ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.04.2000 р. N 15/3-1198-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо оподаткування операцiй з ввезення товарiв за договорами оренди (лiзингу)

     Вiдповiдно до наказу Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення об'єктiв лiзингу (оренди), що перемiщуються через митний кордон України" вiд 16.02.2000 N 83, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.03.2000 за N 158/4379, митне оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України за договорами фiнансового або оперативного лiзингу (оренди), здiйснюється вiдповiдно до митного режиму випуску для вiльного обiгу (iмпорту) i зi справлянням податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), митних зборiв у встановленому порядку.

     Митне оформлення об'єктiв оперативного лiзингу (оренди), що ввозяться на митну територiю України i пiдлягають обов'язковому зворотному вивезенню за її межi протягом одного року, за заявою лiзингоодержувача (орендаря) може здiйснюватись вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення i зi справлянням податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), митних зборiв у встановленому порядку.

     Вiдповiдно до статтi 20 Закону України "Про лiзинг" вiд 16.12.97 N 723/97-ВР мито, податок на додану вартiсть та акцизний збiр при здiйсненнi операцiй мiжнародного лiзингу сплачуються вiдповiдно до законодавства України.

     Законами України з питань оподаткування встановлено наступний порядок оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України:

     - згiдно з пiдпунктом 3.1.2. статтi 3 Закону України "Про податок на додану вартiсть" вiд 03.04.97 N 168/97-ВР об'єктом оподаткування податком на додану вартiсть є операцiї з ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України, в тому числi операцiї з ввезення (пересилання) майна за договорами оренди (лiзингу), застави та iпотеки;

     - згiдно зi статтею 4 Закону України "Про Єдиний митний тариф" вiд 05.02.92 N 2097-XII товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України, пiдлягають обкладенню митом;

     - згiдно зi статтею 1 Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр" вiд 26.12.92 N 18-92 акцизний збiр - це непрямий податок на споживачiв (одержувачiв) окремих товарiв (продукцiї), визначених законом як пiдакцизнi, що стягується при iмпортуваннi (ввезеннi, пересиланнi) таких товарiв (продукцiї) на митну територiю України.

     Таким чином, при митному оформленнi товарiв, що ввозяться на митну територiю України за договорами фiнансового або оперативного лiзингу (оренди), вiдповiдно до митного режиму випуску для вiльного обiгу (iмпорту) мито, податок на додану вартiсть та акцизний збiр справляються на загальних пiдставах.

     У випадках митного оформлення об'єктiв оперативного лiзингу (оренди), що ввозяться на митну територiю України i пiдлягають обов'язковому зворотному вивезенню за її межi протягом одного року, вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення податок на додану вартiсть справляється на загальних пiдставах. При цьому, ввiзне мито не справляється, оскiльки вiдповiдно до статтi 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф" вiд 05.02.92 N 2097-XII товари та iншi предмети, що тимчасово ввозяться на митну територiю України i призначенi до зворотного вивезення за її межi у встановленi строки у незмiнному станi або вiдремонтованому виглядi, пропускаються через митний кордон України без сплати мита.

     При митному оформленнi товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, що були ранiше, до набрання чинностi наказом Державної митної служби України вiд 16.02.2000 N 83, ввезенi на митну територiю України за договорами оренди (лiзингу) та оформленi у митному вiдношеннi як тимчасове ввезення майна зi сплатою податку на додану вартiсть, зазначений податок не нараховується.

     При цьому, у графi С вантажної митної декларацiї зазначаються номер i дата платiжного документу, за якими було проведено сплату податку на додану вартiсть за попереднiм оформленням.

     У графi 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ" вантажної митної декларацiї вказуються номер i дата попередньої вантажної митної декларацiї.

     Митнi збори справляються у встановленому порядку за ставками, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про ставки митних зборiв" вiд 27.01.97 N 65, iз змiнами та доповненнями до неї.

     Одночасно повiдомляємо, що вiдповiдно до роз'яснень Державної податкової адмiнiстрацiї України (лист вiд 27.10.99 N 16155/7/16-1218), яка згiдно з пунктом 4 статтi 8 Закону України "Про державну податкову службу в Українi" вiд 04.12.90 N 509-ХII має право тлумачення порядку застосування законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про податки, право на податковий кредит у лiзингоодержувача виникатиме на дату отримання у власнiсть таких товарiв, за умови пiдтвердження сплати сум податку на додану вартiсть вiдповiдними митними декларацiями.

     Крiм того, вiдповiдно до зазначених роз'яснень Державної податкової адмiнiстрацiї України при митному оформленнi майна (товарiв), що ввозиться на митну територiю України за договорами оренди (лiзингу), якi передбачають передачу прав власностi, податок на додану вартiсть не сплачується у випадках, якщо таке майно (товари) вiдноситься до перелiку товарiв критичного iмпорту.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.