ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про посилення контролю за правильнiстю класифiкацiї бюджетоутворюючих товарiв

     З метою проведення заходiв щодо забезпечення ефективного контролю за правильнiстю класифiкацiї бюджетоутворюючих товарiв надаємо перелiк бюджетоутворюючих товарiв з урахуванням ставок ввiзного мита на цi товари, можливi шляхи ухилення вiд оподаткування при їх декларуваннi та пропозицiї щодо заходiв контролю при їх митному оформленнi (додається).

     З метою забезпечення надходження митних платежiв до Держбюджету України у повному обсязi, а також недопущення неправильної класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД та перемiщення їх через митний кордон України з порушенням митного законодавства, керiвникам митних органiв взяти пiд особистий контроль митне оформлення вищевказаних товарiв.

     Митний контроль та митне оформлення товарiв за кодами, наведеними у додатку здiйснювати з урахуванням iнформацiї, що надається.

     У разi необхiдностi, вiдбiр проб i зразкiв та направлення їх до Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи проводити у вiдповiдностi до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб i зразкiв товарiв, проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" та наказу Держмитслужби вiд 14.01.2009 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодiї митних органiв iз Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи при проведеннi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв".

     Лист Держмитслужби вiд 18.08.2010 N 11/2-10.16/8572-ЕП вважати таким, що втратив чиннiсть.

     Додаток: згадане на 13 арк.

Перший заступник Голови Служби О.М.Дороховський

 

Додаток

Перелiк бюджетоутворюючих товарiв, можливi шляхи ухилення вiд оподаткування при їх декларуваннi та пропозицiї щодо заходiв контролю при їх митному оформленнi

