державної iнспекцiї з енергозбереження" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 26, ст. 1097).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2000 р. N 1210 "Про затвердження Положення про Державний департамент тракторного i сiльськогосподарського машинобудування" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 32, ст. 1354).

     13. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 серпня 2000 р. N 1263 "Про Положення про державний департамент - Адмiнiстрацiю зони вiдчуження i зони безумовного (обов'язкового) вiдселення" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 33, ст. 1410).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2000 р. N 1351 "Про утворення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 35, ст. 1503).

     15. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2000 р. N 1432 "Про Державну iнспекцiю з контролю за цiнами" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 38, ст. 1621).

     16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 вересня 2000 р. N 1464 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2000 р. N 1039" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 39, ст. 1655).

     17. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2000 р. N 1819 "Питання Державної iнспекцiї з контролю за цiнами" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 50, ст. 2162).

     18. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2001 р. N 239 "Про утворення урядових органiв державного управлiння у складi Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 11, ст. 447).

     19. Пункт 4 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 березня 2001 р. N 250 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 12, ст. 491).

     20. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2001 р. N 576 "Про утворення Державної iнспекцiї цивiльного захисту та техногенної безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 22, ст. 992).

     21. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 2001 р. N 886 "Про утворення Державної iнспекцiї навчальних закладiв" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 31, ст. 1405).

     22. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2001 р. N 1000 "Про Державну службу заповiдної справи" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 33, ст. 1540).

     23. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2001 р. N 1446 "Про затвердження Положення про Державну iнспекцiю цивiльного захисту та техногенної безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 44, ст. 1988).

     24. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2001 р. N 1520 "Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 47, ст. 2084).

     25. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1587 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2000 р. N 1039" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 48, ст. 2145).

     26. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1614 "Про затвердження Положення про Державну iнспекцiю навчальних закладiв" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2197).

     27. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2001 р. N 1750 "Про утворення Державної гiдрометеорологiчної служби" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 52, ст. 2364).

     28. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2001 р. N 1791 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 2000 р. N 1023 i вiд 5 вересня 2000 р. N 1386" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 14).

     29. Пункт 2 i абзац другий пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 лютого 2002 р. N 112 "Деякi питання пожежної безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 7, ст. 285).

     30. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 2002 р. N 125 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня 2000 р. N 758 i вiд 3 серпня 2000 р. N 1210" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 7, ст. 287).

     31. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2002 р. N 500 "Про затвердження Положення про Державний департамент пожежної безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 15, ст. 816).

     32. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2002 р. N 570 "Про затвердження Положення про Державну гiдрометеорологiчну службу" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 18, ст. 931).

     33. Пункти 1 i 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2002 р. N 714 "Про утворення Державної служби з охорони прав на сорти рослин та Українського iнституту експертизи сортiв рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 23, ст. 1095).

     34. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 червня 2002 р. N 831 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2001 р. N 1446" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 25, ст. 1205).

     35. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 червня 2002 р. N 844 "Про утворення Державного департаменту у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 25, ст. 1210).

     36. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2002 р. N 1182 "Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1591).

     37. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1968 "Про внесення змiни до Положення про Державний департамент у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2387).

     38. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 50 "Деякi питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 111).

     39. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2003 р. N 294 "Про внесення змiн до пункту 9 Положення про Державну екологiчну iнспекцiю" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 10, ст. 441).

     40. Пункт 9 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 2003 р. N 873 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 23, ст. 1080).

     41. Пункти 40, 41, 43, 56, 57, 60, 65 i 77 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2003 р. N 1106 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

     42. Пункти 80 i 93 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

     43. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2003 р. N 1429 "Про утворення Державної iнспекцiї з контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї та монiторингу її ринку" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1985).

     44. Пункт 6 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2003 р. N 1573 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 40, ст. 2111).

     45. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2003 р. N 1577 "Про утворення Державної санiтарно-епiдемiологiчної служби" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2174).

