ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо усунення надмiрного державного регулювання у сферi автомобiльних перевезень

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 121 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 121. Порушення водiєм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

     Керування водiєм транспортним засобом, що має несправностi системи гальмового або рульового керування, тягово-зчiпного пристрою, зовнiшнiх свiтлових приладiв (темної пори доби) чи iншi технiчнi несправностi, з якими вiдповiдно до встановлених правил експлуатацiя його забороняється, або переобладнаний з порушенням вiдповiдних правил, норм i стандартiв, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Керування водiєм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирiв, що має несправностi, передбаченi частиною першою цiєї статтi, або технiчний стан i обладнання якого не вiдповiдають вимогам стандартiв, правил дорожнього руху i технiчної експлуатацiї, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Керування водiєм транспортним засобом, що пiдлягає обов'язковому технiчному контролю, але своєчасно його не пройшов, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - третьою цiєї статтi, -

     тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд трьох до шести мiсяцiв або адмiнiстративний арешт на строк вiд п'яти до десяти дiб.

     Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Керування водiєм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не вiдповiдає вимогам стандартiв, або з номерним знаком, закрiпленим у не встановленому для цього мiсцi, закритим iншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чiтко визначити символи номерного знака з вiдстанi двадцяти метрiв, перевернутим чи неосвiтленим, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною шостою цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

     Пiд транспортними засобами у статтях 121 - 126, 1271 - 1281, частинах першiй i другiй статтi 129, частинах першiй - четвертiй статтi 130, статтях 1321, 1331, 1332, 139 i 140 слiд розумiти всi види автомобiлiв, трактори та iншi самохiднi машини, трамваї i тролейбуси, а також мотоцикли та iншi транспортнi засоби";

     2) назву i частину першу статтi 126 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має вiдповiдних документiв на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевiрки

     Керування транспортним засобом особою, яка не має при собi або не пред'явила для перевiрки посвiдчення водiя вiдповiдної категорiї, реєстрацiйного документа на транспортний засiб, а у випадках, передбачених законодавством, лiцензiйної картки на транспортний засiб, а також полiса (договору) обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка"), -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) статтю 1271 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1271. Порушення порядку видачi документа про технiчну справнiсть транспортного засобу та порядку видачi спецiального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

     Видача документа про технiчну справнiсть транспортного засобу, що пiдлягає обов'язковому технiчному контролю, з порушенням порядку проведення перевiрки технiчного стану такого транспортного засобу -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд вiсiмдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Видача документа про технiчну справнiсть транспортного засобу, що пiдлягає обов'язковому технiчному контролю, без проведення перевiрки його технiчного стану -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Видача спецiального знака державного зразка з порушенням встановленого Законом порядку укладення договору обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, що пiдлягають обов'язковому технiчному контролю, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     4) в абзацi першому частини першої статтi 128 слова "державного технiчного огляду" замiнити словами "обов'язкового технiчного контролю", а слова "вiдмiток у дорожньому листi про" виключити;

     5) у статтi 221:

     слова та цифри "частинами третьою та шостою статтi 121" замiнити словами та цифрами "частинами четвертою та сьомою статтi 121";

     слова та цифри "частиною другою статтi 1271" замiнити словом та цифрами "статтею 1271";

     6) у статтi 222:

     а) у частинi першiй:

     слова та цифри "частини перша, друга, четверта i п'ята статтi 121" замiнити словами та цифрами "частини перша, друга, третя, п'ята i шоста статтi 121";

     слова та цифри "частина перша статтi 1271" виключити;

     слово та цифри "стаття 1331" замiнити словами та цифрами "частини третя, шоста, восьма i дев'ята статтi 1331";

     б) у частинi другiй:

     у пунктi 2 слова та цифри "частиною першою статтi 1271" виключити;

     у пунктi 3 слова та цифри "частинами першою, другою, четвертою i п'ятою статтi 121" замiнити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, п'ятою i шостою статтi 121";

     7) у частинi першiй статтi 255:

