ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 27.03.2000 р. N 11/4-2750-0-401


     Повiдомляємо, що вiдповiдно до ст. 18 Митного кодексу України товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України, окрiм митного контролю, можуть пiдлягати санiтарному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радiологiчному та екологiчному контролю. Митне оформлення може бути завершено тiльки пiсля закiнчення зазначених видiв контролю.

     Зазначимо, що служби, на якi законодавством України покладено обов'язки щодо здiйснення вищезазначених видiв контролю, не пiдпорядкованi митним органам.

     Ставки зборiв, що справляються у пунктах пропуску через державний кордон вiдповiдними службами контролю, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня 1999 р. N 1034 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон", зi змiнами та доповненнями. Вiдповiдно до п. 3 цiєї постанови координацiю дiяльностi державних контрольних органiв зi справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон покладено на Державну митну службу.

     Iнформуємо також, що з 01.01.2000 р. набрав чинностi Закон України вiд 04.11.99 р. N 1212-XIV "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України". Згiдно зi ст. 2 цього Закону ставки єдиного збору, який справляється  у пунктах пропуску через державний кордон України, затверджуються законами України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Вiдповiдно до ст. 6 вищезазначеного Закону до приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом, вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону. Тобто на даний час порядок справляння зборiв, застосування ставок зборiв за здiйснення екологiчного, ветеринарного, фiтосанiтарного контролю за проїзд автомобiльними дорогами транспортних засобiв iноземних та вiтчизняних власникiв здiйснюється вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.06.99 р. N 1034.

     Iнформуємо, що порядок допуску транспортних засобiв до поїздки за кордон визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.98 р. N 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, та мотоколясок".

     З питань, якi належать до компетенцiї Держмитслужби, iнформуємо, що з метою подальшого вдосконалення порядку митного оформлення транспортних засобiв, що тимчасово вивозяться громадянами за межi України та створення бiльш сприятливих умов для власникiв цих транспортних засобiв, Держмитслужбою України були доопрацьованi Правила митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України (затвердженi наказом Держмитслужби вiд 25.06.99 р. N 393 та зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 29.07.99 р. N 516/3809).

     Згiдно з п. 44 роздiлу III Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв, агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України, митне оформлення транспортних засобiв, якi тимчасово вивозяться за межi України їхнiми власниками пiд зобов'язання про зворотне ввезення, здiйснюється прикордонною митницею.

     Крiм цього, з метою спрощення процедури митного оформлення у разi тимчасового вивезення громадянином транспортного засобу, Держмитслужбою листом вiд 05.10.99 р. N 09/1-3165-ЕП митним органам дано вказiвку не вимагати заповнення громадянином митної декларацiї форми МД-7, якщо цей транспортний засiб зареєстрований в органах ДАI МВС України.

     На вимогу громадянина данi про транспортний засiб зазначаються в митнiй декларацiї, затвердженiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 р. N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою в разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв".

Заступник Голови Служби

"Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации",
N 16, 17 квiтня 2000 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.