     46. Пункти 1, 3 i 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 сiчня 2004 р. N 65 "Про затвердження Положення про Державну iнспекцiю з контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї та монiторингу її ринку" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 3, ст. 126).

     47. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 березня 2004 р. N 381 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 серпня 2000 р. N 1263" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 12, ст. 753).

     48. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2004 р. N 770 "Про урядовi органи державного управлiння у складi Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 24, ст. 1589).

     49. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2004 р. N 1016 "Про внесення змiн до Положення про Державний департамент пожежної безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 32, ст. 2143).

     50. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2004 р. N 1125 "Про утворення Державної соцiальної служби для сiм'ї, дiтей та молодi" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 35, ст. 2339).

     51. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2004 р. N 1172 "Про утворення Державної авiацiйної пошуково-рятувальної служби" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 36, ст. 2396).

     52. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2004 р. N 1186 "Про утворення Державного департаменту з питань зв'язку та iнформатизацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 36, ст. 2408).

     53. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2004 р. N 1190 "Про утворення Головної державної iнспекцiї на автомобiльному транспортi" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 36, ст. 2411).

     54. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 вересня 2004 р. N 1264 "Про затвердження Положення про Державну адмiнiстрацiю зв'язку" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 38, ст. 2517).

     55. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2004 р. N 1272 "Про затвердження Положення про Державну санiтарно-епiдемiологiчну службу" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 39, ст. 2586).

     56. Пункти 12, 14, 18 i 25 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2004 р. N 1607 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 49, ст. 3206).

     57. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2004 р. N 1742 "Про утворення Державного департаменту з питань адаптацiї законодавства" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 52, ст. 3447).

     58. Пункт 23 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2004 р. N 1757 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 52, ст. 3451).

     59. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2005 р. N 197 "Деякi питання Мiнiстерства у справах молодi та спорту" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 13, ст. 665).

     60. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 квiтня 2005 р. N 301 "Про внесення змiн до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 16, ст. 842).

     61. Пункт 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 травня 2005 р. N 347 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 20, ст. 1064).

     62. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 р. N 382 "Про утворення урядового органу державного управлiння у складi Мiнiстерства культури i туризму" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 22, ст. 1202).

     63. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2005 р. N 408 "Про утворення Центру обробки запитiв країн - членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi i Свiтової органiзацiї торгiвлi та їх iнформування" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 22, ст. 1222).

     64. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 червня 2005 р. N 443 "Про внесення змiни до пункту 7 Положення про державний департамент - Адмiнiстрацiю зони вiдчуження i зони безумовного (обов'язкового) вiдселення" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 24, ст. 1351).

     65. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 липня 2005 р. N 550 "Про утворення урядових органiв державного управлiння у складi Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 28, ст. 1624) в частинi утворення Державної геологiчної служби.

     66. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 липня 2005 р. N 564 "Про утворення Державної служби туризму i курортiв" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 28, ст. 1638).

     67. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 2005 р. N 589 "Деякi питання Мiнiстерства з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 29, ст. 1712).

     68. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2005 р. N 739 "Про внесення змiн до Положення про Державний департамент пожежної безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 32, ст. 1950).

     69. Пункт 4 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 серпня 2005 р. N 746 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 33, ст. 1990).

     70. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 2005 р. N 894 "Про внесення змiни до пункту 5 Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 37, ст. 2290).

     71. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2005 р. N 980 "Про затвердження Положення про Державну геологiчну службу" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 39, ст. 2481).

     72. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2005 р. N 983 "Про утворення урядового органу державного управлiння у складi Мiнiстерства фiнансiв" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 39, ст. 2484).

     73. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 жовтня 2005 р. N 1022 "Про внесення змiн до Положення про Державну екологiчну iнспекцiю" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 42, ст. 2659).

     74. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 листопада 2005 р. N 1111 "Про утворення Державної служби кiнематографiї" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 47, ст. 2948).

