ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

11 сiчня 2000р. N 13


Про затвердження "Тимчасової технологiї митного оформлення вантажiв що надходять та зберiгаються на митних лiцензiйних складах (далi МЛС)".

     З метою впорядкування митного контролю та оформлення вантажiв що надходять та зберiгаються на МЛС в зонi дiяльностi Київської регiональної митницi з застосуванням ВМД типу IМ-74 (ЕК-74) та проведення митного оформлення при випуску вантажiв з МЛС

     НАКАЗУЮ:

     1.Затвердити та ввести в дiю з "_" сiчня 2000р. " Тимчасову технологiю митного оформлення вантажiв що надходять та зберiгаються на МЛС".

     2.Начальникам оперативних пiдроздiлiв ознайомити пiдпорядкований iнспекторський склад з вищезазначеною технологiєю. Довести особистому складу пiд розпис.

     3.Начальникам пiдпорядкованих митниць забезпечити розроблення технологiї митного оформлення вантажiв що надходять та зберiгаються на МЛС, з урахуванням в даної технологiї специфiки роботи митниць.

     4.Начальникам оперативних пiдроздiлiв забезпечити iнформування суб'єктiв ЗЕД про введення в дiю даного наказу та його вимоги.

     5.Вважати такими, що втратили чиннiсть накази Київської регiональної митницi вiд 03.12.1999р. N 803, вiд 15.04.1998р. N 220, вiд 05.05.1998р. N 259, вiд 07.07.1998р.N 441, вiд 08.09.1998р. N 584, доручення вiд 06.05.1998р. N 47, наказ Київської митницi вiд 21.11.1994р. N 331.

     6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника митницi Ольховика О.М.

     7. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник митницi Симонов О.I.

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
наказом Київської
регiональної митницi
вiд 11сiчня 2000р. N 13
________________ Симонов О.I

ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГIЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖIВ ЩО НАДХОДЯТЬ ТА ЗБЕРIГАЮТЬСЯ НА МИТНИХ ЛIЦЕНЗIЙНИХ СКЛАДАХ.

     ЗМIСТ.

     1. Загальнi положення.

     2. Порядок розмiщення вантажiв на МЛС, якi надходять на митну територiю України.

     3. Порядок випуску вантажу з МЛС у вiльне використання на митнiй територiї України.

     4. Порядок тимчасового випуску вантажiв з МЛС з наступним поверненням вантажу на МЛС.

     5. Порядок перемiщення вантажiв з МЛС на МЛС у зонi дiяльностi КРМ.

     6. Порядок перемiщення вантажiв з МЛС в зону дiяльностi iншої митницi з метою проведення подальшого митного оформлення.

     7. Порядок випуску вантажiв з МЛС з метою повернення товару нерезиденту-власнику вантажу або за дорученням цього нерезидента вивезення в iншу країну.

     8. Порядок розмiщення на МЛС товарiв з метою їх подальшого експорту за межi митної територiї України.

     9. Порядок передекларування вантажiв, що зберiгаються на МЛС.

     10. Порядок оформлення документального пiдтвердження для пропуску через митний кордон України сiльськогосподарської продукцiї (1-24 групи ТН ЗЕД).

     11. Порядок розмiщення вантажiв на МЛС, якi доставляються транспортно-експедицiйними органiзацiями.

     12. Звiтнiсть про зберiгання товарiв.

     13. Перевiрка дiяльностi МЛС.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

     1.1.Дана технологiя розроблена на виконання законодавчих та нормативних актiв України, у вiдповiдностi з Митним кодексом України та наказом ДМСУ вiд 31.12.1996р N 592.

     1.2.Визначення термiнiв, що вживаються в данiй технологiї застосованi у вiдповiдностi з Митним кодексом України, постановами Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Держмитслужби України: вiд 31.12.1996р N 592, вiд 30.06.1998р. N 380, вiд 09.07.1997р. N 307 та роз'ясненнями ДМСУ.

     1.3. Товари що ввезенi на митну територiю України можуть зберiгатися в режимi митного лiцензiйного складу:

     - протягом трьох рокiв, з моменту первинного розмiщення на митний лiцензiйний склад.

     - пiдакцизнi товари (крiм алкогольних напоїв та тютюнових виробiв) не бiльше 90 дiб з дати їх первинного розмiщення в режим митного лiцензiйного складу.

     Товари, що вивозяться за межi митної територiї України, можуть зберiгатися в режимi митного складу протягом трьох мiсяцiв. Товари зберiгаються на МЛС пiд митним контролем з обов'язковим накладенням митного забезпечення та пломби власника МЛС.

     1.4.Пiсля закiнчення термiну зберiгання товарiв на МЛС, вони мають бути переданi на зберiгання митницi або заявленi до iншого митного режиму.

     1.5.Забороняється розмiщення на МЛС:

 • гуманiтарної допомоги, яка надходить в Україну та заявлена як гуманiтарний вантаж;

 • алкогольних напоїв ( за кодами 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.08);

 • тютюнових виробiв;

 • товарiв, на якi встановлено акцизний збiр та якi заявленi на прикордонних митницях як такi, що будуть перемiщуватися в режимi "транзиту";

 • давальницької сировини, яка закуплена на територiї України;

 • вантажiв що надходять на адресу приватних осiб;

 • товарiв, якi забороненi до ввезення на Україну чи вивезення за межi України, а також товари розмiщення на МЛС яких заборонено законами України, нормативними актами Кабiнету Мiнiстрiв України та ДМСУ.

     1.6.Товари, що пiдлягають експортному контролю, можуть розмiщуватись в режимi "митного складу" тiльки при наявностi погодження з Держмитслужбою України на пiдставi дозволу ДСЕК України.

     1.7. Товари, що розмiщенi на МЛС, можуть в подальшому оформлюватися з МЛС в наступних випадках:

 • випуск у вiльне використання по ВМД типу IМ-40 (см. п. 3);

 • випуск як тимчасовий ввiз товарiв по ВМД типу IМ-31 (см. п. 3);

 • випуск давальницької сировини по ВМД типу IМ-51 (см. п. 3);

 • тимчасовий випуск з МЛС (на строк до 1 мiсяца) з обов'язковим поверненням на даний МЛС, який здiйснюється по листу МЛС (см. п. 4);

 • перемiщення вантажу з одного МЛС на iнший МЛС в зонi дiяльностi КРМ (см. п. 5);

 • перемiщення вантажу з МЛС в iншу митницю з метою проведення подальшого митного оформлення по ВМД типу ТР-80-ВН (см. п. 6);

 • направлення вантажу за межi митної територiї України в звФязку з поверненням товару нерезиденту-власнику вантажу або за його дорученням вивезення в iншу країну яке здiйснюється за ВМД типу ТР-80 (см. п. 7);

 • передекларування вантажу без вивезення товару з МЛС та без змiни митного режиму проводиться по ВМД типу IМ-74 (см. п. 9);

 • вивезення товарiв за межi митної територiї України в режимi експорту по ВМД типу ЕК-10, ЕК-31 (см. п. 8).

     1.8.Дозволяється розмiщення вантажiв на МЛС якi прямують в режимi "транзит" (крiм пiдакцизних), з метою перевантаження з одного виду транспорта на iнший, при умовi дотримання строкiв транзиту. Здiйснюється за окремим дозволом керiвництва Київської регiональної митницi (далi КРМ) на пiдставi письмового звернення власника МЛС.

     1.9.При оформленнi вантажiв з МЛС (в режимах IМ-40, IМ-31, IМ-51, ЕК-10, ЕК-31, ТР-80) повинна складатися ВМД незалежно вiд фактурної вартостi товарної партiї.