NN з/п Код товару згiдно з УКТЗЕД Найменування товару Ставка ввiзного мита, % Можливi шляхи ухилення вiд оподаткування при декларуваннi товару Пропозицiї щодо обов'язковостi iнформацiї при митному оформленнi Пропозицiї щодо заходiв контролю
1 2 3 4 5 6 7
1 0206 49 20 00 Їстiвнi субпродукти свiйських свиней мороженi 10 % Товари, якi класифiкуються за кодом 0206 49 20 00 згiдно з УКТЗЕД, можуть бути товарами "прикриття" для товарiв товарної позицiї 0203 (вiдруби свинини наприклад "баки", "нiжки", "хвости") (ставка ввiзного мита 10 %, 12 %), крiм того - рiзнi рiвнi митної вартостi. Надання сертифiката якостi виробника, ветеринарних документiв експортера iз зазначенням iдентифiкацiйних ознак товару. Фотографування товарiв, направлення запиту до ВКМВК з вiдповiдною супровiдною документацiєю, направлення зразкiв на дослiдження до експертних пiдроздiлiв ЦМУЛДЕР.
2 0207 14 20 00 Половини та четвертини тушок курей свiйських, мороженi, необваленi 10 % У данiй товарнiй пiдкатегорiї можливе декларування товару товарної пiдкатегорiї 0210 99 39 00 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 20 %). Термiн "солонi або в розсолi" у товарнiй позицiї 0210 означає м'ясо та їстiвнi субпродукти, якi були пiдданi солiнню, що проникає всередину та насичує всi частини продукту, i мають загальний вмiст солi 1,2 мас. % або бiльше. Надання iнформацiї про стан продукту, вмiст солi та наявнiсть приправ. Проведення митного огляду, здiйснення перевiрки товаросупровiдних документiв, за необхiдностi здiйснення лабораторних дослiджень товару.
3 0407 00 19 00 Яйця свiйської птицi, крiм iндичих чи гусячих, для iнкубацiї 5 % У зазначенiй товарнiй пiдкатегорiї можливе декларування товару товарної пiдкатегорiї 0407 00 30 00 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 12 %), як яйця свiйської птицi, що призначенi для iнших цiлей. Надання iнформацiї про вид птицi, вiд якої отриманi яйця, та їх призначення. Надання свiдоцтв компетентних органiв державної влади щодо цiльового застосування товару.
4 0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212 5 % Товари товарної позицiї 0602 згiдно з УКТЗЕД "iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи" (ставка ввiзного мита 5 % - 15 %) можуть декларуватись не своїм найменування пiд видом iнших товарiв в межах цiєї ж товарної позицiї або в товарнiй позицiї 0601, у зв'язку iз значною рiзницею у ставках ввiзного мита та рiвнях митної вартостi рiзноманiтних видiв рослин. Надання фiтосанiтарних сертифiкатiв експортера, iнформацiї виробника про вiк рослин, їх назву та сорт. Обов'язковий митний огляд, фотографування з подальшим направленням запиту до ВКМВК з вiдповiдною супровiдною документацiєю.
5 0806 10 10 00 Виноград свiжий столовий 10 % У разi, якщо виноград консервований для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки або iншими речовинами) але за умови, що вiн непридатний для безпосереднього вживання, класифiкується в товарнiй позицiї УКТЗЕД 0812 (ставка ввiзного мита 20 %). Виноград, приготовлений i консервований iншим способом, нiж зазначено у групi УКТЗЕД 08, класифiкується в товарнiй позицiї УКТЗЕД 2008 (ставка ввiзного мита 15 %). Надання iнформацiї про стан продукту (свiжий, сушений чи заморожений) та його обробку. 1. Враховувати положення листа Держмитслужби вiд 01.10.2007 N 29/1-11.1/5845-ЕП
2. У разi необхiдностi проводити лабораторнi дослiдження для визначення обробки товару.
6 1704 90 99 00 Кондитерськi вироби з цукру без вмiсту какао 10 % У разi наявностi какао в кондитерських виробах, вони класифiкуються в 18 групi (ставки ввiзного мита 0 %, 5 %, 10 %, 15 %). Надання iнформацiї фiрми-виробника щодо складу продукту. У разi необхiдностi здiйснювати направлення запиту до ВКМВК з вiдповiдною супровiдною документацiєю.
7 1806 32 Шоколад i шоколаднi вироби з вмiстом какао, у виглядi блокiв, плиток чи батонiв масою до 2 кг, без начинки 5 % В цю товарну пiдпозицiю можуть бути задекларованi шоколад i шоколаднi вироби з вмiстом какао у виглядi блокiв, плиток чи батонiв масою до 2 кг товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 1806 31 00 00, шоколад та шоколаднi вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 1806 90 39 10 (ставка ввiзного мита 10 %). Надання iнформацiї про форму та склад продукту. У разi необхiдностi здiйснювати направлення запиту до ВКМВК з вiдповiдною супровiдною документацiєю.