     75. Пункти 1, 2, 4 - 7, 10 i 13 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 грудня 2005 р. N 1197 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 50, ст. 3126).

     76. Пункти 1 i 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 грудня 2005 р. N 1232 "Питання Державного казначейства України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 52, ст. 3275) та пункт 1 змiн, затверджених зазначеною постановою.

     77. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 грудня 2005 р. N 1237 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 р. N 382 та визнання таким, що втратило чиннiсть, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2005 р. N 296" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 52, ст. 3280).

     78. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 2006 р. N 77 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань Мiнiстерства у справах сiм'ї, молодi та спорту" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 5, ст. 219).

     79. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 лютого 2006 р. N 132 "Про затвердження Положення про Державну службу туризму i курортiв" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 7, ст. 354).

     80. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2006 р. N 251 "Питання Державної служби кiнематографiї" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 10, ст. 622).

     81. Пункт 5 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 березня 2006 р. N 327 "Про створення Державної iнформацiйної системи реєстрацiйного обмiну фiзичних осiб та їх документування" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 11, ст. 752).

     82. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 березня 2006 р. N 336 "Про Державну службу з питань нацiональної культурної спадщини" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 11, ст. 761).

     83. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2006 р. N 367 "Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 13, ст. 873).

     84. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 2006 р. N 370 "Про утворення Державного департаменту з питань банкрутства" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 13, ст. 876).

     85. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Головної державної iнспекцiї на автомобiльному транспортi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2006 р. N 387 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 13, ст. 892).

     86. Пункт 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 2006 р. N 412 "Питання Нацiонального агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 14, ст. 984).

     87. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 1994 р. N 508 i вiд 11 квiтня 2002 р. N 500, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 2006 р. N 414 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 14, ст. 986).

     88. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 2006 р. N 428 "Про утворення Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 14, ст. 993).

     89. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 2006 р. N 533 "Про затвердження Положення про Державний департамент з питань банкрутства" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 16, ст. 1190).

     90. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2006 р. N 560 "Деякi питання управлiння майном, яке вивiльняється в ходi реформування Збройних Сил" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 17, ст. 1271).

     91. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань страхового фонду документацiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2006 р. N 742 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 22, ст. 1624).

     92. Пункт 37 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2006 р. N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 22, ст. 1635).

     93. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2006 р. N 759 "Про утворення Комiтету з питань протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним хворобам" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 22, ст. 1639).

     94. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2006 р. N 773 "Про внесення змiн до Положення про державний департамент - Адмiнiстрацiю зони вiдчуження i зони безумовного (обов'язкового) вiдселення" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 22, ст. 1652).

     95. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2006 р. N 866 "Про внесення змiни до пункту 6 Положення про Державну iнспекцiю з енергозбереження" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 26, ст. 1887).

     96. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 липня 2006 р. N 936 "Про утворення Українського агентства мiжнародного розвитку" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 27, ст. 1964).

     97. Пункти 2, 4, 10 i 13 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України щодо державних цiльових програм, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 2006 р. N 1022 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 30, ст. 2142).

     98. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 2006 р. N 1057 "Про внесення змiни до Положення про Центр обробки запитiв країн - членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi i Свiтової органiзацiї торгiвлi та їх iнформування" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 31, ст. 2217).

     99. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2006 р. N 1102 "Про затвердження Положення про Державний департамент надлишкового майна та земель" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 32, ст. 2323).

     100. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 вересня 2006 р. N 1314 "Про вiдновлення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2004 р. N 1742 та внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 38, ст. 2589) та пункт 2 змiн, затверджених зазначеною постановою.

     101. Пункти 1 i 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 2006 р. N 1434 "Про затвердження Положення про Державну архiтектурно-будiвельну iнспекцiю" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 42, ст. 2813).

     102. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 жовтня 2006 р. N 1498 "Про внесення змiни до пункту 6 Положення про Комiтет з питань протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним хворобам" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 43, ст. 2890).