     1.10. Поставки товарiв за договорами консигнацiї пiдлягають розмiщенню на МЛС в обовТязковому порядку.

2. ПОРЯДОК РОЗМIЩЕННЯ ВАНТАЖIВ НА МЛС, ЯКI НАДХОДЯТЬ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ.

     2.1.Декларування товарiв при їх розмiщеннi на МЛС має право здiйснювати виключно власник МЛС.

     2.2.Вантажi можуть розмiщуватись в режимi "митний склад" на умовах надання власником МЛС належним чином заповненої ВМД типу IМ-74, незалежно вiд фактурної вартостi партiї товарiв, з поданням наступних документiв:

 • мотивована заява власника товару ( або консигнатора) з обов'язковим визначенням мети розмiщення вантажу в режим митний лiцензiйний склад; кiлькостi товару; вартостi товару; контракту, згiдно з яким товар надiйшов на митну територiю України та подальшого митного режиму, у якому товар буде оформлений з МЛС.

 • зовнiшньоекономiчний контракт або договiр-доручення мiж фiрмою нерезидентом та, належним чином зареєстрованим на Українi, представництвом цiєї фiрми. В разi розмiщення у режим "митний склад" товарiв, що перемiщуються через митний кордон України транспортно-експедицiйними органiзацiями з використанням автотранспорту, зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) не вимагається, у разi акредитацiї суб'єкта ЗЕД поза дiяльностi КРМ .

 • договiр на зберiгання вантажу на МЛС;

 • рахунок-фактура, iнвойс, iнше;

 • товаросупровiднi документи на вантаж (CMR,ТТН, авiа-, залiзнична накладна, коносамент та iнше).

 • документи контролю доставки вантажу (ВМД типу АД, ПД, ПП, ТР80-ВН);

 • облiкова карта суб'єкта ЗЕД;

 • iншi документи;

     2.3.Товари, що розмiщуються на МЛС, згiдно статтi 18 Митного кодексу України, можуть пiдлягати додатковому контролю. У разi вiдсутностi на товаросупровiдних документах штампiв вiдповiдних прикордонних служб проходження суб'єктом ЗЕД контролю цих служб у м. Києвi, при вивантаженнi товару на МЛС, обов'язкове.

     2.4.Розмiщення вантажiв на МЛС проводиться iнспектором уповноваженим на здiйснення контролю за роботою данного МЛС в наступнiй послiдовностi :

     2.4.1. Перевiрка усiх необхiдних документiв для розмiщення вантажу на МЛС.

     2.4.2. Перевiрка правильностi заповнення ВМД типу IМ-74.

     2.4.3. В разi вiдсутностi зауважень, iнспектор проставляє штамп "Пiд митним контролем" (далi-ПМК) на всiх аркушах ВМД типу IМ-74 у графi "Д", а також присвоює реєстрацiйний номер згiдно журналу номерiв ВМД IМ-74 даного вiддiлу у графi 7 ВМД.

     2.4.4. У разi розмiщення вантажу на МЛС без його попереднього надходження до зони митного контролю при ТВВ, за мiсцем акредитацiї суб'єкта ЗЕД, iнспектор проставляє штамп ПМК на зворотньому боцi ВМД типу АД, ПД, ПП, ТР-80-ВН та направляє суб'єкта ЗЕД до вiддiлу контролю за доставленням вантажiв (далi-ВКДВ), згiдно дiючих технологiї.

     2.4.5. Для стягнення митних зборiв, власник МЛС надає iнспектору ТВВ окреме платiжне доручення (з даного платiжного доручення повиннi списуватися кошти тiльки по 003, 014 та 015 видах платежу) з вiдмiткою про надходження коштiв вiддiлу митних платежiв. На платiжному дорученнi повинен бути зроблений надпис "Для МЛС". Iнспектор ТВВ на всiх аркушах ВМД типу IМ-74 в графi С записує суми r' номери платiжних доручень по яких вiдбувається списання коштiв та проставляє вiдбиток штампу "ПМК", пiсля чого проводиться списання коштiв на платiжному дорученнi, яке завiряється особистою номерною печаткою iнспектора.

     Щодня о 17.30 год. старший групи по контролю за дiяльнiстью МЛС надає зведену iнформацiю про фактично стягнутi суми митних зборiв за добу на всiх МЛС, якi дiють на даному ТВВ (окремо по кожному виду 003, 014 та 015 додаток N6), до старшого групи вiддiлу митних платежiв, при даному ТВВ.

     Для оперативних груп по роботi з МЛС, якi не мають окрему групу вiддiлу митних платежiв, передача iнформацiї здiйснюється телефонним звФязком до старшого групи митних платежiв, даного ТВВ, щодня о 17.00 год.

     2.4.6. Проходження контролю у групi вiддiлу статистики цього ТВВ з проставленням вiдтиску штампу вiддiлу статистики та митної iнформацiї на всiх примiрниках ВМД типу IМ-74.

     2.4.7. Проведення митного догляду :

 • перевiрка цiлосностi митного забезпечення;

 • перевiрка вiдповiдностi вантажу, що фактично надiйшов до данних якi заявленi у ВМД та товаросупровiдних документах;

     Митний огляд здiйснюється в присутностi представникiв МЛС, вантажоодержувача та представникiв контролюючих органiв (у разi необхiдностi iнших видiв контролю). У разi пред'явлення вантажу транспортно-експедицiйними органiзацiями (далi-ТЕО) замiсть представника вантажоотримувача має бути присутнiм представник ТЕО.

     2.4.8.Пiсля здiйснення огляду вантажу, у разi фактичної вiдповiдностi вантажа вiдомостям заявленим у ВМД, iнспектор митницi проставляє вiдбиток особистої номерної печатки на ВМД типу IМ-74 у графi "Д" та на ВМД типу АД, ПД, ПП, ТР-80-ВН. По факту оформлення ПП та ТР-80-ВН повiдомляється ВКДВ згiдно дiючих технологiї.

     2.5.У разi виявлення порушень митних правил, складається протокол про ПМП та проводяться дiї вiдповiдно до чинного законодавства України.

     2.6.Якщо при здiйсненнi митного огляду виявлено, що фактична кiлькiсть вантажу меньша нiж та, що вказана у ВМД та товаросупровiдних документах, проводиться митне оформлення ВМД типу IМ-74 з зазначенням кiлькiстi вантажу що вказана у товаросупровiдних документах. По результатах митного огляду складається Акт огляду про фактичну кiлькiсть вантажу в трьох примiрниках. До складання Акту залучаються представники МЛС, вантажоотримувача, перевiзника, iнспектор ТВВ, який здiйснює митний контроль та оформлення на даному МЛС та до огляду обов'язково залучаться представники ТПП м. Києва та України. Пояснення перевiзника по цьому факту додається до Акту огляду. Документи додаються до ВМД IМ-74.

     2.7. На пiдставi документiв та заключення ТПП м.Києва (або України) суб'єкт ЗЕД складає лист на iмФя начальника митницi з метою проведення митного оформлення вантажу в режимi IМ-74 по фактичнiй кiлькостi товару. До заяви додаються необхiднi документи. Заява повинна бути надана до ТВВ, який контролює дiяльнiсть МЛС. У заявi вiдображається факт недостачi та пропозицiї iнспектора та керiвника ТВВ, якi здiйснюють контроль за дiяльнiстю МЛС де розмiщений вантаж. Рiшення про здiйснення митного оформлення вантажу в режимi IМ-74 по його фактичнiй кiлькостi приймається начальником митницi або заступником начальника митницi.

