ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.06.2001 р. N 3/09-2859-ЕП

 

Начальникам реґiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо повернення неоформлених у митному вiдношеннi транспортних засобiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
 листами Державної митної служби України
вiд 13 червня 2001 року N 4/09-2979-ЕП,
вiд 30 грудня 2003 року N 11/5-09-18512-ЕП,
вiд 31 грудня 2003 року N 11/5-09-18714-ЕП

Додатково див. листи
 Державної митної служби України
 вiд 21 червня 2001 року N 1/13-3127-ЕП,
 вiд 9 серпня 2002 року N 11/3-09-7078-ЕП

     Держмитслужбою України проаналiзовано ситуацiю щодо повернення неоформлених у митному вiдношеннi транспортних засобiв (код 87.03 за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв), ранiше ввезених (пересланих) для постiйного користування, у зв'язку з вiдмовою громадян вiд сплати мита та iнших обов'язкових податкiв та зборiв.

     Аналiз свiдчить, що в бiльшостi випадкiв повернення зазначених транспортних засобiв здiйснюється з порушенням вимог наказу Держмитслужби вiд 26.07.2000 N 407 "Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату". Так, пункт 5 декларацiї форми МД-7 заповнюються без зазначення мети ввезення/вивезення або з зазначенням мети, яка не вiдповiдає цiлi перемiщення транспортного засобу.

     Наголошуємо, що вивезення неоформленого в митному вiдношеннi легкового транспортного засобу (код 87.03 за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв), ранiше ввезеного (пересланого) для постiйного користування, у зв'язку з вiдмовою громадянина сплатити мито та iншi обов'язковi податки та збори, має здiйснюватись iз заповненням декларацiї форми МД-7 з метою транзиту транспортного засобу.

     Разом з тим, вiдповiдно до Указу Президента України вiд 14.07.95 N 614/95 "Про заходи щодо забезпечення контролю за перемiщенням транзитом товарiв через територiю України" (зi змiнами й доповненнями) перемiщення через митну територiю України товарiв, на якi законодавством України встановлено акцизний збiр та якi перемiщуються транзитом через територiю України (далi - товари), здiйснюється за умови подання власником товарiв або вповноваженою ним особою митним органам документiв, що пiдтверджують наявнiсть вiдповiдних фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв у митницi призначення, або за умови охорони й супроводження товарiв митними органами iз залученням у разi потреби пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     Порядок надання власником товарiв або вповноваженою ним особою митним органам вiдповiдних фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв у митницi призначення затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.96 N 700 "Про Положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення".

абзац п'ятий iз змiнами, внесеними згiдно з листом Державної митної служби України вiд 13.06.2001 р. N 4/09-2979-ЕП)

     З оглядом на вищенаведенi нормативно-правовi акти, що реґламентують перемiщення товарiв з метою транзиту, вивезення легкових транспортних засобiв, ранiше ввезених для постiйного користування, за ввезення яких не сплачено мито та iншi передбаченi податки та збори, можливе лише за умов:

     1. Виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.96 N 700 "Про Положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення".

     2. Оформлення громадянами декларацiї форми МД-7 з метою транзиту;

     3. Застосування митницею положень наказу Держмитслужби України вiд 06.09.2000 N 490 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав" вiдносно цих транспортних засобiв.

     Вiдповiдальнiсть за доставку легкових транспортних засобiв покладається на громадян, до яких при порушеннях митних правил застосовуються положення статей Митного кодексу України.

     У разi вiдмови власника легкового транспортного засобу виконувати вимоги вищезазначених законодавчих та нормативних актiв легковий транспортний засiб вiдповiдно до ст. 86 Митного кодексу України пiдлягає переданню на склад митницi для зберiгання.

     З метою уникнення cкарг громадян пiсля пропуску на територiю України легкових транспортних засобiв, якi ввозяться ними для постiйного користування, необхiдно iнформувати громадян при перетинi митного кордону про вимоги Указу Президента України вiд 14.07.95 N 614/95 "Про заходи щодо забезпечення контролю за перемiщенням транзитом товарiв через територiю України".

     Легковi транспортнi засоби, на якi був наданий дозвiл Держмитслужби на їх повернення та якi не були оформленi митницею для такого повернення, пiдлягають вивезенню за межi митної територiї України згiдно з вимогами цього листа.

    Абзац чотирнадцятий втратив чиннiсть

(згiдно з листами Державної митної служби України вiд 30.12.2003 р. N 11/5-09-18512-ЕП, вiд 31.12.2003 р. N 11/5-09-18714-ЕП)

     Лист Держмитслужби України вiд 17.01.2001 N 09/1-172-ЕП уважати таким, що втратив чиннiсть.

     Начальникам митниць узяти пiд особистий контроль вивезення транспортних засобiв з метою транзиту.

     Додаток: на 1 арк.

В.О. Голови Служби О.П.Шейко

 

Додаток
до листа Державної митної служби України вiд 7 червня 2001 р. N 3/09-2859-ЕП 
Додаток втратив чиннiсть
(згiдно з листами Державної митної служби України вiд 30 грудня 2003 року N 11/5-09-18512-ЕП, вiд 31 грудня 2003 року N 11/5-09-18714-ЕП)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.