     103. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2006 р. N 1526 "Про утворення Державної авiацiйної адмiнiстрацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 44, ст. 2951).

     104. Пункт 8 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань користування надрами, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2006 р. N 1570 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 45, ст. 3014).

     105. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 2006 р. N 1601 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 лютого 2000 р. N 403 i вiд 2 листопада 2006 р. N 1526" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 46, ст. 3081).

     106. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi центрiв соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 2006 р. N 1620 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 47, ст. 3128).

     107. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 р. N 1768 "Про внесення змiн до Положення про Державну екологiчну iнспекцiю" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 51, ст. 3419).

     108. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 сiчня 2007 р. N 60 "Про утворення Державної iнспекцiї з контролю якостi вугiльної продукцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 6, ст. 224).

     109. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2007 р. N 297 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 16, ст. 586).

     110. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2007 р. N 672 "Про внесення змiн до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 32, ст. 1301).

     111. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2007 р. N 676 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 32, ст. 1305).

     112. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2007 р. N 889 "Про внесення змiни до пункту 8 Положення про Державний департамент у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 49, ст. 2027).

     113. Пункт 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2007 р. N 926 "Деякi питання протидiї туберкульозу та ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 52, ст. 2124).

     114. Пункт 5 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2007 р. N 1134 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 71, ст. 2673).

     115. Пункт 5 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2007 р. N 1182 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 74, ст. 2759).

     116. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2007 р. N 1319 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2004 р. N 1190" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 87, ст. 3195).

     117. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2008 р. N 62 "Про внесення змiни до пункту 8 Положення про Державний департамент з питань зв'язку та iнформатизацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 15, ст. 369).

     118. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2008 р. N 164 "Про внесення змiн до Положення про Державний департамент тракторного i сiльськогосподарського машинобудування" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 19, ст. 546).

     119. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 2008 р. N 514 "Про внесення змiни до пункту 9 Положення про Державну архiтектурно-будiвельну iнспекцiю" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 41, ст. 1354).

     120. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 2008 р. N 527 "Про утворення Державної житлово-комунальної iнспекцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 41, ст. 1366).

     121. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2008 р. N 657 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 вересня 2004 р. N 1264" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 56, ст. 1860).

     122. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2008 р. N 681 "Питання державного управлiння в галузi автомобiльного транспорту" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 56, ст. 1884).

     123. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 793 "Про утворення Агентства з питань оборонно-промислового комплексу" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 68, ст. 2282).

     124. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2008 р. N 771 "Деякi питання Державної адмiнiстрацiї автомобiльного транспорту" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 68, ст. 2262).

     125. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2008 р. N 798 "Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну iнспекцiю" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 69, ст. 2310).

     126. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2008 р. N 804 "Про доповнення пункту 3 Положення про Державну iнспекцiю з енергозбереження" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 69, ст. 2315).

     127. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 жовтня 2008 р. N 951 "Про внесення змiн до Положення про Державну iнспекцiю з контролю за цiнами" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 84, ст. 2821).

     128. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 листопада 2008 р. N 1034 "Про доповнення пункту 7 Положення про Державну адмiнiстрацiю автомобiльного транспорту" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 92, ст. 3051).

     129. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2008 р. N 1037 "Про перейменування Державного департаменту з питань зв'язку" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 93, ст. 3066).

     130. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2009 р. N 30 "Про внесення змiн до Положення про Агентство з питань оборонно-промислового комплексу" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 5, ст. 134).

     131. Пункт 2 змiн, що вносяться до Положення про Мiнiстерство з питань житлово-комунального господарства України та Положення про Державну житлово-комунальну iнспекцiю, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2009 р. N 68 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 11, ст. 313).

     132. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2009 р. N 81 "Про доповнення пункту 4 Положення про Державний департамент з питань банкрутства" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 11, ст. 326).

     133. Пункти 1, 2, 6, 9 i 10 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 р. N 227 "Питання Державної адмiнiстрацiї морського i рiчкового транспорту" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 20, ст. 647).