     2.8.Якщо при здiйсненнi митного огляду виявлено, що фактична кiлькiсть вантажу бiльша нiж та, що вказана у ВМД та товаросупровiдних документах або виявлена невiдповiднiсть даних у заявлених товарах, складається Акт догляду i протокол про ПМП та при необхiдностi викликається представник вiддiлення БК та ПМП. ВМД типу IМ-74, яка прийнята до митного оформлення, додається до протоколу, вантаж зберiгається на пiдставi Акту. Митне оформлення нової ВМД типу IМ-74, з зазначенням кiлькiстi та назви товару що виявлено по результатах митного огляду, проводиться тiльки пiсля вирiшення цього питання у встановленому порядку.

     2.9.При здiйсненнi МЛС зовнiшньоекономiчної дiяльностi, МЛС (як суб'єкт ЗЕД) повинен стати на облiк у ТВВ, який здiйснює контроль за дiяльнiстю МЛС.

     2.10.У випадках якщо вантаж, який знаходиться в зонi митного контролю ТВВ за мiсцем оформлення попередного повiдомлення типа АД, ПД, ПП , з поважних причин необхiдно розмiстити на МЛС який контролюється iншим ТВВ КРМ, митне оформлення проводиться в наступнiй послiдовностi :

     2.10.1.Iнспектор ТВВ за мiсцем оформлення ВМД типу АД, ПД, ПП перевiряє наявнiсть автотранспортного засобу з вантажем в зонi митного контролю i проставляє штамп ПМК на зворотi примiрника ПП та робить запис наступного змiсту: "Вантаж надiйшов, дата i пiдпис" i направляє суб'єкта ЗЕД до ВКДВ.

     2.10.2.Iнспектор ТВВ, який контролює дiяльнiсть МЛС на який планується розмiщення вантажу, виконує дiї передбаченi роздiлом 2, пунктом 2.4 пiдпунктами 1-3 даної технологiї.

     2.10.3.Випуск автотранспортого засобу з вантажем з зони митного контролю здiйснюється пiд гарантiю доставлення представником МЛС вантажу до МЛС, з наданням наступних документiв: доручення на представника МЛС; договору на зберiгання вантажу на МЛС; ВМД з реєстровим номером, штампом ПМК, вiдтиском печатки вiддiлу статистики та митної iнформацiї зi справлянням митного збору за виклик iнспектора.

     2.10.4.Пiсля закiнчення митного оформлення ВМД типу IМ-74, iнспектор ТВВ, який контролює дiяльнiсть МЛС, вилучає ВМД типу АД, ПД, ПП у субТєкта ЗЕД i закiнчує повне митне оформлення (проставляє поряд з ранiше проставленим штампом ПМК вiдтиск ОНП з зазначанням ВМД типу IМ-74 на данi вантажi) та залишає до ВМД типу IМ-74.

     2.10.5.Iнформацiя по результатах проведення митного оформлення передається до ТВВ, де суб'єкт ЗЕД провiв попередне декларування, та до ВКДВ.

     2.10.6.Пiсля надходження iнформацiї до ТВВ, в якому було поставлено на контроль ВМД типу АД, ПД, ПП, по письмовому рiшенню керiвництва ТВВ данi ВМД знiмаються з контролю.

     2.11.Оформлена ВМД типу IМ-74 реєструється в журналi реєстрацiї та контролю вантажiв якi надiйшли на даний МЛС (додаток N 1) та заноситься у теку контролю ВМД даного МЛС.

3.ПОРЯДОК ВИПУСКУ ВАНТАЖУ З МЛС У ВIЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НА МИТНIЙ ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ.

     3.1. Декларування товарiв при їх випуску з МЛС може проводити як власник складу, так i власник товару. При цьому вiдповiдальнiсть за сплату всiх належних митних платежiв несе власник вантажу або особа, що здiйснює декларування товарiв, якщо це передбачено договором на проведення декларування.

     3.2.Випуск вантажiв з МЛС у вiльне використання на територiї України проводиться на умовах надання декларантом належним чином заповненої ВМД у митному режимi "iмпорт" та необхiдного для митного оформлення пакету документiв, передбачених чинним законодавством , нормативними документами ДМСУ, технологiчними схемами КРМ, з оплатою митних платежiв, податкiв i зборiв та наданням до митницi дозволiв iнших контролюючих держорганiв, якi необхiднi при митному оформленнi iмпорту.

     3.3.Митне оформлення випуску у вiльне використання здiйснюється згiдно дiючої в КРМ технологiї митного оформлення товарiв та iнших предметiв.

     3.4.Митне оформлення вантажiв, якi знаходяться на МЛС та пiдпадають пiд режим експортного контролю здiйснюється в оперативному пiдроздiлi який контролює оформлення вантажiв пiдконтрольних ДСЕК України згiдно з положенням про вiддiл.

     3.5.Митне оформлення у вiльне використання вантажiв, якi належать суб'єктам ЗЕД акредитованих в iнших ТВВ КРМ, проводиться iнспекторським складом (уповноваженим на здiйснення контролю за роботою даного МЛС) оперативного пiдроздiлу, до зони дiяльностi якого входить митний лiцензiйний склад на якому зберiгаються вантажi.

     3.6.Митне оформлення товарiв, що потребують подальшого контролю митним органом, таких як:

тимчасове ввезення - вивезення майна;

операцiї з давальницькою сировиною;

вантажi, що пiдлягяють лiцензуванню, проводиться тiльки в оперативному пiдроздiлi за мiсцем акредитацiї суб'єкта ЗЕД.

     3.7.Пiдставою для проведення митного оформлення вантажу за мiсцем акредитацiї суб'єкта ЗЕД є пакет документiв (ксерокопiї ВМД типу IМ74, товаросупровiднi документи та iнш.), який має бути прошитий та завiрений ОНП iнспектора пiдроздiлу за мiсцем розташування МЛС на якому вантаж зберiгається та акт митного догляду вантажу який знаходиться на МЛС (у разi необхiдностi).

     3.8.Видавати вантаж з МЛС в такому випадку має право iнспектор, що уповноважений керiвництвом оперативного пiдроздiлу на здiйснення контролю за дiяльнiстю МЛС на пiдставi ксерокопiї оформленої ВМД в iншому оперативному пiдроздiлi, яка заверена ОНП iнспектора, що проводив оформлення импорту.

     3.9.Пiд випуском залишається ксерокопiя iмпортної ВМД, оформлена за мiсцем акредитацiї, завiрена ОНП та особистим пiдписом iнспектора який проводив митне оформлення iмпорту у вiльне використання. (Ксерокопiя ВМД має бути перекреслена з обов'язковим надписом: "Дiйсна лише для зняття з контролю вантажу в ТВВ " _".

     3.10.Митне оформлення вантажiв пiдприємств акредитованих поза зоною дiяльностi КРМ проводиться за умови подання листа-узгодження мiж митницями на проведення митного оформлення (зразок наведено в додатку N 2), копiї облiкової картки суб'єкта ЗЕД яка завiрена митницею де вiн зареєстрований. По результатах митного оформлення пiдроздiл направляє вiдповiдне повiдомлення (за пiдписом начальника митницi або його заступника) в митницю, яка надала лист-узгодження з наданням копiї ВМД.

     3.11.Випуск зi складу у вiльне використання товарiв, що надходили на МЛС за рiзними транспортними документами, в разi формування партiї на МЛС може здiйснюватись з оформленням однiєї (або декiлька) ВМД, в разi, якщо випуск проводиться за одним зовнiшьоекономiчним договором (контрактом).

     Пiд формуванням партiї розумiється як подрiблення попередньої партiї (попереднiх партiй) так i збiльшення (об'єднанняня) кiльких партiй.