     а) в абзацi другому пункту 1:

     слова та цифри "частини третя i шоста статтi 121" замiнити словами та цифрами "частини четверта i сьома статтi 121";

     пiсля слiв i цифр "частина четверта статтi 127" доповнити словами та цифрами "частини перша i друга статтi 1271";

     б) у пунктi 11 слова та цифри "частина друга статтi 1271" замiнити словами та цифрами "частина третя статтi 1271";

     8) у частинах першiй i другiй статтi 260 та частинi першiй статтi 267 слова "талона про проходження державного технiчного огляду" виключити;

     9) у частинi першiй статтi 2652 слова та цифри "частинами першою, другою, третьою, п'ятою i шостою статтi 121" замiнити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою i сьомою статтi 121";

     10) статтю 2653 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2653. Тимчасове вилучення лiцензiйної картки на транспортний засiб

     У разi експлуатацiї транспортного засобу пiд час надання послуг з перевезення пасажирiв або небезпечних вантажiв без посвiдчення водiя вiдповiдної категорiї, а також направлення в рейс одного водiя на автобусний маршрут протяжнiстю понад п'ятсот кiлометрiв при здiйсненнi пасажирських перевезень працiвник Державної автомобiльної iнспекцiї тимчасово вилучає лiцензiйну картку на транспортний засiб.

     Про тимчасове вилучення лiцензiйної картки на транспортний засiб складається вiдповiдний акт. Порядок тимчасового вилучення лiцензiйної картки на транспортний засiб визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Частину четверту статтi 828 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) пiсля слiв "позички транспортного засобу" доповнити словами "(крiм наземних самохiдних транспортних засобiв)".

     3. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 12 частини першої статтi 10 слова "проводити державний технiчний огляд зареєстрованих транспортних засобiв" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 11:

     а) у пунктi 21:

     в абзацi першому:

     слова "зупиняти транспортнi засоби в разi порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свiдчать про технiчну несправнiсть транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявностi даних про те, що вiн використовується з протиправною метою" виключити;

     слова "перевiряти у водiїв документи на право користування й керування ними, дорожнi листи" замiнити словами "перевiряти у водiїв посвiдчення водiя та реєстрацiйний документ на транспортний засiб";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "органiзовувати у разi необхiдностi медичний огляд водiїв, затримувати, вiдстороняти вiд керування транспортними засобами осiб, якi перебувають у станi сп'янiння, а також тих, якi не мають посвiдчення водiя та реєстрацiйного документа на транспортний засiб, тимчасово вилучати посвiдчення водiя, лiцензiйну картку на транспортний засiб";

     б) доповнити пунктом 211 такого змiсту:

     "211) зупиняти транспортнi засоби лише в разi: порушення правил дорожнього руху водiями; вiдсутностi номерного знака на транспортному засобi або наявностi номерного знака, який не вiдповiдає встановленим вимогам, закрiплений у не встановленому для цього мiсцi, закритий iншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чiтко визначити символи номерного знака з вiдстанi двадцяти метрiв; наявностi ознак, що свiдчать про технiчну несправнiсть транспортного засобу; наявностi даних, що свiдчать про причетнiсть транспортного засобу, його водiя, пасажирiв або вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адмiнiстративного правопорушення; перебування транспортного засобу в розшуку; наявностi даних про використання транспортного засобу з протиправною метою; необхiдностi опитування водiя чи пасажирiв про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адмiнiстративного правопорушення, свiдками якого вони є або могли бути; необхiдностi залучення водiя транспортного засобу для надання допомоги iншим учасникам дорожнього руху або працiвникам мiлiцiї чи як свiдка при оформленнi протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення чи матерiалiв дорожньо-транспортних пригод; проведення цiльових заходiв (операцiї, вiдпрацювання, оперативнi плани) для перевiрки документiв на право користування i керування транспортним засобом, документiв на транспортний засiб; виконання рiшень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними органами; якщо спосiб закрiплення вантажу на транспортному засобi створює небезпеку для iнших учасникiв дорожнього руху; порушення визначеного порядку встановлення i використання на транспортному засобi спецiальних свiтлових або звукових сигнальних пристроїв. Працiвник пiдроздiлу мiлiцiї повинен повiдомити водiя про причину зупинення транспортного засобу, суть вчиненого правопорушення".