     134. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 червня 2009 р. N 590 "Про внесення змiн до Положення про Державну iнспекцiю цивiльного захисту та техногенної безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 44, ст. 1478).

     135. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 2009 р. N 702 "Про внесення змiн до пункту 111 Положення про Державну архiтектурно-будiвельну iнспекцiю" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 51, ст. 1747).

     136. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2009 р. N 849 "Про внесення змiн до Положення про Державну iнспекцiю з контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї та монiторингу її ринку" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 61, ст. 2163).

     137. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2009 р. N 938 "Про внесення змiни до пункту 7 Положення про Державну житлово-комунальну iнспекцiю" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 68, ст. 2354).

     138. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 2009 р. N 948 "Про часткове зупинення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 р. N 227" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 69, ст. 2378), крiм зупинення на перiод до 1 сiчня 2012 р. пунктiв 3 i 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 р. N 227 "Питання Державної адмiнiстрацiї морського i рiчкового транспорту" та затверджених зазначеною постановою пункту 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1997 р. N 204 i вiд 26 лютого 2000 р. N 403, i пункту 1 перелiку постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть.

     139. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2009 р. N 1097 "Про внесення змiни до пункту 4 Положення про Державну адмiнiстрацiю морського i рiчкового транспорту" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 79, ст. 2690).

     140. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2004 р. N 1125 i 1126, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 листопада 2009 р. N 1189 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 87, ст. 2928).

     141. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 листопада 2009 р. N 1228 "Про визнання такими, що втратили чиннiсть, пунктiв 2 i 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2008 р. N 681 та абзацу четвертого пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2008 р. N 771" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 89, ст. 3020).

     142. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 2009 р. N 1426 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 2009 р. N 948" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 1, ст. 18).

     143. Пункт 2 змiн, що вносяться до Положення про Державну пожежну охорону та Положення про Державний департамент пожежної безпеки, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 108 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 9, ст. 450).

     144. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2010 р. N 128 "Про вiдновлення дiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2006 р. N 560 i вiд 3 серпня 2006 р. N 1102 та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2009 р. N 88" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 11, ст. 529).

     145. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2001 р. N 1520 i вiд 2 листопада 2006 р. N 1524, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 лютого 2010 р. N 154 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 12, ст. 577).

     146. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 2010 р. N 309 "Про скорочення деяких посад в Нацiональному агентствi України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 27, ст. 1062).

     147. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 2010 р. N 351 "Про внесення змiн до Положення про Державний департамент пожежної безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 37, ст. 1260).

     148. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 2010 р. N 386 "Про внесення змiн до Положення про Державну житлово-комунальну iнспекцiю" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 41, ст. 1345).

     149. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 2010 р. N 540 "Про внесення змiни до пункту 9 Положення про Державну адмiнiстрацiю морського i рiчкового транспорту" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 50, ст. 1653).

     150. Пункт 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 липня 2010 р. N 559 "Деякi питання державного управлiння у сферi мiграцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 51, ст. 1696) та пункт 7 змiн, затверджених зазначеною постановою.

     151. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 липня 2010 р. N 585 "Про внесення змiни до пункту 7 Положення про Державну адмiнiстрацiю автомобiльного транспорту" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 53, ст. 1779).

     152. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 липня 2010 р. N 667 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2000 р. N 1432 i вiд 13 грудня 2000 р. N 1819" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 58, ст. 2017).

     153. Пункт 2 змiн, що вносяться до Положення про Державну пожежну охорону та Положення про Державний департамент пожежної безпеки, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2010 р. N 823 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 68, ст. 2460).

     154. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 жовтня 2010 р. N 960 "Про внесення змiни до пункту 8 Положення про Державну iнспекцiю навчальних закладiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 80, ст. 2831).

     155. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 2010 р. N 1162 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 2009 р. N 948" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 98, ст. 3479).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.