     3.12.При випуску зi складу сформованої партiї товарiв власником вантажу надається документ (рахунок-фактура, накладна, спецiфiкацiя 3 т.i.) на сформовану партiю товарiв, якi оформлюються у вiльне використання, де вказується кiлькiсть мiсць, вага та вартiсть сформованої партiї, а також, по кожнiй позицiї робиться посилання на попереднiй документ (товаросупровiднi документи та ВМД), по яких вантаж надходив на МЛС.

     3.13.Митне оформлення товару, що випускається з митного лiцензiйного складу у вiльне використання на територiї України, здiйснюється за умови подання ВМД незалежно вiд вартостi партiї товару. Змiнення вартостi товару, якi надiйшли за договорами консигнацiї, викладений у п.9 даної Технологiї).

     3.14.Пiсля проведеного митного оформлення товар обов'язково повинен бути вивезений з територiї МЛС. ВМД в режимi IМ-74 пiдлягає зняттю з контролю та передається до архiву ТВВ. Ксерокопiя ВМД в режимi IМ40 прикладається до ВМД в режимi IМ-74, що є пiдставою для зняття з контролю, про що проводиться вiдповiдний запис в журналi реєстрацiї та контролю ВМД оформлених на даному МЛС.

4. ПОРЯДОК ТИМЧАСОВОГО ВИПУСКУ ВАНТАЖIВ З МЛС З НАСТУПНИМ ПОВЕРНЕННЯМ ВАНТАЖУ НА МЛС.

     4.1. Строк випуску з МЛС тимчасово з наступним поверненням не може перевищувати одного мiсяця. Дозволи на випуск товарiв зi складу тимчасово, з наступним поверненням, надаються у випадках:

     а) надання зразкiв для проведення сертифiкацiї; Видача зразкiв проводиться за умови надання договору суб'єкта ЗЕД з Держстандартом України на проведення сертифiкацiї та листаповiдомлення на адресу Київської регiональної митницi вiд Держстандарта України про проведення сертифiкацiї товару з визначенням кiлькостi зразкiв необхiдних для випробувань;

     б) для демонстрацiйних цiлей iндивiдуально визначених товарiв у одиничних екземплярах, тобто предмети якi мають iндiвiдуальнi особливостi (наприклад: заводський номер, колiр та iнш.) i якi неможливо замiнити;

     в) операцiй якi здiйснюються для забезпечення їх зберiгання i проведення передпродажної пiдготовки, проведення яких з технiчних причин не можливо у примiщеннi МЛС:

 • чистка;

 • провiтрювання;

 • сушка;

 • створення оптимального температурного режиму зберiгання;

 • iнвентаризацiя;

 • захист вiд корозiї;

 • фарбування.

     4.2.Тимчасове вивезення вантажiв, що зберiгаються на МЛС з подальшим поверненням здiйснюються без подання ВМД на пiдставi листа-звернення виключно власника складу за пiдписом директора та головного бухгалтера МЛС (з урахуванням листа органiзацiї власника товару) до митного органу.

     Лист-звернення обов'язково повинен мiстити наступну iнформацiю:

 • мета випуску товару тимчасово з наступним поверненням;

 • товар (назва, кiлькiсть, вага, вартiсть) з обов'язковим зазначенням коду згiдно ТН ЗЕД.

 • вiдомостi про документи, за якими товар розмiщений на склад;

 • зобов'язання про повернення товару на МЛС iз зазначенням строку повернення;

 • зобов'язання щодо сплати у разi неповернення товару на МЛС у встановленний термiн належних сум митних зборiв та платежiв, що сплачуються при випуску товарiв у вiльне використання;

 • при вивезеннi товарiв для демонстрацiйних цiлей, в разi необхiдностi додатково надаються iндивiдуальнi ознаки (опис, фотографiї, та iнше) завiрених особою, яка звертається до митного органу з листом-зобов'язанням;

 • вiдповiдальна особа- керуючий складом.

     4.3.При вивезеннi товару зi складу, пiсля одержання позитивного рiшення керiвництва митницi, з врахуванням пропозицiй начальника ТВВ, який контролює роботу даного МЛС, або його заступника, iнспектор цього ТВВ (що контролює дiяльнiсть МЛС) на зворотному боцi ВМД типу IМ-74 робить запис про випуск товару тимчасово з наступним поверненням з посиланням на лист-звернення.

     4.4.При поверненнi товару на МЛС, його зворотнє розмiщення на складi проводиться на пiдставi письмового повiдомлення власника складу в митницю, в якому обов'язково зазначається номер ВМД типу IМ-74 та данi про лист-звернення на випуск товару зi складу тимчасово з наступним поверненням. При фактичному поверненнi товару на склад, iнспектором митницi на зворотному боцi ВМД робиться запис "Вантаж повернено. Дата та пiдпис iнспектора." з посиленням на лист-повiдомлення, який завiряється ОНП iнспектора.

     4.5.Лист-зобов'язання та лист-повiдомлення зберiгаються разом з документами, по яких товар розмiщувався на МЛС.

     4.6.При неповерненнi товару у строк, встановлений у письмовому дозволi митного органу, власник складу несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до положень роздiлу 8. "Анулювання та призупинення дiї лiцензiї" Положення про вiдкриття та експлуатацiю МЛС, затвердженого наказом ДМСУ вiд 31.12.96р. N 592.

5.ПОРЯДОК ПЕРЕМIЩЕННЯ ВАНТАЖIВ З МЛС НА МЛС У ЗОНI ДIЯЛЬНОСТI КРМ.

     5.1. Вантаж розмiщений на МЛС може перемiщуватись з МЛС на МЛС у зонi дiяльностi однiєї митницi на пiдставi погодження мiж оперативними пiдроздiлами (оформлюється в двох примiрниках), пiд письмову гарантiю МЛС призначення про доставлення вантажу на МЛС призначення. (Запропонована форма "Погодження"наведена в додатку N 3 технологiчної схеми). Митне оформлення перемiщення здiйснює декларант складу, на який планується провести розмiщення вантажу.

     5.2.Погодження та письмова гарантiя МЛС призначення про доставлення вантажу надається в пiдроздiл, до зони дiяльностi якого входить МЛС на якому зберiгається вантаж.

     Пiсля отримання позитивного рiшення начальника пiдроздiлу декларант звертається до пiдроздiлу, в зонi дiяльностi якого знаходиться МЛС, на який планується провести розмiщення вантажу.

     5.3.Контроль за доставленням вантажу покладається на оперативний пiдроздiл на склад якого проводиться перемiщення вантажу.

     5.4.Завантаження товару на транспортний засiб та випуск його з МЛС, на якому вiн знаходиться на зберiганнi, можливе лише у разi обовТязкової присутностi iнспектора пiдроздiлу який контролює дiяльнiсть МЛС де знаходиться вантаж. За виїзд iнспектора справляється збiр згiдно встановленних Постановами КМУ ставок.

     5.5.В пiдроздiлi, з МЛС якого вантаж випускається з метою перевезення на iнший МЛС Київської регiональної митницi, залишаються :

 • копiя довiреностi (видана посадовiй особi МЛС призначення), завiрена керiвництвом митного лiцензiйного складу призначення, видана на право отримання та експедування вантажу;

 • примiрник погодження на перевезення вантажу з МЛС на МЛС (зi згодою начальника пiдроздiлу, в зону дiяльностi якого входить МЛС призначення);

 • письмова гарантiя власника складу про доставлення вантажу на МЛС призначення;

 • товаросупровiднi документи на вантаж.