8 1902 30 10 00 Вироби з тiста без дрiжджiв (макароннi вироби), без начинки, пiдданi тепловiй обробцi з наступним висушуванням 10 % В дану товарну пiдкатегорiю можуть бути задекларованi вироби з тiста без дрiжджiв (макароннi вироби), без начинки, без вмiсту яєць, без вмiсту борошна або крупи з м'якої пшеницi, не пiдданi тепловiй обробцi або не приготовленi iншим способом, висушенi, товарної пiдкатегорiї 1902 19 10 00 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 15 %). Крiм цього, можливе декларування даного товару в товарнiй пiдкатегорiї 1902 19 90 00 (ставка ввiзного мита 15 %). Надання технологiчної схеми виготовлення продукту iз зазначенням мети технологiчної обробки. Враховувати положення листа Держмитслужби вiд 31.03.2010 N 11/4-10.14/2788-ЕП.
9 2007 99 93 00 Пюре з тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин 2 % У данiй товарнiй пiдкатегорiї може бути задекларовано пюре з тропiчних плодiв з вмiстом цукру 13 - 30 мас. % товарної пiдкатегорiї 2007 99 57 90 згiдно з УКТЗЕД та пюре з тропiчних плодiв з вмiстом цукру понад 30 мас. % товарної пiдкатегорiї 2007 99 39 00 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 10 %) При митному оформленнi в 31 графi ВМД обов'язково зазначати число Брiкса та вмiст цукру, розрахований вiдповiдно до Додаткової примiтки 2 (а) до групи 20 УКТЗЕД При митному оформленнi враховувати вимоги листа Держмитслужби вiд 20.05.2009 N 29/1-11.1/2547-ЕП та Додаткову примiтку 2 (а) до групи 20 УКТЗЕД
10 2101 11 11 10 Кава розчинна в первиннiй упаковцi, масою нетто понад 10 кг 5 % У зазначенiй товарнiй пiдкатегорiї можливе декларування товару "екстракти, есенцiї та концентрати з вмiстом сухої речовини на основi кави менш як 90 % мас." товарної пiдкатегорiї 2101 11     19 00 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 10 %). Надання iнформацiї про вид обробки та склад товару У разi наявностi сумнiвiв проводити лабораторнi дослiдження для пiдтвердження складу товару
11 2309 10 51 00 Корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi з вмiстом понад 30 мас. % крохмалю без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв. 5 % В залежностi вiд складу та пакування товар може класифiкуватись в межах товарної позицiї 2309 (ставки ввiзного мита 2 %, 5 %, 10 %). Надання iнформацiї щодо повного складу, призначення та фасування товару. У разi необхiдностi проводити лабораторнi дослiдження для визначення якiсного хiмiчного складу.
12 2309 90 99 10 Попереднi сумiшi (премiкси) 2 % За цим кодом можуть бути задекларованi продукти, що використовуються для годiвлi тварин товарних пiдкатегорiй 2309 90 31 00 - 2309 90 70 00, 2309 90 95 00, 2309 90 99 90 в залежностi вiд складу (ставка ввiзного мита 10 %). Реєстрацiйнi посвiдчення, сертифiкати аналiзу та якостi вiд фiрми-виробника. Повний якiсний та кiлькiсний компонентний склад. 1. У разi необхiдностi, проведення лабораторних дослiджень товарiв, задекларованих за кодом 2309 90 99 10, з метою встановлення показникiв визначальних для класифiкацiї. 2. При класифiкацiї враховувати лист ЦМУЛДЕР ДМСУ вiд 04.06.2008 N 29/1-11.1/4100-ЕП (зi змiнами).
13 2401 10 10 00 Тютюн типу Вiрджинiя теплового сушiння з невiддiленою середньою жилкою 1 % У дану товарну пiдкатегорiю може бути задекларовано товар "тютюнова сировина типу Вiрджинiя теплового сушiння з частково вiддiленою середньою жилкою, для виробництва сигарет", код 2401 20 10 00 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 1 %), крiм того заявлення неточних вiдомостей про характеристики товару, або виробника товару також може впливати на рiвень митної вартостi. Надання точної iнформацiї про склад, ступiнь обробки, зовнiшнiй вигляд, походження товару. Проведення митного огляду на предмет визначення вiдповiдностi вантажу та пакування з проведенням чiткої iдентифiкацiї товару. У разi необхiдностi направляти зразки товару на лабораторнi дослiдження з метою визначення необхiдних для класифiкацiї показникiв.