     4. У Законi України "Про дорожнiй рух", (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2002 р., N 26, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 6, ст. 38; 2005 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI):

     1) абзац тринадцятий статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "визначення порядку здiйснення державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв, проведення їх обов'язкового технiчного контролю та визначення обсягiв перевiрки технiчного стану транспортних засобiв, визначення перелiку обладнання, необхiдного для одержання суб'єктами господарювання права на здiйснення обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв, призначених для експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування та зареєстрованих у пiдроздiлах Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (далi - суб'єкти проведення обов'язкового технiчного контролю), а також перелiку документiв, що подаються для одержання такого права та iншi повноваження, визначенi цим Законом";

     2) абзац другий статтi 10 пiсля слова "утримання" доповнити словами "у справному технiчному станi";

     3) в абзацi п'ятому частини другої статтi 12 слова "державного технiчного огляду" замiнити словами "обов'язкового технiчного контролю";

     4) у частинi другiй статтi 16:

     в абзацi другому слова "передавати для перевiрки посвiдчення, реєстрацiйнi та iншi документи, що пiдтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожнi (маршрутнi) листи i документи на вантаж, що перевозиться (крiм власникiв транспортних засобiв, якi використовують їх в iндивiдуальних некомерцiйних цiлях)" замiнити словами "пред'являти для перевiрки посвiдчення водiя, реєстрацiйний документ на транспортний засiб";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "своєчасно подавати транспортний засiб, що пiдлягає обов'язковому технiчному контролю, на такий контроль";

     5) у частинi першiй статтi 29 слова "i пройшли державний технiчний огляд (за винятком транспортних засобiв, що не пiдлягають огляду)" замiнити словами "а у разi, якщо транспортний засiб згiдно з цим Законом пiдлягає обов'язковому технiчному контролю, пройшов такий контроль";

     6) статтю 35 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 35. Обов'язковий технiчний контроль транспортних засобiв

     Транспортнi засоби, що беруть участь у дорожньому русi та зареєстрованi у пiдроздiлах Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, пiдлягають обов'язковому технiчному контролю вiдповiдно до цiєї статтi.

     Обов'язковому технiчному контролю не пiдлягають:

     1) легковi автомобiлi усiх типiв, марок i моделей, причепи (напiвпричепи) до них (крiм таксi та автомобiлiв, що використовуються для перевезення пасажирiв або вантажiв з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та iншi прирiвнянi до них транспортнi засоби - незалежно вiд строку експлуатацiї;

     2) легковi автомобiлi, що використовуються для перевезення пасажирiв або вантажiв з метою отримання прибутку, вантажнi автомобiлi незалежно вiд форми власностi вантажопiдйомнiстю до 3,5 тонни, причепи до них - iз строком експлуатацiї до двох рокiв.

     Обов'язковий технiчний контроль транспортного засобу передбачає перевiрку технiчного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового i рульового керування, зовнiшнiх свiтлових приладiв, пневматичних шин та колiс, свiтлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявностi), iнших елементiв у частинi, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

     Порядок проведення обов'язкового технiчного контролю та обсяги перевiрки технiчного стану транспортних засобiв визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Обов'язковий технiчний контроль транспортних засобiв, призначених для експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування та зареєстрованих у пiдроздiлах Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, здiйснюють суб'єкти проведення обов'язкового технiчного контролю, якi мають на правах власностi або користування обладнання, що дає змогу перевiряти технiчний стан транспортних засобiв на вiдповiднiсть вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

     Перелiк обладнання, необхiдного для одержання права на здiйснення обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв, а також документiв, що подаються суб'єктами проведення обов'язкового технiчного контролю для одержання такого права, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Перiодичнiсть проходження обов'язкового технiчного контролю становить:

