ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

21.06.2012 N 12/1-12.1/1995-ЕП

 

Начальникам митниць


Про митне оформлення культурних цiнностей

     У зв'язку iз зверненнями громадян стосовно порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення культурних цiнностей, якi ввозяться цими громадянами на митну територiю України, повiдомляємо.

     Пропуск та оподаткування культурних цiнностей, якi ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України, здiйснюється на умовах, установлених частинами першою, четвертою-восьмою та десятою статтi 374 Митного кодексу України вiд 13.03.2012 N 4495-VI (далi - Кодекс), а саме:

     товари (за винятком пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 1000 євро, що ввозяться громадянами на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi через пункти пропуску через державний кордон України, вiдкритi для повiтряного сполучення, та товари (крiм пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не пiдлягають письмовому декларуванню (за винятком товарiв, на якi вiдповiдно до статтi 197 Кодексу встановлено обмеження щодо перемiщення громадянами через митний кордон України, i випадкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi) та не є об'єктами оподаткування митними платежами;

     товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться громадянами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi, сумарна фактурна вартiсть та/або загальна вага яких перевищують обмеження, встановленi частиною першою цiєї статтi, але загальна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 10000 євро, пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документiв, що видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення таких товарiв, та оподатковуються ввiзним митом за ставкою 10 вiдсоткiв i податком на додану вартiсть за ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в частинi, що перевищує еквiвалент 1000 євро (при ввезеннi товарiв на митну територiю України через пункти пропуску через державний кордон України, вiдкритi для повiтряного сполучення) та еквiвалент 500 євро або вартiсть товарiв, обчислена пропорцiйно до ваги, що перевищує 50 кг;

     культурнi цiнностi за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, виготовленi 50 i бiльше рокiв тому, незалежно вiд їх вартостi та способу перемiщення через митний кордон України, пiдлягають письмовому декларуванню;

     товари (крiм пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 300 євро, що перемiщуються (пересилаються) на митну територiю України на адресу одного одержувача в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях, на адресу одного одержувача протягом однiєї доби у мiжнародних експрес-вiдправленнях, а також у несупроводжуваному багажi, пiдлягають усному декларуванню на пiдставi товаросупровiдних документiв та не є об'єктами оподаткування митними платежами;

     товари (крiм пiдакцизних), що перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових або мiжнародних експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 300 євро, але не перевищує еквiвалент 10000 євро, або перемiщуються (пересилаються) без дотримання умов, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввiзним митом за ставкою 10 вiдсоткiв та податком на додану вартiсть за ставкою, встановленою Податковим кодексом України;

     товари (крiм пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 10000 євро, що пересилаються (перемiщуються) на митну територiю України в мiжнародних поштових вiдправленнях, мiжнародних експрес-вiдправленнях, у ручнiй поклажi, супроводжуваному та несупроводжуваному багажi, а також товари (крiм пiдакцизних), незалежно вiд їх фактурної вартостi, що перемiщуються на митну територiю України у вантажних вiдправленнях, пiдлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларацiї, передбаченої законодавством України для пiдприємств, а також дозволiв (лiцензiй), сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання вiдповiдностi у випадках, установлених законодавством України для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, та оподатковуються ввiзним митом за повними ставками Митного тарифу України i податком на додану вартiсть за ставкою, встановленою Податковим кодексом України;

     при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України громадянами звiльняються вiд оподаткування митними платежами культурнi цiнностi за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, виготовленi 50 i бiльше рокiв тому.

     Вiдповiдно до частини другої статтi 561 Кодексу митнi органи здiйснюють контроль за перемiщенням культурних цiнностей через митний кордон України у взаємодiї з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi архiвної справи, дiловодства та створення i функцiонування державної системи страхового фонду документацiї. Такий контроль у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюється митними органами у формi попереднього документального контролю в порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Статтею 21 Закону України вiд 21.09.1999 N 1068-XIV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" (зi змiнами) встановлено, що культурнi цiнностi, якi ввозяться в Україну, пiдлягають реєстрацiї в порядку, встановленому Мiнiстерством культури i мистецтв України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства разом з Державною митною службою України. Пiд час ввезення культурних цiнностей на територiю України митному органу подається свiдоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звiдки ввозяться культурнi цiнностi. За вiдсутностi такого свiдоцтва ввезенi цiнностi пiдлягають затриманню митними органами України до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого перемiщення або використання цих цiнностей. Таке доручення має бути пiдтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цiнностей.

     Iнформацiю про зарубiжнi країни, вивезення з яких культурних цiнностей здiйснюється за наявностi дозволу на право їх вивезення, було надiслано митницям листами Держмитслужби України вiд 22.11.2011 N 16/1-16.3/1905-ЕП i вiд 02.02.2012 N 11.1/3-16.3/902-ЕП.

     Вiдповiдно до роз'яснень, надiсланих листом Мiнiстерства культури України вiд 16.01.2012 N 93/22/14-12 (копiя додається), реєстрацiя культурних цiнностей, що ввозяться на митну територiю України, здiйснюється шляхом їх декларування митному органу.

     У разi необхiдностi встановлення належностi товарiв до предметiв, що мають художню, iсторичну чи археологiчну цiннiсть, а також визначення року виготовлення культурних цiнностей для прийняття рiшення про звiльнення їх вiд оподаткування митними платежами вiдповiдно до пункту 2 частини десятої статтi 374 Кодексу, законодавством передбачено:

     1) проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) вiдповiдно до вимог статей 356 - 357 Кодексу;

     2) залучення для участi у здiйсненнi митного контролю спецiалiстiв та експертiв на умовах, установлених статтею 327 Кодексу. При цьому, вiдповiдно до частини п'ятої цiєї статтi Кодексу у разi необхiдностi за власним бажанням залучення спецiалiстiв та експертiв може здiйснювати декларант (власник товару). У такому разi вiдшкодування витрат, пов'язаних з участю спецiалiстiв та експертiв у здiйсненнi митного контролю, здiйснюється декларантом (власником товару) на пiдставi укладеної угоди.

     Довiдково. Перелiк державних установ, закладiв культури, iнших органiзацiй, яким надається право проведення державної експертизи культурних цiнностей, затверджено наказом Мiнiстерства культури i мистецтв України вiд 15.11.2002 N 647, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 05.12.2002 за N 948/7236 (зi змiнами).

     З метою недопущення оскаржень громадянами дiй митних органiв до Держмитслужби України чи iнших органiв виконавчої влади наголошую на необхiдностi виконання вимог законодавства України з питань ввезення в Україну культурних цiнностей та дотримання строкiв митного оформлення, установлених статтею 255 Кодексу.

     Прошу довести цей лист до вiдома особового складу, iнформувати громадян про тези цього листа шляхом висвiтлення його на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пiдроздiлiв митницi й у пунктах пропуску через державний кордон України та забезпечити його неухильне виконання.

     Додаток: на 1 арк.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення С.М.Сьомка
Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.