14 2520 20 10 00 Будiвельнi гiпсовi в'яжучi 2 % Пiд цим кодом можливе декларування товару штукатурка гiпсова будiвельна, код згiдно з УКТЗЕД 3214 90 00 90 (ставка мита 5 %). Кiлькiсний хiмiчний склад, наявнiсть домiшок, уповiльнювачiв, зв'язувальних речовин тощо. В разi необхiдностi проведення лабораторних дослiджень у ЦМУЛДЕР (якiсний хiмiчний склад, наявнiсть домiшок, зв'язувальних речовин).
15 3102 30 90 00 Нiтрат амонiю не у водному розчинi 5 % Товари цiєї товарної пiдкатегорiї можуть класифiкуватись за кодами УКТЗЕД 2834 29 80 00 (ставка ввiзного мита 2 %), 3105 20 10 00 (ставка ввiзного мита 5 %). Перевiряти iнформацiю щодо хiмiчного складу, форму представлення товару до митного оформлення та упаковку. При класифiкацiї необхiдно враховувати Примiтку 2 до групи 31 Пояснень до УКТЗЕД, а також Пояснення до товарних позицiй 2834 та 3105 УКТЗЕД. У разi необхiдностi направляти зразки товарiв до експертних пiдроздiлiв ЦМУЛДЕР з метою визначення хiмiчного складу та масової частки компонентiв.
16 3105 20 10 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю iз вмiстом азоту бiльш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 5 % Можлива класифiкацiя за кодом УКТЗЕД 3102 30 90 00 як нiтрат амонiю (ставка ввiзного мита 5 %). Надавати iнформацiю щодо хiмiчного складу. Перевiряти форми представлення товару до митного оформлення та упаковку. У разi необхiдностi здiйснювати лабораторну перевiрку з метою визначення необхiдних для класифiкацiї в товарнiй пiдкатегорiї 3105 20 10 00 елементiв та їх масову частку та порiвняння даних дослiджень з даними наданої iнформацiї.
17 3214 10 10 90 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики 5 % За цим кодом можуть декларуватися замазки товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 3214 10 90 90 (ставка ввiзного мита 6,5 %) Спосiб застосування, призначення, хiмiчний склад. В разi необхiдностi проведення лабораторних дослiджень у ЦМУЛДЕР (якiсний хiмiчний склад).
18 3816 00 00 00 Цементи вогнетривкi, розчини будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi, крiм продукцiї товарної позицiї 3801 5 % У товарнiй пiдкатегорiї УКТЗЕД 3816 00 00 00 можуть декларуватись цементи за кодами УКТЗЕД: 2523 10 00 00, 2523 21 00 00, 2523 29 00 00, 2523 90 10 00, 2523 90 80 00 зi ставкою ввiзного мита 10 %. Вогнетривкi характеристики товару, призначення, наявнiсть у сумiшi компонентiв, якi забезпечують вогнетривкiсть, наприклад, шамот, динас В разi необхiдностi залучати вiдповiднi лабораторiї сертифiкованi на визначення вогнетривiв (лист ЦМУЛДЕР ДМСУ вiд 21.12.2009 N 29/1-10.2/6308-ЕП).
19 3907 30 00 00 Смоли епоксиднi в первинних формах 0 % За цим кодом можуть декларуватися товари товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 3214 90 00 90 (ставка ввiзного мита - 5 %) Спосiб застосування, призначення, хiмiчний склад. Враховувати положення листiв ЦМУЛДЕР ДМСУ вiд 26.08.2008 N 29/2-12.1/6205-ЕП, вiд 09.07.2008 N 29/6-12.1/5039-ЕП. В разi необхiдностi проведення лабораторних дослiджень.
20 3907 60 20 00 Полi(етилентерефталат), що має характеристичну в'язкiсть 78 мл/г або вищу 1 % В товарнiй пiдкатегорiї УКТЗЕД 3907 60 20 00 з метою ухиляння вiд сплати митних платежiв, можуть декларувати товари, що зазначенi за кодами УКТЗЕД 3907 10 00 00, 3907 20 11 00, 3907 20 91 00, 3907 20 99 00, 3907 99 11 00, 3907 99 19 90, 3907 91 90 00 i 3907 99 91 00, (ставка ввiзного мита 5 %) Надавати iнформацiю щодо хiмiчного складу, назви товару, iнформацiю виробника. При виникненнi сумнiвiв залучення служб по боротьбi з контрабандою для перевiрки автентичностi наданої документацiї.
21 4011 20 90 00 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi, для автобусiв i вантажних автомобiлiв, з iндексом навантаження бiльш як 121 7 % Пiд виглядом шин, якi повиннi класифiкуватися в товарнiй категорiї УКТЗЕД 4011 20 90 00, можуть декларуватись шини товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 4011 20 10 00 (ставка ввiзного мита - 7 %). Iнформацiя про тип протектора, галузь застосування, маркування, iндекс навантаження (для автобусiв та вантажних автомобiлiв). При класифiкацiї товарiв враховувати листи Держмитслужби вiд 30.08.2007 N 11/7-29/8865-ЕП та вiд 10.04.2009 N 11/4-10.29/3357-ЕП. Направлення запитiв до пiдроздiлу з питань класифiкацiї товарiв митницi. Складання акта митного огляду iз зазначенням маркування шин та покришок. Фотографування маркування, зазначеного на товарi.