     для легкових автомобiлiв, що використовуються для перевезення пасажирiв або вантажiв з метою отримання прибутку, вантажних автомобiлiв (незалежно вiд форми власностi) вантажопiдйомнiстю до 3,5 тонни, причепiв до них iз строком експлуатацiї бiльше двох рокiв - кожнi два роки;

     для вантажних автомобiлiв вантажопiдйомнiстю бiльше 3,5 тонни, причепiв до них та таксi незалежно вiд строку експлуатацiї - щороку;

     для автобусiв та спецiалiзованих транспортних засобiв, що перевозять небезпечнi вантажi, незалежно вiд строку експлуатацiї - двiчi на рiк.

     На кожний транспортний засiб, що пройшов обов'язковий технiчний контроль i визнаний технiчно справним, суб'єкт проведення обов'язкового технiчного контролю складає протокол перевiрки його технiчного стану, який видається водiю транспортного засобу. У протоколi зазначається строк чергового проходження обов'язкового технiчного контролю транспортного засобу вiдповiдно до перiодичностi проходження, встановленої частиною восьмою цiєї статтi.

     Бланк протоколу перевiрки технiчного стану транспортного засобу є документом суворого облiку.

     Технiчний опис та зразок протоколу перевiрки технiчного стану транспортного засобу затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Забезпечення суб'єктiв проведення обов'язкового технiчного контролю бланками протоколiв перевiрки технiчного стану транспортного засобу, а також доступом до загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв здiйснюється на платнiй основi. Порядок забезпечення суб'єктiв проведення обов'язкового технiчного контролю бланками протоколiв, доступом до зазначеної загальнодержавної бази даних та розмiр плати за надання таких послуг встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Обов'язковий технiчний контроль транспортних засобiв, що належать вiйськовим формуванням та органам внутрiшнiх справ, покладається на цi формування та органи.

     Обов'язковий технiчний контроль тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi створює i веде реєстр суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють обов'язковий технiчний контроль тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв, а також здiйснює державний контроль за додержанням такими суб'єктами вимог законодавства в цiй сферi.

     На кожний трактор, самохiдне шасi, самохiдну сiльськогосподарську, дорожньо-будiвельну i мелiоративну машини, одиницю сiльськогосподарської технiки, iнший механiзм, що пройшов обов'язковий технiчний контроль i згiдно з протоколом перевiрки технiчного стану визнаний технiчно справним, уповноважений суб'єкт господарювання видає протокол перевiрки технiчного стану транспортного засобу.

     Порядок проведення обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв, зареєстрованих iншими уповноваженими державними органами, затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням цих органiв";

     7) у статтi 37:

     у частинi першiй слова "а також без талона про проходження державного технiчного огляду в установлений строк чи з талоном, що не належить цьому транспортному засобу" замiнити словами "а також транспортних засобiв, що пiдлягають обов'язковому технiчному контролю, але не пройшли його";

     в абзацi першому частини другої слова "а талон про проходження державного технiчного огляду вилучається" виключити;

     8) у статтi 521:

     а) у частинi першiй:

     в абзацi третьому слова "проведення державного технiчного огляду транспортних засобiв" виключити;

     абзац чотирнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "ведення реєстру суб'єктiв проведення обов'язкового технiчного контролю та здiйснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства в цiй сферi";

     пiсля абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "формування в порядку, що визначає Кабiнет Мiнiстрiв України, загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв на пiдставi iнформацiї про результати перевiрки технiчного стану транспортного засобу, яка надається суб'єктами проведення обов'язкового технiчного контролю, та iнформацiї про укладення договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, що пiдлягають обов'язковому технiчному контролю, яка надається страховиками".