     5.6.Вантаж перемiщується мiж пiдроздiлами пiд митним забезпеченням, яке накладається iнспектором пiдроздiлу, в зону дiяльностi якого входить МЛС де вантаж знаходився, про що проводиться запис у товаросупровiдних документах. Виключення можливi лише щодо вантажiв, накладення митного забезпечення на якi неможливе (негабаритнi вантажi).

     5.7.В ТВВ, який контролює роботу МЛС призначення, при розмiщеннi вантажу надаються документи зазначенi у п.2.2. та п.5.5. даної технологiї (за виключенням документу контролю доставки вантажу до митницi призначення). Додатково надається копiя попередньої декларацiї типу IМ-74, що здiйснив випуск вантажу з МЛС, де вантаж знаходився на зберiганнi. Копiя ВМД має бути перекреслена, з обов'язковим зазначенням на нiй напису "Дiйсна лише для розмiщення вантажу на МЛС: назва МЛС призначення");

     5.8.Пiсля проведення розмiщення вантажу на iнший МЛС, згiдно з п.2.4. пiдпунктами 1-6, проводиться завершення митного оформлення ВМД типу IМ-74. У графi 40 нової ВМД робиться посилання на номер попередньої ВМД типу IМ-74. Оформлена ВМД типу IМ-74 фiксується в журналi реєстрацiї та контролю вантажiв якi розмiщенi на даному МЛС та розмiщується у теку контролю ВМД даного МЛС. Копiя оформленої ВМД типу IМ-74 передається рапортом начальника пiдроздiлу, за мiсцем розташування МЛС розмiщення через загальний вiддiл до пiдроздiлу, в зону дiяльностi якого входить склад, де вантаж був попередньо розмiщений, для зняття операцiї з контролю.

     5.9. Ксерокопiя нової ВМД типу IМ-74, яка завiрена ОНП iнспектора контролюючего дiяльнiсть МЛС призначення, пiдкладається до попередньої ВМД типу IМ-74 для зняття ВМД з контролю i передачi до архiву.

     5.10.У разi перемiщення вантажу з МЛС на МЛС, якi входять у зону дiяльностi одного оперативного пiдроздiлу, надається вiдповiдне погодження мiж керiвництвом МЛС iз зазначенням необхiдної iнформацiї, яке погоджується керiвництвом вiддiлу.

6.ПОРЯДОК ПЕРЕМIЩЕННЯ ВАНТАЖIВ З МЛС В ЗОНУ ДIЯЛЬНОСТI IНШОЇ МИТНИЦI З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАЛЬШОГО МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ.

     6.1. Для перевезення в iншi митнi органи для проведення митного оформлення у вiдповiдностi з митними режимами :

     а) для вiльного використання на митнiй територiї України;

     б) тимчасового ввезення на митну територiю України;

     в) для переробки на митнiй територiї України, представник власника вантажу надає в оперативний пiдроздiл:

 • лист-узгодження на перевезення вантажу за формою, що наведена в додатку N 4;

 • копiю облiкової картки суб'єкта ЗЕД;

 • довiренiсть вiд одержувача на право перевезення вантажу, яка видана на громадянина України, або договiр перевезення (рахунок фактура) та доручення на представника перевiзника при здiйсненнi перевезень транспортною органiзацiєю;

 • ВМД типу ТР-80-ВН;

 • рахунок-фактуру (iнвойс);

 • внутрiшнiй товаросупровiдний документ з вiдмiтками вiдправника (МЛС) та перевiзника;

     6.2. Iнспектор проводить митне оформлення випуску з МЛС з метою направлення вантажу пiд митним забезпеченням в митницю призначення.

     6.3.Контроль за пiдтвердженням факту надходження вантажу в митницю призначення здiйснюється ВКДВ в загальному порядку.

     6.4.Пiсля одержання письмової iнформацiї вiд ВКДВ операцiя знiмається з контролю. ВМД типу ТР-80-ВН додається до ВМД типу IМ-74 для зняття з контролю та передачi ВМД до архiву ТВВ.

     6.5.У разi надання з ВКДВ iнформацiї про недоставлення вантажу до митницi призначення, iнспектор який вiдповiдає за дiяльнiсть МЛС приймає заходи щодо виявлення факту порушення митного законодавства (або пiдтвердження факту доставлення вантажу до мiсця призначення). Якщо порушено митне законодавство складається протокол про порушення митних правил.

7. ПОРЯДОК ВИПУСКУ ВАНТАЖУ З МЛС З МЕТОЮ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НЕРЕЗИДЕНТУ -ВЛАСНИКУ ВАНТАЖУ АБО ЗА ДОРУЧЕННЯМ ЦЬОГО НЕРЕЗИДЕНТА ВИВЕЗЕННЯ В IНШУ КРАЇНУ.

     7.1.Повернення (або вивезення в третю країну) за iнiцiативою нерезидента- власника товару, який знаходиться на МЛС (внаслiдок змiни контракту, законодавства України, неплатоспроможностi одержувача вантажу, розторгнення контракту, помилкової поставки тощо) проводиться з оформленням ВМД в митному режимi "транзит", яку заповнює декларант МЛС.

     7.2.Митне оформлення таких вантажiв здiйснюється виключно за дозволом начальника митницi або його заступника.

     7.3.Митне оформлення може бути проведено на умовах надання наступних документiв

 • заява українського суб'єкта, якiй розмiстив вантаж на МЛС, з визначенням пiдстав вiдправлення вантажу за межi митної територiї України;

 • лист-розпорядження нерезидента сторони зовнiшньоекономiчного контракту про вiдправлення вантажу в iншу країну (або його повернення нерезиденту);

 • доповнення до контракту (договору) про внесення змiн або розiрваня зазначеного контракту;

 • лист нового отримувача про готовнiсть прийняти вантаж;

 • належним чином заповнена ВМД типу ТР-80;

 • рахунок-фактура;

 • товаротранспортнi документи;

 • довiдка, яка видана уповноваженним банком, що пiдтверджує вiдсутнiсть розрахункiв за зовнiшньоекономiчним контрактом (договором) на пiдставi якого вантаж було розмiщено на МЛС;

 • дозволи iнших державних органiв (ст.18 Митного кодексу України), у разi необхiдностi;

 • ксерокопiй документiв на транспортнi засоби українських перевiзникiв, якими проводиться вивезення товарiв з МЛС (наприклад: свiдоцтво про допущення АТЗ до перевезень пiд митним забезпеченням, лiцензiї на здiйснення мiжнародних перевезень);

 • iншi документи необхiднi для митного оформлення.

     7.4.Митне оформлення вантажiв з МЛС по ВМД в режимi "транзит" проводиться пiдроздiлом (включаючи групу статистики), до зони дiяльностi якого входить митний лiцензiйний склад. Проходження контролю в групi митних платежiв проводиться за мiсцем акредитацiї суб'єкта ЗЕД, вiдповiдального за здiйснення транзиту.

     7.5.Операцiя по здiйсненню транзиту пiдлягає контролю до моменту пiдтвердження ВКДВ iнформацiї про перетин митного кордону України. Ксерокопiя ВМД типу ТР-80 додається до ВМД типу IМ-74 для зняття з контролю та передачi ВМД до архiву ТВВ.

     7.6.У разi повiдомлення з ВКДВ про вiдсутнiсть пiдтвердження про доставлення вантажу до митницi призначення, iнспектор керується п.6.4. даної технологiї.

8. ПОРЯДОК РОЗМIЩЕННЯ НА МЛС ТОВАРIВ З МЕТОЮ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ЕКСПОРТУ ЗА МЕЖI МИТНОЇ ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ.

     8.1.Розмiщення товарiв на МЛС з метою експорту дозволяеться виключно для формування вiдправки консолiдованого вантажу.