22 6309 00 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувались 5,3 % Пiд виглядом одягу та iнших виробiв, що використовувались можливе декларування нового одягу та взуття, а саме товарiв груп згiдно з УКТЗЕД 61 (одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi), 62 (одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi), 64 (взуття), 65 (головнi убори). Рiзниця у ставках ввiзного мита та рiвня митної вартостi. Iнформацiя про помiтнi ознаки використання (носiння) предметiв одягу та додаткових речей до одягу, взуття i головних уборiв та способу пакування товару. Перевiрка товаросупровiдних документiв. Митний огляд iз залученням посадової особи уповноваженої на здiйснення контролю за класифiкацiєю товарiв, фотографування, зважування та оформлення акта митного огляду, а також з обов'язковим направленням запиту ПМО про класифiкацiю товару до ВКМВК митного органу.
23 6402 Взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси 10 % У цiй товарнiй позицiї можуть декларуватись рiзнi види взуття з верхом з натуральної шкiри товарної позицiї УКТЗЕД 6403 в залежностi вiд типу та виду взуття (ставка мита 10 %). Iнформацiя щодо матерiалу виготовлення (верх, низ взуття), призначення (спортивне, захисне), статево-вiкове призначення, вид, тип, розмiр тощо. 1. Перевiрка документiв, митний огляд. Проведення лабораторних дослiджень у разi необхiдностi.
2. При класифiкацiї враховувати листи ЦМУЛДЕР ДМСУ вiд 18.06.2008 N 29/6-11.1/4465-ЕП та вiд 01.10.2008 N 29/1-11.1/7010-ЕП.
24 6404 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри та з верхом з текстильних матерiалiв 10 % У цiй товарнiй позицiї можуть декларуватись рiзнi види взуття з верхом з натуральної шкiри товарної позицiї УКТЗЕД 6403 в залежностi вiд типу та виду взуття (ставка мита 10 %). Iнформацiя щодо матерiалу виготовлення (верх, низ взуття), призначення (спортивне, захисне), статево-вiкове призначення, вид, тип, розмiр тощо. 1. Перевiрка документiв, митний огляд. Проведення лабораторних дослiджень у разi необхiдностi.
2. При класифiкацiї враховувати листи ЦМУЛДЕР ДМСУ вiд 18.06.2008 N 29/6-11.1/4465-ЕП та вiд 01.10.2008 N 29/1-11.1/7010-ЕП.
25 6806 10 00 00 Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах 5 % Пiд цим кодом можливе декларування виробiв зi скловолокон товарної позицiї УКТЗЕД 7019. Iнформацiя про хiмiчний склад товарiв, вмiст кремнезему (SiO2), оксидiв лужних металiв (Na2O) або (K2O), оксиду бору (B2O3). У разi необхiдностi здiйснювати лабораторнi дослiдження щодо складу товару.
26 7005 29 35 90 Скло термiчно полiроване та скло з шлiфованою або полiрованою поверхнею у листах без поглинального, вiдбивального або невiдбивального шару, неармоване, завтовшки бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм 10 % З метою ухилення вiд сплати спецiального мита можливе декларування в гр. 31 ВМД невiрних значень товщини скла (3 мм або 5 мм, 3,5 мм - 4,5 мм) та вiдповiдно декларування в товарних пiдкатегорiях УКТЗЕД 7005 29 25 90, 7005 29 80 90 (ставка мита - 10 %). Iнформацiя про товщину, спосiб обробки поверхнi, забарвленiсть, призначення скла. В разi необхiдностi направляти зразки до експертних пiдроздiлiв з метою iдентифiкацiї таких товарiв.
27 7308 Вироби з чорних металiв, що використовуються у металоконструкцiях 0 % За цим кодом можуть декларуватися вироби з чорних металiв товарної позицiї УКТЗЕД 7326 - (ставка мита 5 %) Iнформацiя про матерiал виготовлення, вид, тип, призначення виробiв. Проводити перевiрку документiв, митний огляд.