     У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шiстнадцятим;

     б) у частинi другiй слова "талон про проходження державного технiчного огляду" виключити;

     9) у текстi Закону слова "уповноважений орган Мiнiстерства аграрної полiтики України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У Законi України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2007 р., N 33, ст. 440):

     1) статтю 18 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, що пiдлягають обов'язковому технiчному контролю вiдповiдно до Закону України "Про дорожнiй рух", укладаються страховиками за умови проходження транспортними засобами обов'язкового технiчного контролю, якщо вони згiдно з протоколом перевiрки технiчного стану визнанi технiчно справними. Договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв укладаються на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов'язкового технiчного контролю вiдповiдно до вимог Закону України "Про дорожнiй рух".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     2) частину першу статтi 20 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) надавати Державнiй автомобiльнiй iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України iнформацiю про укладення договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, що пiдлягають обов'язковому технiчному контролю".

     6. У Законi України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 лютого 2011 року N 3045-VI):

     1) у пунктi 1.6 статтi 1 слово "довiреностi" виключити;

     2) пункт 17.1 статтi 17 доповнити абзацами шостим та сьомим такого змiсту:

     "Договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв, що пiдлягають обов'язковому технiчному контролю вiдповiдно до Закону України "Про дорожнiй рух", укладаються страховиками за умови проходження зазначеними транспортними засобами обов'язкового технiчного контролю, якщо вони згiдно з протоколом перевiрки технiчного стану визнанi технiчно справними.

     Договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв, що пiдлягають обов'язковому технiчному контролю, укладаються на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов'язкового технiчного контролю вiдповiдно до вимог Закону України "Про дорожнiй рух";

     3) в абзацi другому пункту 21.2 статтi 21 слова "пiд час проведення державного технiчного огляду, реєстрацiї (перереєстрацiї) транспортних засобiв, а також" виключити.

     7. У Законi України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2011 р., N 18, ст. 128):

     1) у статтi 1:

     абзац тридцять другий виключити;

     в абзацi п'ятдесят сьомому слова "технiчного огляду" замiнити словами "обов'язкового технiчного контролю";

     2) у статтi 23:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Перевiрку технiчного стану транспортних засобiв пiд час обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв здiйснюють суб'єкти господарювання, визначенi вiдповiдно до Закону України "Про дорожнiй рух" в порядку, який встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України";

     частину четверту виключити;

     у текстi статтi слова "державний технiчний огляд" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "обов'язковий технiчний контроль" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     3) в абзацi п'ятому частини третьої статтi 30 слова "технiчний огляд транспортного засобу на станцiї технiчного обслуговування" замiнити словами "обов'язковий технiчний контроль транспортного засобу в установленому порядку";

     4) у текстi Закону слова "дорожнiй лист" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв з дня його опублiкування.

     2. Установити, що:

     протягом року з дня набрання чинностi цим Законом суб'єкти господарювання, уповноваженi у встановленому порядку проводити державний технiчний огляд транспортних засобiв до набрання чинностi цим Законом, здiйснюють обов'язковий технiчний контроль вiдповiдно до цього Закону, нарiвнi з суб'єктами проведення обов'язкового технiчного контролю, визначеними цим Законом;

     договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, укладенi до набрання чинностi цим Законом, дiють до закiнчення строку їх дiї;

     транспортнi засоби, що пройшли державний технiчний огляд до набрання чинностi цим Законом i вiдповiдно до Закону України "Про дорожнiй рух" пiдлягають обов'язковому технiчному контролю, вперше проходять обов'язковий технiчний контроль пiсля закiнчення строку дiї талонiв державного технiчного огляду.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     вжити заходiв щодо вдосконалення системи облiку даних про автомобiлi, що знаходяться в розшуку, передбачивши можливiсть автоматичного доступу до цих даних працiвникiв Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, якi працюють на патрульних автомобiлях i стацiонарних постах;

     врегулювати порядок здiйснення контролю за проходженням водiями транспортних засобiв, якi здiйснюють перевезення пасажирiв чи вантажiв, щозмiнного передрейсового медичного огляду.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2011 року
N 3565-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.