     8.2. Пiдставою для розмiщення експортного вантажу на МЛС є:

 • заява власника вантажу;

 • ВМД заповнена вiдповiдно до митного режиму "митний склад" у встановленому порядку( ВМД типу ЕК-74);

 • зовнiшньоекономiчний договiр;

 • дозволи iнших контролюючих служб (в разi необхiдностi);

 • договiр мiж власником МЛС та власником вантажу на зберiгання товарiв, що формуються до вiдправлення;

 • iншi документи, необхiднi для здiйснення митного оформлення вивезення товарiв згiдно з митним режимом "експорт";

 • лист-узгодження мiж митницями на проведення митного оформлення в режимi експорт, в разi необхiдностi.

     8.3.За наявнiстю необхiдних пiдстав проводиться митне оформлення ВМД типу ЕК-74, яка фiксується в журналi реєстрацiї та контролю вантажiв на даному МЛС та розмiщується до текi з ВМД даного МЛС

     8.4.Пiсля формування вiдправки консолiдованого вантажу власник складу проводить декларування товарiв iз заповненням ВМД на експорт.

     8.5.В разi, якщо товар розмiщується на МЛС за листом-узгодженням мiж митницями на проведення митного оформлення, пiдтвердження до митницi, що надавала узгодження для проведення зазначеної операцiї, надсилається тiльки пiсля оформлення експорту товара та надходження iнформацiї з прикордонної митницi про перетин митного кордону України.

     8.6.Пiсля надходження iнформацiї про перетин консолiдованим вантажем митного кордону України, ксерокопiя ВМД на експорт додається до ВМД типу ЕК-74, яка знiмається з контролю та надається до архiву ТВВ.

9. ПОРЯДОК ПЕРЕДЕКЛАРУВАННЯ ВАНТАЖIВ, ЩО ЗБЕРIГАЮТЬСЯ НА МЛС.

     9.1.Передекларування вантажу що знаходиться на МЛС можливе при умовi надання письмової заяви власника (або товароотримувача) вантажу у наступних випадках:

     а) у разi випуску з МЛС товару у вiльне використання, за цiною iншою вiд цiни на товар який був розмiщений на МЛС за договорами консигнацiї, агентськими та iншими видами посередницьких договорiв, умовами яких передбачається залишення права власностi за mepeghdemrnl. Переоформлення ВМД IМ-74 можливе при наявностi документального пiдтвердження нерезидента-власника вантажу (листзвернення, iнвойс та додаток до договору консигнацiї) з вказаними новими цiнами на товар за дозволом начальника митницi або його заступника. При цьому потрiбно обовТязкове отримання довiдки про визначення митної вартостi, яка надається вiддiлом тарифiв та митної вартост, у разi зменьшення цiни.

     б) при наступному виявленнi, на вже розмiщений на МЛС вантаж, бiльше чiткого коду товару згiдно з ТН ЗЕД. Можливо лише у випадках визначення конкретного коду товара при остаточному розглядi його характеристики та специфики використання. Рiшення щодо остаточного визначення заявленого коду по ТН ЗЕД приймається начальником митницi або його заступником на пiдставi класифiкацiйного рiшення вiддiлу тарифiв та митної вартостi.

     в) при змiнi українського отримувача товару, якiй розмiщений на МЛС, в зв'язку з розторгненням зовнiшньоекономичного контракту та укладанням нерезидентом-власником товару нового контракту, переоформлення здiйснюється з дозволу керiвництва митницi при наявностi документального пiдтвердження (згода нерезидента-власника вантажу на розторгнення попереднього контракту; лист попереднього українського отримувача товару про розторгнення контракту; належним чином оформленi рахунок-фактура та зовнiшньоекономiчний договiр мiж власником вантажу нерезидентом України та новим українським отримувачем товару; довiдка уповноваженого банку про вiдсутнiсть розрахункiв за зовнiшньоекономiчним договором на пiдставi якого вантаж було розмiщено на МЛС.

     9.2.Передекларування у вище перелiчених випадках проводиться шляхом складання нової ВМД типу IМ-74 без анулювання попередньої декларацiї. У графi 40 нової ВМД робиться посилання на номер попередньої ВМД типу IМ-74. Нова ВМД типу IМ-74 фiксується в журналi реєстрацiї та контролю вантажiв на даному МЛС та заноситься до текi контролю ВМД даного МЛС.

     9.3.Про проведення переоформлення вноситься вiдмiтка у журналах реєстрацiї та контролю за даним МЛС. Попередня ВМД типу IМ-74 пiдлягає зняттю з контроля та передається до архiву ТВВ.

     9.4.У разi визначення країни походження товару пiсля вивантаження товару на МЛС або змiни валюти платежу за товар, який знаходиться на МЛС, передекларування не здiйснюється. Митне оформлення товару з МЛС проводиться на загальних пiдставах по встановленним даним, з дозволу керiвництва ТВВ.

10.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПIДТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦIЇ (1-24 ГУПИ ТН ЗЕД).

     10.1.Ввезення сiльськогосподарської продукцiї, на яку вiдсутнiй сертифiкат вiдповiдностi Держстандарту Українi, дозволяється виключно на МЛС. При цьому, пiдставою для пропуску через митний кордон України є обовТязкове попереднє пiдтвердження для прикордонної митницi факту наявнiстi МЛС в зонi дiяльностi КРМ та про можливiсть розмiщення кожної конкретної партiї iмпортованої сiльгоспродукцiї на цих складах.

     10.2.Оформлення документального пiдтвердження здiйснюється в наступнiй послiдовностi:

     1. Листи-узгодження на перемiщення сiльськогосподарських вантажiв до КРМ готуються в 3-х примiрниках. Перший примiрник залишається на контролi в оперативному пiдроздiлi , який контролює дiяльнiсть МЛС; другий залишається в загальному вiддiлi КРМ; третiй примiрник листа узгодження надається заявнику на руки для пред'явлення на прикордонну митницю.

     2. Суб'єкт зовнiшьоекономiчної дiяльностi звертається в оперативний пiдроздiл КРМ, в якому вiн акредитований, з листом узгодження на перемiщення вантажу до КРМ (форма листа-узгодження наведена в додатку N 5). Лист-узгодження повинен бути засвiдчений пiдписом керiвника пiдприємства, власником МЛС. В оперативному пiдроздiлi проводиться перевiрка наявностi боргiв суб'єкта ЗЕД по КРМ та в разi вiдсутностi зауважень робиться запис: "Боргiв немає", який засвiдчується пiдписом та О.Н.П. iнспектора;

     3. У разi наявностi питання щодо боргiв суб'єкта ЗЕД лист узгодження повинен бути завiзований у вiддiлi по контролю за доставкою вантажiв;

     4. Лист-узгодження надається до оперативного пiдроздiлу в зонi дiяльностi якого знаходиться МЛС. Пiсля перевiрки наявностi договору мiж пiдприємством iмпортером сiльскогосподарської продукцiї та МЛС, в разi вiдсутностi зауважень лист-узгодження вiзується начальником оперативного пiдроздiлу та один екземпляр ставиться на контроль iнспектором який контролює дiяльнiсть МЛС на якiй планується розмiщення вантажу;

     5. Пiсля проходження усiх необхiдних пiдроздiлiв КРМ, керiвник пiдприємства чи уповноважена ним особа вiзує повiдомлення у начальника КРМ, або його заступника та реєструє у загальному вiддiлi КРМ.

     З метою прискорення проходження сiльськогосподарських вантажiв через митний кордон України, за заявою суб'єкта ЗЕД, загальний вiддiл КРМ вiдправляє лист-узгодження у прикордонну митницю факсiмiльним звФязком.