28 7322 19 00 00 Радiатори та їх частини для центрального опалення з неелектричним нагрiвом iз сталi товарної пiдкатегорiї 7322 19 00 00 згiдно з УКТЗЕД. 5 % За цим кодом можуть декларуватися радiатори та їх частини для центрального опалення з неелектричним нагрiвом iз алюмiнiю товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 7616 99 10 00 (ставка ввiзного мита 0 %). Iнформацiя про вид, тип, матерiал виготовлення радiаторiв та їх частин. Проводити перевiрку документального пiдтвердження вiдповiдностi задекларованих характеристик товару, митний огляд.
29 8436 29 00 90 Обладнання для птахiвництва 0 % За цим кодом може декларуватись обладнання клiткове або пiдлогове для утримання i вирощування птицi товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 8436 29 00 10 (ставка ввiзного мита 10 %). Iнформацiя про призначення та складовi частини обладнання. Проводити перевiрку вiдповiдної технiчної документацiї. В разi необхiдностi направляти запит до класифiкацiйного пiдроздiлу. Враховувати положення листа Держмитслужби України вiд 26.02.2009 N 11/3-34/1664-ЕП.
30 8516 10 11 00 Електричнi безiнерцiйнi водонагрiвачi проточного типу. 2 % В зв'язку з рiзницею у ставках ввiзного мита, iснує ймовiрнiсть того, що електричнi водонагрiвачi накопичувального типу товарної пiдкатегорiї 8516 10 19 00 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 5 %) можуть декларуватись як електричнi безiнерцiйнi водонагрiвачi проточного типу. Iнформацiя про тип електроводонагрiвача При перевiрцi технiчної документацiї звертати увагу на тип електроводонагрiвача: "накопичувальний", "проточний".
31 8704 21 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв: з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т 10 % Можливе декларування транспортних засобiв товарної позицiї УКТЗЕД 8703 (ставка мита ввiзного мита 10 %). Модель, марка, iдентифiкацiйний номер транспортного засобу (номер кузова, шасi); загальна кiлькiсть мiсць, включаючи мiсце водiя за документами виробника; призначення (для перевезення вантажiв); тип двигуна; робочий об'єм цилiндрiв двигуна; вантажопiдйомнiсть; повна маса в разi максимального завантаження; новий чи такий, що був у використаннi; тип кузова (бортовий, самоскид, фургон тощо); календарний рiк виготовлення; модельний рiк виготовлення. Вимагати технiчну документацiю заводу-виробника автомобiля iз зазначенням кiлькостi мiсць для сидiння (iнструкцiя з експлуатацiї автомобiля, опис типiв транспортних засобiв "Notice Descriptive des VeNicules Automobiles", сервiсну книгу та iншу офiцiйну iнформацiю заводу-виробника). Обов'язковий митний огляд iз залученням посадової особи уповноваженої на здiйснення контролю за класифiкацiєю товарiв. У актi митного огляду обов'язково вiдображати iнформацiю про вiдсутнiсть доступних мiсць, отворiв, пристосувань пiд настилом (пiдлогою) для можливого встановлення сидiнь та встановлення пристроїв безпеки. Враховувати положення листа ДМСУ вiд 02.12.2010 N 11/7-10.16/15285-ЕП.
32 8704 31 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв: з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т. 5 % Можливе декларування транспортних засобiв товарної позицiї УКТЗЕД 8703 (ставка мита ввiзного мита 10 %). Модель, марка, iдентифiкацiйний номер транспортного засобу (номер кузова, шасi); загальна кiлькiсть мiсць, включаючи мiсце водiя за документами виробника; призначення (для перевезення вантажiв); тип двигуна; робочий об'єм цилiндрiв двигуна; вантажопiдйомнiсть; повна маса в разi максимального завантаження; новий чи такий, що був у використаннi; тип кузова (бортовий, самоскид, фургон тощо); календарний рiк виготовлення; модельний рiк виготовлення. Вимагати технiчну документацiю заводу-виробника автомобiля iз зазначенням кiлькостi мiсць для сидiння (iнструкцiя з експлуатацiї автомобiля, опис типiв транспортних засобiв "Notice Descriptive des VeNicules Automobiles", сервiсну книгу та iншу офiцiйну iнформацiю заводу-виробника). Обов'язковий митний огляд iз залученням посадової особи уповноваженої на здiйснення контролю за класифiкацiєю товарiв. У актi митного огляду обов'язково вiдображати iнформацiю про вiдсутнiсть доступних мiсць, отворiв, пристосувань пiд настилом (пiдлогою) для можливого встановлення сидiнь та встановлення пристроїв безпеки. Враховувати положення листа ДМСУ вiд 02.12.2010 N 11/7-10.16/15285-ЕП.
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.