     6. Пiсля надходження сiльськогосподарської продукцiї до митної зони КРМ та перемiщення вантажу на МЛС за ВМД типу IМ-74 (згiдно з п.2 даної технологiї), лист-узгодження знiмається з контролю та пiдшивається до ВМД разом з усiма необхiдними для митного оформлення документами.

     Розмiщення сiльськогосподарської продукцiї, яка надiйшла до КРМ, дозволяється тiльки на МЛС який зазначений у листi-узгодженнi.

     11. ПОРЯДОК РОЗМIЩЕННЯ ВАНТАЖIВ НА МЛС ЩО ДОСТАВЛЯЮТЬСЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦIЙНИМИ ОРГАНIЗАЦIЯМИ.

     11.1.У разi розмiщення вантажу на МЛС, що перемiщується через митний кордон України транспортно-експедицiйними органiзацiями (далi-ТЕО) з використанням автотранспорту, з метою подальшого зберiгання на МЛС та завантаження на iнший автотранспортний засiб для подальшого доставлення отримувачам в iнших населених пунктах України, оформлюються ВМД типу IМ-74.

     11.2.ВМД типу IМ-74 складається (незалежно вiд фактурної партiї товарiв) на всi вантажi що заявленi в загальному транспортному документi (СМR) по кожному окремому транспортному документу (СМR), з поданням ВМД типу ПП та ПД по загальної кiлькостi вантажу на власника МЛС та документiв як у п. 2.2. даної технологiї.

     У разi розмiщення на МЛС вантажу, який належит отримувачу в iншому населеному пунктi України, замiсть заяви власника вантажу на розмiщення товару на МЛС та зовнiшньоекономiчного контракту надається мотивована заява вiд ТЕО на розмiщення товару на МЛС. У ВМД типу IМ-74 в гр.8 зазначаються данi про МЛС та отримувача товару, в гр.9 зазначаються данi про МЛС.

     11.3.При розмiщеннi товару на МЛС по кожному окремому транспортному документу (СМR), у разi вiдсутностi загальної СМR, ВМД типу IМ-74 складається на кожний окремий транспортний документ (CMR, ТТН), при цьому на кожний окремий транспортний документ надається ВМД типу ПП або ПД на МЛС з вказивкою власника вантажу.

     11.4.У кожному окремому товаросупровiдному документу (СМR, ТТН) має бути зазначена вся необхiдна iнформацiя щодо:

 • вiдправника (гр.1 CMR);

 • отримувача (гр.2 CMR);

 • перевiзника-ТЕО (гр.16 та 23 CMR);

 • експедитора (гр.13 CMR);

 • найменування МЛС та його адреса для вивантаження товару. У разi вiдсутностi даних про експедитора-ТЕО та МЛС в товаросупровiдних документах, товар розмiщується на МЛС з складанням ВМД типу IМ-74 в загальному порядку (см. п.2 даної технологiї).

     11.5.Пiсля оформлення ВМД типу IМ-74 на консолiдований вантаж, розмiщений на МЛС, iнформацiя по результатах проведення митного оформлення передається до ТВВ, в якому суб'єкт ЗЕД провiв попередне декларування, та до ВКДВ, згiдно дiючих технологiї.

     11.6.У разi направлення вантажу з МЛС на адресу отримувача (згiдно з п.6 даної технологiї) оформлюється документ контролю-ВМД типу ТР80-ВН. Транспортно-експедицiйна органiзацiя, яка забезпечує доставлення вантажу до митницi призначення, несе вiдповiдальнiсть за доставлення вантажу в зону дiяльностi iншої митницi на адресу кiнцевого отримувача, який був зазначений у гр.2 CMR при розмiщеннi вантажу на МЛС. При цьому до ТВВ, який контролює дiяльнiсть МЛС, надаються документи перелiк яких зазначений у п.6.1. даної технологiї, за винятком листа-узгодження на перевезення вантажу з МЛС до митницi призначення та копiї облiкової картки суб'єкта ЗЕД.

     ВМД типу IМ-74 знiмається з контролю та передається до архiву ТВВ тiльки пiсля надходженнi пiдтвердження з ВКДВ про доставлення товару в митницю призначення. Ксерокопiя ВМД типу ТР-80-ВН додається до ВМД типу IМ-74 для архивацiї.

12. ЗВIТНIСТЬ ПРО ЗБЕРIГАННЯ ТОВАРIВ.

     12.1.Власник митного складу повинен на початку кожного мiсяця (до п'ятого числа) надавати до ТВВ КРМ до зони дiяльностi якого входить МЛС наступнi звiти про товари, якi зберiгаються на складi:

     а) про товари, якi зберiгаються на митному лiцензiйному складi з вiдмiткою про граничний термiн зберiгання та iншi вiдомостi. Пiд строком зберiгання мається на увазi будь-який строк, що обмежує зберiгання товару на МЛС: строк придатностi товару (для товарiв якi мають такий строк) та кiнцевий строк зберiгання (згiдно договору на зберiгання мiж власником МЛС та власником вантажу);

     б) про товари, якi зберiгаються на МЛС та за зберiгання яких власник товару не сплачує кошти власнику складу бiльше 3-х мiсяцiв.

     12.2.Необхiднi вiдомостi, якi повиннi бути зазначенi у звiтi:

     а) номер i дата ВМД при надходженнi товару на склад;

     б) найменування товару та код товару згiдно ТНЗЕД;

     в) кiлькiсть товару при надходженнi;

     г) кiлькiсть товару, випущеного зi складу;

     д) номер i дата ВМД при випуску товару зi складу або номер документа контролю доставки.

     12.3.За наявностi достатнiх пiдстав митний орган може зобовТязати власника МЛС дати позачерговий звiт про товарообiг на МЛС, про що власник МЛС має бути повiдомлений письмово.

13. ПЕРЕВIРКА ДIЯЛЬНОСТI МЛС.

     13.1.Перевiрка дiяльностi митного лiцензiйного складу здiйснюється комiсiєю, яка створюється на пiдставi наказу начальника Київської регiональної митницi.

     У разi необхiдностi, можливе створення комiсiї на виконання розпорядження начальника пiдроздiлу, в зонi дiяльностi якого розташований МЛС.

     13.2.Комiсiєю по перевiрцi роботи МЛС проводиться перевiрка наступних документiв :

 • пакету установчих документiв на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС (лiцензiя, статут, установчий договiр, свiдоцтво про реєстарацiю тощо);

 • перевiрка технiчного стану складських примiщень МЛС на вiдповiднiсть їх вимогам "Положення про вiдкриття та експлуатацiї МЛС", наказу ДМСУ вiд 31.12.96р N 592;

 • перевiрка складських документiв : журналу реєстрацiї приймання вантажiв на МЛС та випуску з нього, журналу вiдкриття та закриття складу;

 • перевiрка перерахування коштiв на розрахунковий рахунок митного органу за митне оформлення вантажiв.

 • перевiрка правильностi декларування товарiв митними брокерами МЛС (заповнення декларацiй, iнших документiв).

 • перевiрка здачi звiтностi митницi (до 5 числа мiсяця, наступного за звiтним) про товари, що зберiгаються на МЛС.

 • перевiрка iнших документiв, що входять в компетенцiю митних оранiв. 13.3.За результатами перевiрки складається Акт перевiрки, який доводиться до власника МЛС та керiвництва ТВВ, який контролює дiяльнiсть даного МЛС, пiд особистий розпис керiвникiв.

 

Додаток N 2

 

Начальнику _________________ митницi
(де зареєстрований суб'єкт ЗЕД)
Начальнику Київської митницi
1. Пiдприємство _____________________________________________________
(повна назва пiдприємства,юридична та фактична адреса,
_____________________________________________________________________
код ЄДРПО)
2. Банкiвськi вiдомостi:
  найменування банку _______________________________________________
р/р _______________________ МФО ________________________________
в/р _______________________ МФО ________________________________
3. Просить Вашого дозволу на проведення митного оформлення вантажу
_____________________________________________________________________
(найменування вантажу, код ТН ЗЕД, його кiлькiсть)
_____________________________________________________________________
згiдно з контрактом(договором) вiд "___" _______ 199_р. N __________
в наступному митному режимi ___________, характер угоди ____________
(код режиму) (код угоди)
в Київськiй регiональнiй митницi, до зони дiяльностi якої входить МЛС
_____________________________________________________________________
(назва МЛС та його фактична адреса)
на якому розмiщений направлений на нашу адресу вантаж.
4. Повiдомляємо також наступнi вiдомостi:
картка реєстрацiї у оперативному пiдроздiлi вiд "__"_____199_р.N_____
довiдка про декларування валютних цiнностей вiд "__"_____199_р.N_____
iншi документи(в разi потреби)_______________________________________
Керiвник пiдприємства __________________ "_________________________"

М.П.

___________________________________митниця не заперечує проти митного
(назва митницi,яка надає лист-узгодження)
оформлення вантажу на Київськiй регiональнiй митницi.
Просимо додатково внести до ВМД всi необхiднi супроводнi документи,
якi наданi при митному оформленнi вантажу
По закiнченню митного оформлення вантажу направити копiї ВМД в нашу
адресу _______________________________________________________________
(адреса митного органу який контролює лист-узгодження)
Iнспектор оперативного вiддiлу __________________ "_______________"
(особистий розпис та О.Н.П.)
Начальник оперативного вiддiлу __________________ "_______________"
Начальник (заступник) митницi __________________ "_______________"
Додаток N 3

 

            Зразок листа-узгодження
         щодо перемiщення вантажу мiж МЛС,
        якi розташованi у зонi дiяльностi КРМ

              Начальнику ТВВ-______________________КРМ
                     (де знаходиться вантаж)
              Начальнику ТВВ-______________________КРМ
                     (куди перемiщується вантаж)

1. Пiдприємство _____________________________________________________
        (повна назва пiдприємства,юридична та фактична адреса,
               код ЄДРПО)
  р/р _______________________ МФО ________________________________
  в/р _______________________ МФО ________________________________
Просить Вашого дозволу на перемiщення вантажу________________________
_____________________________________________________________________
   (назва вантажу, код ТН ЗЕД, кiлькiсть та вартiсть товару)
який зберiгається на МЛС ____________________________________________
(назва МЛС,його фактична адреса та номер лiцензiї на вiдкриття МЛС)
на пiдставi:
ВМД типу IМ-74 вiд "___" _____________ 199_р. N _____________________
          (перелiк ВМД типу IМ-74)
CMR вiд "___" _____________ 199_р. N ________________________________
          (перелiк товаросупровiдних документiв)
iнвойсу "___" _____________ 199_р. N ________________________________
          (перелiк iнвойсiв)
на митний лiцензiйний склад _________________________________________
(назва МЛС,його фактична адреса та номер лiцензiї на вiдкриття МЛС)
на пiдставi договору на зберiгання вiд "___" _____________ 199_р.
N ________________ з МЛС ____________________________________________
             (на який планується розмiстити вантаж)
Доставлення вантажу до МЛС призначення гарантуємо:
Керiвник МЛС призначення ___________________________ "______________"

                    М.П.
ТВВ-_________________КРМ не заперечує проти перемiщення вантажу з МЛС
  (де знаходиться вантаж)
_____________________________________________________________________
(назва МЛС, з якого вiдправляється вантаж з метою розмiщення на iнший
МЛС)
Пiсля оформлення ВМД типу IМ-74 прошу надiслати через загальний
вiддiл КРМ копiї цих декларацiй.
Iнспектор __________________  Начальник вiддiлу ___________________
     пiдпис та О.Н.П.              пiдпис
ТВВ-________________КРМ не заперечує проти направлення вантажу на МЛС
 (куди перемiщується вантаж)
_____________________________________________________________________
     (назва МЛС на який планується розмiщення вантажу)
з метою його подальшого митного оформлення за ВМД типу IМ-74
Iнспектор __________________  Начальник вiддiлу ___________________

 

Додаток N 4

 

            Зразок листа-узгодження
      на перевезення вантажу в iншi митнi органи для
          проведення митного оформлення

            Начальнику _________________________ митницi
               (за мiсцем розташування суб'єкта ЗЕД)
            Начальнику _________________________ митницi
               (за мiсцем знаходження МЛС, на
                якому зберiгається вантаж)


1. Пiдприємство _____________________________________________________
      (назва пiдприємства,юридична та фактична адреса,код ЄДРПО)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
розрахунковий рахунок __________________ в банку ____________________
           (номер рахунку)       (назва банку)
просить направити вантаж ____________________________________________
             (код ТН ЗЕД, назва вантажу,кiлькiсть вантажу
_____________________________________________________________________
та повнi вiдомостi)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в _________________________ митницю для проведення митного оформлення
    (назва митницi)
Додатковi умови та вiдомостi:________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


    Керiвник пiдприємства ______________________________________
                 (пiдпис, призвище, iнiцiали)
                    М.П.

 

Додаток N 5

 

              Лист-узгодження
           щодо пропуску вантажу через
       митний кордон України сiльськогосподарської
      продукцiї з метою подальшого розмiщення на МЛС.


1. Назва пiдприємства ______________________________________________
  код ЕДРПО ____________________
  юридична та фiзична адреса ______________________________________
  _________________________________________________________________
2. Банкiвськi вiдомостi ____________________________________________
                (назва банку та його адреса)
  _________________________________________________________________
  р/р N ________________________ МФО ____________
  р/р N ________________________ МФО ____________
3. Згiдно з контрактом вiд "___" ________ 199__ р. N ______ просимо
  Вас дозволити направити вантаж до ТВВ N ___ Київської регiональної
  митницi для доставки та розмiщення товару в режимi митного
  лiцензiйного складу.
  назва вантажу __________________________ код ТН ЗЕД _____________
  кiлькiсть вантажу _______________________________________________
  характер угоди за зовнiшньоекономiчним контрактом _______________
                         (код класифiкатора)
  митний режим_______________ з ____________________________митницi
       (код класифiкатора) (назва прикордонної митницi)
4. Повiдомляємо також наступнi вiдомостi:
  картка акредитацiї у пiдроздiлi N ______ вид "__" _______ 199__ р.
  довiдка про декларування валютних коштiв N _______________________
  договор пiдприємства з МЛС, на якому буде розмiщений вантаж
  назва МЛС ________________________________________________________
  власник МЛС __________________________ пiдпис ____________________
                             М.П.
5. Товаросупровiднi документи:
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  Керiвник пiдприємства _______________________
                             М.П.
  Київська регiональна митниця пiдтверджує дане повiдомлення.
  Начальник (або його заступник) митницi _______________________
                             М.П.

 

Додаток N 6

 

Довiдка
про фактично стягнутi суми митних зборiв за добу, при митному оформленнi ВМД типу IМ-74.

Дата Загальна сума
митних зборiв
шифр 003 (в грн.)
Загальна сума
митних зборiв
шифр 015 (в грн.)
N N
ВМД
типу IМ-74
       

 

Здав довiдку: iнспектор ТВВ ________________ " __________ "

Прийняв довiдку: iнспектор ВМП _____________ " __________ "


Начальник ТВВ ________________ " __________ "
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.